TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Technology ก้าวต่อไปของ nt ใต้บังเหียน "สรรพชัยย์ หุวะนันทน์" พลิกโฉมองค์กรสู่ "คนกลาง" อุตสาหกรรมดิจิทัล

ก้าวต่อไปของ nt ใต้บังเหียน “สรรพชัยย์ หุวะนันทน์” พลิกโฉมองค์กรสู่ “คนกลาง” อุตสาหกรรมดิจิทัล

ภายใต้บริบทสภาพแวดล้อมที่อุตสาหกรรมโทรคมนาคมเต็มไปด้วยการแข่งขันอย่างดุเดือด การปรับโครงสร้างองค์กรด้วยแนวทางต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำ เพื่อยกระดับศักยภาพขีดความสามารถในการแข่งขัน ทำให้องค์กรมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และมีช่องทางโอกาสในการสร้างรายได้และผลกำไรให้มากขึ้น และเป้าหมายของการควบรวม nt (โทรคมนาคมแห่งชาติ) ก็เป็นเช่นเดียวกัน 

อย่างไรก็ตาม ในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่คนแรกผู้ที่มารับไม้ต่อหลังควบรวมมากว่า 1 ปีครึ่ง พันเอกสรรพชัยย์ หุวะนันทน์ ยอมรับว่า ยังมีภารกิจอีกมากมายที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้บริษัทแห่งนี้สามารถยืนได้อย่างมั่นคง และก้าวเข้าสู่สถานะที่สามารถเติบโตต่อไปได้ โดยมีจุดยืนหลัก คือ การเป็นรัฐวิสาหกิจที่ “เป็นกลาง” ทำงานร่วมกับทุกฝ่ายได้ และเป็นแกนหลักในการสนับสนุนหน่วยงานรัฐขับเคลื่อนภารกิจด้านดิจิทัลแบบครบวงจร 

“ผมให้คำตอบไม่ได้ว่าการควบรวมดีหรือไม่ดี แต่สิ่งที่ตอบได้ก็คือการควบรวมเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เพราะทำไมจะต้องมีองค์กรทีทำงานซ้ำซ้อนกัน แข่งขันกันเอง ในประเทศเดียวกัน”

ขณะเดียวกัน สรรพชัยย์ ย้ำว่า การควบรวมไม่ได้หมายถึงการลดงานลดคน แต่เป็นการ จัด และ ปรับ องค์กร ให้ “ลีน” เพื่อความคล่องตัว โดยนำทรัพยกรที่มี ทั้งเงิน และคน มารวมกันแล้วบริหารจัดการในแง่ที่จะลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

นอกจากนี้ อาศัยจุดยืนของการเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอยู่ก่อน สรรพชัยย์มองว่า nt เหมาะที่จะมุ่งกลุ่มลูกค้าภาครัฐ เน้นส่งเสริมนโยบายภาครัฐทุกระดับอย่างจริงจังในการปรับเปลี่ยนพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีด้านดิจิทัลและสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งเป็นสินทรัพย์และองค์ความรู้ที่ nt มีอย่างเต็มเปี่ยม 

สรรพชัยย์ กล่าวว่า โครงการภาครัฐที่ nt เข้าไปมีส่วนร่วมแน่นอนก็คือ โครงการคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) 

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา nt เน้นให้บริการในระดับโครงสร้างพื้นฐานพร้อมพัฒนาบุคลากรของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง โดยตอนนี้ คือ การมุ่งขยายการบริการในระดับแพลตฟอร์มและซอฟต์แวร์ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบาย Digital Thailand ขณะที่ ดำเนินโครงการอื่น ๆ ที่จะรองรับความต้องการภาครัฐด้าน Data Analytic ที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ทั้งด้านการท่องเที่ยว การเกษตร การศึกษา สาธารณสุข แรงงาน ฯลฯ 

ยิ่งไปกว่านั้น การควบรวมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสในการชำระปรับปรุงโครงสร้างองค์กรขนานใหญ่ที่สรรพชัยย์ระบุว่า ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อที่จะแข่งขันกับใคร แต่เป็นการประเมินความกำลังความสามารถของตนเองในขอบเขตที่สถานะของ nt จะทำได้ และจะไม่มีการผูกขาด (monopoly) โดยเด็ดขาด

