TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Business สภาดิจิทัลฯ จับมือพันธมิตร หนุนรพ.สนาม ฝ่า โควิดระลอก 3

สภาดิจิทัลฯ จับมือพันธมิตร หนุนรพ.สนาม ฝ่า โควิดระลอก 3

สภาดิจิทัลฯ ประกาศความร่วมมือกับพันธมิตร 36 องค์กรดิจิทัล และแพทยสภาฯ ทำเพื่อคนไทยทั้งประเทศ ผนึกกำลังฝ่าวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกันผนึกกำลังระดมเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลสนับสนุนทีมแพทย์โรงพยาบาลสนามฝ่าวิกฤติโควิด-19 ระลอกใหม่นำร่อง 3

รพ.ต้นแบบจุฬาฯ-กรมแพทย์ทหารอากาศ-ธรรมศาสตร์สู่การเป็น “SMART FIELD HOSPITALS” และมั่นใจว่าความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนจะทำให้คนไทยผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยกัน

ศุภชัย เจียรวนนท์ ประธาน สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ประกาศความร่วมมือกับสมาคม และพันธมิตร 36 องค์กรดิจิทัล รวมถึงแพทยสภาระดมพลังจากทุกภาคส่วนทางด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล มาช่วยลดผลกระทบจากการเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอก 3

โดยเน้นย้ำ 3 วัตถุประสงค์สำคัญ ได้แก่

 1. การเพิ่มความปลอดภัยและลดความเสี่ยงให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม
 2. การเชื่อมโยงเทคโนโลยีระหว่างโรงพยาบาลสนาม รวมถึงการดูแลตัวเองต่อที่บ้าน
 3. การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของพันธมิตรในอุตสาหกรรมดิจิทัล  เพื่อบรรเทาผลกระทบในสถานการณ์วิกฤต โดยเริ่มต้นกับ 3 โรงพยาบาลสนาม ได้แก่  โรงพยาบาลสนาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ ดอนเมือง และโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์

โดยการผนึกกำลังทุกภาคส่วนในครั้งนี้ จะสนับสนุนภาครัฐในการเป็นส่วนเสริมภารกิจในการฉีดวัคซีนในลำดับต่อไปร่วมกับแพทยสภาอีกด้วย ทั้งนี้สภาดิจิทัลฯ จะประสานและให้การสื่อสารผ่านแพลตฟอร์ม และ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดการเข้าถึง และตอบสนองความต้องการเพิ่มเติมของโรงพยาบาล และ โรงพยาบาลสนาม ร่วมกับแพทยสภาอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง และ สภาดิจิทัลฯจะรายงานความคืบหน้าเป็นระยะต่อไป 

ทั้งนี้ ข้อสรุปความช่วยเหลือของสภาดิจิทัลฯ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของโรงพยาบาลสนามในขณะนี้คือ การพัฒนาดิจิทัลโซลูชั่น “SMART FIELD HOSPITALS”  ซึ่งจะเน้นการออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของแพทย์กับคนไข้ รวมถึงโรงพยาบาลหลักกับโรงพยาบาลสนาม ให้ติดต่อสื่อสารระหว่างกันด้วยความมั่นใจ ปลอดภัย ลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดโรค และสามารถขยายการให้บริการหากมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งประกอบด้วย

