TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Life แอปฯ อสม.ออนไลน์ สำรวจลูกน้ำยุงลาย ที่ปลายนิ้ว รู้ทันที เห็นภาพรวม

แอปฯ อสม.ออนไลน์ สำรวจลูกน้ำยุงลาย ที่ปลายนิ้ว รู้ทันที เห็นภาพรวม

ไข้เลือดออกโรคที่ดูเหมือนธรรมดาแต่ไม่ธรรมดา เพราะเป็นโรคที่ไม่มียารักษาโดยตรงและไม่มีวัคซีนป้องกัน ดังนั้นการป้องกันไม่ให้เป็นโรคไข้เลือดออกจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด การป้องกันเริ่มต้นจากการกำจัดแหล่งน้ำเพาะพันธุ์ยุงลาย เพราะโรคไข้เลือดออกนี้มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ที่ผ่านมากรมควบคุมโรคได้มีการสำรวจลูกน้ำยุงลายโดยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขหรืออสม. ทั่วประเทศ ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมทุกบ้านเพื่อสำรวจลูกน้ำยุงลายและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย 

การลงพื้นที่สำรวจลูกน้ำยุงลายเพื่อเก็บข้อมูลการพบแหล่งน้ำเพาะพันธุ์ยุงลาย พบการระบาดของไข้เลือดออกในแต่ละพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันกาลและเห็นภาพรวมทั้งประเทศมาราว 3 ปีแล้ว หลังจากที่อสม.มากกว่า 280,000 คนทั่วประเทศ ใช้ แอปฯ “อสม.ออนไลน์” เป็นเครื่องมือสำรวจลูกน้ำยุงลายแทนกการจดลงกระดาษ

ดร.พญ.ฉันทนา ผดุงทศ ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมสามารถบริหารจัดการการระบาดของโรคไข้เลือดออกได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา เพราะอสม.ร่วมกันใช้แอปฯ อสม.ออนไลน์ เป็นเครื่องในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลสำรวจลูกน้ำยุงลาย 

อสม.แต่ละคนจะดูและบ้านราว 10-15 หลังคาเรือน เดิมทีอสม.จะจดข้อมูลลงกระดาษและนำเข้าระบบ แต่ 3 ปีที่ผ่านมาอสม.สามารถรายงานผลสำรวจลูกน้ำยุงลายด้วยปลายนิ้วบนแอปฯ อสม.ออนไลน์ ทำให้ข้อมูลที่รายงานเข้ามาจากอสม.มากกว่า 280,000 คนที่ใช้งานประจำทุกเดือน ไหลเข้าสู่ระบบแบบเรียลไทม์ ข้อมูลที่จัดเก็บบ่งชี้ถึงดัชนีบ้าน (House Index) และดัชนีภาชนะ (Container Index) ที่พบลูกน้ำยุงลาย ซึ่งรายงานผลออกมาในรูปของข้อมูล ภาพ และแผนที่ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวางการบริหารควบคุมโรคไข้เลือดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างมาก 

“เดิมการทำงานจะเป็นการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลโดยใช้แบบฟอร์มกระดาษ ทำให้การนำข้อมูลมาปรับใช้เกิดความคลาดเคลื่อน แต่หลังจากนำเอาฟีเจอร์รายงานสำรวจลูกน้ำยุงลายในแอปพลิเคชันอสม.ออนไลน์ มาปรับใช้ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของ อสม.เกิดความคล่องตัว สามารถเก็บข้อมูลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ทั้งจำนวนบ้าน ลูกน้ำ ภาชนะ รวมถึงค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายที่พบในชุมชนและในบ้าน เพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในการสรุปผลและติดตามการแพร่ระบาดในพื้นที่ได้อย่างใกล้ชิด” ดร.พญ.ฉันทนา กล่าว

กรมควบคุมโรคได้ใช้ประโยชน์ในการนําข้อมูลไปวิเคราะห์ร่วมกับจํานวนผู้ป่วยในพื้นที่ เพื่อคาดการณ์การเกิดการระบาดในพื้นที่ เพื่อแบ่งพื้นที่เสี่ยงสูง เสี่ยงปานกลาง และเสี่ยงต่ำ และนําไปใช้ในการเฝ้าระวัง ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อนําโดยยุงลายเพื่อแจ้งเตือนพื้นที่ และแจ้งเตือนประชาชนถึงพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค 

