TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Technology เอ็นไอเอ จับมือ อสมท. เตรียมพลิกโฉมสู่องค์กรสื่อนวัตกรรม

เอ็นไอเอ จับมือ อสมท. เตรียมพลิกโฉมสู่องค์กรสื่อนวัตกรรม

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จับมือ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมยกระดับ และขับเคลื่อนไปสู่องค์กรนวัตกรรม พร้อมเตรียมจัดทำ Roadmap พัฒนาศักยภาพบุคลากรผ่านหลักสูตรการอบรมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมสื่อ ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน โดยเน้นการใช้องค์ความรู้ที่หลากหลาย สร้างสรรค์วิธีการและช่องทางที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น เพื่อเตรียมรับมือสู่โลกธุรกิจดิจิทัลและส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในเครือของ อสมท

-NIA ดึง “เฟื่อง-เอิ้น-ซี” จัดไลฟ์ช่วยสตาร์ตอัพไทยฝ่าวิกฤติโควิด-19
-เอ็นไอเอโชว์ 3 นวัตกรรมดีรับเปิดเทอมใหม่

นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันโลกกำลังก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ที่ขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องเร่งเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาศักยภาพ “คน” ให้ก้าวทัน โดยรัฐบาลได้กำหนด “ประเทศไทย 4.0” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นปรับเปลี่ยนทิศทางการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ซึ่ง บมจ.อสมท ได้นำนโยบายรัฐบาลมาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กร ที่มุ่งสร้างความตระหนักด้านนวัตกรรมให้กับบุคลากรในองค์กรและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 ได้ริเริ่มโครงการ U ME IDEA เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคดิจิทัล รวมทั้งให้การสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดผลงานนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์กับนวัตกรไทย เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาและผู้ประกอบการทั่วไป ร่วมส่งผลงานนวัตกรรมสื่อ (Media Innovation) เข้าประกวด และได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญของ NIA ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้และให้คำแนะนำ

รวมทั้งร่วมเป็นกรรมการตัดสินรางวัล สำหรับการดำเนินโครงการ U ME IDEA AWARDS 2020 ในปีนี้จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดนวัตกรรมเพื่อสังคม “Social Innovation” สำหรับความร่วมมือระหว่าง สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และ อสมท ภายใต้บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ มีเป้าหมายสำคัญในการยกระดับและขับเคลื่อน อสมท ไปสู่องค์กรนวัตกรรม ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง

ด้าน ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA กล่าวว่า “ปัจจุบันอุตสาหกรรมสื่อเป็นหนึ่งในหลายอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิรูปหรือเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและโมเดลธุรกิจแบบใหม่ หรือที่เรียกกันว่า “Digital Disruption” โดยเฉพาะในสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ ดังนั้น การพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมสื่อจึงเปรียบเสมือนทางรอดที่จะนำพาให้ธุรกิจยังสามารถก้าวต่อไปได้ โดยต้องเป็น “นวัตกรรมสื่อ” ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันทั้งมิติเทคโนโลยีและเนื้อหา ที่เน้นการใช้องค์ความรู้ที่หลากหลาย สร้างสรรค์วิธีการ ช่องทาง หรือแพลตฟอร์มใหม่ที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้ส่งและรับสารทั้งในระดับบุคคล และสังคมโดยเป็นการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารใหม่หรือต่อยอดจากเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีอยู่เดิม

รวมทั้งต้องเปิดโอกาสให้เกิดความมีส่วนร่วมระหว่างสื่อและผู้บริโภค เพื่อสร้างความใกล้ชิดและเข้าถึงกันได้มากยิ่งขึ้น เช่น การใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อให้เกิดอารมณ์ร่วมในการรับชม การใช้ AI ในกระบวนการทำข่าว การรวบรวม การสรุปผล และเผยแพร่แบบเรียลไทม์ เทคโนโลยีการถ่ายทอดสดที่มีมากกว่าหนึ่งช่องทาง รวมทั้งการใช้ฐานข้อมูล หรือ Big Data เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและเรียนรู้พฤติกรรมของผู้บริโภค”

