TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Technology 7 บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ ผนึก TECH GROUP โชว์โซลูชันเพื่อความยั่งยืน ภายในงาน SX2022

7 บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ ผนึก TECH GROUP โชว์โซลูชันเพื่อความยั่งยืน ภายในงาน SX2022

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (TCCtech) ได้ร่วมมือกับ บริษัท ทีสเปซ ดิจิตอล จำกัด (TSPACE) และ บริษัท เอสทีที จีดีซี (ประเทศไทย) จำกัด (STT GDC) พร้อมทั้งพันธมิตรทางเทคโนโลยีจาก 7 บริษัทชั้นนำระดับโลกจัดแสดงโซน “TECH GROUP ECOSYSTEM” ด้านเทคโนโลยีโซลูชั่น ภายในงานมหกรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน (Sustainability Expo – SX 2022) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

ในวันนี้ OPEN-TEC ศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี (Tech Knowledge Sharing Platform) ภายใต้การดูแลของ TCC TECHNOLOGY GROUP ได้หยิบยกมุมมองและประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีโซลูชั่นด้านความยั่งยืนจากตัวแทนพันธมิตรทั้ง 7 บริษัทชั้นนำระดับโลก ได้แก่ บริษัท เอคเซนเชอร์ ประเทศไทย (Accenture), บริษัท เดลล์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (Dell Technologies), บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด (Huawei), บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด (Microsoft), บริษัท เซลส์ฟอร์ส.คอม (ไทยแลนด์) จำกัด (Salesforce), บริษัท เอสเอพี (ประเทศไทย) จำกัด (SAP) และ เทนเซ็นต์ คลาวด์ ภายใต้ บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด (Tencent Cloud) มาแบ่งปัน ดังนี้

Accenture

“The Nth Floor” เทคโนโลยีโซลูชั่นที่เอคเซนเชอร์ได้นำมาจัดแสดงภายใน SX2022 เป็นเทคโนโลยีที่ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อกับโลกเสมือนจริง

(Metaverse) ผ่านโมเดลจำลองเสมือน (Digital Twin) ส่งผลให้สามารถจำลองการทำงานหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เหมือนจริงโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสถานที่นั้น ๆ เมื่ออัตราการเดินทางลดลงจะล้วนส่งผลให้อัตราการผลิตก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศน้อยลงตามลำดับ นอกจากนั้น ยังสามารถช่วยเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ของผู้คนในพื้นที่ห่างไกลได้ ยกตัวอย่างเช่น งานประชุมในต่างประเทศ โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล การนำเทคโนโลยีนี้เข้ามาใช้จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนสัมผัสถึงประสบการณ์จริงและเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

มากไปกว่านั้น เทคโนโลยีโซลูชันนี้ยังสามารถช่วยพัฒนาสังคมให้เกิดความเท่าเทียมเช่นกัน กล่าวคือเมื่อผู้ใช้งานเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนจริงนั้น ทุกคนจะมีอิสระในการแสดงออก โดยปราศจากการตัดสินด้านเพศภาพ สีผิว เชื้อชาติ หรือการศึกษา เป็นต้น จากที่กล่าวไปข้างต้นนั้น Mr. Jurgen Coppens, Managing Director, Sustainability Lead, Southeast Asia, Accenture ได้ฝากแนวคิดไว้ว่า จากผลสำรวจ CEO Survey ที่ได้ทำร่วมกับ UNGC (United Nations Global Compact) ผู้บริหาร C Level ล้วนมีมุมมองที่คล้ายคลึงกันเกี่ยวกับการตระหนักถึงความสำคัญของความยั่งยืนทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีการนำมาเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์และนโยบายขององค์กร

Dell Technologies

Dell PowerScale หนึ่งในเทคโนโลยีโซลูชันที่เดลล์ได้นำมาจัดแสดงภายในงาน SX2022 เป็นระบบซอฟต์แวร์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบไร้โครงสร้าง (Unstructured data) นอกจากนี้ยังมี “Data Protection and Backup Solutions” เทคโนโลยีโซลูชั่นสำหรับการจัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัยและสามารถสำรองข้อมูลไว้ใช้ในภายหลัง

