TH | EN
TH | EN
หน้าแรกTechnologyRISE เผยโมเดลวัดระดับนวัตกรรมองค์กร เร่งสปีดนวัตกรรมองค์กรแบบก้าวกระโดด

RISE เผยโมเดลวัดระดับนวัตกรรมองค์กร เร่งสปีดนวัตกรรมองค์กรแบบก้าวกระโดด

บริษัทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการทำและให้ความสำคัญกับนวัตกรรมองค์กร แต่กว่า 91% เผชิญความท้าทายในการผลักดันนวัตกรรมองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงไม่สามารถขยายผลในการทำนวัตกรรมต่อไปได้ ส่งผลให้หลายองค์กรไม่ทราบว่าควรจะทำอย่างไรกับการสร้างนวัตกรรมองค์กร หรือมุ่งหน้าไปทางใดในเส้นทางการสร้างนวัตกรรม (Innovation journey)

ศุภชัย ปาจริยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง RISE เปิดเผยว่า จากการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยองค์กรเร่งสปีดในการสร้างนวัตกรรมมากว่า 4 ปี พบว่า องค์กร 83% ตระหนักรู้ ถึงความสำคัญของการสร้างนวัตกรรมองค์กร อย่างไรก็ตาม หลายองค์กรยังต้องเผชิญกับความท้าทายตลอดเส้นทางการสร้างนวัตกรรม (Innovation Journey) เนื่องจากการสร้างนวัตกรรมเป็นเส้นทางที่ใช้เวลายาวนาน และมีความแตกต่างกันในแต่ละธุรกิจ อีกทั้งในแต่ละองค์กรก็มีทรัพยากรไม่เหมือนกัน

โดย 91% ของบริษัทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการทำนวัตกรรมองค์กร แต่ส่วนใหญ่ยังเจอความท้าทายในด้านการเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนของการทำนวัตกรรมองค์กร และปัญหาที่ไม่สามารถขยายนวัตกรรมให้ไปในระดับที่ใหญ่ต่อไปได้  จึงทำให้ไม่มั่นใจว่า ควรมุ่งไปทางไหนต่อ เพื่อไปถึงเป้าหมายด้านนวัตกรรมที่องค์กรได้วางไว้

RISE ต้องการช่วยให้องค์กรสามารถเร่งสปีดการสร้างนวัตกรรมได้ตามเป้าหมาย เห็นผลลัพธ์ชัดเจน และตอบโจทย์ทางธุรกิจอย่างยั่งยืน จึงได้พัฒนา ‘โมเดลวัดระดับนวัตกรรมองค์กร’ หรือ ‘Corporate Innovation Maturity Model’ (CIMM) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวัดว่าองค์กรต่าง ๆ มีการทำนวัตกรรมองค์กรอยู่ในระดับใด เพื่อช่วยให้สามารถกำหนดแผนงานและวางแนวทางในการขับเคลื่อนนวัตกรรมองค์กรไปในทิศทางที่ถูกต้อง

โดยได้แบ่งระดับของการสร้างนวัตกรรมองค์กรเป็น 5 ระดับ คือ

  1. ระดับเริ่มต้น หรือ Newcomer คือ องค์กรตระหนักว่านวัตกรรมนั้นสำคัญ และมีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ แต่ยังไม่มีแผนงานหรือเป้าหมายด้านนวัตกรรม
  2. ระดับสำรวจ หรือ Explorer คือ องค์กรที่มีแผนด้านนวัตกรรมองค์กรแล้ว แต่ไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านกระบวนการทางความคิด หรือ Mindset และชุดทักษะที่ใช้ในการสร้างนวัตกรรมให้กับบุคลากร
  3. ระดับท้าทาย หรือ Challenger คือ องค์กรที่มีแผนและบุคลากรที่มี Mindset ที่พร้อมสำหรับการสร้างนวัตกรรมองค์กรแล้ว แต่ยังขาดชุดทักษะในการสร้างนวัตกรรมองค์กรขึ้นมาให้เห็นผลลัพธ์จริง
  4. ระดับเชี่ยวชาญ หรือ Practitioner คือ องค์กรที่สามารถสร้างนวัตกรรมองค์กรได้แล้ว แต่ยังไม่ได้ผลลัพธ์หรือผลตอบแทนทางธุรกิจอย่างชัดเจน
  5. ระดับแชมเปี้ยน หรือ Champion คือ องค์กรที่ประสบความสำเร็จในการสร้างนวัตกรรมและมีผลลัพธ์จากการสร้างนวัตกรรมเป็นรูปธรรม ซึ่งควรสร้างความยั่งยืนของธุรกิจใหม่ที่เกิดขึ้นจากนวัตกรรมนั้น

จากการศึกษากับองค์กรกว่า 400 แห่งทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบกว่า 46% มีการสร้างนวัตกรรมองค์กรอยู่ในระดับสำรวจ (Explorer) และกว่า 28% อยู่ในระดับท้าทาย (Challenger) ซึ่งข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เป็นว่าองค์กรส่วนใหญ่แม้จะรู้ถึงความสำคัญและความจำเป็นในการสร้างนวัตกรรมองค์กร แต่ยังเผชิญกับความท้าทายในการลงมือทำและปรับใช้กลยุทธ์ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมที่ให้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนอย่างแท้จริง

RISE แนะนำถึงปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อระดับนวัตกรรมองค์กรคือ บุคลากร และเทคโนโลยี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยองค์กรในการสร้างนวัตกรรมองค์กรให้ประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดด

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อระดับนวัตกรรมองค์กรด้านของบุคลากร ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ ความพร้อมของผู้นำ (Leadership) ศักยภาพของทีมงาน (Team Capability) และกระบวนการภายในองค์กร (Organizational Process)

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อระดับนวัตกรรมองค์กรด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ ระบบนิเวศ (Ecosystem) เครื่องมือ (Tools) และข้อมูล (Data) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดระดับการเติบโตของนวัตกรรมองค์กร

“นวัตกรรมองค์กรที่ประสบความสำเร็จ จะนำองค์กรไปสู่การมีผลิตภัณฑ์ การบริการ และธุรกิจใหม่ ๆ ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ นับว่านวัตกรรมองค์กรเป็นสิ่งที่องค์กรต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ โดยเฉพาะในยุคดิจิทัลดิสรัปชัน RISE มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยองค์กร ด้วยการนำโมเดลวัดระดับนวัตกรรมองค์กรพาองค์กรไปสู่เส้นทางการสร้างนวัตกรรมที่ถูกต้องและเหมาะสมกับระดับการเติบโตของแต่ละองค์กร เพื่อยกระดับการแข่งขันสู่ระดับภูมิภาคและสร้างความเติบโตให้องค์กรอย่างยั่งยืน” หมอคิดกล่าว

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดตัวโมเดลการเติบโตของการสร้างนวัตกรรมองค์กร RISE จัดงาน “RISE Rethink” พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางการเร่งสปีดนวัตกรรมในปี 2564 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ที่ The Society, Gaysorn Tower ชั้น 22 สนใจเข้าร่วมพัฒนาเร่งสปีดการสร้างนวัตกรรมองค์กรโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถขอเข้าร่วมงานดังกล่าวได้ที่ https://bit.ly/RegisterRISERethink-news

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