TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Columnist เวที RCEP ตลาดร่วมที่ช่วยประเทศไทยก้าวต่อไปเชื่อมตลาดโลก

เวที RCEP ตลาดร่วมที่ช่วยประเทศไทยก้าวต่อไปเชื่อมตลาดโลก

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2565  ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ  (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) จะมีผลบังคับใช้อย่างจริงจัง

RCEP เป็นการพัฒนามาจากแนวคิด ASEAN+3/ASEAN+6 ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของอาเซียน ภายใต้ AEC Blueprint ถือเป็นสนธิสัญญาการค้าขนาดใหญ่ที่อาเซียนเสนอเพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสมาชิกและการค้ากับพันธมิตรในข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ประกอบด้วย กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN) 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม พร้อมด้วยคู่ค้าอาเซียนอีก 5 ประเทศ อันได้แก่ ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ และเกาหลีใต้

จ่ายค่าไฟฟ้า “แพงกว่าที่ควรจะเป็น” หรือเปล่า

การบินไทย ยังต้องเป็นสายการบินแห่งชาติตลอดไป

ความยิ่งใหญ่ของ RCEP คือความตกลงที่ครอบคลุมตลาดที่มีประชากรรวมกัน 2,200 ล้านคน หรือเกือบ 30% ของประชากรโลก มีผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) รวมกันกว่า 28.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 32.7% ของ GDP โลก และมีมูลค่าการค้ารวมกว่า 10.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 326 ล้านล้านบาท) หรือคิดเป็นเกือบ 28% ของมูลค่าการค้าโลก

ความตกลง RCEP ใช้เวลาเกือบ 8 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 จนถึงสิงหาคม พ.ศ.2563  มีการประชุมหลายครั้ง เช่น การประชุมระดับผู้นำ 3 ครั้ง  การประชุมระดับรัฐมนตรี 18 ครั้ง การประชุมระดับคณะกรรมการ (TNC) 43 ครั้ง โดยในปี พ.ศ.256 RCEP มีการประชุมระดับรัฐมนตรี 7 ครั้ง (ไทยเป็นเจ้าภาพ 5 ครั้ง)การประชุมระดับคณะกรรมการ /คณะทำงาน 12 ครั้ง (ไทยเป็นเจ้าภาพ 6 ครั้ง)

โครงสร้างความตกลงของ RCEP สาระสำคัญของ 20 บท เป็นความตกลงที่ทันสมัยและมีคุณภาพสูงบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน ครอบคลุมการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและทางเทคนิค ทรัพย์สินทางปัญญา การแข่งขัน การระงับข้อพิพาท และประเด็น อื่น ๆ ที่เห็นพ้องกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ï สอดคล้องกับกฎกติกาภายใต้ความตกลงขององค์การการค้าโลก 

-สร้างผลประโยชน์เพิ่มเติมจากความตกลงการค้าเสรีอาเซียนกับประเทศคู่ภาคีที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยตระหนักถึงระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันระหว่างประเทศสมาชิก และให้ความยืดหยุ่นที่เหมาะสมแก่ประเทศกำลังพัฒนาและประเทศด้อยพัฒนา 

-ส่งเสริมการอำนวยความสะดวกและความโปร่งใสทางการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน รวมทั้งส่งเสริมการเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานภายในภูมิภาคและตลาดโลก 

-ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถเพื่อลดช่องว่างความแตกต่างของการพัฒนา 

-ส่งเสริมความร่วมมือด้านประเด็นอื่นที่มีบทบาทต่อการค้ายุคใหม่ อาทิ ทรัพย์สินทางปัญญา การแข่งขัน รวมทั้งเปิดโอกาสให้พิจารณาประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้า อาทิ สิ่งแวดล้อม การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ และแรงงาน โดยคำนึงถึงสภาพความเป็นจริงทางธุรกิจ 

-เปิดโอกาสให้ประเทศอื่น ๆ ที่สนใจเข้าร่วมในภายหลัง

ก่อนหน้านี้รัฐสภาของไทยมีมติเห็นชอบการให้สัตยาบันความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ดังนั้นเมื่อวันที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา นำส่งสัตยาบันสารของไทยสำหรับความตกลง RCEP ให้แก่เลขาธิการอาเซียน เพื่อให้ความตกลงมีผลบังคับใช้ เพราะประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากการเข้าเป็นสมาชิก  RCEP หลายประการ

