TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Life อว. เดินหน้า พลิกโฉมมหาวิทยาลัย เดินหน้าสู่อนาคต "Reinventing University"

อว. เดินหน้า พลิกโฉมมหาวิทยาลัย เดินหน้าสู่อนาคต “Reinventing University”

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ริเริ่ม โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาของไทยเกิดความเปลี่ยนแปลง นำไปสู่การส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรให้มีคุณภาพ

ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัด อว. เปิดเผยว่า การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เกิดการปฏิรูประบบอุดมศึกษา มุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศ สามารถผลิตบัณฑิตที่เชื่อมโยงกับความต้องการของประเทศ เป็นการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต  

เพื่อให้นโยบายการขับเคลื่อนโครงการเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน อว.จึงได้จัดสัมมนาทางวิชาการ “การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย เดินหน้าสู่อนาคต” ในพื้นที่ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อชี้แจงแนวทางและสร้างความเข้าใจกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคเหนือ ในการปฎิรูประบบการบริหาร ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียน การสอน ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงออกสู่ตลาด ภายใต้การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตาม 5 กลุ่มยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ 

  1. กลุ่มมุ่งยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global & Frontier Research)
  2. กลุ่มมุ่งยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology & Innovation)
  3. กลุ่มมุ่งยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-Based & Community)
  4. กลุ่มมุ่งยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักทางศาสนา (Moral & Intellectual Cultivation)          
  5. กลุ่มมุ่งยุทธศาสตร์ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาเฉพาะทาง (Specialized & Professional)

ซึ่งการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยจะดำเนินการสอดคล้องไปกับแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นมหาวิทยาลัยต้องทำการปรับตัวและประเมินศักยภาพความพร้อมของตนเองในด้านต่าง ๆ อาทิ ระบบการบริหารงานภายในองค์กร ผลการดำเนินงาน รวมไปถึงความชัดเจนตาม 5 กลุ่มยุทธศาสตร์หลัก

สำหรับการประชุมสัมมนาวิชาการ “Reinventing University ครั้งนี้ จัดขึ้นที่ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล ประธานอนุกรรมการฯ ร่วมด้วยคณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย รศ.ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน, รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก, ผศ.ดร.ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ, รศ.อุเทน คำน่านผศ.ไชยยันต์ ชนะพรมมา และ นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ อาทิ นโยบายของ อว.กับทิศทางของมหาวิทยาลัยในยุค New Normal แนวทางในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามกฏกระทรวงฯ ปี 2564 พร้อมเปิดเวทีให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นผู้บริหาร ตลอดจนอาจารย์ของแต่ละมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคเหนืออีกด้วย

.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัด อว. ให้แนวทาง ปรัชญาการอุดมศึกษาไทยและระบบอุดมศึกษาใหม่ ด้านการสร้างบัณฑิตและพัฒนากำลังคน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมในงานพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ถึงอุดมศึกษาไทย ในการสร้างบัณฑิตและพัฒนากำลังคนในทุกช่วงวัย (Lifelong Learning) ให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีสมรรถนะ (Competency) ที่จำเป็นที่สามารถรองรับกับสังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างฉับพลัน (Disruption) ทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน (Competitiveness) ของประเทศในระดับสากล โดยส่งเสริมให้เกิดการสร้างบัณฑิตและพัฒนากำลังคนร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชน โดยมีแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนปรัชญาอุดมศึกษาฯ

  1. กำหนดนโยบายและเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างบัณฑิตและพัฒนากำลังคน ตามปรัชญาอุดมศึกษาฯ เช่น การกำหนดสัดส่วนของหลักสูตรทั้งที่เป็น Degree และ Non-Degree ที่สอดรับกับปรัชญาอุดมศึกษาฯภายใน 5 ปี เป็นต้น 
  2. ปรับปรุงระบบการจัดสรรและการสนับสนุนงบประมาณสถาบันอุดมศึกษาให้สอดรับกับปรัชญาอุดมศึกษาฯ
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการให้การจ้างงานทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่อิงสมรรถนะและทักษะของบัณฑิต
  4. ปรับปรุงระบบมาตรฐานการอุดมศึกษาให้สอดรับกับปรัชญาอุดมศึกษาฯ
  5. ปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับให้เอื้อต่อการสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่สามารถขับเคลื่อนอุดมศึกษาตามปรัชญาการอุดมศึกษาฯ

ในการลงพื้นที่ โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ทั้งจังหวัดสงขลา (หาดใหญ่) จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเชียงในครั้งนี้ ถือว่าได้รับการตอบรับจากสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่เป็นอย่างดี ในการทราบถึงแนวทางนโยบายในอนาคต (ร่าง) ข้อกฎหมาย หรือ พรบ. และความสำคัญของการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยในอนาคต ซึ่งถือเป็นทิศทางที่ดีและกลุ่มมหาวิทยาลัยพร้อมที่จะเดินหน้าสู่อนาคตไปด้วยกัน

ด้าน รศ.ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า มหาวิทยลัยแม่โจ้ เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ”พลิกโฉมมหาวิทยาลัย” โดยวางเป้าหมายในการเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม(Technology & Innovation) ภายใต้โครงการ อาทิ การทำการเกษตรสมัยใหม่ หรือ Smart Farm  การปลูกกัญาชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ พร้อมทั้งมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นผู้ประกอบการใหม่ ซึ่งเชื่อว่าความตั้งใจของมหาวิทยาลัยในการริเริ่มโครงการเหล่านี้ จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของมหาลัยที่จะสามารถตอบสนองตามต้องการของประเทศได้ตรงตามวัตถุประสงค์

