TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Bangkok Story กทม. เปิดสอบข้าราชการสำหรับคนพิการเป็นครั้งแรก ดึงศักยภาพร่วมพัฒนางาน

กทม. เปิดสอบข้าราชการสำหรับคนพิการเป็นครั้งแรก ดึงศักยภาพร่วมพัฒนางาน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) จัดการสอบคัดเลือกคนพิการ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ซึ่งเป็นการจัดการสอบครั้งแรก เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ สอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ส่งเสริมให้คนพิการที่มีความรู้ความสามารถ และมีความเหมาะสมกับลักษณะงานของกรุงเทพฯ มีโอกาสเข้าทำงานมากขึ้น เป็นการเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพให้กับคนพิการให้มีรายได้มั่นคง สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยหลังตรวจเยี่ยมสนามสอบว่า ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครมีการจ้างงานคนพิการอยู่บ้างแล้ว แต่ครั้งนี้เป็นการเปิดให้มีการสอบเฉพาะกลุ่มของคนพิการในประเภทต่าง ๆ ซึ่งการสอบรวมใหญ่ ๆ บางครั้งไม่สะดวกกับคนพิการ เช่น สภาพแวดล้อม หรือการดูแลคนพิการทำได้ไม่เฉพาะ การเปิดสอบครั้งนี้มี 4 ตำแหน่ง 11 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ นักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการพัสดุ ซึ่งผู้พิการมีความสามารถในการทำงานด้านนี้

การเปิดโอกาสในครั้งนี้ เป็นการช่วยดึงศักยภาพของคนพิการออกมา ในการจัดสอบได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีการจัดเจ้าหน้าที่ที่มาจากศูนย์ดูแลคนพิการ หรือผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจสิ่งแวดล้อมของคนพิการประเภทต่าง ๆ คอยช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้คนพิการในการสอบในครั้งนี้ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์สำหรับคนพิการ เช่น มีล่ามภาษามือ การใช้เครื่องช่วยฟัง การใช้คอมพิวเตอร์ในการสอบ หรือแม้กระทั่งผู้คุมสอบที่มีความเข้าใจธรรมชาติของผู้พิการ ทั้งภาวะธรรมชาติและอารมณ์ รวมไปถึงการใช้ข้อสอบที่เหมาะสมให้คนพิการได้แสดงศักยภาพของตน แล้วนำศักยภาพของคนพิการมาใช้ให้เหมาะสมกับตำแหน่งและการทำงานของกรุงเทพมหานคร

รองผู้ว่าฯ ทวิดา กล่าวด้วยว่า ตามนโยบายของผู้ว่ากรุงเทพมหานครในเรื่องของ “เส้นเลือดฝอย” ไม่ได้หมายถึงแค่ประชาชนกลุ่มเล็กในพื้นที่ที่อาจจะยังเข้าไม่ถึงโครงการของรัฐ แต่ในอีกมุมหนึ่งคือการคิดในเรื่องของความเท่าเทียมหรือความเสมอภาค ส่วนใหญ่จะคิดในเรื่องของระบบสาธารณะที่ต้องเข้าถึงในทุกพื้นที่ชุมชน แต่ต้องคิดต่อไปอีกว่า “การมีอาชีพ” เป็นของตนเองที่สามารถแสดงศักยภาพของตนเองจะทำให้ภูมิใจในตัวเอง รู้สึกมีคุณค่าทั้งต่อตัวเองและสังคม คนพิการเป็นประชาชนของกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกัน ต้องดูแลให้ดีขึ้น การเปิดให้คนพิการเข้ามาเป็นข้าราชการของกรุงเทพมหานคร อีกด้านหนึ่งจะทำให้ข้าราชการภายในองค์กรได้เรียนรู้การทำงานในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น และมีความเข้าใจผู้พิการมากขึ้น