 1. อุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Device) ที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายเหมาะสมกับประชาชนทั่วไป สำหรับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ใช้    
 2. ระบบเฝ้าติดตามอาการและการเก็บข้อมูลที่ปลอดภัย (Secure Patient Monitoring & Records)  ระบบเฝ้าติดตามอาการผู้ป่วยแต่ละรายโดยเจ้าหน้าที่ไม่ต้องสัมผัสใกล้ชิด และระบบบันทึกข้อมูลของผู้ป่วย (ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลสัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย ระดับออกซิเจนในเลือด ความดันโลหิต และอัตราการเต้นของหัวใจ และข้อมูลการรักษา) ที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน   
 3. ระบบนัดหมายและสื่อสาร (Scheduling & Communication): ระบบรองรับการนัดหมายและการจัดคิวในการสื่อสารระหว่างแพทย์และผู้ป่วย ในหลายรูปแบบ ได้แก่ การประชุมด้วยวีดิทัศน์ (Video Conferencing) การประชุมด้วยเสียง (Voice Call) การแชท (Chat) และการขอความช่วยเหลือฉุกเฉินโดยผู้ป่วย  
 4. การลดความเครียดและให้ความรู้ (Stress Relief & Education): ข้อมูล ข่าวสาร และความบันเทิงเพื่อลดความเครียดและให้ความรู้ผู้ป่วยระหว่างอยู่ใน รพ. สนาม
 5. ระบบเฝ้าติดตามสภาพแวดล้อมและ รพ. สนาม (Environment & Facility Monitoring) ระบบเฝ้าติดตามสภาพแวดล้อม เช่น ระดับแสง อุณหภูมิ ระดับความชื้นของพื้นที่ และ รพ. สนามเพื่อรายงานแก่เจ้าหน้าที่เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้ป่วย
 6. โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล (Digital Infrastructure: Network and Data Centers)  โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อรองรับการประมวลข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ การสื่อสารที่รวดเร็วและปลอดภัย

การพัฒนาดิจิทัลโซลูชัน SMART FIELD HOSPITALS  มีแผนดำเนินการพัฒนาด้านการใช้งานแอปพลิเคชัน รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานให้เสร็จสมบูรณ์ภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคม ทั้งนี้ด้วยความร่วมมือของ 3 โรงพยาบาลสนามทั้งจุฬาฯ, กองทัพอากาศ ดอนเมือง และธรรมศาสตร์ ที่เป็นต้นแบบโรงพยาบาลสนาม หากประสบผลสำเร็จจะดำเนินการขยายผลให้ครอบคลุมโรงพยาบาลสนามอื่นต่อไป 

ภาคีเครือข่าย

ทั้งนี้  ภาคีเครือข่ายประกาศความร่วมมือเพื่อให้ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19  ประกอบด้วย แพทยสภา และ 3 โรงพยาบาลสนาม ได้แก่ โรงพยาบาลสนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ ดอนเมือง และโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์

ในส่วนของพันธมิตรที่ร่วมขับเคลื่อนความร่วมมือในครั้งนี้ ประเภทสมาคม ได้แก่

 1. สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย  
 2. สมาคมการค้าผู้ประกอบการเคเบิ้ลทีวี 
 3. สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 4. สมาคมซีไอโอ 16 
 5. สมาคมดิจิทอลคอนเทนท์ไทย
 6. สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
 7. สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย
 8. สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ไทย
 9. สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและคลาวด์ไทย    
 10. สมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส
 11. สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ 
 12. สมาคมสมองกลฝังตัวไทย
 13. สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย 
 14. สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย
 15. สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย 
 16. สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย 
 17. สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 18. สมาคมไทยไอโอที
 19. สมาพันธ์สมาคมดิจิตอลคอนเทนต์บันเทิงไทย

ประเภทกลุ่มองค์กรขนาดใหญ่ ได้แก่ 1)บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT),  2)บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), 3)บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (DTAC), 4)บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด, 5)บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด (Microsoft),    6)บริษัท เอคเซนเชอร์โซลูชั่นส์ จำกัด (Accenture), 7)บริษัท แซดทีอี (ไทยแลนด์) จํากัด,  8) บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (CISCO),  9)บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด (Ericson),  10)บริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด,  11)บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (Oracle) และ 12)บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (True) 

นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือจากกลุ่มบริษัทสตาร์ทอัพ ได้แก่ 1) บริษัท คิวคิว (ประเทศไทย) จำกัด / เป็ดไทยสู้ภัย  2) บริษัท ชีวีบริรักษ์ จำกัด  3) บริษัท เดย์เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด  4) บริษัท สราญ เทคโนโลยี จำกัด และ 5) บริษัท ไอร่า คอนเซปท์ จำกัด ได้ร่วมกันออกแถลงการณ์ในวาระเร่งด่วนเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลสนามในสถานที่ต่างๆ ที่กำลังรับมือการแพร่ระบาดของวิกฤตโควิด-19 ในระลอกที่ 3 อยู่ในขณะนี้  ทั้งนี้ประเด็นหลักในการหารือครั้งนีที่ประชุมได้ทราบถึงความต้องการเร่งด่วนของทางโรงพยาบาลสนามที่ต้องการให้สนับสนุนในเรื่องของความไม่คล่องตัวในการติดต่อสื่อสารภายในระหว่างทีมแพทย์ คนไข้ และโรงพยาบาล รวมทั้งความสามารถในการประสานงานและการจัดเตรียมในเรื่องของเครื่องมือ ยารักษาโรค และอุปกรณ์การแพทย์ให้มีประสิทธิภาพและได้รับทันท่วงทีในสถานการณ์ที่ต้องการอย่างเร่งด่วน

