TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Sustainability KUBOTA RUN จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ลดฝุ่นควัน PM 2.5

KUBOTA RUN จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ลดฝุ่นควัน PM 2.5

ปัจจุบันประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินมาตรฐาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนเป็นอย่างมาก โดยหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดปัญหาคือการเผาในที่โล่ง รวมไปถึงการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร

สยามคูโบต้า ได้จับมือพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 21 องค์กร จัดกิจกรรม “KUBOTA RUN เกษตรปลอดเผา เราปลอดฝุ่น” เชิญชวนนักวิ่งทั่วประเทศร่วมรณรงค์ให้ตระหนักถึงปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 พร้อมร่วมสนับสนุนต้นกล้าไม้ยืนต้น กว่า 1,000 ต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง สร้างสวนป่านิเวศหนองแขม กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายนำไปมอบให้กับมูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย และสถาบันโรคทรวงอก รวมทั้งส่งมอบเมล็ดพันธุ์ให้แก่เกษตรกร

วราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวถึงความเป็นมาของกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “สยามคูโบต้า ได้เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่เกินมาตรฐาน ในภาคการเกษตร จึงได้ริเริ่มโครงการเกษตรปลอดการเผา ขึ้นตั้งแต่ปี 2562 ตามแนวทางการดำเนินธุรกิจในการพัฒนาภาคเกษตรกรรมควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เพื่อพัฒนาภาคเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ในการจัดการและสามารถเข้าถึงเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อทำการเกษตรในรูปแบบปลอดการเผา สอดคล้องกับเป้าหมายภาครัฐในการลดการเผาในพื้นที่การเกษตรให้เป็นศูนย์ ภายในปี พ.ศ. 2565

สยามคูโบต้าจึงได้สานต่อโครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn) ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและมุ่งสร้างความตระหนักถึงปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศได้มีส่วนร่วมรณรงค์ในการลดปัญหาดังกล่าว ด้วยการจัดกิจกรรมวิ่งในรูปแบบ Virtual Run ภายใต้ชื่องาน “KUBOTA RUN  เกษตรปลอดเผา เราปลอดฝุ่น” ซึ่งเป็นรูปแบบเก็บสะสมระยะวิ่ง ได้แก่ มินิมาราธอน ฮาล์ฟมาราธอน และมาราธอน โดยผนึกความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานท้องถิ่นในจังหวัดนำร่องเกษตรปลอดการเผาทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่ มหาสารคาม อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด และราชบุรี โดยมีนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,600 คน รายได้จากการสมัครหลังจากหักค่าใช้จ่ายมอบให้แก่มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จำนวนเงิน 150,000 บาท และสถาบันโรคทรวงอก อีก 150,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามวัตถุประสงค์”

นอกจากนี้ สยามคูโบต้ายังได้จัดกิจกรรมปลูกต้นกล้าไม้ในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ รวมถึงบริจาคเมล็ดพันธุ์ เป็นจำนวนเท่ากับระยะวิ่งสะสมของผู้สมัคร โดยทุก 1 กิโลเมตร เท่ากับต้นไม้ 1 ต้น โดยได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักจากเจียไต๋ร่วมส่งมอบเมล็ดพันธุ์ให้แก่ประชาชนและเกษตรกรทั่วประเทศรวม 17,000 ซอง

แบ่งเป็น ผ่านช่องทางออนไลน์ จำนวน 8,000 ซอง และหน่วยงานราชการ ได้แก่ กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และจังหวัดนำร่อง รวม 9,000 ซอง 

อีกทั้งบริษัทฯ ยังจับมือกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ร่วมปลูกต้นกล้าไม้ยืนต้นในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ บริเวณศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยหนองแขม สร้างสวนป่านิเวศหนองแขม กรุงเทพมหานคร กว่า 1,000 ต้น ประกอบด้วย ประดู่  อินทนิล นนทรี คำมอกหลวง มะค่าโมง ชงโคฮอลันดา และมะฮอกกานี เป็นต้น

ดร.วิจารย์  สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กล่าวถึงความร่วมมือในกิจกรรมปลูกต้นไม้ลดฝุ่น PM 2.5 ว่า ทางสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับการปกป้องและเพิ่มพูนพื้นที่สีเขียว โดยเฉพาะในพื้นที่เมืองใหญ่ ๆ ที่ถูกทำลายความหลายหลายทางชีวภาพไปมาก