สำหรับความร่วมมือระหว่าง NIA และ อสมท ในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะร่วมกันพัฒนาองค์กรสื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรม โดยอาศัยเครื่องมือภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กรของสถาบันมองอนาคตนวัตกรรม NIA ที่ใช้ประเมินองค์กรนวัตกรรมกว่า 300 องค์กรใน 4 ปีที่ผ่านมา

ซึ่ง อสมท. จำเป็นต้องมองนวัตกรรมทั้งมิติของการสร้างรายได้ และการบริการสาธารณะ เพื่อสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วผ่านความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรด้านนวัตกรรมสื่อระหว่าง NIA ACADEMY และ MCOT ACADEMY ซึ่งจะขยายวงกว้างไปยังกลุ่มคนที่อยู่ในแวดวงธุรกิจสื่อ และบุคคลทั่วไปที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรและการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดสื่อ

สุดท้าย คือความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสื่อและอยากจะผันตัวเองเป็นสตาร์ทอัพผ่านโครงการ U ME IDEA Award 2020 และ Startup Thailand League 2020 ที่จะช่วยให้ส่งต่อโอกาสและช่องทางการเติบโตในรูปแบบเงินอุดหนุนให้เปล่า และการจับคู่ธุรกิจ หรือ Matching Fund เพื่อสร้างให้เกิดระบบนิเวศที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม และนำไปสู่การปฏิวัติวงการนวัตกรรมสื่อไทยต่อไปในอนาคต

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

-แกร็บ แถลงพร้อมปรับปรุงบริการ หลังพาร์ทเนอร์คนขับรวมตัวขอพบผู้บริหาร
-บทบาท Robotic กับ 5G ของ AIS ในวิกฤติโควิด-19
-Lyf Sukhumvit 8 Bangkok​ ที่พักของคน Gen M
-“มรสุม 3 ลูก” … จ่อคิวถล่มรัฐบาล

Lastest News

“เสียวหมี่” แซง “แอปเปิ้ล” ขึ้นอันดับ 3 ตลาดสมาร์ทโฟนทั่วโลก

เสียวหมี่ ก้าวขึ้นสู่อันดับ 3 ในตลาดสมาร์ทโฟนทั่วโลก หลังสามบริษัทวิจัยตลาด Canalys, Counterpoint และ IDC เผยผลสำรวจตลาดสมาร์ทโฟนไตรมาส 3 ปี 2020

8 ข้อควรรู้เกี่ยวกับทวิตเตอร์เทรนด์

ทวิตเตอร์ได้ร่วมมือกับองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ-ยูเนสโก

หัวใจสำคัญ 3 ประการ สร้างไมโครดาต้าเซ็นเตอร์

ในภาคอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ การแข่งขันสู่การปฏิรูปดิจิทัลยังคงดำเนินต่อไป มีหลายบริษัทนำเทคโนโลยี อุตสาหกรรม 4.0 มาช่วยเพิ่มคุณภาพและผลิตผล

ความจำเป็น 8 ประการของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่ในช่วงโควิด-19

ทีม Next Billion Users ของ Google เผยผลการศึกษาในหัวข้อ “New Internet Users in a COVID-19 World” (ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่ในยุคโควิด-19) ซึ่งระบุถึงความจำเป็น 8 ประการของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่ (New Internet User)

เดลล์ เทคโนโลยีส์ เปิดตัว XPS รุ่นใหม่ ยกเครื่องดีไซน์เจาะกลุ่มครีเอเตอร์

เดลล์ เทคโนโลยีส์ ประเทศไทย เปิดตัวแล็ปท็อป XPS 13 XPS 15 และ XPS 17 ใหม่ล่าสุด โดยเดลล์ ได้รีเฟรช XPS 13 และ XPS 13 2-in-1 ด้วย 11th Gen Intel Core

เอ็นไอเอ ปั้นสตาร์ตอัพสาย MARTech รับดีมานด์ธุรกิจบันทิงโต 5 แสนล้าน

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับ South East Asia Center (SEAC) จัดกิจกรรมเสวนา “NIA academy มีคลาส”