“ด้วยแอปฯ อสม.ออนไลน์ ช่วยให้กองโรคติดต่อนำโดยแมลง รู้ได้ทันทีว่ามีจำนวนลูกน้ำยุงลายมากน้อยเพียงใดและรู้ว่าอยู่ที่ไหน รู้ได้แบบเรียลไทม์ แอปฯ อสม.ออนไลน์จึงเป็นแอปฯ ที่มีนัยสำคัญในการควบคุมโรคไข้เลือดออก เมื่อรู้ข้อมูลจะทำให้สามารถจัดการป้องกันได้ตั้งแต่ต้นลม ไม่ให้กลายเป็นยุงลาย นี่คือประโยชน์จากการรายงานจากปลายนิ้วของอสม.” ดร.พญ.ฉันทนา กล่าว

อนาคตทางกรมฯ ได้วางแผนที่จะใช้ข้อมูลผลสํารวจลูกน้ำยุงลายจากแอปฯ อสม.ออนไลน์ ไปวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา เช่น ปริมาณน้ําฝน ความชื้น เป็นต้น เพื่อใช้ในการชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงของโรคไข้เลือดออกที่แม่นยํามากขึ้น

ดร.พญ.ฉันทนา ผดุงทศ ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค

สายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า ด้วยความมุ่งมั่นของเอไอเอสที่ต้องการนำเทคโนโลยีเข้ามาลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย ด้วยการให้คนไทยเข้าถึงข้อมูลและบริการโดยเฉพาะบริการสาธารณสุข 

หนึ่งในเครื่องมือหลักที่ทำให้เอไอเอสช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุข จนเป็นที่ประจักษ์ตลอด 7 ปีที่ผ่านมา คือ แอปฯ อสม.ออนไลน์ แอปฯ ที่ออกแบบและพัฒนาโดยทีมงานของเอไอเอสเพื่อให้อสม.ใช้งาน 

อสม. คือ ข้อต่อสำคัญที่เชื่อมต่อประชาชนคนไทยในแต่ละชุมชนท้องถิ่นให้เข้าถึงระบบสาธารณสุขของประเทศ ทั้งมิติของข้อมูลและบริการ แอปฯ อสม.ออนไลน์ คือแพลตฟอร์มสำคัญที่เชื่อมต่ออสม.กับระบบสาธารณสุขของประเทศ ที่ช่วยส่งผ่านข้อมูลและบริการสาธารณสุขไปยังประชาชน และเก็บข้อมูลจากประชาชนกลับมาที่ระบบสาธารณสุข 

สายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส

แอปฯ อสม.ออนไลน์ มีฟีเจอร์ต่าง ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของสาธารณสุข ฟีเจอร์สำรวจลูกน้ำยุงลายเป็นตัวอย่างฟีเจอร์ที่สร้างขึ้นมาตามโจทย์ความต้องการของกองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บข้อมูลลูกน้ำยุงลายให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการควบคุมโรคไข้เลือดออก 

ปัจจุบัน มีอสม.ทั่วประเทศอยู่ราว 1 ล้านคน มีอสม.ที่ใช้แอปฯ อสม.ออนไลน์แบบใช้ประจำอยู่ 500,000 คนต่อเดือนและในจำนวนนี้ใช้ฟีเจอร์สำรวจลูกน้ำยุงลายมากกว่า 280,000 คนต่อเดือน 

ทีมนักพัฒนาของเอไอเอสราว 5-6 คนจะโฟกัสกับแอปฯ อสม.ออนไลน์ เก็บข้อมูล ปรับปรุง พัฒนาต่อยอด เพื่อให้แอปฯ อสม.ออนไลน์เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพตอบตรงโจทย์สาธารณสุขของประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุขของประชาชน นอกจากทีมนักพัฒนา เอไอเอสยังมีจิตอาสาที่เป็นพนักงานเอไอเอสทั่วประเทศทำหน้าที่คอยช่วยสอนการใช้ฟีเจอร์ใหม่ ๆ ของแอปฯ อสม.ออนไลน์ให้กับอสม.ทั่วประเทศ 

ฟีเจอร์รายงานสำรวจลูกน้ำยุงลายได้ถูกเพิ่มขึ้นบนแอปฯ อสม.ออนไลน์ในปี 2562 โดยการทำงานตลอด 3 ปีที่ผ่านมา มีครัวเรือนในประเทศไทยที่ได้รับการสำรวจลูกน้ำยุงลายและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์แล้วกว่า 5 ล้านหลังคาเรือน โดยได้การสำรวจลูกน้ำยุงลายไปแล้วมากกว่า 1 ร้อยล้านครั้ง 