“การจัดสอบครั้งนี้เป็นครั้งแรกไม่ใช่แค่การให้โอกาสผู้พิการ แต่เป็นการให้โอกาสกรุงเทพมหานครในการทำความเข้าใจในคนทุกกลุ่มในสังคมที่มีความแตกต่างกันด้วย วันนี้ทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้งกรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตอยากทำให้ดีและทำได้ค่อนข้างดี แต่ก็ยังมีบางอย่างต้องพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้น ถึงแม้ผู้ที่มาสอบจะไม่ได้ร้องขอ แต่ก็จะต้องทำให้ดีขึ้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้คนพิการได้มากขึ้น นอกจากนี้กรุงเทพมหานครต้องมีการเตรียมพร้อมด้านต่าง ๆ ทั้งการปรับทางกายภาพหรือเตรียมสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงานให้เหมาะสม ตลอดจนความเข้าใจและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานให้เป็นไปในทิศทางที่ดีและเกิดประสิทธิภาพต่อการทำงานให้ดีที่สุดต่อไป” รองผู้ว่าฯ ทวิดา กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ก. ได้เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 4 ตำแหน่ง อัตราว่าง 11 อัตรา ทางเว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th เมื่อวันที่ 6 – 19 มกราคม 2566 และมีคนพิการทุกประเภทสมัครสอบคัดเลือกรวมทั้งสิ้น 585 คน ได้แก่ การเคลื่อนไหว 314 คน การได้ยิน 152 คน การเห็น 51 คน ออทิสติก 39 คน จิตใจ 15 คน สติปัญญา 9 คน และการเรียนรู้ 5 คน โดยจำแนกตามตำแหน่ง ดังนี้ 1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ว่าง 4 อัตรา มีผู้สมัคร 13 คน 2. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ว่าง 4 อัตรา มีผู้สมัคร 112 คน 3. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ว่าง 2 อัตรา มีผู้สมัคร 399 คน 4. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ว่าง 1 อัตรา มีผู้สมัคร 61 คน

สำหรับการสอบในวันนี้เป็นการสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน โดยสำนักงาน ก.ก. ได้จัดสถานที่สอบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนพิการ เช่น ทางลาดสำหรับรถเข็น ห้องน้ำสำหรับคนพิการ ตลอดจนการจัดห้องสอบให้สอดคล้องกับประเภทความพิการ และความช่วยเหลือพิเศษตามที่ผู้สมัครระบุไว้ในใบสมัครฯ เช่น ล่ามภาษามือ ข้อสอบที่มีตัวอักษรตัวโต เจ้าหน้าที่ช่วยอ่านข้อสอบและระบายกระดาษคำตอบ โปรแกรมอ่านจอภาพคอมพิวเตอร์ ที่นั่งสอบสำหรับผู้ถนัดมือซ้าย และที่นั่งสอบสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัม เป็นต้น ซึ่งกรุงเทพมหานครจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2566 กำหนดสอบสัมภาษณ์ประมาณวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2566 และประกาศผลการคัดเลือกฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ทางเว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เผยมุมมอง 2 คนขับแกร็บ ที่มีต่อ “โอกาสของคนพิการ” ในฐานะผู้ให้และผู้รับ

Vulcan Coalition ช่วยคนพิการฝึกสอน AI เป็นอาชีพ

EDC จับมือพันธมิตร ให้ความรู้คนพิการ ต่อยอดการสร้างรายได้ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

โตชิบ้า ยืนยัน ข่าวขายกิจการในต่างประเทศ ไม่กระทบกับการดำเนินธุรกิจในไทย

บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ ส่งจดหมายชี้แจง กรณีที่มีข่าวจากสำนักข่าวต่าง ๆ ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและทั่วโลก เกี่ยวกับ “บริษัท โตชิบา คอร์ปอเรชัน จำกัด ปิดดีล ขายกิจการมูลค่า 2 ล้านล้านเยน

SCB 10X เปิดเวที Hackathon เฟ้นหาทีมนักพัฒนา ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยบล็อกเชน

เอสซีบี เท็นเอกซ์ (SCB 10X) เปิดเวที “BANGKOK BLOCKATHON 2023” ภายใต้แนวคิด “Blockchain for the Next Billion Users”

GRAMMY x RS ตั้งบริษัทร่วมทุน เตรียมจัด 3 คอนเสิร์ตใหญ่ ก.ค.- ต.ค. นี้ เมืองทองธานี

GMM MUSIC และ RS MUSIC ประกาศจัดตั้ง กิจการร่วมค้าอะครอสเดอะยูนิเวิร์ส (Across The Universe Joint Venture) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมจัดซีรีส์คอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์

Blendata เปิดบริการ Analytics as a Service ในรูปแบบ Pay Per Use

เบลนเดต้า (Blendata) เปิดตัวบริการใหม่ Analytics as a Service บริการวิเคราะห์ข้อมูลครบวงจร รองรับทุกความต้องการด้าน Data Analytics ในรูปแบบการคิดค่าบริการตามการใช้งานจริง

