TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Life เนคเทค ประกาศผล การประกวดเรื่องเล่า “NAVANURAK Story Creator Challenge 2020”

เนคเทค ประกาศผล การประกวดเรื่องเล่า “NAVANURAK Story Creator Challenge 2020”

ปิดฉากลงแล้วสำหรับโครงการประกวดเรื่องเล่า “NAVANURAK Story Creator Challenge 2020” ณสถาบันไทยเบิ้งโคกสลุงเพื่อการพัฒนาจังหวัดลพบุรีที่เป็นการหลอมรวมระหว่างศิลปวัฒนธรรมผ่านเยาวชนผู้เข้าร่วมแข่งขันกับเจ้าของวัฒนธรรมในชุมชนเป็นเรื่องราวที่มีพลังผ่านแพลตฟอร์มนวนุรักษ์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยเนคเทค-สวทช. พร้อมขยายผลสู่ชุมชนอื่นผ่านเครือข่ายพันธมิตรเน้นสร้างคนรุ่นใหม่และนักเล่าเรื่องในท้องถิ่นเพื่อสร้างความยั่งยืนทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่อไป

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า นวนุรักษ์แพลตฟอร์มหรือ แพลตฟอร์มคลังข้อมูลวัฒนธรรม เพื่อการอนุรักษ์มรดกไทย ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการคลังข้อมูลวัฒนธรรมดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีระบบ โดยข้อมูลวัฒนธรรมที่จัดเก็บต้องสนับสนุนบริการข้อมูลในลักษณะโครงสร้างแบบเปิด  “Open Data” เพื่อให้เกิดการแบ่งปันข้อมูล นำไปต่อยอดสร้างประโยชน์ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ เชื่อมโยงกับทุนทางวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อรังสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์  หรือบริการรูปแบบใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง  สามารถเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวผ่านระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ เช่น การท่องเที่ยวเชิงอาหาร การท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นต้น

มีศักยภาพในสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ ด้วยการกระจายแหล่งท่องเที่ยวสู่เมืองรอง โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบดิจิทัล สามารถเข้าไปช่วยสนับสนุนสินค้าและบริการ ที่ดำเนินการด้วยชุมชนท้องถิ่น เน้นความโดดเด่นของอัตลักษณ์แต่ละพื้นที่ เนคเทค-สวทช. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสนำเทคโนโลยีมาช่วยบริหารจัดการ เพื่อช่วยชุมชนพัฒนาสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และส่งเสริมสินค้าและบริการ ผ่านของขวัญ ของฝากที่สร้างสรรค์อย่างมีอัตลักษณ์” 

ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ เนคเทค สวทช.ในนามตัวแทนคณะจัดการแข่งขันประกวด เรื่องเล่า “NAVANURAK Story Creator Challenge 2020” กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์การเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล โดยนำเสนอเรื่องราว เรื่องเล่า ความประทับใจในความงดงามของวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ภูมิปัญญา และแหล่งท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ ๆ สะท้อนความรู้สึกที่มี ผ่านคลิปวิดีโอแนวสร้างสรรค์ เพื่อเชิญชวนและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวแบบยั่งยืน และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทย 

กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งจากส่วนกลาง และหน่วยงานในพื้นที่ มีหน่วยงานดังต่อไปนี้  1.การรถไฟแห่งประเทศไทย 2.สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 3.ททท.สำนักงานลพบุรี 4.วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี  5.มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 6.สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดลพบุรี 7.อุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 8.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี 9.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี 10.สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพัฒนานิคม  11.องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง 12.สมาคมจิตอาสาสร้างสรรค์สุขภาวะลพบุรี จึงเป็นความร่วมแรงร่วมใจของหน่วยงานที่ได้กล่าวมาแล้วที่สนับสนุนให้กิจกรรมในพื้นที่ครั้งนี้ประสบความสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี

ประทีป อ่อนสลุง ผู้นำชุมชนวัฒนธรรมไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง กล่าวขอบคุณทุกฝ่ายและย้ำถึงการนำผลงานไปต่อยอดสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนว่า ผลที่ได้จากโครงการนี้ ได้สร้างประโยชน์ในด้านการประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ที่ส่งคุณค่าของชุมชน ผ่านช่องทางการสื่อสารของชุมชนไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง เพจชุมชน เว็บไซต์ ไลน์กลุ่มของชุมชน ส่วนในมุมมองของนวัตกรรม