ข้อมูลจากการสำรวจลูกน้ำยุงลายในแอปฯ อสม.ออนไลน์มาวิเคราะห์ร่วมกันและจัดการการแพร่ระบาดในพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเมื่อดูข้อมูลสถิติผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจะเห็นได้ว่าอัตราผู้ป่วยลดลงอย่างต่อเนื่อง

“มีการให้คำแนะนำการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของบ้านให้ถูกสุขลักษณะ ทำให้สุขอนามัยของประชาชนดีขึ้น และเมื่อสภาพแวดล้อมชุมชนดีก็ทำให้สังคมดีไปด้วย เอไอเอสขอเข้ามาอยู่ในระบบนิเวศของ 3 หมอ คือ อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต และคุณหมอในรพ.ชุมชน เพื่อช่วยให้คนไทยอยู่ห่างไกลจากไข้เลือดออก” สายชล กล่าว

โรคไข้เลือดออกถือเป็นปัญหาด้านสาธารณสุข ไม่เพียงแค่ในประเทศไทยยังรวมไปถึงกลุ่มประเทศอาเซียน เนื่องด้วยอยู่ในภูมิภาคเขตร้อนชื้น ด้วยความสำคัญดังกล่าว 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงได้ลงมติร่วมกันให้ ทุกวันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปีเป็น “วันไข้เลือดออกอาเซียน” (ASEAN Dengue Day) เพื่อร่วมกันรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกในวงกว้าง สำหรับในประเทศไทยโรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่ระบาดอย่างต่อเนื่องมากว่า 70 ปี  

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 8 มิถุนายน 2565 พบว่ามีผู้ป่วยสะสม 3,386 ราย (เมื่อเทียบในช่วงเดียวกันกับในปี 2564 พบว่ายอดผู้ป่วยสะสมลดลง 21%) โดยในช่วงที่มีการระบาดจะเริ่มต้นในช่วงฤดูฝนหรือตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

TQM ขยายสู่ “TQMalpha” รุก “ประกัน-การเงิน-เทคโนโลยี” คาดลูกค้า 10 ล้านคน

TQM ยกระดับสู่ “TQMalpha” ที่เป็นมากกว่าธุรกิจประกัน รุก 3 กลุ่มธุรกิจ ประกัน การเงิน และเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม มุ่งพัฒนาแบบครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ายุคใหม่

ทรู ดิจิทัล ส่ง True Farm เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ พลิกวงการเกษตรไทย

ทรู ดิจิทัล ร่วมทรานส์ฟอร์มอุตสาหกรรมการเกษตร เปิดตัวโซลูชัน “ทรู ฟาร์ม” เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะครบวงจร ดึงศักยภาพเครือข่าย 5G และเทคโนโลยี IoT, Blockchain และ Cybersecurity

JNFT เปิดตัวโปรเจกต์ “Portraits by Sakwut” ครั้งแรกกับการวาดภาพเหมือนในรูปแบบดิจิทัล

บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด และ PixelPaint เดินหน้าสร้างประสบการณ์ NFT มิติใหม่ จับมือศิลปินร่วมสมัยแถวหน้าของเมืองไทย “ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี” เปิดตัวโปรเจกต์ “Portraits by Sakwut”

กทม. หารือ Google เตรียมจัดทำ “ห้องเรียนต้นแบบ” ใช้ดิจิทัลเพื่อการศึกษา

กรุงเทพมหานคร โดยชัชชาติ สิทธิพันธุ์ พร้อมด้วย ศานนท์ หวังสร้างบุญ และผู้เกี่ยวข้อง ประชุมร่วมกับบริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อหารือความร่วมมือและการสนับสนุนด้านการศึกษา

สกสว. เปิดเวทีแจงงบสนับสนุนงานวิจัยปี 67 นำนวัตกรรมยกเครื่องประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปิดเวทีชี้แจงแนวทางการจัดทำคำของบ ววน. ปี 67 เชิญชวนประชาคมวิจัยสร้างความเข้าใจร่วมกัน พร้อมเปิดรับคำขอของหน่วยงาน เดินหน้าพลิกโฉมประเทศ ยกระดับการแข่งขันทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม วางเป้าดันไทยเป็นผู้นำเทคโนโลยี ติดอันดับดัชนีนวัตกรรมโลกและดัชนีความยั่งยืน 35 อันดับแรกของโลก พร้อมโชว์ผลงานวิจัยแก้ปัญหาวิกฤติชาติ ศาสตราจารย์ นพ. สุทธิพร...