สรรพชัยย์ อธิบายว่า ส่วนไหนที่สามารถจะตัดลดค่าใช้จ่ายได้ก็ต้องดำเนินการต่อไป ส่วนไหนที่ดูแล้วว่ามีช่องทางโอกาสเติบโตได้ก็ผลักดันต่อ และส่วนไหนที่จะต้องแข่งขันก็ปล่อยให้เป็นอิสระจาก nt เพื่อความเหมาะสมคล่องตัว 

อย่างไรก็ตาม ภาระงานหรือโครงการตามภารกิจที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมอบหมายก็ยังคงต้องทำควบคู่ไปด้วย เช่น การจัดระเบียบสายสื่อสารในปี 2565 ที่ได้เริ่มดำเนินการในกลุ่มเร่งด่วนพื้นที่ชั้นในกรุงเทพมหานครตามแนวถนนสายหลักแล้ว และเตรียมขยายสู่พื้นที่รอบนอกต่อไป  

หากพื้นที่ใดยังไม่สามารถนำสายลงใต้ดินได้ จะดำเนินโครงการจัดระเบียบสายด้วยการตัดสายเก่าทิ้งและเดินสายสื่อสารใหม่ ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกันกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ซึ่งมีไอเอสพีเป็นสมาชิก และกรุงเทพมหานคร ในการจัดระเบียบสายพร้อมกัน 

สำหรับโครงการท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน nt มีศักยภาพพร้อมที่จะดำเนินการได้ทันทีด้วยความพร้อมของท่อร้อยสายใต้ดินที่มีอยู่แล้ว 4,450 กิโลเมตร สามารถรองรับเคเบิลทองแดงขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถแขวนกับเสาไฟฟ้าได้ รวมทั้งการสร้างท่อร้อยสายไปพร้อม ๆ กับการก่อสร้างถนนใหม่เพื่อลดผลกระทบจากการเปิดผิวจราจร

สรรพชัยย์ กล่าวว่า ในส่วนนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และสินทรัพย์ที่ nt ครอบครองอยู่เพื่อประโยชน์ในการต่อยอดสร้างรายได้ตามแผนงานธุรกิจต่อไป โดยสรรพชัยย์ ย้ำว่า หน้าที่ของตนเองต้องทำให้ดีกว่าแผนธุรกิจที่วางไว้ รับฟังปัญหาที่เกิดขึ้น พิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้าน และดำเนินการตัดสินใจ

“ไม่ได้บอกว่าทุกเรื่องที่ผมตัดสินใจจะถูกต้องเสียทั้งหมด แต่ผมต้องมีข้อมูลเพียงพอที่จะตัดสินใจ และหากผิดพลาดก็ต้องยอมรับ แล้วเข้าไปแก้ไขทนที” 

nt มีสถานะเป็น “ตัวกลาง”

ในส่วนที่บอกว่าจะให้ nt มีสถานะเป็น “ตัวกลาง” นี้หมายความว่า เป็นการใช้โครงการและสินทรัพย์ที่ nt มีอยู่ทั้งหมดมาบริหารจัดการในแบบที่สามารถ “แชร์” หรือแบ่งปันกับผู้ให้บริการรายอื่น ๆ เพื่อทำให้เกิดรายได้ร่วมกันได้ 

ตัวอย่างเช่น โครงการ 5G ซึ่ง nt มีคลื่นความถี่ที่ได้รับจากการประมูลใน 2 ย่านความถี่ โดยคลื่นความถี่ 26 GHz (คลื่นในย่านความสูง)  จะเน้นลงทุนให้บริการสำหรับผู้ประกอบการขนาดใหญ่เฉพาะกลุ่มเพื่อความคุ้มค่า โดยในปีนี้มุ่งเน้นการพัฒนาและเปิดให้บริการร่วมกับพันธมิตรในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ (EEC) และสนับสนุนการพัฒนาสู่ Smart City ซึ่งได้เริ่มเปิดให้บริการในเชิงพาณิชย์แล้ว   

ขณะที่ ความถี่ 700 MHz ได้ดำเนินการใน 2 รูปแบบ ได้แก่ การดำเนินการเองสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ใช้บริการพื้นฐานทั่วไป ไม่ต้องการแบนด์วิดท์สูง และการให้พันธมิตรร่วมให้บริการ 5G ในรูปแบบ Network Sharing เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนขององค์กร 

นอกจากนี้ก็ยังมีโครงการอื่น ๆ อีก อาทิ การจัดการสินทรัพย์ดาวเทียมไทยคม, ASEAN Digital Hub, การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ เป็นต้น  ทั้งนี้ในแต่ละเรื่องมีแนวทางต้องดำเนินการทั้งระยะสั้นและระยะยาวคู่ขนานกันไป 