กิจกรรมนี้เป็นการส่งเสริมในพื้นที่ให้ใช้เครื่องมือนวนุรักษ์ เป็นโอกาสของชุมชนที่ทำให้ชุมชนได้พัฒนารูปแบบการเก็บข้อมูลที่หลากหลาย เช่น ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่งประกอบเรื่องเล่า ฯ รวมถึงความสำคัญของการสร้างคลังข้อมูลวัฒนธรรมชุมชนในด้านต่างๆ ของชุมชนโคกสลุง เป็นพื้นที่จัดเก็บที่ครอบคลุมทั้งด้านประเภท เนื้อหา รูปแบบ และการเผยแพร่ผ่านโลกดิจิทัล

นอกจากความน่าสนใจข้างต้น ความมีเสน่ห์ของชุมชนไทยเบิ้งยังเป็นอีกสิ่งที่คนที่ได้สัมผัสจะรู้สึกได้ถึงความอบอุ่น เรียบง่าย ในวิถีของคนไทยได้เป็นอย่างดี อีกทั้งพื้นที่ของชุมชนไทยเบิ้ง มีการเดินทางที่สะดวก และสามารถไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นได้ ซึ่งทำให้สามารถผลักดันเป็นหนึ่งในสถานที่และเส้นทางการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

รางวัลชนะเลิศผลการประกวดโครงการ NAVANURAK Story Creator Challenge 2020 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาทได้แก่ ผลงาน “ขอบคุณ ณ โคกสลุง”(https://bit.ly/3nAoksD) โดยทีม “BLACK LIGHT” จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้สมาชิกในทีมประกอบด้วยนางสาวเมธินี ศรีบุญเรือง นายต้นตะวัน สุวรรณศรี นายอาทิตย์ กันธิมา และนายภัทร์นิธิ กาใจ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 30,000  บาทได้แก่ ผลงาน “ความทรงจำกับวัฒนธรรมที่ล้ำค่า สู่ภูมิปัญญาที่น่าจดจำ” (https://bit.ly/2R2S2dH) โดยทีม “BABY GROUP” จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สมาชิกในทีมประกอบด้วยนายวิวัตณ์ เสาสุข นายนัฐภัทร เทศทะนง นางสาวสุภานัน โตสกุล นางสาวสุภนิดา โตสกุล และนางสาวทิพวรรณ์ พรมตะ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 20,000  บาทได้แก่ ผลงาน “บันทึก การเดินทาง ความทรงจำ (Travel memories)” (https://bit.ly/3vrfzUp) โดยทีม “WONDER” จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  สมาชิกในทีมประกอบด้วยนายอัฐฤทธิ์ วงค์ชัย นายสุตาภัทร กันผง และนายศุภวิชญ์ เอี่ยมกอง

รางวัลชมเชย 10,000 บาทจำนวน 3 รางวัลได้แก่ 

  • ผลงาน “หัตถกรรมไทยเบิ้ง” (https://bit.ly/3t2KbdB) ทีม “Digital Local” จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สมาชิกในทีมประกอบด้วยนางสาวพรนภา มูระคา นางสาวสุพรรษา แตงอ่อน นางสาวธัญญาพร แก้วคงบุญ นางสาวเกวลิน ปรีเปรม และนางสาวญาตาวี เอี่ยมศิริ
  • ผลงาน “สืบสานภูมิปัญญา พริกตะเกลือ” (https://bit.ly/3ufuxg0)  ทีม “Victory”  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สมาชิกในทีมประกอบด้วยนายพีรดนย์ ศรีทองดี นายพงศ์พนิช พีชะพัฒน์ นางสาวณภัสสร วงค์สูงเนิน และนางสาวนฤมล เกตุชีพ
  • ผลงาน “เสน่ห์สีกก” (https://bit.ly/2R9XJXq) ทีม “ARCH TRAVEL” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สมาชิกในทีมประกอบด้วยนายเอกรินทร์ กุ้ยวงตาล นางสาวบุษบา คำอยู่ นายพีรพัฒน์ สุโพธิ์ และนางสาวณิชากร ทับทิมเขียว