โดยเฉพาะสินค้าในหมวดสินค้าเกษตร หมวดอาหาร ผักผลไม้แปรรูป หมวดสินค้าอุตสาหกรรม หมวดบริการ หมวดก่อสร้าง และการค้าปลีก เช่น การยกเลิกภาษีนำเข้าที่เก็บกับสินค้าไทย จำนวน 39,366 รายการ โดยลดภาษีเหลือ 0% ทันที จำนวน 29,891 รายการ ด้านการลงทุนเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนในภูมิภาค มีบทบัญญัติที่ครอบคลุม 4 เสาหลักของการลงทุน – การคุ้มครอง การเปิดเสรี การส่งเสริม และการอำนวยความสะดวก 

พิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า สำหรับสินค้าเร่งด่วนและสินค้าเน่าเสียง่าย ความตกลงระบุให้ปล่อยสินค้าเหล่านี้ออกจากการควบคุมทางศุลกากรภายใน 6 ชั่วโมง หลังจากสินค้ามาถึงและมีการยื่นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการตรวจปล่อยภายใน 6 ชั่วโมง และสินค้าปกติภายใน 48 ชั่วโมง

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ชี้ให้เห็นว่าถึง มูลค่าการค้ารวมของไทยกับกลุ่ม RCEP ประมาณ 2.86 แสนล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 59.5% ของการค้ารวมของไทย แบ่งเป็นการส่งออก 1.40 แสนล้านเหรียญสหรัฐ 57% ของการส่งออกไทยไปโลก การนำเข้า 1.46 แสนล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 62% ของการนำเข้าไทยจากโลก

จะเห็นความร่วมมือการลงสัตยาบันของประเทศไทยกับ RCEP จะสร้างผลบวกให้กับประเทศอย่างมาก แม้ประเทศอินเดียจะถอนตัวไปก็ตาม แต่ทำให้ประเทศไทยสามารถเปิดตลาดนอกเหนือจากกลุ่มประเทศอาเซียน ยังมีประเทศคู่เจรจาทางการค้าอีก 5 ประเทศด้วย 

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

ญี่ปุ่นมั่นใจเศรษฐกิจไทยยืนยันเดินหน้าลงทุนในไทยต่อ ร้องรัฐปรับนโยบายส่งเสริม Less Carbon และอุตสาหกรรม EV

อาเซียนคือฐานการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น และประเทศไทยคือฐานการลงทุนที่ใหญ๋ที่สุดในอาเซียน แม้ว่าจะเผชิญวิกฤติเศรษฐกิจและวิกฤติโควิด-19 ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา

“อินเนส คาลไดรา” กับ พันธกิจ “ลอรีอัล” ผสานเทคโนโลยีกับความงาม สู่ผู้นำตลาดยุคดิจิทัล

ไม่ว่าจะเผชิญหน้ากับวิกฤติในรูปแบบใด อุตสาหกรรมความงามที่แม้จะได้รับผลกระทบจนซบเซาหรือชะลอตัวหนัก กลับสามารถพลิกฟื้นขึ้นมาได้เสมอ

5 ไอเดียเด็ด ให้คริปโทเคอร์เรนซีเป็นของขวัญปีใหม่นี้

เคยเห็นคนให้ของขวัญคนรักเป็นทองคำหรือเพชรพลอยกันไหม? แล้วสงสัยไหม เพราะอะไรพวกเขาถึงให้สิ่งเหล่านี้เป็นของขวัญ?

adidas ย้ายการใช้งาน SAP มาอยู่บน AWS

อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (Amazon Web Services: AWS) บริษัทในเครือAmazon.com, Inc. ประกาศว่า adidas AG ซึ่งเป็นหนึ่งในแบรนด์กีฬาที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้เลือก AWS เป็นผู้ให้บริการระบบคลาวด์สำหรับ SAP

AIS ร่วมมือ ม.ธรรมศาสตร์ ให้บริการ “รถ EV ไร้คนขับอัจฉริยะ”

หลังจากที่ AIS และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดตัวศูนย์ปฏิบัติการความยั่งยืนแห่งแรกในเอเชีย “SDG Lab by Thammasat & AIS” ไปเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา ทำให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นพื้นที่ของการนำเทคโนโลยีดิจิทัล 5G มาพัฒนาเพื่อสร้างรากฐานด้านความยั่งยืน ในการยกระดับคุณภาพชีวิตจนสามารถขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นสังคมเมืองแบบ Smart City ในที่สุด โดยหนึ่งในความสำเร็จที่เกิดขึ้นคือ การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ผ่านระบบการขนส่งต้นแบบอัจฉริยะด้วย “รถไฟฟ้าไร้คนขับ” ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า 100% ในการขับเคลื่อนบนโครงข่ายอัจฉริยะ AIS 5G พร้อมให้บริการทดลองรับ-ส่ง ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้นักศึกษา-บุคลากร สัมผัสประสบการณ์โลกอนาคตได้ก่อนใคร วสิษฐ์...