และเทคโนโลยีอันดับสุดท้ายมีชื่อเรียกว่า “Sustainable devices & Infrastructure” อุปกรณ์และแพคเกจจิ้งที่มีขั้นตอนการผลิตโดยการนำอุปกรณ์เดิมที่ไม่ต้องการใช้มาผลิตซ้ำ รวมไปถึงขยะจากทะเล อาทิเช่น หลอดหรือขวดพลาสติก เป็นต้น มาเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตสินค้านั้น

อโณทัย เวทยากร, Vice President, Asia Emerging Markets and South Asia Consumer Business, Dell Technologies ได้แบ่งปันมุมมองไว้ว่า เทคโนโลยีได้กลายมาเป็นส่วนสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนในยุคปัจจุบัน ซึ่งส่งผลให้มีอัตราการผลิตสินค้าด้านเทคโนโลยีสูงขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ในขณะเดียวกันนั้น การกำจัดสินค้าหลังการใช้งานเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรจำเป็นต้องให้ความสำคัญและตระหนักถึงเช่นกัน

Huawei

Huawei FusionSolar Smart PV Solutions เทคโนโลยีโซลูชั่นที่ผลิตพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์แบบครบวงจร และนำมาผสานรวมกับระบบ AI อัจฉริยะที่สามารถตรวจจับการทำงานที่ผิดพลาดจากระบบโซลาร์ได้ เช่น อาร์ค (Arc) เป็นต้น เมื่อมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ระบบจะสามารถตรวจจับการทำงานที่ผิดปกติและสั่งหยุดการทำงานทั้งหมดของอินเวอร์เตอร์ได้ภายใน 0.5 วินาที เพื่อป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้าไหลขึ้นในระบบ อีกทั้งยังสามารถกักเก็บพลังงานไฟฟ้าที่คงเหลือจากช่วงกลางวันไว้ใช้ภายหลังได้ด้วยระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System หรือ ESS) 

F.E. (Edwin) Diender, Chief Innovation Officer, Global Electric Power Digitalization Business Unit, Huawei Technologies Co., Ltd. แบ่งปันมุมมองไว้ว่า เทคโนโลยีดิจิทัลนั้นเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนแนวคิดเกี่ยวกับ Sustainability เนื่องจากความสามารถในการคำนวณ วิเคราะห์ และแสดงผลของข้อมูลอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เพิ่มโอกาสในการป้องกันและพัฒนาทรัพยากรด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในหลากหลายภาคส่วนอาทิเช่น ภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา และภาคการแพทย์ เป็นต้น

Microsoft

Microsoft Hololens เทคโนโลยีโซลูชันที่ไมโครซอฟท์ได้นำมาจัดแสดงภายในงาน SX2022 เป็นเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อกับโลกความเป็นจริงและโลกดิจิทัล (Mixed reality) เมื่อผู้ใช้งานสวมใส่อุปกรณ์นี้จะสามารถจับต้องและเคลื่อนย้ายวัตถุที่ต้องการผ่านภาพ 3D เสมือนจริง ยกตัวอย่างเช่น ในส่วนของภาคการศึกษา ผู้เรียนและผู้สอนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ในรูปแบบ 3D ผ่าน Hololens ซึ่งมีส่วนช่วยกระตุ้นการเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรียนการสอน

ทางด้านการแพทย์ที่ Hololens สามารถดึงข้อมูลของผู้ป่วยออกมาในรูปแบบ 3D เพื่อช่วยให้แพทย์ทำการรักษาได้สะดวกยิ่งขึ้น เป็นต้น  นอกจากนั้น ภายในงานไมโครซอฟท์ได้นำเสนอ “Dynamics 365 Remote Assist” เพิ่มเติม ซึ่งสามารถช่วยสนับสนุนการทำงานแบบไฮบริดในยุคปัจจุบัน (Hybrid working) โดยการแบ่งปันมุมมองแบบเรียลไทม์กับผู้เชี่ยวชาญจากระยะไกลเพื่อรับความช่วยเหลือที่ต้องการ  