“การปรับองค์กรแต่ละครั้งต้องดู wealth, health และ happiness ควบคู่กัน ตอนนี้ wealth หรือความมั่งคั่ง ของ nt อยู่ในระดับดีมาก แต่ health หรือสุขภาพ ไม่ค่อยดีสักเท่าไร โจทย์คือจะนำ wealth ที่ nt มีมาทำให้ health แข็งแรงได้อย่างไร” 

ขณะเดียวกัน  เมื่อสุขภาพแข็งแกร่งดีแล้ว ก็ต้องให้ความสำคัญกับความสุขของบุคลากร ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นหัวใจสำคัญของการปรับองค์กรที่ขาดไม่ได้และต้องมีการปรับระบบการทำงานในหลายมิตินั้น จะส่งเสริมการทำงานร่วมกัน ดูแลคุณภาพชีวิต เพิ่มทักษะให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง nt จะปรับโครงสร้างองค์กรระยะเปลี่ยนผ่านภายในเดือนสิงหาคมนี้ และจะมีการจัดทำโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดเพื่อเป็นทางเลือกให้กับพนักงานด้วย โดยโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดในปี 2565 นี้ ตั้งเป้าไว้ที่ 1,800 ราย 

“งานของผมมาเพื่อรับฟังแล้วช่วยให้เกิดการตัดสินใจ การปรับเปลี่ยนองค์กรกว่าจะเข้าที่ได้ยังคงต้องใช้เวลาอีกหลายปี แต่การให้ nt เป็นองค์กรโทรคมนาคมแห่งชาติที่พร้อมทำงานร่วมกับทุกฝ่ายคือสิ่งที่เราจะมุ่งไป แน่นอนเพื่อประโยชน์ของคนในประเทศ และเพื่อให้อุตสาหกรรมดิจิทัลไทยเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน โดยมี nt เป็นอีกหนึ่งแกนหลักสำคัญ” 

ทั้งนี้ สำหรับผลประกอบการในปี 2565 ถึงปัจจุบัน nt มีรายได้รวม 49,557.65 ล้านบาท คิดเป็น 47.78% เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่วางไว้  โดยรายได้หลักมาจากกลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์ประจำที่และบรอดแบนด์

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

เอสซีจี บนเส้นทางการขับเคลื่อน “เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” เพื่อความยั่งยืน

การเปลี่ยนผ่านของเอสซีจีจาก “ผู้ใช้” สู่การเป็น “ผู้ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” เป็นกระจกสะท้อนถึงความสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถองค์กรด้วยนวัตกรรม เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแนวทาง ESG

เดลล์เผยผลสำรวจ องค์กรในกว่า 40 ประเทศ ตระหนัก พนักงานคือสินทรัพย์สำคัญในการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน

2 ปีหลังที่ผ่านมา องค์กรธุรกิจต่างเร่งปฏิรูปสู่ระบบดิจิทัล ราวครึ่งหนึ่งของผู้นำด้านไอทีในประเทศไทย หรือ 58% (เอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น: 45%; ทั่วโลก: 50%) กล่าวว่า องค์กรของตนรู้ว่า จะต้องทำอย่างไรบ้างในการปฏิรูปคนทำงานสู่ระบบดิจิทัล

ดีแทค-กสทช. ขยายระยะเวลาชำระค่าบริการ ให้ผู้ประสบภัย จากพายุโนรู

ดีแทคและสำนักงาน กสทช. ขอแสดงความห่วงใยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ ให้สามารถติดต่อสื่อสารถึงญาติพี่น้อง และติดตามข่าวสารและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

Flash Express จับมือ TikTok Shop ให้บริการจัดส่งพัสดุ

Flash Express ประกาศขยายความร่วมมือกับ TikTok Shop สู่ประเทศไทยในฐานะ Regional Logistics Partner พร้อมให้บริการจัดส่งพัสดุแก่พ่อค้า แม่ค้าทุกร้านบนแพลตฟอร์ม

ก.ล.ต. จัดกิจกรรมให้ความรู้ผู้ลงทุนประจำปีของ IOSCO ภายใต้แนวคิด “Investor Resilience”

ก.ล.ต. จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุนสากล ประจำปี 2565 (World Investor Week 2022) ของ IOSCO ระหว่างวันที่ 2 - 8 ตุลาคม 2565 ภายใต้แนวคิด “Investor Resilience”