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

‘ปิยธิดา ตันตระกูล’ ขายไอที ซีเคียวริตี้ ต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ให้ลูกค้าเชื่อใจ

เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) กำลังก้าวสู่ปีที่ 18 และหากย้อนกลับไปเมื่อ 8 ปีที่แล้ว เทรนด์ไมโครในไทยมีการปรับทัพทิศทางธุรกิจที่สำคัญ เปลี่ยนจากงานขายแบบฮาร์ดเซลสู่การเติบโตไปด้วยกันกับพาร์ทเนอร์ และเข้าเป็นที่ปรึกษาให้ลูกค้าโดยตรง รวมถึงการมีผู้จัดการประจำประเทศไทย ‘ปิยธิดา ตันตระกูล’

EVAT ร่วมกับ กฟผ. จัดการเเข่งขันผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง เพื่อธุรกิจแห่งอนาคต

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดตัวโครงการแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคต ครั้งที่ 2

ม.หอการค้า รีโนเวทพื้นที่แห่งการเรียนรู้ สู่ ‘Happy U’ เพิ่มความสุข ลดความตึงเครียดให้นักศึกษา

สังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิต การเรียน การทำงาน เศรษฐกิจ การเมือง ค่านิยม และวัฒนธรรม

กษ. จับมือ อว. เดินหน้าโครงการแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมมือทางวิชาการโครงการแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

SPRC เข้าซื้อธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของเชฟรอนในประเทศไทย

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น เพื่อเข้าซื้อธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด

นักบินอวกาศญี่ปุ่นทดลอง 2 ไอเดียเยาวชนไทยบนสถานีอวกาศนานาชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) นำเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการ Asian Try Zero-G 2022

ส่อง “คาดการณ์เศรษฐกิจใหม่” หลังจีนเปิดประเทศ

ก่อนไปส่องคาดการณ์ฯ ตามหัวที่พาดไว้ข้างบน มาดูผลสรุปตัวเลข ส่งออกหนึ่งในหัวจักรหลักขับเคลื่อนศรษฐกิจสำคัญ ของปีที่แล้วกันก่อน

วอลโว่ ฉลองยอดขายในไทยโต 71% เผยแผนจำหน่ายเฉพาะรถไฟฟ้าเต็มรูปแบบในปี 2025

วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) เผยยอดขายปี 2022 โตขึ้น 71% แสดงให้เห็นถึงความต้องการผู้บริโภค ที่นิยมใช้รถพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น

แกร็บ ชี้ท่องเที่ยวไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง ชาวต่างชาติเรียกรถผ่านแอปฯ เพิ่มขึ้น 45%

แกร็บ ชี้ตลาดท่องเที่ยวในประเทศไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง ตั้งแต่ไตรมาส 3/2565 ดันยอดใช้บริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติเติบโตขึ้น 45%

ธนาคารไทยพาณิชย์ แต่งตั้ง พรภัทร องนิธิวัฒน์ เป็น CFO คนใหม่ มีผล 1 ก.พ. นี้

ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศแต่งตั้ง พรภัทร องนิธิวัฒน์ ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานการเงิน (Chief Financial Officer) หรือ CFO

MUST READ

เมื่อยุคของ Web 3.0 มาถึง โลกเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าที่คุณคิด

นานกว่า 3 ทศวรรษที่อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตของคนทั่วโลก โดยสร้างสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นมากมายอย่างที่ไม่อาจคาดคิดมาก่อน กระทั่งทุกวันนี้เรายังคงเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ในอัตราที่เร็วและแรงขึ้นกว่าเดิมเมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุค web 3.0

แอร์บัส เปิดรับพนักงานใหม่ในปี 2566 กว่า 13,000 อัตราทั่วโลก

แอร์บัส เปิดรับสมัครพนักงานใหม่ในปี 2566 จำนวนกว่า 13,000 อัตราทั่วโลก สำหรับทุกหน่วยธุรกิจของแอร์บัส เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของเครื่องบินพาณิชย์ เผชิญกับความท้าทายในภาคอากาศยานเพื่อการป้องกันประเทศและอวกาศ และเฮลิคอปเตอร์

Apple จัดกิจกรรม เตรียมพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดงาน นำเสนอเทคนิคการสร้างเรซูเม่ให้น่าสนใจ

Apple จัดกิจกรรม Career on Campus เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนสู่โลกของการทำงาน โดยในปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 17 กุมภาพันธ์ 2566

SPRC เข้าซื้อธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของเชฟรอนในประเทศไทย

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น เพื่อเข้าซื้อธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด

LINE ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร เพิ่มฟีเจอร์แจ้งเตือนค่าฝุ่น PM2.5 ในกทม. บน LINE ALERT

LINE ประเทศไทย ร่วมกับ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร จัดทำโครงการ LINE ALERT บัญชีแจ้งเตือนภัยพิบัติร้ายแรง เพื่อเพิ่มฟีเจอร์ “แจ้งเตือนค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5” ในเขตพื้นที่กรุงเทพ
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น