วิสสุต เมธีสุวกุล, CMO Lead, Microsoft (Thailand) Ltd. แบ่งปันมุมมองไว้ว่า Sustainability เป็นสิ่งสำคัญที่ควรตระหนักถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทางในชีวิตประจำวัน ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหานี้ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยและลดต้นทุนด้านเวลา

Salesforce

Salesforce Net Zero Cloud หนึ่งในเทคโนโลยีโซลูชั่นที่เซลส์ฟอร์สได้นำมาจัดแสดงภายในงาน SX2022 โดยเทคโนโลยีโซลูชั่นนี้มีส่วนช่วยให้สามารถตรวจจับและวัดปริมาณค่าคาร์บอนภายในองค์กรหรืออุตสาหกรรมได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการวัดค่าปริมาณนั้นจะถูกอัพโหลดขึ้นผ่าน Cloud เพื่อแสดงผลลัพธ์และง่ายต่อการตรวจสอบ  

นอกจากนี้ “SLACK by Salesforce solution” ยังได้ถูกนำมาจัดแสดงภายในงานเช่นกัน ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เข้ามามีส่วนช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ในด้านการแพทย์ โดยทำงานร่วมกับ Tele home Health Solution ซึ่งผู้ป่วยสามารถเข้ารับการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นผ่านอุปกรณ์ดังกล่าว และข้อมูลเบื้องต้นจะถูกอัพโหลดขึ้นผ่าน cloud เพื่อให้แพทย์วิเคราะห์อาการเชิงลึกและพูดคุยผ่านวิดิโอคอลเพื่อแจ้งผลตรวจการรักษากับผู้ป่วย

กิตติพงษ์ อัศวพิชยนต์, Area Vice President & Managing Director, Salesforce Thailand ได้แบ่งปันมุมมองไว้ว่า สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันนั้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อการใช้ชีวิตของผู้คน ซึ่งทุกคนจำเป็นต้องร่วมมือหาวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน  โดยองค์กรต่างๆสามารถเข้าร่วม Carbon Credit  กิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ

SAP

SAP’s 3 Zeros Strategy เทคโนโลยีโซลูชั่นที่เอสเอพีได้นำมาจัดแสดงภายในงาน SX2022 ประกอบไปด้วย Zero Emission (อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์), Zero Waste (อัตราการปล่อยของเสียเป็นศูนย์) และ Zero Inequality (อัตราความไม่เท่าเทียมเป็นศูนย์) โดยในส่วนของ Zero Emission นั้น ระบบซอฟต์แวร์จะตรวจวัดค่าปริมาณคาร์บอนและจัดเก็บข้อมูลภายในองค์กรได้ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตไปจนถึงขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้แต่ละองค์กรสามารถประเมินและพัฒนาต่อยอดเป็นองค์กรที่มีอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์

ในขณะที่ Zero Waste ระบบซอฟต์แวร์จะคำนวณกระบวนการผลิตทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิต Packaging ที่องค์กรสามารถ Reuse และ Recycle จากสิ่งที่มีอยู่แล้วได้  และ Zero Inequality เปรียบเสมือนพื้นที่ที่เปิดรับความคิดเห็นจากทุกคนในองค์กรโดยไม่ได้ระบุตัวตน เพศ หรือการศึกษา ซึ่งมีส่วนช่วยให้สามารถพัฒนาเป็นองค์กรที่มีความเท่าเทียม

David Coldrey, Sustainable Lead, SAP SEA ได้เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาที่มาทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อลูกค้าและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด จึงได้พัฒนา Holistic Steering & Reporting เพื่อแสดงรายงานจากการคำนวณข้อมูลในการดำเนินธุรกิจ และช่วยเพิ่มความสามารถในการตัดสินใจเพื่อใช้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาสู่ความยั่งยืนที่ตั้งไว้