ศุภชัย กล่าวว่า สถานการณ์ครั้งนี้เป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน เพื่อให้ประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน สมาชิกสภาดิจิทัลฯ เชื่อว่า ดิจิทัลเทคโนโลยีจะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่จะเป็นโซลูชั่นสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้น โดยเฉพาะช่วยแบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นกำลังสำคัญในการรับมือภาวะวิกฤตขณะนี้ ซึ่งประเทศไทยมีหลายองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลเทคโนโลยี และมีความสามารถในการพัฒนาโซลูชันที่ล้ำสมัย

ดังนั้น สภาดิจิทัลฯ ในฐานะตัวแทนของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัลที่มีสรรพกำลังและองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล จึงพร้อมเชื่อมโยงพันธมิตรที่มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ มารวมพลังเพื่อนำดิจิทัลเทคโนโลยีที่ทุกองค์กรมีอยู่มาร่วมสร้างประโยชน์สูงสุด ขับเคลื่อนให้ประเทศไทยฝ่าวิกฤติในช่วงนี้ไปให้ได้

ศาสตราจารย์  เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภาฯ และ พลอากาศตรีนายแพทย์อิทธพรคณะเจริญเลขาธิการแพทยสภาฯ กล่าวโดยรวมว่า แพทยสภาฯต้องขอขอบคุณสภาดิจิทัลฯ องค์กรสมาชิกทุกราย และเครือข่ายพันธมิตร ที่ได้ร่วมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงานแก่โรงพยาบาลสนาม ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นมากต่อการให้บริการสาธารณสุข ที่มีจำนวนคนไข้เพิ่มมากขึ้นทุกวัน ทำให้ทีมแพทย์ต้องใช้เวลาในการตรวจมากขึ้น โอกาสเสี่ยงก็ย่อมมากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นการสนับสนุนในครั้งนี้ จะช่วยให้เกิดความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย รวมถึงเสริมการบริหารจัดการดูแลรักษาพยาบาลระหว่างโรงพยาบาลหลักกับ รพ.สนาม อีกทั้งบุคลากรทางการแพทย์ก็จะสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพ และที่สำคัญมีโอกาสช่วยเหลือประชาชนได้มากขึ้น

ศาสตราจารย์บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ในนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และ ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการ โรงพยาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย กล่าวโดยรวมว่า โรงพยาบาลสนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือว่าเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่มีความทันสมัย และยังมีคณะวิทยาศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้ามาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติการ รวมทั้ง มีหุ่นยนต์ที่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์มากมาย ซึ่งการที่สภาดิจิทัลฯ กับองค์กรบริษัทต่าง ๆ ได้เข้ามาร่วมสนับสนุนครั้งนี้ ก็ยิ่งทำให้โรงพยาบาลสนามจุฬาฯ มีโอกาสเป็นต้นแบบโรงพยาบาลสนามที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย สามารถช่วยเหลือให้บริการผู้ป่วยได้อย่างดีมากยิ่งขึ้น และพร้อมนำไปขยายผลไปสู่โรงพยาบาลสนามอื่น ๆ ต่อไป

พลอากาศโทธนวิตตสกุลแสงประภาเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ และ พลอากาศโทฐานัตถ์จันทร์อำไพเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศกล่าวโดยรวมว่า “รพ​.สนามทหารอากาศ เป็นโรงพยาบาลที่เพิ่งเปิดใหม่​ และยังมีขนาดเล็ก อย่างไรก็ตามเรามีความยินดีอย่างยิ่งที่สภาดิจิทัลฯ ร่วมกับแพทยสภาและภาคเอกชนต่าง ๆ ได้เข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงาน ทำให้ รพ.สนามอากาศแห่งนี้เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลต้นแบบ ที่มีคุณภาพ สามารถรองรับและรักษาคนไข้ได้ดียิ่งขึ้น” 

