TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Columnist แม่โจ้ มหาวิทยาลัยด้านเกษตรนวัตกรรม

แม่โจ้ มหาวิทยาลัยด้านเกษตรนวัตกรรม

เป็นเวลา 86 ปีที่ โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมประจำภาคเหนือ ได้พัฒนาและเปลี่ยนสถานะ จนเป็นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในปัจจุบัน ดังนั้นความชำนาญทางด้านการเกษตรที่มีแต่เดิมจะถูกผสายกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมปัจจุบันและอนาคต ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ปีที่ 100 (จาก 2477 สู่ 2577) แบบ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า แม่โจ้ ได้ร่วม โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยเลือกกลุ่มมุ่งยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology & Innovation) ผ่านโครงการยกระดับวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ (MJU Enhancing SMEs and New Entrepreneurs with Smart and Modern Agricultural Technology Innovation (SMATI)) เพื่อเป็นการต่อยอดจุดแข็งด้านการเกษตรของ แม่โจ้ สู่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ รวมทั้งเป็นการรองรับหลักสูตรเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ในอนาคต

-แม่ฟ้าหลวง ตั้งเป้าเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกทางด้านวิจัย
-นายก อบต.เชิงทะเล เชิญคนไทยเที่ยวภูเก็ต

“แม่โจ้มีทำการเกษตร ตั้งแต่เริ่มตั้งสถานศึกษาจนถึงปัจจุบัน จึงมีความชำนาญ โดยเฉพาะเรื่องเกษตรอินทรีย์ การรักษาสิ่งแวดล้อม ทำงานร่วมชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-Based & Community) มาโดยตลอดแต่สิ่งที่เราอยากได้คือ การต่อยอดด้านนวัตกรรม เช่น การปลูกลำไย อยากได้ผลผลิตขนาดไหน ออกผลปีละกี่ครั้งแม่โจ้ทำได้หมด แต่ไม่สามารถทำนวัตกรรมถึงขนาดทำโมเลกุลขายได้ ที่ผ่านมาแปรรูป อบแห้ง สกัดน้ำลำไยเข้มข้น ตอนนี้เริ่มพัฒนานำเปลือกลำไยมาทำยาหม่อง แม่โจ้อยากเอานวัตกรรมมาผสมกับภูมิปัญญาที่มีอยู่ เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า สร้างผู้ประกอบการ”

โครงการยกระดับวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่นี้ แบ่งแผนงานออกเป็น 3 ส่วน คือ

  • แผนงานแรก ระบบนิเวศด้าน SMATI เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ
  • แผนงานที่ 2 พัฒนาบุคลากร นักศึกษา และบัณฑิต ผู้ประกอบการ ด้วย SMATI
  • แผนงานที่ 3 ยกระดับผู้ประกอบการและวิสาหกิจด้วย SMATI 

“แผนงานที่เสนอครั้งแรก โครงการต้องใช้เม็ดเงินประมาณ 180 กว่าล้านบาท แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 88.7 ล้านบาท ตลอดโครงการในปีนี้ ดังนั้นจึงมีการนำเสนอโครงการเพิ่มเติมในปีหน้า อีก 200 ล้านบาท เพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมายผลผลิตหลักสูงสุด”

“ทั้งเรื่องการผลิตกำลังคนตามความต้องการเพื่อตอบโจทย์ประเทศ การมีผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีความรู้ได้รับการพัฒนาแล้ว ผลผลิตใหม่ ๆ และอื่น ๆ ซึ่งแม่โจ้ ยังตั้งเป้าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางด้านการเกษตรในระดับนานาชาติอีกด้วย”

นอกจากโครงการที่นำเสนอกับกระทรวง อว.แล้ว แม่โจ้ยังมีโครงการอีกมาก เช่น โครงการทุนปริญญาตรีเพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) ที่ร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) เพื่อรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาปริญญาตรี แบ่งเป็น คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาพืชไร่ 10 ทุน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จำนวน 10 ทุนและคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมงอีก 10 ทุน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

โครงการส่งเสริมเมล็ดพันธ์ อินทรีย์ แม่โจ้ได้แจกเมล็ดพันธ์อิทรีย์เป็นผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในช่วงโควิดที่ผ่านมา จำนวน 524,500 ครัวเรือน

โครงการพัฒนากัญชาอินทรีย์เพื่อการแพทย์ ซึ่งโครงการนี้ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