เริ่มแล้ววันนี้! Acer Day 2022 แคมเปญประจำปีระดับภูมิภาค ร่วมสนุก ลุ้นรับโน้ตบุ๊กรักษ์โลก พร้อมโปรโมชันมากมาย

เอเซอร์จัดแคมเปญประจำปี Acer Day พบโปรโมชัน และกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ธีม ‘Make Your Green Mark’ เน้นย้ำถึงความใส่ใจในสิ่งแวดล้อม

เทเลนอร์-ซีพี ทุ่ม 7.3 พันล้าน หนุนสตาร์ตอัพ สร้างประโยชน์เพื่อผู้บริโภคชาวไทย

หนึ่งในภารกิจการการสร้าง Telecoms-tech company ระหว่างกลุ่มเทเลนอร์และเครือเจริญโภคภัณฑ์คือ การตั้งกองทุน Venture Capital (VC) ขนาด 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 7.3 พันล้านบาท

กสิกรไทยเปิดตัว “K PAY LATER” สินเชื่อบุคคล ผ่อนชำระ เริ่มต้นเพียงเดือนละ 11 บาท

ธนาคารกสิกรไทย เปิดตัวบริการ “K PAY LATER” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ช้อปตอนนี้จ่ายตอนนู้น” ช่วยคนตัวเล็กที่ช็อตให้มีวงเงินสำรองในการซื้อสินค้าและอุปโภคบริโภคเพื่อการดำรงชีวิต

บางกอกแลนด์ ทุ่ม 4,000 ล้าน เซ็นสัญญาโครงการ “รถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายเข้าเมืองทองธานี”

บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) ลงนามเซ็นสัญญากับ บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด ใน “โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายเข้าเมืองทองธานี” ด้วยเม็ดเงินลงทุนจำนวน 4,000 ล้านบาท

Spark Ignite 2022 ผลักดันผู้ประกอบการไทยขับเคลื่อนสู่ระดับภูมิภาค

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกับดีป้า, เอ็นไอเอ, บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป และบริษัท แสนรู้ จำกัด เปิดโครงการการแข่งขัน “Spark Ignite 2022 - Thailand Startup Competition” ประจำปี พ.ศ. 2565

MUST READ

TQM ขยายสู่ “TQMalpha” รุก “ประกัน-การเงิน-เทคโนโลยี” คาดลูกค้า 10 ล้านคน

TQM ยกระดับสู่ “TQMalpha” ที่เป็นมากกว่าธุรกิจประกัน รุก 3 กลุ่มธุรกิจ ประกัน การเงิน และเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม มุ่งพัฒนาแบบครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ายุคใหม่

ถอดสูตร “การสื่อสาร สไตล์ ผู้ว่าฯ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์”

การสื่อสาร สไตล์ ผู้ว่าฯ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เป็น การสื่อสารการตลาดและการประชาสัมพันธ์แบบขีดสุด

กทม. หารือ Google เตรียมจัดทำ “ห้องเรียนต้นแบบ” ใช้ดิจิทัลเพื่อการศึกษา

กรุงเทพมหานคร โดยชัชชาติ สิทธิพันธุ์ พร้อมด้วย ศานนท์ หวังสร้างบุญ และผู้เกี่ยวข้อง ประชุมร่วมกับบริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อหารือความร่วมมือและการสนับสนุนด้านการศึกษา

Investree เตรียมเปิดระดมทุน Serie A เร่งขับเคลื่อนธุรกิจคราวด์ฟันดิงแพลตฟอร์ม

อินเวสทรีเผย ธุรกิจแพลตฟอร์มคราวด์ฟันดิงเติบโตต่อเนื่อง คาด SME ใช้แพลตฟอร์มออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงได้ตามเป้าสิ้นปี 1,000 ล้านบาท พร้อมเปิดระดมทุน Serie A เพิ่มศักยภาพแพลตฟอร์มสำหรับลูกค้ากลุ่ม SMEs

GWM จับมือ สอศ. และ ม. เทคโนโลยีมหานคร สร้างบุคลากรขับเคลื่อนอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า

เกรท วอลล์ มอเตอร์ เดินหน้าส่งเสริมศักยภาพและการเรียนรู้ของเยาวชนไทย จับมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ลงนามบันทึกความร่วมมือ ศึกษา ออกแบบ ตลอดจนสร้างอุปกรณ์ชุดฝึกยานยนต์สมัยใหม่จากรถยนต์จริง
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น