TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Sustainability Taxonomy กับการพัฒนาการเงินเพื่อความยั่งยืน

Taxonomy กับการพัฒนาการเงินเพื่อความยั่งยืน

ปัจจุบันทั่วโลกกำลังให้ความสนใจในเรื่องการดำเนินธุรกิจหรือการจัดทำโครงการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างแพร่หลายมากขึ้น และต่างมุ่งที่จะมีส่วนช่วยให้โลกบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้เป็นศูนย์ (Net zero emission) ภาคการเงินจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาการเงินเพื่อความยั่งยืน(Sustainable finance) เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงเงินทุนสำหรับการทำธุรกิจที่เน้นความยั่งยืน และคำว่า “Taxonomy” ก็เริ่มถูกหยิบยกขึ้นมากล่าวถึงอย่างแพร่หลาย

“Taxonomy” คืออะไร

ในบริบทของการเงินเพื่อความยั่งยืน Taxonomy คือ การกำหนดนิยามและจัดหมวดหมู่กิจกรรมในภาคเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อใช้ในการช่วยประเมินว่า กิจกรรมใดเข้าข่ายเป็นการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ซึ่งการมีหลักการและแนวทางที่ชัดเจนจะช่วยให้มีความโปร่งใส ลดปัญหาด้าน Greenwashing1 ตลอดจนมีมาตรฐานที่สอดคล้องกันทั้งระบบ

ความสำคัญและประโยชน์

Taxonomy เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้ทั้งการจัดสรรเงินทุนและมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ รวมถึงการลงทุนของภาคเอกชน ตอบโจทย์เป้าหมายด้านความยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ2 ได้อย่างตรงจุดและสอดรับกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นการห้ามลงทุนในกิจกรรมที่ไม่เข้าข่ายตาม Taxonomy โดยในภาคตลาดทุนสามารถนำ Taxonomy ไปใช้อ้างอิงเป็นแนวทางสำหรับผู้ออกตราสารหนี้ กลุ่มความยั่งยืน3 ในการประเมินและคัดเลือกโครงการหรือกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และใช้เป็นเครื่องมือสำหรับผู้จัดการกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable and Responsible Investing Fund: SRI Fund) ในการคัดเลือกหลักทรัพย์และจัดพอร์ตการลงทุนที่ตอบโจทย์ด้านความยั่งยืนหรือคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

ความคืบหน้าและพัฒนาการในภูมิภาคและประเทศอื่น ๆ 

Taxonomy ของสหภาพยุโรป (EU Taxonomy) ถือว่ามีการเผยแพร่และบังคับใช้เป็นภูมิภาคแรกของโลก ซึ่งสร้างความตื่นตัวให้ภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแลตระหนักถึงความสำคัญของ Taxonomy และเริ่มศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการนำมาปรับใช้ อย่างไรก็ดี ด้วยสหภาพยุโรปมีระดับการพัฒนาและโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างจากภูมิภาคอื่น (เช่น กิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปเน้นภาคบริการมากกว่าภาคการผลิตและอุตสาหกรรมหนัก)นอกจากนี้ ยังมีเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green technology) ที่ค่อนข้างทันสมัย จึงทำให้การประเมินกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีตัวชี้วัดและเงื่อนไขที่เข้มข้น ส่งผลให้ EU Taxonomy อาจจะไม่เหมาะสมกับบริบทของประเทศในภูมิภาคอื่น ๆ ซึ่งยังคงพึ่งพิงกิจกรรมในอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือก๊าซเรือนกระจก เป็นสัดส่วนสูง และอยู่ระหว่างการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน (Transition pathway) 

ปัจจุบันหลายประเทศและภูมิภาคทั่วโลก (เช่น อาเซียน จีน มาเลเซีย สิงคโปร์ แคนาดา แอฟริกาใต้ และชิลี) ได้เริ่มพัฒนา Taxonomy ให้มีเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และโครงสร้างที่เหมาะกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมของตนเอง โดยอาจจะมีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมองค์ประกอบอื่น ๆ จากที่มีอยู่ใน EU Taxonomy เช่น การจัดหมวดหมู่แบบ Traffic light system4 โดยเพิ่มหมวดหมู่กิจกรรมสีเหลืองเพื่อรองรับกิจกรรมที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและการลดก๊าซเรือนกระจก แต่ยังอยู่ระหว่างเปลี่ยนผ่านไปสู่กิจกรรมที่มีความยั่งยืน หรือTransition activity เป็นต้น

Thailand Taxonomy 

Thailand Taxonomy (มาตรฐานการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมของไทย)