Tencent Cloud

Tencent IoT platform หนึ่งในเทคโนโลยีโซลูชั่นที่เทนเซ็นต์ คลาวด์ ได้นำมาจัดแสดงภายในงาน SX2022 เป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่ออุปกรณ์และเทคโนโลยีต่าง ๆ ภายในองค์กรเข้าด้วยกันเพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานและอัพโหลดขึ้นผ่าน Cloud อาทิเช่น ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภายในองค์กร เป็นต้น ส่งผลให้องค์กรสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์และพัฒนาเพื่อช่วยลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

นอกจากนั้นยังมี “Tencent Cloud Smart Video Analysis Platform (SVAP)” เทคโนโลยีโซลูชั่นที่มีการนำ AI มาทำงานร่วมกับกล้องวงจรปิด ซึ่งสามารถช่วยตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมในพื้นที่นั้นได้ ยกตัวอย่างเช่น SVAP สามารถวิเคราะห์ปริมาณขยะที่อยู่ในแหล่งน้ำได้ว่ามีปริมาณเท่าไหร่ ซึ่งข้อมูลจะถูกส่งต่อและแจ้งเตือนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องผ่าน Cloud เพื่อทำการเก็บและดูแลบริเวณแหล่งน้ำดังกล่าว ส่งผลให้พื้นที่ในบริเวณนั้นสะอาดและน่าอยู่อาศัย เป็นต้น และ “Tencent Ray Data Virtualization Interactive System” ที่มีการนำข้อมูลจริง ณ เวลานั้นมาสร้างให้อยู่ในรูปแบบ 3D model ยกตัวอย่างเช่น การเก็บข้อมูลจาก 3D model เกี่ยวกับปริมาณไฟฟ้าที่ถูกใช้ในแต่ละชั้นขององค์กรว่ามีมากน้อยเพียงใด เพื่อช่วยควบคุมการใช้พลังงานภายในองค์กรได้อย่างเหมาะสมและแม่นยำ เป็นต้น

Chang Foo, Chief Operating Officer, Tencent Cloud under Tencent (Thailand) Co., Ltd. แบ่งปันมุมมองไว้ว่า ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีส่วนช่วยทำให้ชีวิตของผู้คนสะดวกสบายขึ้น แต่ในทางกลับกันนั้นอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ดังนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีด้านความยั่งยืนจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อจุดมุ่งหมายในการร่วมกันปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero Emission)

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

3 นักวิทยาศาสตร์หญิงรุ่นใหม่ กับงานวิจัยเพื่อความยั่งยืน

กระทรวงดิจิทัลจัดงาน ‘Thailand 4.0 ประเทศไทยไปไกลกว่าที่คิด’ ชูศักยภาพเศรษฐกิจดิจิทัล เสริมแกร่ง SME

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

การ์ทเนอร์วิเคราะห์ เหตุผลที่ทำให้ ChatGPT สั่นสะเทือนโลก AI

เมื่อไม่นานมานี้ OpenAI บริษัทวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้เปิดตัว ChatGPT แพลตฟอร์มสนทนา AI รูปแบบใหม่อย่างเป็นทางการ

WHA Group โชว์ผลงานปี 65 ตั้งเป้ารายได้รวม 5 ปี 1 แสนลบ. อัดแผนลงทุน 6.85 หมื่นลบ. ภายใน 5 ปี

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป โชว์ผลงานโดดเด่น ปี 2565 พร้อมมองอนาคตสดใส โดยบริษัทฯ คาดว่าจะมีรายได้รวม และส่วนแบ่งกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ด้วยอัตราการเติบโตกว่า

NT เปิดระบบ NSW เชื่อมข้อมูลภาครัฐ-ธุรกิจ เพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกอบการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ประกาศเปิดให้บริการระบบ National Single Window รองรับการเชื่อมโยงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการนำเข้า ส่งออกครบวงจร

FutureTales Lab ฉายภาพ 4 อนาคตที่เป็นไปได้กับ Metaverse

FutureTales Lab by MQDC ฉายภาพอนาคตโลกเสมือน 4 รูปแบบ ซึ่งได้ทำการรวบรวม วิเคราะห์ เพื่อคาดการณ์อนาคต เพื่อให้รู้เท่าทันแนวโน้มเทคโนโลยี และผลกระทบที่อาจส่งผลต่ออนาคตของสรรพสิ่ง

