TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Life Meta ชูแคมเปญ #โซเชียลด้วยใจ ส่งเสริมบทบาทพลเมืองดิจิทัล เตรียมพร้อมรับเลือกตั้ง

Meta ชูแคมเปญ #โซเชียลด้วยใจ ส่งเสริมบทบาทพลเมืองดิจิทัล เตรียมพร้อมรับเลือกตั้ง

Facebook ประเทศไทย จาก Meta ร่วมมือกับโคแฟค ประเทศไทย (Cofact) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย มูลนิธิดิจิทัลเพื่อสันติภาพ มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และไซด์คิก เปิดตัวแคมเปญ #โซเชียลด้วยใจ ส่งเสริมบทบาทของพลเมือง (Civic Education) และการมีส่วนร่วมเชิงบวกและมีความรับผิดชอบ (Civic Engagement) บนโลกออนไลน์  

โดยเป็นการต่อยอดจากโครงการ We Think Digital Thailand ซึ่งเป็นโครงการเรือธงสำหรับประเทศไทยของ Meta ที่มุ่งปลูกฝังการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีความรับผิดชอบ ด้วยการเคารพมุมมองที่แตกต่างหลากหลาย พร้อมส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับยุคโซเชียลในปัจจุบัน  ไม่ว่าจะเป็น การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบนโลกออนไลน์ การมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกในโลกดิจิทัล การคิดวิเคราะห์เพื่อสร้างการรู้เท่าทัน การแยกแยะข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จ (misinformation) และการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลก่อนแชร์  โดยแคมเปญล่าสุด #โซเชียลด้วยใจ ยังมีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นตัวช่วยส่งเสริมทักษะการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับคนไทยก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้

Meta เผย 7 เทรนด์โซเชียล กำหนดทิศทางธุรกิจไทย ในปี 2566

แคมเปญออนไลน์ #โซเชียลด้วยใจ

แคมเปญ #โซเชียลด้วยใจ นำเสนอสื่อรณรงค์ในรูปแบบแอนิเมชันที่ให้ข้อมูลเป็นภาษาไทยผ่านมุมมองของคาแรกเตอร์ที่เป็นตัวแทนของคนแต่ละยุคสมัยและช่วงอายุ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนที่เกิดและเติบโตในยุคดิจิทัล (Digital Natives) กลุ่มคนที่เกิดก่อนยุคดิจิทัล (Digital Migrants) และกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ (Baby Boomers) โดยเน้นการชูแนวคิดการสร้างชุมชนออนไลน์ที่ปลอดภัยและมีความรับผิดชอบผ่านปฏิบัติการเติมพลังใจบนโลกโซเชียลของ “ครอบครัวใจฮีโร่” ซึ่งออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือพลเมืองดิจิทัลที่พบกับสถานการณ์ความท้าทายบนโลกออนไลน์และให้ข้อมูลพร้อมเกร็ดความรู้สั้น ๆ และกระตุ้นการยอมรับความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ (empathy) หรือ การปลุกพลัง “ใจ” ในตัวเรา นอกจากนี้ ยังมีการออกแบบฟิลเตอร์ AR “ใจฮีโร่” บน Instagram เพื่อให้ผู้คนได้เชิญชวนเพื่อนฝูงและครอบครัวมาร่วมเติมพลังใจบนโลกออนไลน์ไปพร้อมกัน

แคมเปญนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องในการมุ่งปลูกฝังการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีความรับผิดชอบ ด้วยการต่อยอดองค์ความรู้จากโครงการ We Think Digital ประเทศไทย ที่มุ่งส่งเสริมให้คนไทยมีทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์ และหยุดคิดไตร่ตรองก่อนการตัดสินใจแชร์ข้อมูลบนโลกออนไลน์  โดยโครงการดังกล่าวซึ่งเปิดตัวในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2562 เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง Meta และองค์กรพันธมิตรภาคีในประไทยกว่า 40หน่วยงานเพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการ และมีผู้เข้าถึงข้อมูลและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ภายใต้โครงการแล้วกว่า 32 ล้านคนบนแพลตฟอร์มของ Meta และมีการอบรมให้ความรู้เครือข่ายไปแล้วกว่า 6,000 คน

อิง ศิริกุลบดี ผู้จัดการฝ่ายนโยบายสาธารณะ Facebookประเทศไทย จาก Meta กล่าวว่า “หนึ่งในพันธกิจของ Meta คือการสร้างชุมชนที่ปลอดภัยบนแพลตฟอร์มของเรา ดังนั้น เราจึงตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้ผู้คนมีทักษะและความรู้เท่าทันดิจิทัล เพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลและข่าวสารที่ถูกต้องและรักษาความปลอดภัยของตนเองบนโลกออนไลน์ได้ นอกจากนี้ แคมเปญ #โซเชียลด้วยใจ ยังเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของ Meta ในการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมและปกป้องความปลอดภัยของผู้คน ก่อนการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ด้วย”