ซึ่งการปลูกต้นไม้เพียง 1 ต้น จะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งกรองสารมลพิษในอากาศ เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ หรือ ฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 

ซึ่งต้นไม้เพียง 1 ต้นจะช่วยดูดซับได้ 1.4 กิโลกรัม/ปี ความร่วมมือในครั้งนี้ ยังเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครสีเขียว และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติซึ่งมีเป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชนต่าง ๆ

วิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการ GREEN BANGKOK 2030 ภายใต้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ อย่างปลอดภัย รวมถึงพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครสีเขียว ที่สวยงาม และร่มรื่น

นอกจากนี้ ต้นไม้ยังช่วยดูดซับมลพิษทางอากาศ ลดฝุ่นละออง PM 2.5 และช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งโครงการสวนป่านิเวศหนองแขม เกิดจากการพัฒนาพื้นที่ภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม

ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ระยะที่ 1 บนพื้นที่ 7 ไร่ ก่อสร้างเป็นสวนป่านิเวศที่มีองค์ประกอบเป็นสวนสาธารณะให้ประชาชนได้พักผ่อน และออกกำลังกาย โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้

สยามคูโบต้ามุ่งมั่นที่จะผลักดันให้แนวคิดการทำเกษตรปลอดการเผาเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย มุ่งแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในภาคการเกษตร พร้อมขยายองค์ความรู้ “เกษตรปลอดการเผา” ไปยัง ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมภาคเกษตรกรรมให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

ญี่ปุ่นมั่นใจเศรษฐกิจไทยยืนยันเดินหน้าลงทุนในไทยต่อ ร้องรัฐปรับนโยบายส่งเสริม Less Carbon และอุตสาหกรรม EV

อาเซียนคือฐานการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น และประเทศไทยคือฐานการลงทุนที่ใหญ๋ที่สุดในอาเซียน แม้ว่าจะเผชิญวิกฤติเศรษฐกิจและวิกฤติโควิด-19 ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา

“อินเนส คาลไดรา” กับ พันธกิจ “ลอรีอัล” ผสานเทคโนโลยีกับความงาม สู่ผู้นำตลาดยุคดิจิทัล

ไม่ว่าจะเผชิญหน้ากับวิกฤติในรูปแบบใด อุตสาหกรรมความงามที่แม้จะได้รับผลกระทบจนซบเซาหรือชะลอตัวหนัก กลับสามารถพลิกฟื้นขึ้นมาได้เสมอ

5 ไอเดียเด็ด ให้คริปโทเคอร์เรนซีเป็นของขวัญปีใหม่นี้

เคยเห็นคนให้ของขวัญคนรักเป็นทองคำหรือเพชรพลอยกันไหม? แล้วสงสัยไหม เพราะอะไรพวกเขาถึงให้สิ่งเหล่านี้เป็นของขวัญ?

adidas ย้ายการใช้งาน SAP มาอยู่บน AWS

อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (Amazon Web Services: AWS) บริษัทในเครือAmazon.com, Inc. ประกาศว่า adidas AG ซึ่งเป็นหนึ่งในแบรนด์กีฬาที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้เลือก AWS เป็นผู้ให้บริการระบบคลาวด์สำหรับ SAP

AIS ร่วมมือ ม.ธรรมศาสตร์ ให้บริการ “รถ EV ไร้คนขับอัจฉริยะ”

หลังจากที่ AIS และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดตัวศูนย์ปฏิบัติการความยั่งยืนแห่งแรกในเอเชีย “SDG Lab by Thammasat & AIS” ไปเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา ทำให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นพื้นที่ของการนำเทคโนโลยีดิจิทัล 5G มาพัฒนาเพื่อสร้างรากฐานด้านความยั่งยืน ในการยกระดับคุณภาพชีวิตจนสามารถขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นสังคมเมืองแบบ Smart City ในที่สุด โดยหนึ่งในความสำเร็จที่เกิดขึ้นคือ การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ผ่านระบบการขนส่งต้นแบบอัจฉริยะด้วย “รถไฟฟ้าไร้คนขับ” ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า 100% ในการขับเคลื่อนบนโครงข่ายอัจฉริยะ AIS 5G พร้อมให้บริการทดลองรับ-ส่ง ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้นักศึกษา-บุคลากร สัมผัสประสบการณ์โลกอนาคตได้ก่อนใคร วสิษฐ์...

