TH | EN
TH | EN
spot_imgspot_imgspot_img
หน้าแรกTechnologyTechsauce เผยกลยุทธ์ 4 THAI ผสานรัฐ-เอกชน เร่งไทยเป็น Tech Gateway ของภูมิภาค

Techsauce เผยกลยุทธ์ 4 THAI ผสานรัฐ-เอกชน เร่งไทยเป็น Tech Gateway ของภูมิภาค

Techsauce จัดงาน Bridging Thailand to Global Impact ขับเคลื่อนไทยสู่เวทีโลก ตอกย้ำพันธกิจในการมุ่งผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น “Tech Gateway” ศูนย์กลางของธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นประตูบานแรกสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้ผสานความร่วมมือร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมประกาศกลยุทธ์ 4 THAI ภายใต้ 7 เป้าหมายหลักเพื่อเร่งผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Tech Gateway ของภูมิภาค

ประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า “ปัจจุบัน การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี โดยเฉพาะ AI ในประเทศ เป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเท่าเทียมอุตสหกรรมของโลก ล่าสุด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดำเนินแผนการ The Growth Engine of Thailand ที่วางไว้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมดิจิทัลสตาร์ตอัพไทย ไม่ว่าจะเป็น การสร้างแพลตฟอร์มการส่งเสริมสตาร์ตอัพไทย (Digital Startup Nation), การสร้างกองทุนดิจิทัลสตาร์ตอัพเพื่อสนับสนุนนักลงทุนในรูปแบบ Co-Investment กับภาคเอกชน, ส่งเสริมบัญชีบริการดิจิทัล ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนโครงการ Tech Gateway ของ Techsauce ที่ได้มีการทำความร่วมมือระหว่าง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตรในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Tech Gateway ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นประตูแห่งโอกาส ที่จะช่วยทำให้เกิดการดึงดูดเงินทุนจากต่างประเทศเข้ามายังประเทศไทย ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนไทย องค์กรระหว่างประเทศ และทุกภาคส่วน จากการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาดิจิทัลในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคตอย่างยั่งยืน”

เผยกลยุทธ์ 4 THAI ขับเคลื่อนไทยสู่ Tech Gateway

ภายในงาน Techsauce ร่วมมือกับภาคเอกชนในการผลักดันประเทศไทยเป็น Tech Gateway ของภูมิภาคอาเซียน โดยเผยแผนกลยุทธ์ 4 THAI ที่ประกอบไปด้วย 7 เป้าหมายร่วมกันภายในปี 2030 ครอบคลุมทั้งการผลักดันด้านการลงทุนให้เกิดขึ้นในประเทศไทย (Inbound) และการดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถสูง (Talent) และนักลงทุนให้เข้ามาดำเนินธุรกิจภายในประเทศมากขึ้น รวมทั้งยังผลักดันการเติบโตของธุรกิจไทยออกต่างประเทศ (Outbound) ซึ่งจะเป็นประตูสู่โอกาสในการขับเคลื่อนประเทศไทยมาอยู่แถวหน้า พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและส่งผลให้เกิดเม็ดเงินการลงทุนหมุนเวียนอย่างยั่งยืนแก่ประเทศไทย เป็นประโยชน์ต่อทั้งภาครัฐบาล เอกชน ผู้ประกอบการ ตลอดจนภาคสังคมและประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีทั้งหมด

กลยุทธ์ 4 THAI ประกอบไปด้วย 7 เป้าหมาย Inbound และ Outbound ได้แก่

Inbound 4 เป้าหมาย : T H A I

  • T – Talent : ดึงบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ (Tech Talent) จากต่างประเทศเข้ามาทำงานในประเทศไทยมากขึ้น เพื่อร่วมเสริมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีในภูมิภาค สร้างบุคลากรหัวกะทิและคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพให้เกิดขึ้นในประเทศไทย 
  • H – Home base :  ขยายฐานการผลิตจากต่างประเทศสู่ประเทศไทย โดยการเพิ่มจำนวนบริษัทและโครงการในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีให้เข้ามาตั้งสำนักงานและฐานการผลิตในไทย
  • A – Asset movement : ส่งเสริมความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีโดยการนำเทคโนโลยีที่องค์กรไทยไปลงทุนจากต่างประเทศกลับมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถแก่ประเทศไทยในการแข่งขันในตลาดโลกและส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศไทยให้ก้าวหน้าไปอย่างยั่งยืน
  • I – Investment : พิ่มการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีในประเทศไทย โดยดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเข้ามายังประเทศไทย เพื่อกระจายเม็ดเงินการลงทุนจากนักลงทุนหลากหลายประเทศ โดยเริ่มต้นในเดือนสิงหาคม 2024

Outbound 3 เป้าหมาย :  Thai Innovation, Thai Brand, และ Thai Tech Talent

  • Thai Innovation : ยกระดับนวัตกรรมของประเทศไทยและเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรมให้กับธุรกิจไทย ด้วยการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมของคนไทยหรือ “ไทย – ใช้ – ไทย”
  • Thai Brand : พาองค์กรด้านนวัตกรรมของไทย ให้เติบโตสู่ระดับภูมิภาค เพิ่มโอกาสให้ “แบรนด์ไทยโตได้” องค์กรด้านนวัตกรรมไทย เติบโตสู่ระดับภูมิภาค
  • Thai Tech Talent : พัฒนาทักษะให้กับ tech talent ของไทยได้เติบโตสู่เวทีโลก และดึงดูด tech talent ไทยที่อยู่ในต่างแดนให้กลับมาช่วยกันพัฒนาประเทศ

