TH | EN
TH | EN
หน้าแรกThe Story Report“รู้ทัน” แอปแจ้งเตือนภัยสุขภาพ ที่อยู่รอบตัว

“รู้ทัน” แอปแจ้งเตือนภัยสุขภาพ ที่อยู่รอบตัว

“รู้ทัน” คือ แอปพลิเคชันสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพ ณ พิกัดปัจจุบัน และพื้นที่ที่สนใจ พร้อมให้คําแนะนําการปฏิบัติตัว เพื่อเตรียมรับมือและจัดการกับความเสี่ยงด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นในชีวิต ประจำวันได้อย่างเหมาะสม โดยอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือ

แนวคิดและที่มาของแอปรู้ทันเริ่มเมื่อปี 2558 เริ่มต้นขึ้นจากความร่วมมือของ เนคเทค สวทช. และ กรมควบคุมโรค วิจัยและพัฒนา “ชุดซอฟต์แวร์ทันระบาด” เพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้เลือดออก ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และในปี พ.ศ. 2563 ได้ร่วมกันต่อยอด ทันระบาด ไปสู่ภาคประชาชน ภายใต้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า “รู้ทัน” 

ดร.นัยนา สหเวชชภัณฑ์ นักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กล่าวว่า “ทันระบาด” มีชุดของแอปพลิเคชันจำนวนมาก อาทิ ทันระบาดสำรวจ ทันระบาดติดตาม และทันระบาดรายงาน เป็นต้น ซึ่งเป็นแอปฯ สำหรับเจ้าหน้าที่ จนปี 2562 เริ่มพัฒนา “ทันระบาดแจ้งเตือน” ที่มีกลุ่มเป้าหมายคือประชาชน จากทันระบาดแจ้งเตือน ซึ่งพัฒนาเป็นระบบ web-base application เปลี่ยนชื่อเป็นแอปฯ รู้ทัน และพัฒนาเป็นโมบายแอป 

โรคไข้เลือดออกและการจัดการกับโรคไข้เลือดออก ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ที่ต้องช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย คือ ภาชนะ ขันน้ำ ต่าง ๆ กรมควบคุมโรค และเนคเทค, สวทช. มีแนวคิดที่จะต่อยอด “ทันระบาด” มาเป็นแอปพลิเคชัน “รู้ทัน” เพื่อการแจ้งเตือนภัยสุขภาพที่อยู่รอบตัว ซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำในชีวิตประจำวัน

“แอปรู้ทันเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี สามารถเข้ามาดูสถานการณ์ในพื้นที่พักอาศัยหรือพื้นที่ที่ตนเองจะไป เพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันได้ด้วยตนเอง”

ปัจจุบัน “รู้ทัน” แจ้งเตือนความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ซึ่งมีผลต่อระบบทางเดินหายใจ และดัชนีความร้อนที่นําไปสู่การเป็นโรคลมแดด รวมถึงโควิด-19 ในอนาคตจะเพิ่มภันสุขภาพที่ประชาชนต้องรู้ทันได้เรื่อย ๆ รวมถึงโรคอุบัติใหม่ต่าง ๆ ในอนาคตเช่นกัน ทั้งนี้ต้องได้รับความยินยอมจากทางกรมควบคุมโรค

แอปฯ อสม.ออนไลน์ สำรวจลูกน้ำยุงลาย ที่ปลายนิ้ว รู้ทันที เห็นภาพรวม

“เครือ รพ.พญาไท-เปาโล” เดินหน้ายกระดับธุรกิจสุขภาพ สู่ Digital Healthcare Provider ทุกแพลตฟอร์ม

สำหรับโควิด-19 แอปรู้ทัน นำเสนอยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 และยอดผู้เสียชีวิตรายจังหวัด โดยได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค

โรคไข้เลือดออก แอปรู้ทัน นําเสนอความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก จําแนกความเสี่ยงฯ ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับต่ำ ปานกลาง และสูง บนพื้นฐานของการเปรียบเทียบจํานวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในช่วง 4 สัปดาห์ล่าสุดกับจํานวนผู้ป่วยเฉลี่ยในช่วง 4 สัปดาห์เดียวกัน  ย้อนหลัง  5 ปี ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากกรมควบคุมโรค ความเสี่ยงฯ  มีผลครอบคลุมทั้งสัปดาห์ และมีความถี่ในการอัปเดต รายสัปดาห์ 

สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 แอปรู้ทัน บูรณาการข้อมูลฝุ่น PM2.5 จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศกว่า 1,000 สถานี ที่อัปเดตข้อมูลรายชั่วโมง โดยได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Data Center:  CCDC) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยระบบการตรวจวัดคุณภาพอากาศ  (CUSENSE) ทั้งนี้ จําแนกระดับคุณภาพอากาศตามเกณฑ์ที่กําหนดโดยกรมควบคุมมลพิษ ได้แก่  ดีมาก ดี ปานกลาง เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพและมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ดัชนีความร้อน แอปรู้ทัน ประมวลผลดัชนีความร้อนจากข้อมูลอุณหภูมิ และข้อมูลความชื้นสัมพัทธ์ ที่ตรวจวัดโดยสถานีตรวจวัดสภาพอากาศกว่า 1,000 สถานี จากกรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งมีการอัปเดตข้อมูลในช่วง 1-3 ชั่วโมง โดยจําแนกระดับความเสี่ยงต่อการเป็นโรคลมแดด ได้แก่ ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ระวังอ่อนเพลีย วิงเวียน ฯลฯ ระวังเกิดตะคริว ระวังมีการเพลียแดด และระวังเกิดภาวะลมแดดจากความร้อน

คุณสมบัติของแอปรู้ทัน คือ สื่อสารความเสี่ยงสุขภาพ ณ ตำแหน่งพิกัดปัจจุบันและเลือกพื้นที่ที่สนใจได้ สามารถติดตามสถานการณ์ความเสี่ยงด้านสุขภาพ 3 ด้าน ได้แก่

1) แสดงความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยอ้างอิงข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จากกรมควบคุมโรค ใน 4 สัปดาห์ล่าสุดซึ่งเป็นไปตามวงจรชีวิตของยุงลาย แล้วนำข้อมูลดังกล่าวมาเทียบกับข้อมูลจำนวนผู้ป่วยฯ 5 ปีย้อนหลังเป็นค่าเฉลี่ย แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

  • ความเสี่ยงสูง: ค่าเฉลี่ยจำนวนผู้ป่วย ณ ปัจจุบันมากกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง
  • ความเสี่ยงปานกลาง: ค่าเฉลี่ยจำนวนผู้ป่วย ณ ปัจจุบันเท่ากับค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง
  • ความเสี่ยงต่ำ: ค่าเฉลี่ยจำนวนผู้ป่วย ณ ปัจจุบันน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง

2) สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 โดยอ้างอิงเกณฑ์จากกรมควบคุมมลพิษ

3) ดัชนีความร้อนที่นำไปสู่การเป็นโรคลมแดด

  • แสดงคำแนะนำในการปฏิบัติตัวเพื่อพร้อมรับมือกับสถานการณ์ความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม
  • แสดงอุณหภูมิ สภาพอากาศ และการพยากรณ์อากาศ
  • แสดงข้อมูลสรุปยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ของประเทศไทย ย้อนหลัง 7 วัน ทั้งรักษาหายแล้ว กำลังรักษาในโรงพยาบาล และเสียชีวิต

จุดเด่นของแอปรู้ทัน คือ

  • แสดงความเสี่ยงของการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกอัปเดตรายสัปดาห์
  • อ้างอิงแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือระดับประเทศ
  • รวมข้อมูลข่าวสารที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพไว้ในแอปพลิเคชันเดียว
  • ใช้งานง่ายและสะดวก บน Smart Phone ทั้งในระบบปฏิบัติการ android และ iOS

แอปรู้ทันเป็นเครื่องมือที่สื่อสารให้กับประชาชนรับสร้างข้อมูล คุณค่าของแอปรู้ทัน คือ ช่วยให้ประชาชนสามารถเห็นภัยสุขภาพที่อยู่รอบตัวได้ สามารถที่จะเฝ้าระวังป้องกันตัวเองได้ และสามารถใช้เป็นหนึ่งช่องทางในการสื่อสารกับประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ ข่าวสารเกี่ยวกับภัยสุขภาพรอบตัวได้แบบทันทีทันใด รวมถึงในอนาคตจะเพิ่มความสามารถในการพยากรณ์และแจ้งเตือนภัยสุขภาพที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า เพื่อให้เตรียมรับมือได้ทันการ ซึ่งอยู่ในระหว่างการวิจัยระหว่างเนคเทคกับพันธมิตร

ล่าสุด CP ALL เข้าร่วมรณรงค์ในเรื่องของการต้านภัยโรคไข้เลือดออก และได้นำแบนเนอร์ของแอปรู้ทันใส่เข้าไปในแอป 7-11 ให้ กดลิงค์เข้าไปดาวน์โหลดหรือว่าเปิแอปรู้ทัน ยอดดาวน์โหลดแอป 7-11 ประมาณ 30 ล้านคน จะช่วยทำให้แอปรู้ทันเป็นที่รู้จักมากขึ้น 

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

AIS BUSINESS เปิดตัว “AIS CLOUD X” ระบบนิเวศคลาวด์อัจฉริยะ

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย จัดงานเเสดงนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า iEVtech 2022

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
436ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