รางวัลพิเศษ 5,000 บาทจำนวน 2 รางวัลได้แก่

  • ผลงาน “เส้นทางสู่โคกสลุง” (https://bit.ly/3aOzeGa) ทีม “Charlotte” จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สมาชิกในทีมประกอบด้วยนางสาวสิริลักษณ์ ยะพิมสิน นางสาวสวภัทร กันฮก นายธนดล สมจิตต์ และนางสาวขวัญวิจิตร เปิงขุนทด
  • ผลงาน “พวงมโหตร ความงดงามของภูมิปัญญาชุมชนโคกสลุง” (https://bit.ly/3tb7lyx)  ทีม “ขบวน 921” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สมาชิกในทีมประกอบด้วยนางสาวพิมพ์ชนก วุ้นกิ้ม นางสาว ปาณิสรา สิงห์ดวง และ นายราชันย์ ลาคูบอน

รางวัล Popular Vote 1,000 บาทได้แก่ ผลงาน “ความทรงจำกับวัฒนธรรมที่ล้ำค่า สู่ภูมิปัญญาที่น่าจดจำ” (https://bit.ly/2R2S2dH)  ทีม “BABY GROUP” จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สมาชิกในทีมประกอบด้วยนายวิวัตณ์ เสาสุข นายนัฐภัทร เทศทะนง นางสาวสุภานัน โตสกุล นางสาวสุภนิดา โตสกุล และนางสาวทิพวรรณ์ พรมตะ

ผู้สนใจสามารถติดตามชมผลงานของผู้ชนะการประกวดและกิจกรรมต่างๆ ของโครงการได้ที่ www.facebook.com/navanurak/

STAY CONNECTED

6,557แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

กว่าจะมาเป็นเสื้อแจ็คเก็ต โรบินฮู้ดไรเดอร์

บนท้องถนนจะเห็นเสื้อแจ็คเก็ตของฟู้ดเดลีเสรี่สีสันสดใสแตกต่างหลากหลายกันไป และเร็ว ๆ นี้ จะมีอีกเสื้ออีกสีเหลื่อนท้องถนนกรุงเทพฯ เมื่อ "โรบินฮู้ด" แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวรี่ของคนไทยประกาศเปิดตัวแพลตฟอร์มไรเดอร์อย่างเป็นทางการแล้ว

ต่อเวลา ‘ช้อป เรียก ยิ้ม’ จากดีแทค เน็ตทำกิน อาหารจากผู้ประกอบการหน้าใหม่

ดีแทค เน็ตทำกิน แนะนำสินค้าใหม่ ให้ทุกคนมาร่วม “ช้อป เรียก ยิ้ม” ตามแบบชีวิตวิถีใหม่ อยู่ที่ไหนก็กดช้อปได้ชิม โดยดีแทคขอแนะนำสินค้าประเภทอาหารที่คัดสรรมาจากแหล่งผลิตทั่วฟ้าเมืองไทย

เดอะมอลล์ ผนึก 6 ฟู้ดเดลิเวอรี่ อร่อยถึงบ้านสมาชิก M Card

M Card โดย บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ผนึกกำลัง 6 พันธมิตรฟู้ดเดลิเวอรี่ชั้นนำ ช่วยผู้ประกอบการร้านอาหาร ขนกองทัพไรเดอร์พร้อมเสิร์ฟของอร่อยให้สายกินถึงหน้าบ้าน

ชาร์ป รุกตลาด B2B ส่ง ‘พลาสม่าคลัสเตอร์’ เพิ่มความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ

ชาร์ป เปิดตัวนวัตกรรมฟอกอากาศ 'พลาสม่าคลัสเตอร์' สำหรับภาคธุรกิจ B2B เพื่อยกระดับมาตรฐานอากาศสะอาดสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการพื้นที่สาธารณะ

เอ็มเทค เตรียมถ่ายทอดเทคโนโลยี ‘เลี้ยงปลาหนาแน่นระบบน้ำไหลเวียนอัตโนมัติ’