1. ด้านวิชาการ เตรียมตั้งสถาบันกัญชา พร้อมทั้งพัฒนารายวิชากัญชง/ กัญชาศาสตร์  และพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านกัญชา นอกจากนี้ยังมีการทดลองปรับปรุงสายพันธุ์กัญชา และทดลองปลูกกลางแจ้ง

“แม่โจ้ เป็นมหาวิทยาลัยที่ปลูกกัญชามากที่สุดในอาเซียน จำนวน 16,700 ต้น และกำลังจะได้ต้นมาเพิ่มอีก 1,200 ต้น ปลูกกัญชาเพื่อให้ได้ดอก มาตอบโจทย์ด้านการแพทย์ ในการทำยา ปลูกแล้วส่งให้กับกรมการแพทย์ และองค์การเภสัช ทำคลินิกกัญชา รวมทั้งยังทำวิจัยกัญชาเป็นอินทรีย์ เป็นพันธุ์ไทย ที่เหมาะสมกับคนไทย เพราะที่ผ่านมามีแต่ข้อมูลของต่างประเทศ” 

2. ด้านผลผลิต จะทำช่อดอกแห้ง 860 กิโลกรัม รากกัญชาแห้ง 93 กิโลกรัม ใบกัญชาแห้ง 390 กิโลกรัม และ ลำต้นกัญชาแห้ง 1,490 กิโลกรัม

ขณะนี้กำลังวิจัยว่า ในส่วน ใบ ต้น ราก ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อเอาไปทำอาหาร ทานแล้วจะเป็นอย่างไร มีประโยชน์อะไรต่อร่างกายหรือไม่ หรือเป็นเพียงเยื่อ หรือใย ที่ไม่มีประโยชน์อะไร โดยในส่วนของใบกัญชานั้น แม่โจ้จำหน่ายกิโลกรัมละ 1,000 บาท ในขณะที่ที่อื่นขาย 10,000 บาทต่อกิโลกร้ม

“แม่โจ้จะมีการศึกษาเรื่อง THC และ CBD เพื่อพัฒนานำมาทำอาหารให้เป็นยา มีแผนจะเปิดคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมาเป็นพี่เลี้ยง เพื่อดำเนินการ ทำยาเพื่อสุขภาพ หากสามารถดำเนินการได้จริงจะเปิด คณะเภสัชศาสตร์ด้วยในอนาคต เนื่องจากปัจจุบันมีความร่วมมือกับ โรงพยาบาลอภัยภูเบศร ในการทำยาจากพืชสมุนไพร ดังนั้นหากมีบริษัท หรือ หน่วยงานด้าน Food Science อยากร่วมมือกับแม่โจ้ ทำไปศึกษา หรือพัฒนาต่อก็สามารถทำได้แต่ต้องไปขออนุญาตก่อน”

STAY CONNECTED

6,156แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

AIS สู้ภัยโควิด-19 ระลอก 3 ดึงศักยภาพเทคโนโลยี 5G ประสานภาคสาธารณสุขไทย

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 มาจนถึงการระบาดระลอกใหม่ในช่วงเวลานี้ ภาคธุรกิจแขนงต่าง ๆ และประชาชนต่างได้รับผลกระทบอย่างมากต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

Vivo V21 5G สมาร์ทโฟนสำหรับสายเซลฟี คาดเปิดตัวในไทยเร็ว ๆ นี้

หลังจากที่ Vivo ประกาศเปิดตัวสมาร์ทโฟนตระกูล Y Series ไปแล้วหลากหลายรุ่นในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ทั้ง Y31, Y72 5G และ Y20sG ล่าสุด มาถึงคิวของตระกูล V Series

เซ็นทรัลพัฒนา ผนึก 33 สาขาทั่วประเทศ ป้องกันเชิงรุกขั้นสูงสุดในทุกมิติ

ภายใต้แผนปฏิบัติการเชิงรุกที่แข็งแกร่งครอบคลุมในทุกมิติเพื่อให้สามารถรับมือได้ในสถานการณ์ทุกรูปแบบอย่างมืออาชีพ รวดเร็ว ลงลึกทุกรายละเอียด

TikTok LIVE ปล่อย 3 ฟีเจอร์ใหม่ รับกระแสความนิยมไลฟ์

TikTok ต่อยอดกระแสความนิยมไลฟ์ สร้างเทรนด์ TikTok LIVE หวังยกระดับประสบการณ์แพลตฟอร์มให้ผู้ใช้ไปอีกขั้น พร้อมเปิดตัวฟีเจอร์ LIVE Match

