TH | EN
TH | EN
spot_imgspot_imgspot_img
หน้าแรกBangkok Storyกทม. เปิดสอบข้าราชการสำหรับคนพิการเป็นครั้งแรก ดึงศักยภาพร่วมพัฒนางาน

กทม. เปิดสอบข้าราชการสำหรับคนพิการเป็นครั้งแรก ดึงศักยภาพร่วมพัฒนางาน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) จัดการสอบคัดเลือกคนพิการ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ซึ่งเป็นการจัดการสอบครั้งแรก เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ สอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ส่งเสริมให้คนพิการที่มีความรู้ความสามารถ และมีความเหมาะสมกับลักษณะงานของกรุงเทพฯ มีโอกาสเข้าทำงานมากขึ้น เป็นการเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพให้กับคนพิการให้มีรายได้มั่นคง สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยหลังตรวจเยี่ยมสนามสอบว่า ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครมีการจ้างงานคนพิการอยู่บ้างแล้ว แต่ครั้งนี้เป็นการเปิดให้มีการสอบเฉพาะกลุ่มของคนพิการในประเภทต่าง ๆ ซึ่งการสอบรวมใหญ่ ๆ บางครั้งไม่สะดวกกับคนพิการ เช่น สภาพแวดล้อม หรือการดูแลคนพิการทำได้ไม่เฉพาะ การเปิดสอบครั้งนี้มี 4 ตำแหน่ง 11 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ นักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการพัสดุ ซึ่งผู้พิการมีความสามารถในการทำงานด้านนี้

การเปิดโอกาสในครั้งนี้ เป็นการช่วยดึงศักยภาพของคนพิการออกมา ในการจัดสอบได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีการจัดเจ้าหน้าที่ที่มาจากศูนย์ดูแลคนพิการ หรือผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจสิ่งแวดล้อมของคนพิการประเภทต่าง ๆ คอยช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้คนพิการในการสอบในครั้งนี้ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์สำหรับคนพิการ เช่น มีล่ามภาษามือ การใช้เครื่องช่วยฟัง การใช้คอมพิวเตอร์ในการสอบ หรือแม้กระทั่งผู้คุมสอบที่มีความเข้าใจธรรมชาติของผู้พิการ ทั้งภาวะธรรมชาติและอารมณ์ รวมไปถึงการใช้ข้อสอบที่เหมาะสมให้คนพิการได้แสดงศักยภาพของตน แล้วนำศักยภาพของคนพิการมาใช้ให้เหมาะสมกับตำแหน่งและการทำงานของกรุงเทพมหานคร

รองผู้ว่าฯ ทวิดา กล่าวด้วยว่า ตามนโยบายของผู้ว่ากรุงเทพมหานครในเรื่องของ “เส้นเลือดฝอย” ไม่ได้หมายถึงแค่ประชาชนกลุ่มเล็กในพื้นที่ที่อาจจะยังเข้าไม่ถึงโครงการของรัฐ แต่ในอีกมุมหนึ่งคือการคิดในเรื่องของความเท่าเทียมหรือความเสมอภาค ส่วนใหญ่จะคิดในเรื่องของระบบสาธารณะที่ต้องเข้าถึงในทุกพื้นที่ชุมชน แต่ต้องคิดต่อไปอีกว่า “การมีอาชีพ” เป็นของตนเองที่สามารถแสดงศักยภาพของตนเองจะทำให้ภูมิใจในตัวเอง รู้สึกมีคุณค่าทั้งต่อตัวเองและสังคม คนพิการเป็นประชาชนของกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกัน ต้องดูแลให้ดีขึ้น การเปิดให้คนพิการเข้ามาเป็นข้าราชการของกรุงเทพมหานคร อีกด้านหนึ่งจะทำให้ข้าราชการภายในองค์กรได้เรียนรู้การทำงานในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น และมีความเข้าใจผู้พิการมากขึ้น

“การจัดสอบครั้งนี้เป็นครั้งแรกไม่ใช่แค่การให้โอกาสผู้พิการ แต่เป็นการให้โอกาสกรุงเทพมหานครในการทำความเข้าใจในคนทุกกลุ่มในสังคมที่มีความแตกต่างกันด้วย วันนี้ทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้งกรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตอยากทำให้ดีและทำได้ค่อนข้างดี แต่ก็ยังมีบางอย่างต้องพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้น ถึงแม้ผู้ที่มาสอบจะไม่ได้ร้องขอ แต่ก็จะต้องทำให้ดีขึ้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้คนพิการได้มากขึ้น นอกจากนี้กรุงเทพมหานครต้องมีการเตรียมพร้อมด้านต่าง ๆ ทั้งการปรับทางกายภาพหรือเตรียมสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงานให้เหมาะสม ตลอดจนความเข้าใจและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานให้เป็นไปในทิศทางที่ดีและเกิดประสิทธิภาพต่อการทำงานให้ดีที่สุดต่อไป” รองผู้ว่าฯ ทวิดา กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ก. ได้เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 4 ตำแหน่ง อัตราว่าง 11 อัตรา ทางเว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th เมื่อวันที่ 6 – 19 มกราคม 2566 และมีคนพิการทุกประเภทสมัครสอบคัดเลือกรวมทั้งสิ้น 585 คน ได้แก่ การเคลื่อนไหว 314 คน การได้ยิน 152 คน การเห็น 51 คน ออทิสติก 39 คน จิตใจ 15 คน สติปัญญา 9 คน และการเรียนรู้ 5 คน โดยจำแนกตามตำแหน่ง ดังนี้ 1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ว่าง 4 อัตรา มีผู้สมัคร 13 คน 2. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ว่าง 4 อัตรา มีผู้สมัคร 112 คน 3. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ว่าง 2 อัตรา มีผู้สมัคร 399 คน 4. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ว่าง 1 อัตรา มีผู้สมัคร 61 คน

สำหรับการสอบในวันนี้เป็นการสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน โดยสำนักงาน ก.ก. ได้จัดสถานที่สอบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนพิการ เช่น ทางลาดสำหรับรถเข็น ห้องน้ำสำหรับคนพิการ ตลอดจนการจัดห้องสอบให้สอดคล้องกับประเภทความพิการ และความช่วยเหลือพิเศษตามที่ผู้สมัครระบุไว้ในใบสมัครฯ เช่น ล่ามภาษามือ ข้อสอบที่มีตัวอักษรตัวโต เจ้าหน้าที่ช่วยอ่านข้อสอบและระบายกระดาษคำตอบ โปรแกรมอ่านจอภาพคอมพิวเตอร์ ที่นั่งสอบสำหรับผู้ถนัดมือซ้าย และที่นั่งสอบสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัม เป็นต้น ซึ่งกรุงเทพมหานครจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2566 กำหนดสอบสัมภาษณ์ประมาณวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2566 และประกาศผลการคัดเลือกฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ทางเว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เผยมุมมอง 2 คนขับแกร็บ ที่มีต่อ “โอกาสของคนพิการ” ในฐานะผู้ให้และผู้รับ

Vulcan Coalition ช่วยคนพิการฝึกสอน AI เป็นอาชีพ

EDC จับมือพันธมิตร ให้ความรู้คนพิการ ต่อยอดการสร้างรายได้ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