TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Life UN Women ค้นหาบริษัทดีเด่นด้านความเท่าเทียมทางเพศ

UN Women ค้นหาบริษัทดีเด่นด้านความเท่าเทียมทางเพศ

องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ หรือ UN Women (ยูเอ็นวีเม็น) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ประกาศเตรียมจัด “UN Women 2021 Thailand WEPs Awards” งานประกาศรางวัลหนึ่งเดียวในไทยและเอเชียแปซิฟิก เพื่อยกย่องธุรกิจต้นแบบที่ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ โดยใช้หลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรี หรือ Women’s Empowerment Principles (WEPs) เป็นเกณฑ์การวัดผลใน 6 สาขารางวัล พร้อมเปิดตัวรางวัลใหม่อีก 3 รางวัลที่มอบให้ธุรกิจขนาดกลางและย่อม (SMEs) ในปีนี้ด้วย 

ภายในงานมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรธุรกิจเอกชนเข้าร่วม รวมถึงเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน ประเทศไทย (AWEN Thailand) และได้รับเกียรติจาก  ฯพณฯ เปียร์ก้า ตาปิโอลา (H.E. Mr. Pirkka Tapiola) เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ และมีการถ่ายภาพร่วมกันของผู้แทนจากบริษัทที่ได้ลงนามเป็น WEPs Signatory เพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ และการเสริมศักยภาพสตรีในภาคธุรกิจตามหลักการ WEPs 

คาเธีย ฟรายวาล์ด (Katja Freiwald) ผู้จัดการโครงการ WeEmpowerAsiaแห่งภูมิภาคเอเชียกล่าวเปิดงานผ่านระบบ Zoom ว่า UN Women ตระหนักถึงความสำคัญในการเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในภาคธุรกิจ ภารกิจสำคัญของ UN Women คือการสร้างเและขยายเครือข่ายระหว่างองค์กรต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนแนวปฏิบัติที่ดีภายใต้หลักการ WEPs ในวงกว้าง และสนับสนุนให้เกิดการเติบโตทางธุรกิจและเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและเปิดโอกาสให้คนทุกเพศได้มีส่วนร่วม

รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวถึงความสำคัญของความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศ และการเสริมศักยภาพสตรีในภาคธุรกิจ ว่า ก.ล.ต. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนไทยมีนโยบายส่งเสริมภาคธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี คำนึงถึงEnvironmental, Social and Governance (ESG) รวมถึงสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคระหว่างเพศ ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (NAP) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติในเป้าหมายที่ 5 เรื่อง Gender Equality จึงมีเจตนารมณ์ในการสนับสนุนให้ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่คำนึงถึงความเท่าเทียมทางเพศ สนับสนุนให้ผู้หญิงดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงในบริษัทจดทะเบียน พร้อมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและการให้ความรู้ทางการเงินกับชุมชน เพื่อสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  และมุ่งสู่เป้าหมายแห่งความยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) ไปด้วยกัน

ดร. วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการ สสว. ได้เน้นถึงความสำคัญในการเสริมศักยภาพสตรีสำหรับผู้ประกอบการฐานราก กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เนื่องจากผู้หญิงถือเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับประเทศ และเป็นผู้จับจ่ายใช้สอยหลักในระบบเศรษฐกิจระดับฐานราก จึงมีความจําเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสตรีมีการพัฒนาด้านรายได้ อาทิ  ผ่านการขยายกิจการให้มีขนาดใหญ่ขึ้น และการพัฒนาศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

นอกจากนี้ สิริพร ราธี ผู้จัดการโครงการ WeEmpowerAsia แห่งประเทศไทย ได้มาร่วมแบ่งปันแนวทางต่าง ๆ ในการส่งเสริมและผลักดันด้านความเท่าเทียมทางเพศ และการเสริมศักยภาพผู้หญิง เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจ รวมไปถึงการสมัครเข้าชิงรางวัล Thailand WEPs Awards ร่วมกับตัวแทนจากองค์กรภาคธุรกิจ ได้แก่ จิตติรัตน์ ตันตสิรินทร์ กรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท เบนซ์ ตลิ่งชัน ซึ่งเป็น ผู้ชนะรางวัลในปีที่แล้ว และกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่แสดงเจตนารมณ์ในการสมัครเข้าชิงรางวัลในปีนี้ด้วย โดยมี ซินดี้-สิรินยา บิชอพ ทูตสันถวไมตรีประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของ UN Women มากล่าวปิดในช่วงสุดท้ายของงาน 

รางวัล WEPs Awards ริเริ่มโดยโครงการ WeEmpowerAsia ของ UN Women ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (European Union) โดยในปีนี้มีหลากหลายองค์กรชั้นนำในภูมิภาคที่ร่วมเป็นเจ้าภาพและให้การสนับสนุน เช่น องค์กร Investing in Women โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มจำนวนผู้นำหญิงที่จะมามีส่วนร่วมเป็นแรงผลักดันให้ภาคธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน (inclusive and sustainable growth)