การเล็งเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญโดยภาคการเงินไทยในการจัดทำ Taxonomy ของไทย ทำให้เกิดการจัดตั้งคณะทำงาน Thailand Taxonomy (คณะทำงานฯ) ที่ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคการเงิน5 เพื่อขับเคลื่อนให้ไทยมีแนวทางการจัดกลุ่มกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยต้องคำนึงถึงการสอดรับกับมาตรฐานสากล (Inter-operability) ขณะเดียวกันก็ต้องพิจารณาบริบทและ Transition pathway ของประเทศ เพื่อสนับสนุนการปรับตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจไปสู่ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างทั่วถึง น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ และสามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ

“โดยเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการพัฒนา Taxonomy บนหลักการดังกล่าว จะช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของระบบนิเวศ (ecosystem) การเงินเพื่อความยั่งยืน กระตุ้นการลงทุนในกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนภาคธุรกิจเข้าสู่เศรษฐกิจแบบคาร์บอนต่ำ และมีส่วนช่วยผลักดันให้ประเทศบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อไป”

สำนักงาน ก.ล.ต. และธนาคารแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้แทนคณะทำงานฯ อยู่ระหว่างเปิดรับฟังความเห็นต่อร่าง Thailand Taxonomyในระยะที่ 1 ซึ่งจะเริ่มด้วยการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคพลังงานและภาคการขนส่งก่อน เนื่องจากเป็นภาคเศรษฐกิจหลักที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสัดส่วนสูง โดยคาดว่าจะเผยแพร่Thailand Taxonomyระยะที่ 1 ฉบับสมบูรณ์ได้ภายในไตรมาส 1 ของปี 2566 ทั้งนี้ ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจ สามารถร่วมให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้จนถึงวันที่ 26 มกราคม 2566 (Link)

หมายเหตุ:

1 ธุรกิจหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่อ้างว่ามีความสอดคล้องหรือตอบโจทย์ด้านความยั่งยืน/เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่ไม่ได้ดำเนินการด้านความยั่งยืน/เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง หรือดำเนินการต่ำกว่าระดับที่ได้อ้างไว้

2 อาทิ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และเป้าหมายภายใต้ความตกลงปารีสในการควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต่ำกว่า 1.5 องศาเซลเซียส

3 เช่น ตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) เป็นต้น

4 EU taxonomy จะจัดหมวดหมู่กิจกรรมเป็น 2 กลุ่ม คือ กิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (สีเขียว) และกิจกรรมที่ไม่เข้าข่ายเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (สีแดง) ส่วน Traffic light system จะจัดหมวดหมู่กิจกรรมเป็น 3 กลุ่ม โดยเพิ่มหมวดหมู่กิจกรรมที่ส่งเสริมหรืออยู่ระหว่างเปลี่ยนผ่านไปสู่กิจกรรมที่มีความยั่งยืน (สีเหลือง) เข้ามาด้วย อาทิ การผลิตพลังงานจากขยะ (waste to energy) การเร่งการปิดตัวของโรงไฟฟ้าถ่านหิน (decommissioning of coal power plant) เป็นต้น

5 (1) หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (2) หน่วยงานกำกับดูแลภาคการเงิน ได้แก่ สำนักงาน ก.ล.ต. และธนาคารแห่งประเทศไทย (3) ภาคธุรกิจ ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ และ สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ

บทความโดย: ฝ่ายตราสารหนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

Taxonomy กับการพัฒนาการเงินเพื่อความยั่งยืน

ปัจจุบันทั่วโลกกำลังให้ความสนใจในเรื่องการดำเนินธุรกิจหรือการจัดทำโครงการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างแพร่หลายมากขึ้น และต่างมุ่งที่จะมีส่วนช่วยให้โลกบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้เป็นศูนย์ (Net zero emission)

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นต่อร่างประกาศการกำกับดูแล “utility token พร้อมใช้”

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศเกี่ยวกับการกำกับดูแลโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ที่มีลักษณะพร้อมใช้ (utility token พร้อมใช้)

พาทัวร์ โรงเรียนสอนประกอบอาหาร “Lenôtre Thailand” แห่งแรกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ย้อนกลับไปเมื่อเกือบ 20 ปีก่อน คอเบเกอรีทั้งหลายคงไม่มีใคร ไม่รู้จักร้านคาเฟ่ชื่อดังจากประเทศฝรั่งเศสอย่าง Lenôtre (เลอโนท) ที่ตั้งอยู่ชั้น G ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอ

นิวซีแลนด์ หารือปรับ ‘เวลาเข้าเรียนช้าลง’ ช่วยวัยรุ่นนอนหลับมากขึ้น

คณะนักวิจัยของนิวซีแลนด์กำลังหารือเกี่ยวกับความจำเป็นในการปรับเลื่อนเวลาเข้าเรียนให้ช้าลงเพื่อช่วยแก้ปัญหาการนอนหลับของวัยรุ่น

กรุงไทย โชว์ความสำเร็จแอปฯ ‘ONE Krungthai’ คว้า 2 รางวัล ด้านนวัตกรรมระดับเอเชีย

ธนาคารกรุงไทย โชว์ศักยภาพ พัฒนาซูเปอร์แอปฯ “ONE Krungthai” เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์กร ยกระดับบริการลูกค้า มุ่งสู่องค์กรดิจิทัล คว้า 2 รางวัลนวัตกรรม

LINE MAN ยกทัพร้านดังในเครือ iberry Group-ทองสมิทธ์-เดอะ แพลทเทอส์ มหานคร จัดเต็มส่วนลดและโปรพิเศษตลอดปี

LINE MAN ผู้นำแพลตฟอร์มออนดีมานด์ของไทย ผนึกกำลังกลุ่มธุรกิจร้านอาหารแบรนด์ดัง ได้แก่ iberry Group-ทองสมิทธ์-เดอะ แพลทเทอส์ มหานคร

ไทยวิวัฒน์ ตั้งเป้าเติบโต 8,000 ล้าน เร่งเพิ่มพันธมิตรใหม่ กรุยทางสู่ ‘InsurTech’

บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ตั้งเป้าปี 2566 เบี้ยรับรวมโต 8,000 ล้านบาท ปรับแผนขยายประกันภัยส่วนบุคคลตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่มากขึ้น

อีริคสัน เผย การใช้เทคโนโลยีจะช่วยรับมือกับปัญหาด้านสภาพอากาศในปี ค.ศ. 2030

อีริคสัน เผยแพร่รายงานการวิจัยประจำปี 2566 ในหัวข้อ 10 Hot Consumer Trends จาก Ericsson ConsumerLab โดยให้ชื่อเรียกว่า Life in a Climate-Impacted Future

CardX จับมือ บสย. หนุน SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยไม่ต้องมีสินทรัพย์ค้ำประกัน

CardX ผนึกกำลัง บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ประกาศความร่วมมือ เสริมศักยภาพทางการเงินผู้ประกอบการ SMEs รายย่อย

GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียม Suomi NPP พบ ไทยพบจุดความร้อน 681 จุด

GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) ไทยพบจุดความร้อนเมื่อวานนี้ (22 ม.ค. 66) จำนวน 681 จุด

MUST READ

กทม. เปิดเทศกาลหนัง 20-22 ม.ค. เสวนาเข้มสร้างหนัง ฉายกลางแปลง สุริโยไท, ฉลาดเกมส์โกง, Blue Again

กทม.พร้อมแล้วเปิด “เทศกาลภาพยนตร์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566” (Bangkok Film Festival) ขับเคลื่อน “กรุงเทพมหานคร” สู่มหานครสร้างสรรค์

จีนเทา-จีนขาว ยึดเมือง !!!

เรื่องทุนจีนบุกไทยนั้นเป็นที่รับรู้กันมานานหลายปีแล้ว ซึ่งคลื่นกลุ่มทนจีนรุ่นใหม่ที่หลั่งไหลทะลักเข้ามาตั้งหลักปักฐานในบ้านเรา เริ่มขึ้นราว ๆ ปี 2550 จุดที่คนจีนเหล่านั้นมาทำมาหากินสมัยนั้นหากเราเดินไปในย่านห้วยขวาง

GISTDA จับมือ กรมอนามัย ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม พัฒนางานวิจัย และการบริการด้านสาธารณสุขเชิงพื้นที่

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

SCBX กำไรปี 65 กว่า 3.7 หมื่นล้าน เร่งเครื่องหลังผู้ถือหุ้นไฟเขียว ออกหุ้นกู้ไม่เกิน 1 แสนล้านขยายธุรกิจ

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ประกาศผลกำไรสุทธิปี 2565 จำนวน 37,546 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.5% จากปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากการขยายตัวที่แข็งแกร่งของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

DMT มอบถุงของขวัญแก่ 28 ชุมชน สร้างรอยยิ้มให้วันเด็ก

บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง มอบถุงของขวัญให้แก่ประธานชุมชน และผู้แทนชุมชนเคหะทุ่งสองห้อง จำนวน 28 ชุมชน ที่อยู่รอบ เพื่อนำไปมอบให้กับเด็ก ๆ เป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติ
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น