‘ปิยธิดา ตันตระกูล’ ขายไอที ซีเคียวริตี้ ต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ให้ลูกค้าเชื่อใจ

เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) กำลังก้าวสู่ปีที่ 18 และหากย้อนกลับไปเมื่อ 8 ปีที่แล้ว เทรนด์ไมโครในไทยมีการปรับทัพทิศทางธุรกิจที่สำคัญ เปลี่ยนจากงานขายแบบฮาร์ดเซลสู่การเติบโตไปด้วยกันกับพาร์ทเนอร์ และเข้าเป็นที่ปรึกษาให้ลูกค้าโดยตรง รวมถึงการมีผู้จัดการประจำประเทศไทย ‘ปิยธิดา ตันตระกูล’

EVAT ร่วมกับ กฟผ. จัดการเเข่งขันผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง เพื่อธุรกิจแห่งอนาคต

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดตัวโครงการแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคต ครั้งที่ 2

ม.หอการค้า รีโนเวทพื้นที่แห่งการเรียนรู้ สู่ ‘Happy U’ เพิ่มความสุข ลดความตึงเครียดให้นักศึกษา

สังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิต การเรียน การทำงาน เศรษฐกิจ การเมือง ค่านิยม และวัฒนธรรม

กษ. จับมือ อว. เดินหน้าโครงการแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมมือทางวิชาการโครงการแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

SPRC เข้าซื้อธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของเชฟรอนในประเทศไทย

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น เพื่อเข้าซื้อธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด

นักบินอวกาศญี่ปุ่นทดลอง 2 ไอเดียเยาวชนไทยบนสถานีอวกาศนานาชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) นำเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการ Asian Try Zero-G 2022

MUST READ

อัลไลแอนซ์ ลอนดรี้ เผยตลาดเครื่องซักอบผ้าอุตสาหกรรมโตต่อเนื่อง เปิดตัวสินค้าใหม่ บุกตลาดไทย-เทศ

อัลไลแอนซ์ ลอนดรี้ ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องซักผ้าอบผ้าอุตสาหกรรมชั้นนำ มั่นใจปี 2566 ตลาดยังโตต่อเนื่อง ประกาศแผนธุรกิจ เปิดตัวสินค้า 2 รุ่นใหม่ล่าสุด

ดีลอยท์ วิเคราะห์ผลกระทบของเมตาเวิร์สต่อ GDP ทั่วเอเชีย อาจพุ่งสูงถึง 1.4 ล้านล้านเหรียญภายในปี 2578

ดีลอยท์ เผยผลวิเคราะห์ล่าสุด เกี่ยวกับการประมาณการผลกระทบของเมตาเวิร์ส (Metaverse) ที่มีต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ GDP ทั่วเอเชียไว้ที่ 0.8 ถึง 1.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐต่อปี

หัวเว่ย ผนึก ฮิวแมนิก้า เพิ่มศักยภาพระบบทรัพยากรบุคคล ด้วย Workplaze และ เทคโนโลยีคลาวด์

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาโซลูชันทรัพยากรบุคคลบนหัวเว่ยคลาวด์ ร่วมกับบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) เพื่อนำเสนอโซลูชัน HCM แบบครบวงจรสู่ฐานลูกค้าที่กว้างขึ้นในภูมิภาคนี้

กษ. จับมือ อว. เดินหน้าโครงการแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมมือทางวิชาการโครงการแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

FutureTales Lab ฉายภาพ 4 อนาคตที่เป็นไปได้กับ Metaverse

FutureTales Lab by MQDC ฉายภาพอนาคตโลกเสมือน 4 รูปแบบ ซึ่งได้ทำการรวบรวม วิเคราะห์ เพื่อคาดการณ์อนาคต เพื่อให้รู้เท่าทันแนวโน้มเทคโนโลยี และผลกระทบที่อาจส่งผลต่ออนาคตของสรรพสิ่ง
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น