เซ็นทรัลพัฒนา ผนึก WeChat Pay จัดแคมเปญใหญ่ ต้อนรับนักท่องเที่ยวจีน

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผนึก WeChat Pay ผู้ให้บริการ E-Wallet รายใหญ่จากประเทศจีน มอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่สะดวก รวดเร็ว

ดีป้า จับมือพันธมิตร เปิดตัว Tech Thailand แพลตฟอร์มชุมชนคนสายเทค

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมกับ บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด และ บริษัท มิสเตอร์ฟ็อกซ์ จำกัด ร่วมเปิดตัว Tech Thailand

ธ.กรุงเทพ – AIS เปิดตัวบัตรเดบิต “Be1st Digital AIS POINTS” ยิ่งใช้ ยิ่งได้พ๊อยส์

ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ AIS เปิดตัว Be1st Digital AIS POINTS บัตรเดบิตที่จะมาพลิกโฉมประสบการณ์ช้อปปิ้งออนไลน์ของลูกค้า ด้วยสิทธิพิเศษจากคะแนนสะสมของ AIS

กสิกรไทย x ธนาคารแมสเปี้ยน เปิดตัว QRIS – QR Code Payment

ธนาคารกสิกรไทยเปิดตัวบริการ QRIS ระบบชำระค่าสินค้าและบริการที่ร้านค้าของธนาคารแมสเปี้ยนเป็นบริการแรก หลังเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นรวมเป็น 67.5%

CP LAND แต่งตั้ง กีรติ ศตะสุข นั่งเก้าอี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP LAND ประกาศแต่งตั้ง กีรติ ศตะสุข ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ (CSO) ขึ้นดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

บาร์บีคิวพลาซ่า เปิดตัว น้ำจิ้มสูตรไลท์ ลดโซเดียม ลดน้ำตาล เอาใจคนรักสุขภาพ

บาร์บีคิวพลาซ่า ปล่อยน้ำจิ้มสูตรใหม่! น้ำจิ้มบาร์บีคิวสูตรไลท์ หลังจากพัฒนาสูตรมากกว่า 2 ปี หวังตีตลาดผู้บริโภคสายสุขภาพ โดยปรับลดสัดส่วนปริมาณเกลือโซเดียมลงมากกว่า 53%

MUST READ

บาร์บีคิวพลาซ่า เปิดตัว น้ำจิ้มสูตรไลท์ ลดโซเดียม ลดน้ำตาล เอาใจคนรักสุขภาพ

บาร์บีคิวพลาซ่า ปล่อยน้ำจิ้มสูตรใหม่! น้ำจิ้มบาร์บีคิวสูตรไลท์ หลังจากพัฒนาสูตรมากกว่า 2 ปี หวังตีตลาดผู้บริโภคสายสุขภาพ โดยปรับลดสัดส่วนปริมาณเกลือโซเดียมลงมากกว่า 53%

ยูนิเวนเจอร์ จับมือ ทีซีซีเทค ยกระดับองค์กรสู่ data-driven organization

ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการจัดการวางระบบ SAP ภายใต้ชื่อ “BetterV Project” มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างจุดเปลี่ยนและเสริมศักยภาพให้กับยูนิเวนเจอร์ที่มีหลากหลายธุรกิจ

สถาบันโรคหัวใจบำรุงราษฎร์ เป็นมากกว่าสถานที่รักษา

โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทยและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยพบผู้เสียชีวิตมากถึงปีละ 70,000 ราย การคิดค้นวิธีการรักษาใหม่ ๆ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ

วิศวะมหิดล จัดสัมมนา “หุ่นยนต์ทางการแพทย์” เปิดมุมมอง การวิจัยหุ่นยนต์การแพทย์ในโลก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานสัมมนา เรื่อง หุ่นยนต์ทางการแพทย์ (Medical Robotics Seminar) ภายใต้โครงการ Reinventing University

ศูนย์เรียนรู้ ไฟ-ฟ้า สะท้อนความสำเร็จพื้นที่เรียนรู้ ผ่านเวทีเสวนา “ปิดเทอมสร้างสรรค์ เติมเต็มวันว่าง”

ศูนย์เรียนรู้ ไฟ-ฟ้า ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรม “ปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันว่าง” ประจำปี 2566 จัดโดยกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ประสานความร่วมมือกับเครือข่าย
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น