สุภิญญา กลางณรงค์ ผู้ร่วมก่อตั้ง โคแฟคประเทศไทย กล่าวว่า “การส่งเสริมบทบาทพลเมืองในโลกออนไลน์เป็นเรื่องที่สำคัญ โดยเฉพาะในบริบทของการรับข้อมูลข่าวสารในยุคโซเชียลและบรรยากาศของการเลือกตั้งที่จะมาถึง หน่วยงานโคแฟค มีการทำงานเชิงรุกและพัฒนาทรัพยากรเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแยกแยะข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง และเรามีการทำงานร่วมกับพันธมิตรและภาคีสำหรับข่าวในช่วงการเลือกตั้งโดยเฉพาะ ปัจจุบันเรามีฐานข้อมูลข่าวกว่า 6,000 ชิ้น เราได้ทำงานอย่างต่อเนื่องร่วมกับ Meta รวมถึงแคมเปญ #โซเชียลด้วยใจ ในปีนี้เพื่อให้ความรู้และเสริมการตระหนักรู้และความเข้าใจในการแยกแยะข่าวสาร ข้อมูล และข้อเท็จจริง ให้คนไทยได้เข้าใจและรู้วิธีปฏิบัติ อย่างง่าย รวมทั้งป้องกันการแพร่กระจายและแชร์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง”

รองศาสตราจารย์พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “แคมเปญ #โซเชียลด้วยใจ เป็นอีกหนึ่งแคมเปญที่ใช้สื่อรณรงค์ที่ทันยุค ทันเหตุการณ์เพื่อส่งเสริมบทบาทพลเมืองให้แก่คนทุก ๆ วัย นอกจากจะนำเคล็ดลับไปใช้ได้จริงในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจำวัน และยังมีประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะในการเตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้งที่จะถึง ซึ่งสาธารณะชนแสวงหาข้อมูลสาธารณะที่โปร่งใสและเข้าถึงได้ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์โลกดิจิทัลให้ปลอดภัย และเผยแพร่ความรู้เรื่องการเป็นพลเมืองดิจิทัลในวงกว้างมากยิ่งขึ้น”

มะรูฟ เจะบือราเฮง ประธานมูลนิธิดิจิทัลเพื่อสันติภาพ กล่าวว่า “การเคารพมุมมองที่แตกต่างหลากหลายเป็นสิ่งที่เราควรสร้างความตระหนักรู้ ยิ่งในยุคปัจจุบันที่การสื่อสารในโลกดิจิทัลแพร่หลายอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วงของการเลือกตั้งที่จะมาถึง เราจะเห็นการสื่อสารกับคนหลากหลายอายุ ตั้งแต่ first voter  หรือ เบบี้ บูมเมอร์ ซึ่งความคิด ค่านิยม ภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคมต่างกัน การแสดงออกอย่างเห็นอกเห็นใจกันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ แคมเปญนี้ได้แนะนำวิธีปฏิบัติที่น่าสนใจในการสร้างการสื่อสารเชิงบวก เปิดกว้าง และรับฟังมุมมองที่แตกต่างระหว่างคนในสังคม”

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ แคมเปญ #โซเชียลด้วยใจ ตามช่องทางต่อไปนี้

‘คิงสเตลล่า กรุ๊ป’ ทรานส์ฟอร์มครั้งใหญ่ กางแผน 5 ปี โกยยอดทะลุ 2,000 ล้านบาท

เบทาโกร ทุ่ม 1,400 ลบ. เปิดตัว โรงงานอาหารสัตว์ โรงงานอัจฉริยะแห่งแรก

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

โตชิบ้า ยืนยัน ข่าวขายกิจการในต่างประเทศ ไม่กระทบกับการดำเนินธุรกิจในไทย

บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ ส่งจดหมายชี้แจง กรณีที่มีข่าวจากสำนักข่าวต่าง ๆ ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและทั่วโลก เกี่ยวกับ “บริษัท โตชิบา คอร์ปอเรชัน จำกัด ปิดดีล ขายกิจการมูลค่า 2 ล้านล้านเยน

SCB 10X เปิดเวที Hackathon เฟ้นหาทีมนักพัฒนา ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยบล็อกเชน

เอสซีบี เท็นเอกซ์ (SCB 10X) เปิดเวที “BANGKOK BLOCKATHON 2023” ภายใต้แนวคิด “Blockchain for the Next Billion Users”

GRAMMY x RS ตั้งบริษัทร่วมทุน เตรียมจัด 3 คอนเสิร์ตใหญ่ ก.ค.- ต.ค. นี้ เมืองทองธานี