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ดิลก ภิยโยทัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ในนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) และรองศาสตราจารย์นายแพทย์พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และ กล่าวโดยรวมว่า โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ถือว่าเป็นโรงพยาบาลสนามที่มีเตียงมากที่สุดในประเทศไทย และมีจำนวนผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการมากเช่นกัน เพราะฉะนั้นถือเป็นโอกาสดีที่สภาดิจิทัลฯ แพทยสภาฯ และภาคเอกชน ให้ความสำคัญและสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ป่วยและแพทย์ ทำให้สามารถบริหารจัดการโรงพยาบาลสนามได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยดำเนินการ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงนี้   สภาดิจิทัลฯ มีความห่วงใยในความปลอดภัยในการใช้ชีวิตของคนไทยในสถานการณ์วิกฤตนี้เป็นอย่างมาก โดยสภาฯ พร้อมเต็มที่ในการเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือ และนำศักยภาพเทคโนโลยีดิจิทัลและความรู้ความสามารถของขององค์กรทั้งสมาชิกและพันธมิตรต่าง ๆ มาร่วมกัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

STAY CONNECTED

6,241แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

Sonova เข้าซื้อ ธุรกิจฝั่งผู้บริโภค ของเซนไฮเซอร์

Sonova ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโซลูชันทางการแพทย์ด้านการได้ยิน จะเข้าซื้อกิจการธุรกิจผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค ของเซนไฮเซอร์อย่างสมบูรณ์ และมีแผนการโอนธุรกิจดังกล่าวให้แก่ Sonova ให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปี 2564 นี้

Airbnb ชวนเที่ยวญี่ปุ่น ผ่านเอ็กซ์พีเรียนซ์ออนไลน์

Airbnb ชวนนักเดินทางไทยมาร่วมสัมผัสวัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ และอาหารเลิศรสให้หายคิดถึงประเทศญี่ปุ่น โดยไม่ต้องรอนานเพราะ Airbnb มีเอ็กซ์พีเรียนซ์ออนไลน์หลากหลายประเภทที่จัดขึ้นโดยคนท้องถิ่น

แคสเปอร์สกี้ เผย ผู้ใช้โซเชียลมีเดียอาเซียน ไม่เก็บข้อมูลการเงินไว้ในออนไลน์

แคสเปอร์สกี้ เผย การสำรวจเรื่อง “Making Sense of Our Place in the Digital Reputation Economy” พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภท ผู้ใช้โซเชียลมีเดียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และโดยมากมักเลือกไม่แชร์หรือเก็บทางออนไลน์

ดีลอยท์ เผย ดิจิทัล เรียลลิตี้ พบแพทย์เสมือนจริง คลาวด์ เติบโต

ดีลอยท์ ได้เปิดเผยรายงานการคาดการณ์ด้านเทคโนโลยี สื่อและโทรคมนาคม (Technology, Media & Telecommunications (TMT) Predictions report) โดยเน้นการนำเสนอผลกระทบจากเทรนด์ด้านเทคโนโลยี สื่อและโทรคมนาคมที่อาจส่งผลต่อธุรกิจและผู้บริโภคทั่วโลก

ไบโอเทค สวทช. พัฒนาวัคซีนรวม สำหรับสุกรในเข็มเดียว 
ป้องกัน ไวรัส นิปาห์-พีอาร์อาร์เอส

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) พัฒนาวัคซีนและศึกษาภูมิคุ้มกันของสุกรต่อวัคซีนต้นแบบที่สามารถใช้ป้องกันทั้งไวรัสนิปาห์ (Nipah virus) และไวรัสพีอาร์อาร์เอส (PRRS virus) ได้ในเข็มเดียวเพื่อลดความสูญเสียจากโรคระบาดร้ายแรงในปศุสัตว์

แฟลช เอ็กซ์เพรส จัดส่งเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ รพ.ชุมชน รพ.สต.ทั่วประเทศ