หัวเว่ย เปิดตัว Beyond TV ครั้งแรกในไทย HUAWEI Vision S

หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป (ประเทศไทย) เดินหน้าขยายตลาดสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์อัจฉริยะหรือ Internet of Things อย่างเต็มรูปแบบ เปิดตัว HUAWEI Vision S ที่มาพร้อมกับคอนเซปต์ Beyond TV ครั้งแรกในประเทศไทย ต่อยอดแนวคิดชีวิตเอไอไร้รอยต่อ (Seamless AI Life)  พร้อมทั้งเติมเต็มความสมบูรณ์แบบให้กับ Ecosystem ของหัวเว่ย พลิกโฉมที่อยู่อาศัยและที่ทำงานให้กลายเป็นฮับของการใช้ชีวิตแบบอัจฉริยะที่สานความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น...

Google แนะไทยเร่งสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ดัน จีดีพีไทยแตะ 2.5 ล้านล้านบาทในปี 2030

กูเกิล เปิดเผยผลการวิจัยพบว่าการเปลี่ยนรูปแบบเศรษฐกิจของไทยให้เข้าสู่ระบบดิจิทัลอย่างเต็มที่ จะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับไทยได้ถึง 7.95 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ หรือ ราว 2.5 ล้านล้านบาทต่อปี ภายในปี 2030

กสิกรไทย ตั้งเป้า 2 ปีโต 5 เท่า ดันฐานลูกค้าดิจิทัล 10 ล้านรายทั่วภูมิภาค

ยกทัพบุกตลาดภูมิภาคด้วยแนวคิด “THE METAMORPHOSIS” กลายร่างธนาคารให้เติบโตมากกว่าเดิมแบบ “ไร้ขีดจำกัด ไร้รอยต่อ และไร้ขอบเขต”

แบงก์ชาติไม่หนุนคริปโต ย้ำผันผวน/เสี่ยงสูง ไม่เหมาะกับชำระสินค้า-บริการ

ย้ำผันผวนและความมเสี่ยงสูง ไม่เหมาะกับชำระสินค้า-บริการ หลังเอกชนพาเหรดใช้

MUST READ

รพ.ธรรมศาสตร์ฯ เตรียมเปิด “ศูนย์ข้อเทียม” นำแขนหุ่นยนต์มาช่วยผ่าตัด ต้นปี 2565

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เดินหน้าตอกย้ำวิสัยทัศน์ "โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 4.0 มุ่งสู่องค์กรแห่งอนาคตเพื่อประชาชน" ประกาศเตรียมความพร้อมเปิด "ศูนย์ข้อเข่าข้อสะโพก"

ดร.ทัดพงศ์ พงศ์ถาวรกมล เทคลีดเดอร์แห่ง KBTG ผู้ฝันสร้าง Impact ให้ประเทศ

KBTG บริษัทของคนไทยที่พยายามยกมาตรฐานให้เป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกเพื่อดึงดูดคนที่มีความสามารถทั้งคนไทยและต่างชาติให้เข้ามาทำงาน

5 องค์กร ผู้นำ “ไอที” มาใช้พัฒนาองค์กรอย่างโดดเด่น และสำเร็จ

สมาพันธ์ ASOCIOมอบรางวัล ASOCIO Awards ให้กับองค์กรที่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการให้บริการด้านต่าง ๆ

กรุงไทย-หัวเว่ย จัด Krungthai Hackathon

“กรุงไทย-หัวเว่ย” จัดโครงการ “Krungthai Hackathon” เฟ้นหาสุดยอดพนักงานคนรุ่นใหม่สายพันธุ์ดิจิทัลมุ่งพัฒนานวัตกรรมให้ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม

หัวเว่ย เปิดตัว Beyond TV ครั้งแรกในไทย HUAWEI Vision S

หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป (ประเทศไทย) เดินหน้าขยายตลาดสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์อัจฉริยะหรือ Internet of Things อย่างเต็มรูปแบบ เปิดตัว HUAWEI Vision S ที่มาพร้อมกับคอนเซปต์ Beyond TV ครั้งแรกในประเทศไทย ต่อยอดแนวคิดชีวิตเอไอไร้รอยต่อ (Seamless AI Life)  พร้อมทั้งเติมเต็มความสมบูรณ์แบบให้กับ Ecosystem ของหัวเว่ย พลิกโฉมที่อยู่อาศัยและที่ทำงานให้กลายเป็นฮับของการใช้ชีวิตแบบอัจฉริยะที่สานความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น...
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น