การดำเนินงานโครงการ Tech Gateway เป็นความร่วมมือจากภาคเอกชนกับองค์กรชั้นนำได้แก่ บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน), สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย, ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), เอสซีจี – บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน), สมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย, บริษัท ทรู ดิจิทัล พาร์ค จำกัด, บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) โดยทุกหน่วยงานมีอุดมการณ์ในการขับเคลื่อนเทคโนโลยี เพื่อมุ่งพัฒนาประเทศไทยร่วมกันให้สามารถบรรลุเป้าหมายในแต่ละหัวข้อ ตามแผนการในระยะยาวที่อยู่ในช่วงระยะเวลา 5 ปี โดยคาดว่าจะดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์แบบครบทุกด้านในปี 2030 ซึ่ง Tech Gateway จะเป็นอีกหนึ่งประตูสู่การเปลี่ยนแปลงสำคัญของประเทศไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมไทยในการพัฒนา สร้างสรรค์เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์แก่ทุกภาคส่วนในสังคม

depa ประกาศลงทุนใน Techsauce 

ในการขับเคลื่อน Tech Gateway ครั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ประกาศลงทุนในบริษัท Techsauce Media พร้อมขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกัน โดยการที่ depa เข้าลงทุนใน Techsauce ซึ่งเป็น Tech Ecosystem Builder จะช่วยเกื้อหนุนการดำเนินงานของกันและกัน และยกระดับการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาระบบนิเวศดิจิทัลสตาร์ตอัพไทยและอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศอย่างเข้มแข็งต่อไป

DITP ลงนาม MOI โครงการ Tech Gateway

ด้านของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ยังเข้าร่วมสนับสนุนโครงการ Tech Gateway ของ Techsauce โดยได้มีการร่วมลงนามบันทึกแสดงเจตจํานง (MOI) ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการด้านเทคสตาร์ตอัพไทย (Tech Startup) ในการขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันภาคธุรกิจบริการเทคสตาร์ตอัพ การสร้างโอกาสทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และการแสวงหาการลงทุนจากต่างประเทศ 

ประกาศจัดงาน Techsauce Global Summit

Techsauce Global Summit 2024

นอกจากนี้ Techsauce ยังประกาศเดินหน้าจัดงาน Techsauce Global Summit 2024 ภายใต้ธีม ‘The World of Tomorrow With AI’ ยกทัพพาร์ตเนอร์ด้านเทคโนโลยีจากภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย และต่างประเทศกว่า 300 บริษัท และ 40 ประเทศทั่วโลก 

อรนุช เลิศสุวรรณกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด กล่าวว่า “การดำเนินการจัดตั้งโครงการ Tech Gateway ในปีที่ผ่านมา ได้ร่วมมือกับองค์กรชั้นนำระดับประเทศในการผลักดันไทยสู่การเป็นพื้นที่แห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงมุ่งยกระดับผู้ประกอบการไทยให้เข้าถึงแหล่งความรู้และโอกาสในการขยายธุรกิจในวงกว้าง โดยเมื่อปีที่ผ่านมา Techsauce Global Summit 2023 ได้สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจให้กับประเทศมูลค่าแล้วกว่า 300 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับอุดมการณ์ของ Techsauce ที่ต้องการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีในประเทศไทย พร้อมทั้งดึงดูดเม็ดเงินจากต่างประเทศให้เข้ามาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย (Inbound) และส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและสตาร์ตอัพไทยให้เติบโตและสามารถขยายออกไปนอกภูมิภาค (Outbound)  ทั้งนี้เพื่อเสริมแกร่งความรู้แก่คนวงการเทค รวมถึงผู้ประกอบการไทยในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในปีนี้ Techsauce เดินหน้าจัดงาน Techsauce Global Summit 2024 ที่ยกระดับการจัดงานด้วยอุดมการณ์ที่แข็งแกร่งกว่าเดิม

นอกจากงานนี้จะเป็นประตูแห่งโอกาสแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและสตาร์ตอัพไทย ยังเป็นพื้นที่ในการเชื่อมโยงพันธมิตรด้านธุรกิจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเข้าด้วยกัน มุ่งสร้าง Tech Ecosystem ที่แข็งแกร่งขึ้น เพื่อเตรียมแข่งขันบนเวทีระดับโลกต่อไปในอนาคต”

สำหรับในงาน Techsauce Global Summit 2024 มีผู้สนับสนุนหลักในการจัดงานครั้งนี้ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa), บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG), และบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCBX) ซึ่งการร่วมมือกับทั้งภาครัฐบาลและเอกชนในครั้งนี้จะมีส่วนในการยกระดับการเติบโตด้านเทคโนโลยีของประเทศไทยได้อย่างก้าวกระโดด รวมถึงผลักดันเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตไปพร้อมกัน ซึ่งจะสามารถดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนจากนักลงทุนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศได้อย่างทั่วถึง ส่งผลให้ประเทศไทยกลายเป็นพื้นที่แห่งการลงทุนด้านเทคโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบเพื่อเปิดประตูแห่งโอกาสให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและสตาร์ตอัพไทยได้สร้างการเติบโตของธุรกิจบนเวทีโลกต่อไปโดยจะจัดขึ้นในวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2567 นี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์

Journey-Techsauce-Global-Summit-2024

อีกทั้งในปีนี้ Techsauce ยังเดินหน้าจัดงาน Techsauce Global Summit ที่ประเทศอินโดนีเซียในเดือนกันยายน และ Techsauce Global Summit ที่ประเทศเวียดนามในเดือนตุลาคม ร่วมกับ  บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ของการเป็น Tech Ecosystem Builder และเชื่อมโยงความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงมุ่งเดินหน้าสู่เป้าหมายการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็น Tech Gateway ของภูมิภาคอาเซียนต่อไป

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