OPPO ร่วมสร้าง ecosystem ที่ยั่งยืน ย้ำการเป็นส่วนหนึ่งในฐานะของพลเมืองโลก

OPPO ได้เปิดเผยการมีส่วนร่วมในปีที่ผ่านมา ในการสร้างความยั่งยืนขององค์กรที่เริ่มสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี 2547 แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของ OPPO ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์

Igloo จับมือ ไทยไพบูลย์ ประกันภัย เปิดตัวประกันภัยไซเบอร์ส่วนบุคคล

Igloo ประกาศความร่วมมือกับ บริษัท ไทยไพบูลย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดตัวประกันภัยไซเบอร์ส่วนบุคคล

แสนสิริ วางแผนเปิด 6 โครงการใหม่ เตรียมกวาดยอดขายทาวน์โฮม 3,600 ล้านบาท

แสนสิริ ประกาศพลิกโฉมครั้งใหญ่ใน “ดีไซน์” ที่อยู่อาศัยโครงการแนวราบปี 64 สร้างกระแสความฮือฮา ด้วยการเปิดตัว “สิริ เพลส” ซีรีส์ใหม่ “Dream Destination”

“THiNKNET – Builk – SCB” ประกาศให้พนักงานทำงานจากที่ไหนก็ได้ไปตลอด

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เทรนด์การทำงานจากที่ไหนก็ได้ (Work from Anywhere) ถูกพูดถึงว่าเป็นอนาคตของโลกการทำงาน ซึ่งพนักงานออฟฟิศหลายคนต่างใฝ่ฝันที่จะได้ทำงานรูปแบบนี้

LINE BK ต่อโปรฯยืมเงินดอกเบี้ยต่ำ 9.99% ต่อปี นาน 2 เดือน

LINE BK ขยายเวลาโปรโมชั่นพิเศษยืมเงินดอกเบี้ยต่ำ 9.99% ต่อปี นาน 2 เดือน เมื่อสมัครวงเงินให้ยืมและได้รับอนุมัติตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2564

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับพันธมิตร เดินหน้าโครงการ “Happy Money สุขเงิน สร้างได้”

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เดินหน้าโครงการ “Happy Money สุขเงิน สร้างได้” สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการวางแผนการเงินให้คนไทยมีสุขภาพการเงินที่ดี

MUST READ

เทนเซ็นต์ คลาวด์ เปิดศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ตแห่งแรกของบริษัทฯ ในอินโดนีเซีย

เทนเซ็นต์ คลาวด์ (Tencent Cloud) เปิดตัวศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Internet Data Centre – IDC) แห่งล่าสุด ซึ่งเป็นแห่งแรกในอินโดนีเซีย

VMware เปิดตัวโซลูชัน ช่วยองค์กรจัดสรรพื้นที่การทำงาน สำหรับพนักงานที่อยู่ในท้องที่ต่างกัน

VMware ได้ประกาศเปิดตัว VMware Anywhere Workspace โซลูชันที่จะช่วยให้องค์กรเหล่านี้ สามารถจัดสรรพื้นที่การทำงานให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับพนักงานที่อยู่ในท้องที่ต่าง ๆ กัน

แนะ 6 ตัวช่วยด้านการเงิน ช่วยเอสเอ็มอี เพิ่มความรู้ก่อนเข้าถึงแหล่งทุน

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) เดินหน้าโครงการ เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการด้านการเงิน ผ่านหลักสูตร “SMEs รอบรู้เรื่องบัญชี วางแผนดี ขอสินเชื่อ กี่ทีไม่มีพลาด”

เมืองไทยประกันชีวิต รับชำระเบี้ยผ่าน QR Code ลดเสี่ยงแพร่เชื้อ COVID-19

เมืองไทยประกันชีวิต ยกระดับการชำระเบี้ยประกันภัยผ่าน QR Code ขานรับนโยบายภาครัฐ ก้าวสู่สังคมไร้เงินสดลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านการสัมผัสเงิน

Facebook กับ Adjust เผยผลสำรวจ แอปเกมมิ่ง-ความบันเทิง โตสูงสุด

Adjust แพลตฟอร์มการตลาดแอประดับโลก เผยรายงานการเติบโตแอปบนสมาร์ทโฟน พบว่าเกมมิ่งเป็นประเภทแอปที่เติบโตได้เร็วที่สุดนำมาโดยอาร์เจนติน่า ในขณะที่อินเดียยืนหนึ่งในเรื่องเติบโตเร็วที่สุดในย่านนี้ และประเทศไทยอยู่ที่อันดับหก
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดทก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น