หัวเว่ย เปิดตัว Beyond TV ครั้งแรกในไทย HUAWEI Vision S

หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป (ประเทศไทย) เดินหน้าขยายตลาดสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์อัจฉริยะหรือ Internet of Things อย่างเต็มรูปแบบ เปิดตัว HUAWEI Vision S ที่มาพร้อมกับคอนเซปต์ Beyond TV ครั้งแรกในประเทศไทย ต่อยอดแนวคิดชีวิตเอไอไร้รอยต่อ (Seamless AI Life)  พร้อมทั้งเติมเต็มความสมบูรณ์แบบให้กับ Ecosystem ของหัวเว่ย พลิกโฉมที่อยู่อาศัยและที่ทำงานให้กลายเป็นฮับของการใช้ชีวิตแบบอัจฉริยะที่สานความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น...

Google แนะไทยเร่งสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ดัน จีดีพีไทยแตะ 2.5 ล้านล้านบาทในปี 2030

กูเกิล เปิดเผยผลการวิจัยพบว่าการเปลี่ยนรูปแบบเศรษฐกิจของไทยให้เข้าสู่ระบบดิจิทัลอย่างเต็มที่ จะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับไทยได้ถึง 7.95 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ หรือ ราว 2.5 ล้านล้านบาทต่อปี ภายในปี 2030

กสิกรไทย ตั้งเป้า 2 ปีโต 5 เท่า ดันฐานลูกค้าดิจิทัล 10 ล้านรายทั่วภูมิภาค

ยกทัพบุกตลาดภูมิภาคด้วยแนวคิด “THE METAMORPHOSIS” กลายร่างธนาคารให้เติบโตมากกว่าเดิมแบบ “ไร้ขีดจำกัด ไร้รอยต่อ และไร้ขอบเขต”

แบงก์ชาติไม่หนุนคริปโต ย้ำผันผวน/เสี่ยงสูง ไม่เหมาะกับชำระสินค้า-บริการ

ย้ำผันผวนและความมเสี่ยงสูง ไม่เหมาะกับชำระสินค้า-บริการ หลังเอกชนพาเหรดใช้

MUST READ

“เมืองเพชร” ไม่ได้มีดีแค่ขนมหวาน

จังหวัดเพชรบุรี หรือเมืองเพชร เดิมเรียกเมืองพริบพรี จากหลักฐานในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มีชื่อเรียกว่า ศรีชัยวัชรปุระ เป็นเมืองเก่าแก่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน

น่าห่วงเศรษฐกิจไทย … “บนแข็ง ล่างอ่อน”

อนาคตของเศรษฐกิจและการเงินไทยในระยะข้างหน้าจำเป็นต้องเติบโตแบบ Inclusive หรือ "ทั่วถึงมากกว่าเดิม" เนื่องจากโครงสร้างเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันมีความเหลื่อมล้ำสูงและไม่สามารถเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน

“25 ปี วัตสัน” มุ่งโอพลัสโอ เสิร์ฟสุขภาพและความงามแบบไร้รอยต่อ

หลายคนอาจจะโตมากับ “วัตสัน” ร้านค้าปลีกที่จำหน่ายสินค้าสุขภาพและความงามที่ตอบโจทย์ชีวิตประจำวันจากร้านธรรมดาสู่ร้านสุขภาพและความงาม และขยับสู่การทำอีคอมเมิร์ซ

Open Banking ที่กำลังโต ต้องการการยืนยันตัวตนที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

เมื่อโลกก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว อุตสาหกรรมต่าง ๆ จึงต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ไม่เว้นแม้แต่ธนาคารและสถาบันการเงิน

อินเทล แต่งตั้ง “สตีฟ ลอง” เป็นหัวหน้าประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคและญี่ปุ่น

บริษัท อินเทล คอร์เปอเรชั่น ได้ประกาศการแต่งตั้ง สตีเฟ่น เอ ลอง ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคและญี่ปุ่น (APJ)
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น