รางวัล Thailand WEPs Awards เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 โดยการประกาศรางวัลจะแบ่งผู้ชนะออกเป็น 6 สาขารางวัล โดยแต่ละสาขาจะมีผู้ชนะทั้งหมด 3 บริษัท จากผู้เข้ารอบทั้งหมด ได้แก่

1. Leadership Commitment สำหรับผู้นำองค์กรในภาคธุรกิจที่ ยกย่องผู้นำ (อายุ 35 ปีขึ้นไป) ที่มีส่วนสำคัญในการกำหนดพันธะสัญญาที่แข็งแกร่งขององค์กรรวมถึงนโยบายที่ก้าวหน้ากฎระเบียบหรือแนวปฏิบัติที่มุ่งส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศในที่ทำงาน ตลาดและ/หรือชุมชน

2. Gender-inclusive Workplace  สำหรับองค์กรที่ได้นำมาตรการเพื่อความเท่าเทียม และหลากหลายทางเพศไปใช้ในสถานที่ทำงาน เช่น ในการรับสมัครพนักงาน การรับรองความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดี และการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเท่าเทียม เป็นตัน

3. Gender-responsive Marketplace  สำหรับองค์กรที่คำนึงถึงความเสมอภาคระหว่างเพศผ่านห่วงโซ่อุปาทาน (supply chain) ของตนเอง ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ ไปจนถึงการค้าขาย และประชาสัมพันธ์สินค้า

4. Community Engagement & Partnerships สำหรับองค์กรที่ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนและการเป็นหุ้นส่วน อาจรวมถึงการบูรณาการกลยุทธ์ความเสมอภาคระหว่างเพศกับกลยุทธ์ความยั่งยืน ผ่านโครงการการกุศล หรือโครงการด้าน Corporate Social Responsibility (CSR) ต่าง ๆ  และการสนับสนุนและร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรระหว่างประเทศหรือองค์กรอื่น ๆ ที่มุ่งมั่นส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศภายในชุมชนให้แพร่หลายมากขึ้น

5. Transparency & Reporting สำหรับองค์กรที่มีการชี้วัด วิเคราะห์ และทำรายงานเกี่ยวกับประสิทธิภาพของนโยบาย และแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ และเพิ่มศักยภาพสตรีโดยมีการกำหนดเป้าหมายและการรายงานผลอย่างโปร่งใส ชัดเจน และสม่ำเสมอ

6. Youth Leadership for Generation Equality  รางวัลสาขาพิเศษในปีนี้ที่จะมอบให้กับผู้นำองค์กร (อายุต่ำกว่า 35 ปีในขณะที่สมัคร) ที่มีส่วนร่วมสำคัญในการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศในที่ทำงาน ตลาด และ / หรือชุมชน  เพื่อให้สอดคล้องกับแคมเปญ Generation Equality ของ UN Women ซึ่งเปิดตัวในปี 2563 เพื่อเป็นที่ระลึกครบรอบ 25 ปีของปฏิญญาปักกิ่ง เพื่อให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของเยาวชน และคนในวัยที่แตกต่างกันในการขับเคลื่อน และสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ

นอกจากนี้ ยังมีรางวัลที่จะมอบให้กับธุรกิจขนาดกลางและย่อม (SMEs) ทั้งหมด 3 รางวัล ในปีนี้อีกด้วย ส่วนงานประกาศผู้ชนะรางวัล UN Women 2021 Thailand WEPs Awards นั้นจะจัดขึ้นในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 นี้

STAY CONNECTED

6,806แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

คาร์โก้ การบินไทย ขนส่งวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง อีก 1 ล้านโดส

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ร่วมกับ ฝ่ายบริการคลังสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ได้รับความไว้วางใจจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้ปฏิบัติภารกิจขนส่งวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" จำนวน 1 ล้านโดส

เด็กไทย สร้างแอนิเมชั่นส่งยานอวกาศสู่นอกโลก จากเกม Minecraft

มีผลงานเด็กไทยเด็ดๆมาอวดกันอีกแล้ว สำหรับ"บิ๊ก- สิทธิพันธ์ หิรัตพันธุ์"เจ้าของช่อง "BikMCTH " ครีเอเตอร์ภายใต้สังกัด Online Station ผู้ที่เคยสร้างสรรค์ผลงานสุดคูลในสไตล์ Short Movie

สถานทูตออสเตรเลีย แนะเด็กไทยใช้ Thailand learning ศึกษาตลอดชีวิต

สถานทูตออสเตรเลีย ได้ร่วมกับมูลนิธิเอเชียประจำประเทศไทย ได้จัดทำเว็บพอร์ทัลการเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ภายใต้ชื่อ www.thailandlearning.org