ประเทศไทยมีสถิติการส่งออกสัตว์น้ำเป็นอาหารมากกว่าปีละร้อยล้านบาท แต่การทำประมงกลับยังไม่ใช่อาชีพที่มั่นคงสำหรับคนไทย เพราะชาวประมงส่วนใหญ่ยังทำประมงโดยพึ่งพิงแหล่งน้ำธรรมชาติ

“หนี้ทางเทคนิค” เป็นหนึ่งในภัยคุกคามใหญ่สุด ต่อการพัฒนานวัตกรรมในอนาคต

OutSystems รายงานว่า 69% ของผู้นำด้านไอทีระบุว่าหนี้ทางเทคนิคจัดเป็นภัยคุกคามสำคัญต่อการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กร ตามที่ระบุในรายงานล่าสุด "The Growing Threat of Technical Debt"

Pastel บุกตลาด Personal Care ส่ง คลิปหอมติดแมสก์ ครั้งแรกในไทย

X8 หรือ มัลติพลาย บาย เอท บุกตลาด Personal Care มุ่งสร้าง Consumer Trend จับประเด็นจากสถานการณ์ Covid-19 ที่ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

คิว ไบโอซายน์ ชี้ตลาดกลุ่มคัดกรองโควิดมีแนวโน้มเติบโต

บริษัท คิว ไบโอซายน์ จำกัด ตัวแทนจำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ แนะนำ "COVID-19Solution" ( โควิด-19 โซลูชัน) นวัตกรรมทางการแพทย์

Nutanix และ HP Enterprise นำไฮบริด-มัลติคลาวด์ มาใช้กับบริการใหม่ Database as a Service

Nutanix และ HP Enterprise นำไฮบริด-มัลติคลาวด์ มาใช้กับบริการใหม่ Database as a Service

ไมโครซอฟท์ แนะโมเดลประเมินความพร้อม Zero Trust

ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย มุ่งสร้างความปลอดภัยอย่างยั่งยืนในโลกไซเบอร์ แนะแนวทางให้ทุกองค์กรวางรากฐานและมาตรการที่ช่วยลดความเสี่ยงในการถูกโจมตีจากอาชญากรคอมพิวเตอร์ ผ่านการพัฒนา "Zero Trust Maturity Model"

MUST READ

เนคเทค สวทช. ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม ผ่านแพลตฟอร์มนวนุรักษ์

นวนุรักษ์ (NAVANURAK) คือ แพลตฟอร์มเพื่อการจัดเก็บข้อมูลทางวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้ชุมชนหรือหน่วยงานสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ด้วยตัวเองเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์ให้ข้อมูลวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่น

โครงการ “ร่วมแรงร่วมใจ ลดป่วย ลดกระจาย ลดภัยร้ายจากไข้เลือดออก”

คาโอ เดินหน้ากิจกรรมเพื่อสนับสนุนโครงการเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน นำร่องโครงการฯ ในเขตตำบลหนองไม้แดง ตำบลดอนหัวฬ่อ และนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ จังหวัดชลบุรี

ดีป้า หนุนเอกชน ขยายโอกาสสู่ตะวันออกกลาง ในงาน World Expo 2020 Dubai

ดีป้า จัดประชุมออนไลน์ CEO Virtual Arabic Coffee Talk เพื่อเชิญชวนหน่วยงานภาคเอกชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน World Expo 2020 Dubai

เปิดผลสำรวจ เป้าหมายชีวิตการทำงาน ของคนทำงานท่ามกลางยุคโควิด

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทั้งเศรษฐกิจและสังคมที่ปรับตัวอย่างรวดเร็ว รวมถึงขณะนี้ยังมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ส่งผลให้โลกการทำงานถูกปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เช่นเดียวกัน

กว่าจะมาเป็นเสื้อแจ็คเก็ต โรบินฮู้ดไรเดอร์

บนท้องถนนจะเห็นเสื้อแจ็คเก็ตของฟู้ดเดลีเสรี่สีสันสดใสแตกต่างหลากหลายกันไป และเร็ว ๆ นี้ จะมีอีกเสื้ออีกสีเหลื่อนท้องถนนกรุงเทพฯ เมื่อ "โรบินฮู้ด" แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวรี่ของคนไทยประกาศเปิดตัวแพลตฟอร์มไรเดอร์อย่างเป็นทางการแล้ว
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดทก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น