แฟลช เอ็กซ์เพรส จับมือ หลักสูตร DTX by RISE รุ่น 1 สนับสนุนโครงการ "DTX เพื่อหมอไทย ไฝว้โควิด" จัดส่งเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ ส่งมอบแก่ โรงพยาบาลชุมชน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ขาดแคลนมากกว่า 40 แห่งทั่วประเทศ

ดีอีเอส-ดีป้า คลอด 5 เมืองอัจฉริยะ น่าอยู่ประเทศไทย

ประชุมนัดแรกคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ พิจารณาข้อเสนอแผนการพัฒนาเมือง มีมติเห็นชอบ 5 เมืองอัจฉริยะน่าอยู่ประเทศไทยที่จะได้รับมอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะ

ไปรษณีย์ไทย คุมเข้ม ที่ทำการ เจ้าหน้าที่ ช่วง โควิดระลอก 3

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ยกระดับมาตรการคุมเข้มความปลอดภัย ณ ที่ทำการไปรษณีย์ และเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการในช่วงการระบาดของโรค COVID – 19 ระยะที่ 3

ช้อปปี้ สานต่อโครงการ #ShopeeTogether สนับสนุนคนไทย ฝ่าโควิด-19

'ช้อปปี้' เร่งสานต่อโครงการ#ShopeeTogether รวมพลัง สู้ไปด้วยกัน โครงการพิเศษมุ่งสนับสนุนและเสริมสร้างกำลังใจให้คนไทยร่วมกันฝ่าสถานการณ์โควิด-19 สำหรับโครงการ#ShopeeTogether

“ทีเอ็มบีธนชาต” เปิดตัวโลโก้ ttb ประสานจุดแข็ง สองธนาคารเป็นหนึ่งเดียว

ทีเอ็มบีธนชาต (ttb) พร้อมเดินหน้าการสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้กับคนไทย ผ่านการประสานจุดแข็งของสองธนาคารเป็นหนึ่งเดียว เผยโลโก้ของธนาคาร โดยใช้ ‘ttb’ อักษรตัวพิมพ์เล็ก และดีไซน์ตัวอักษรที่เชื่อมต่อกันเพื่อมุ่งไปข้างหน้า

MUST READ

กรมการแพทย์ เปิดขั้นตอนการทำงาน สายด่วนเฉพาะกิจ 1668

กรมการแพทย์ ยืนยันสายด่วนเฉพาะกิจ 1668 ทำด้วยใจ ใช้จิตอาสาจากบุคลากรทางการแพทย์หลายร้อยชีวิต หวังช่วยบรรเทาทุกข์ประชาชนที่ติดเชื้อโควิด-19 ให้ได้รับการเข้ารักษาในโรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานอย่างทันท่วงที

โครงการ Microsoft APAC Enabler ช่วยผู้พิการ 110 คน ใน 6 ประเทศ

นับตั้งแต่โครงการ Microsoft APAC Enabler เปิดตัวไปเมื่อ 7 เดือนก่อน ผู้พิการ 16 คน ได้รับโอกาสในการทำงานทั้งแบบเต็มเวลา การฝึกงาน การเข้ารับการสอนงาน และการฝึกอบรม ผ่านโครงการดังกล่าว

ดีแทค ยืนหยัดได้ต่อเนื่อง ความพึงพอใจด้านการใช้งานลูกค้าสูงขึ้น

บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1/64 มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งไตรมาส และกลับมามีรายได้จากบริการที่มั่นคงหลังจากขาดทุนติดต่อกัน 4 ไตรมาสที่ผ่านมา

วีซ่า เผย เกือบครึ่งของคนไทย ตั้งใจเลี่ยงใช้เงินสด แม้การแพร่ระบาดสิ้นสุด

วีซ่า เผยว่าเกือบครึ่งหนึ่งของผู้บริโภคชาวไทย (45 เปอร์เซ็นต์) มีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายด้วยเงินสดถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะสิ้นสุดลง

เชฟรอน ประเทศไทย แต่งตั้งประธานกรรมการบริหารคนใหม่

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ประกาศแต่งตั้ง "ชาทิตย์ ห้วยหงษ์ทอง" ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นประธานกรรมการบริหารคนใหม่ ต่อจากนายไพโรจน์ กวียานันท์ ซึ่งเกษียณอายุ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดทก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น