GMM MUSIC และ RS MUSIC ประกาศจัดตั้ง กิจการร่วมค้าอะครอสเดอะยูนิเวิร์ส (Across The Universe Joint Venture) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมจัดซีรีส์คอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์

AWS เชื่อมั่นตลาดคลาวด์พุ่งไม่หยุด เล็งเติบโตต่อเนื่อง ล่าสุดส่ง ‘Lift’ ลุย SMB

อัตราการเติบโตของคลาวด์ในประเทศไทย ปี 2023 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกว่า 30% AWS เชื่อมั่นแผนรับมือที่ดำเนินการมาต่อเนื่อง ทั้งเพิ่มคู่ค้า จัดทีมดูแลลูกค้าเฉพาะกลุ่ม

Blendata เปิดบริการ Analytics as a Service ในรูปแบบ Pay Per Use

เบลนเดต้า (Blendata) เปิดตัวบริการใหม่ Analytics as a Service บริการวิเคราะห์ข้อมูลครบวงจร รองรับทุกความต้องการด้าน Data Analytics ในรูปแบบการคิดค่าบริการตามการใช้งานจริง

เซ็นทรัลพัฒนา ผนึก WeChat Pay จัดแคมเปญใหญ่ ต้อนรับนักท่องเที่ยวจีน

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผนึก WeChat Pay ผู้ให้บริการ E-Wallet รายใหญ่จากประเทศจีน มอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่สะดวก รวดเร็ว

ดีป้า จับมือพันธมิตร เปิดตัว Tech Thailand แพลตฟอร์มชุมชนคนสายเทค

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมกับ บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด และ บริษัท มิสเตอร์ฟ็อกซ์ จำกัด ร่วมเปิดตัว Tech Thailand

ธ.กรุงเทพ – AIS เปิดตัวบัตรเดบิต “Be1st Digital AIS POINTS” ยิ่งใช้ ยิ่งได้พ๊อยส์

ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ AIS เปิดตัว Be1st Digital AIS POINTS บัตรเดบิตที่จะมาพลิกโฉมประสบการณ์ช้อปปิ้งออนไลน์ของลูกค้า ด้วยสิทธิพิเศษจากคะแนนสะสมของ AIS

กสิกรไทย x ธนาคารแมสเปี้ยน เปิดตัว QRIS – QR Code Payment

ธนาคารกสิกรไทยเปิดตัวบริการ QRIS ระบบชำระค่าสินค้าและบริการที่ร้านค้าของธนาคารแมสเปี้ยนเป็นบริการแรก หลังเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นรวมเป็น 67.5%

CP LAND แต่งตั้ง กีรติ ศตะสุข นั่งเก้าอี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP LAND ประกาศแต่งตั้ง กีรติ ศตะสุข ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ (CSO) ขึ้นดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

MUST READ

GRAMMY x RS ตั้งบริษัทร่วมทุน เตรียมจัด 3 คอนเสิร์ตใหญ่ ก.ค.- ต.ค. นี้ เมืองทองธานี

GMM MUSIC และ RS MUSIC ประกาศจัดตั้ง กิจการร่วมค้าอะครอสเดอะยูนิเวิร์ส (Across The Universe Joint Venture) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมจัดซีรีส์คอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์

อะโดบี เปิดตัว Firefly สร้างงานครีเอทีฟแบบมือโปรได้ง่าย ๆ ด้วย Generative AI

อะโดบี เปิดตัว Firefly ซึ่งเป็นโมเดล Generative AI สำหรับงานครีเอทีฟ มุ่งเน้นที่การสร้างภาพและเอฟเฟ็กต์ข้อความ Firefly จะช่วยเพิ่มความถูกต้องแม่นยำ

IKEA ร่วมกับ Marimekko เปิดตัวคอลเล็กชันพิเศษ ‘บาสตูอา’ ต้อนรับซัมเมอร์ พร้อมวางจำหน่าย 24 มี.ค. นี้

อิเกีย ประเทศไทย ต้อนรับซัมเมอร์พร้อม ผ่านคอลเล็กชั่นพิเศษล่าสุด BASTUA/บาสตูอา ที่ 2 แบรนด์ระดับโลกอย่างอิเกียและมารีเมกโกะ (Marimekko) แบรนด์ไลฟ์สไตล์จากฟินแลนด์ร่วมมือกันออกแบบ

สปสช. ผนึกสวทช. พัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพระบบบัตรทอง

สปสช. และ สวทช. ลงนามความร่วมมือศึกษา วิจัยพัฒนา และการประยุกต์ใช้นวัตกรรม เพื่อการให้บริการด้านสุขภาพของภาครัฐในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

Harbour.Space University เปิดตัวทุน ป.ตรี และ ป.โท Women in Tech

Harbour.Space University ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประกาศมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท Women in Tech ส่วนหนึ่งของแคมเปญ #EmbraceEquity
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น