AIS Serenade Club เปิด Flagship ใหม่สาขา Central World

เปิดตัว AIS Serenade Club Flagship Store สาขา Central World ที่สุดของงานบริการเหนือระดับเพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 5G จัดเต็มแก็ดเจ็ตล้ำ ยกระดับการใช้ชีวิตดิจิทัลพร้อมความบันเทิงแบบครบครัน ตอบรับไลฟ์สไตล์ลูกค้าทุกเจเนอเรชัน และเผยโฉม Max Serenade Ambassador หุ่นยนต์ผู้ช่วยอัจฉริยะ พนักงานใหม่ของเซเรเนดคลับที่จะร่วมส่งมอบบริการและสิทธิพิเศษแบบเอ็กซ์คลูซีฟ

เทรนด์เรียนออนไลน์โตไม่หยุดยุคโควิด-19

หลายธุรกิจคงไม่ปฏิเสธว่า หนึ่งในความท้าทายของการดำเนินธุรกิจท่ามกลางตลาดที่มีความผันผวนและเต็มไปด้วยปัจจัยเสี่ยงหลังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

สตาร์บัคส์ เปิดฟีเจอร์ ซื้อเครื่องดื่มและขนมผ่านแอปฯ ไม่ต้องรอคิว

สตาร์บัคส์ ประเทศไทย เปิดตัว Mobile Order & Pay ฟีเจอร์ใหม่เพิ่มทางเลือกให้ลูกค้าสามารถสั่งเครื่องดื่มและอาหารจากร้านสตาร์บัคส์บนแอปพลิเคชัน Starbucks® Thailand

น่านแซนด์บอกซ์ จัดกิจกรรม Climate Change คิดส์แคมป์ เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศผ่านห้องเรียนธรรมชาติ

น่านแซนด์บอกซ์ชวนเยาวชนเรียนรู้ใส่ใจ Climate Change ผ่านกิจกรรม Climate Change คิดส์แคมป์ ได้สัมผัสประสบการณ์จริงกับห้องเรียนธรรมชาติที่เขาใหญ่ หวังเด็ก ๆ รู้จักการใช้ชีวิตอย่างเข้าใจกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

MUST READ

กทปส. ผุด 3 หลักคิดติดอาวุธคนไทยรู้เท่าทันสื่อ “เข้าถึง-เข้าใจ-เข้าร่วม”

ท่ามกลางความรุดหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสาร และความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการสื่อสารในปัจจุบัน เป็นผลให้ผู้คนทุกช่วงวัย

LINE TV ฉลองครบรอบ 6 ปี มุ่งผลักดันคอนเทนต์ไทยสู่ตลาดโลก

LINE TV ครบรอบ 6 ปี เผย 6 ปรากฏการณ์ผู้นำ OTT TV ของไทย พิสูจน์บทบาทการเป็นแพลตฟอร์มวิดีโอออนไลน์ ในหลากมิติ

Robinhood ฟู้ดเดลิเวอรีสัญชาติไทย เปิดให้บริการแล้ว

โรบินฮู้ด เปิดตัวอย่างเป็นทางการวันนี้แรก (26 ตุ.ค.) มีร้านค้าพร้อมเสิร์ฟ 16,000 ร้าน มีไรเดอร์กว่า 10,000 คน พร้อมวิ่งรับสั่ง-ส่ง ทั่วกรุงเทพฯ​ และปริมณฑล ช่วงที่ผ่านมามีการใช้งานแล้วประมาณ 100,000 transactions

LINE BK ชูความง่ายในเรื่องเงิน ยกบริการยืมเงิน LINE ให้เข้าถึงง่าย ตั้งเป้า TOP5 ผู้ให้บริการทางการเงิน ใน 5 ปี

LINE BK เปิดบริการ อย่างเป็นทางการแล้ว จากความร่วมมือของ บริษัท กสิกร ไลน์ จำกัด บริษัทร่วมทุนระหว่าง ธนาคารกสิกรไทย (ลงทุนผ่านบริษัท กสิกร วิชั่น จำกัด หรือเค วิชั่น) และ LINE (ลงทุนผ่านบริษัท ไลน์ ไฟแนนเชียล เอเชีย) ด้วยธีม “LINE BK เรื่องเงินง่ายใน LINE คุณ”

เอ็มจี เปิดตัว NEW MG HS PHEV มาพร้อมเทคโนโลยี Plug-in Hybrid

เอ็มจี (ประเทศไทย) ประกาศเปิดตัว NEW MG HS PHEV ชูแนวคิด “REFINEMENT” และการแนะนำเทคโนโลยี Plug-in Hybrid
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดทก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น