Flash Coffee จับมือ Flash Express เสิร์ฟกาแฟจากดอยวาวี ฉลองวันกาแฟสากล

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันกาแฟสากล (1 ตุลาคม) ในปี 2565 นี้ Flash Coffee ร่วมมือกับ Flash Express ผู้ให้บริการขนส่งสัญชาติไทยนำเมล็ดกาแฟจากดอยวาวี จ.เชียงราย เสิร์ฟให้กับผู้บริโภคในทั้ง 88 สาขาของแฟลช คอฟฟี่

ไทยพาณิชย์ แนะ SME ปรับกลยุทธ์ รับเทรนด์ Healthy มาแรง

โควิด-19 คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลกในหลากหลายมิติ ทั้งยังส่งผลกระทบต่อการดำเนิน ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

‘อากาศปนเปื้อนเชื้อโรค’ ภัยเงียบที่รุนแรง

ตัวเลข “68,728 คน” คือยอดคนไทยที่เสียชีวิตจากโรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งมีสาเหตุหลักจาก อากาศที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคและมลพิษ ความต้องการ “อากาศสะอาด” เป็นสิ่งที่สังคมเริ่มให้ความสำคัญ

วช. – สวทช.-วท.กห. มอบนวัตกรรมปุ่มกดลิฟต์แบบไร้สัมผัส แก่ รพ. ทหาร 3 เหล่าทัพ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม มอบนวัตกรรม MagikTuch ระบบปุ่มกดลิฟต์ไร้สัมผัส แบบ 2 in 1

ไมโครซอฟท์ นําบริการคลาวด์ของ Microsoft Azure มาสู่ลูกค้าคนไทยด้วย Azure Arc

ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันโลกกำลังขับเคลื่อนอยู่บน cloud-based economy เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของหลายประเทศล้วนตั้งอยู่บน Infrastructure สำคัญที่เรียกว่าคลาวด์ (Cloud Infrastructure)

MUST READ

หลังพิชิตยูนิคอร์น LINE MAN Wongnai คึก กางแผนธุรกิจ ตั้งเป้าโตต่อ มุ่งหน้าสู่ เดคาคอร์น (Decacorn)

เมื่อการระดมทุนในรอบซีรีส์บีทำให้มูลค่าบริษัทของ LINE MAN Wongnai เกิน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ LINE MAN Wongnai กลายเป็นยูนิคอร์นตัวล่าสุดของไทย ทำให้ขยับเป้าสู่การเป็น เดคาคอร์น (Decacorn) บริษัทที่มีมูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และหมุดหมายถัดไปของ LINE MAN Wongnai ที่ต้องการพาบริษัทเทคโนโลยีไทยไปเป็นผู้เล่นในตลาดโลก 

Flash Express จับมือ TikTok Shop ให้บริการจัดส่งพัสดุ

Flash Express ประกาศขยายความร่วมมือกับ TikTok Shop สู่ประเทศไทยในฐานะ Regional Logistics Partner พร้อมให้บริการจัดส่งพัสดุแก่พ่อค้า แม่ค้าทุกร้านบนแพลตฟอร์ม

iAM แตกไลน์ธุรกิจมิวสิก เปิดตัวค่ายเพลงน้องใหม่ “Independent Records”

iAM เปิดตัวค่ายเพลงน้องใหม่ “Independent Records” ทุ่มงบการตลาดกว่า 100 ล้านบาท วางกลยุทธ์เจาะกลุ่มเป้าหมายคอเพลงทุกระดับ

AIS ยกมาตรฐานนักพากย์กีฬาอีสปอร์ต สู่การเป็น Caster มืออาชีพ

AIS จัดโครงการ AIS eSports Young Caster Talent Season 2 เป็นปีที่ 2 ต่อเนื่อง ยกระดับมาตรฐานนักพากย์กีฬาอีสปอร์ตสู่การเป็น Caster มืออาชีพ ช่วยเติมเต็มให้ Ecosystem มีความแข็งแกร่ง

SX 2022 มหกรรมความยั่งยืน ชูพันธกิจ ความร่วมมือมิติใหม่ สร้างสมดุลที่ดีเพื่อโลก

5 องค์กรธุรกิจชั้นนำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับสากล ยกระดับงาน Sustainability Expo ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน รวมพลังบวกสร้างแพลตฟอร์มความร่วมมือเพื่อผลักดันทศวรรษแห่งการปฎิบัติ ภายใต้แนวคิด "พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก"
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น