บี.กริม ช่วยเหลือชุมชนชาวสระแก้วฝ่าวิกฤติ โครงการ “บี.กริม บวร”-โรงเรียน อ.ฮ. ลิงค์

จังหวัดสระแก้ว ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ควบคุม 25 จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะในอำเภออรัญประเทศ ซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศกัมพูชา

เยาวชนนักออกแบบ ร่วมการแข่งขันรถยนต์ไฟฟ้า GREENPOWER

Rolls-Royce Motor Cars มีความยินดีที่จะประกาศว่า โซเฟีย เป็นผู้ชนะประจำภูมิภาคของสหราชอาณาจักรจากโครงการ Young Designer Competition ของโรลส์-รอยซ์ที่จัดขึ้นในปีพ.ศ. 2563

โรบินฮู้ด ต่อมาตรการ “เราช่วยคุณ คุณช่วยร้าน” ส่งฟรีทุกออเดอร์อีก 8 วัน

"ธนาคารไทยพาณิชย์" และ "โรบินฮู้ด" แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีสัญชาติไทย ในเครือธนาคารฯ ตระหนักถึงความเดือดร้อนของสังคมไทยที่มีต่อสถานการณ์โควิด-19

ไปรษณีย์ไทย สนง.เขตหลักสี่ เปิด “ศูนย์พักคอย” 118 เตียง รับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมกับ สำนักงานเขตหลักสี่ เดินหน้าสนับสนุนภาคสาธารณสุข จัดตั้ง "ศูนย์พักคอย" จำนวน 118 เตียง รองรับผู้ป่วย COVID-19 ของกรุงเทพมหานคร

เก็บเงินยังไงก็ไม่อยู่ แก้ง่าย ๆ ด้วยกฎเซฟเงินแบบ 50-30-20

ใคร ๆ ก็ฝันอยากมีเงินเก็บกันทั้งนั้น แต่ในสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดอย่างนี้ เหล่าคนทำงานโดยเฉพาะเหล่าเฟิร์สจ็อบเบอร์ (First jobber) หรือแม้แต่มนุษย์ออฟฟิศวัยหลักเลขสองปลาย ๆ

‘ศรีสวัสดิ์’ ผนึกพันธมิตร ลุยธุรกิจประกัน บริการเร็วทันใจ คุ้มครองครบจบ

ศรีสวัสดิ์ จับมือพันธมิตรบริษัทประกันชั้นนำ รุกตลาดนายหน้าประกันเปิดรับทำประกันทุกชนิด ชูจุดเด่น ‘สินเชื่อและประกันครบ จบที่ศรีสวัสดิ์’

AstraZeneca ยืนยัน เร่งผลิตและส่งมอบวัคซีนให้ไทย

จดหมายเปิดผนึกถึงเพื่อนพี่น้องชาวไทย โดย เจมส์ ทีก ประธาน บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด

MUST READ

ทรูบิสิเนส ผนึก ทิพยประกันภัย ติดอาวุธ SMEs

ทิพยประกันภัย ร่วมกับ ทรูบิสิเนส ผู้นำบริการสื่อสารและโซลูชันครบวงจรสำหรับธุรกิจ ผนึกพลังสนับสนุน SMEs ไทย สู้วิกฤติโควิด-19 ตอบโจทย์การตลาดยุคดิจิทัล

ZEN ปรับกลยุทธ์ ลุยเดลิเวอรี่ ผูกปิ่นโต

เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป หรือ ZEN ปรับโมเดลธุรกิจในช่วงมาตรการล็อกดาวน์ รุกเช่าพื้นที่ร้านอาหารนอกห้าง หรือโรงแรมที่มีครัวและอุปกรณ์ครัว ชู 18 ทำเลที่มีศักยภาพ

SelfCheck (Covid-19) ผู้ป่วยช่วยลดภาระเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์

ด้วยจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และต้องติดตามอาการผู้ป่วยตลอดทั้งวัน ทำให้เจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลต้องทำงานอย่างหนัก

เยาวชนนักออกแบบ ร่วมการแข่งขันรถยนต์ไฟฟ้า GREENPOWER

Rolls-Royce Motor Cars มีความยินดีที่จะประกาศว่า โซเฟีย เป็นผู้ชนะประจำภูมิภาคของสหราชอาณาจักรจากโครงการ Young Designer Competition ของโรลส์-รอยซ์ที่จัดขึ้นในปีพ.ศ. 2563

ฤาจะเป็น “Phuket Sadbox”

เกือบครบ 1เดือนที่รัฐบาลนำร่องเปิดประเทศใน 120 วัน ด้วยโปรเจกต์ "Phuket Sandbox" ถือเป็นการซ้อมมือพลาง ๆ ขณะเดียวกันก็หวังจะปักธงท่องเที่ยวไทยให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกได้รับรู้ว่า ภูเก็ตพร้อมเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกแล้ว
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น