TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Technology สกสว. เปิดเวทีแจงงบสนับสนุนงานวิจัยปี 67 นำนวัตกรรมยกเครื่องประเทศ

สกสว. เปิดเวทีแจงงบสนับสนุนงานวิจัยปี 67 นำนวัตกรรมยกเครื่องประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปิดเวทีชี้แจงแนวทางการจัดทำคำของบ ววน. ปี 67 เชิญชวนประชาคมวิจัยสร้างความเข้าใจร่วมกัน พร้อมเปิดรับคำขอของหน่วยงาน เดินหน้าพลิกโฉมประเทศ ยกระดับการแข่งขันทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม วางเป้าดันไทยเป็นผู้นำเทคโนโลยี ติดอันดับดัชนีนวัตกรรมโลกและดัชนีความยั่งยืน 35 อันดับแรกของโลก พร้อมโชว์ผลงานวิจัยแก้ปัญหาวิกฤติชาติ

ศาสตราจารย์ นพ. สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดการประชุมชี้แจงเป้าหมายการสนับสนุนงานมูลฐาน และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยแนวทางกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ. 2566 – 2570 ได้กำหนดทิศทางในการพัฒนาให้สอดคล้องกับเป้าหมายพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นนโยบายที่เป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของประเทศ มีเป้าหมายที่ชัดเจน เก่งในบางเรื่องที่สำคัญ โดยใช้การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการพัฒนา ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและความสามารถในการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน พร้อมกับการบูรณาการข้ามศาสตร์ ข้ามกระทรวง และการพลิกโฉมระบบที่สำคัญ

ทั้งนี้ แผนดังกล่าว ยังให้ความสำคัญกับการนำวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมให้มีศักยภาพต่อการเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเน้นให้คนไทยมีสมรรถนะและทักษะสูง เพื่อให้เพียงพอต่อการยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่มีคุณค่าและสร้างสรรค์ รวมถึงสามารถพัฒนาสังคม เพิ่มความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานรากและการพึ่งพา สามารถแก้ปัญหาท้าทาย และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างยั่งยืน

“อย่างไรก็ดี ตลอดการจัดสรรงบประมาณมีงานวิจัยที่สามารถนำมาต่อยอด สร้างศักยภาพประเทศอย่างมากมาย ได้แก่ การแก้ปัญหาวิกฤติของประเทศ: กรณีโควิด-19 อาทิ 1) ชุดตรวจ “COVITECT-1” ด้วยวิธี Real-Time RT-PCR  2) เครื่องช่วยหายใจอัตราไหลสูง (High Flow Nasal Cannula – HFNC) 3) ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสารสกัดกระชายขาว และ 4) ชุดตรวจ SARS-CoV-2 ด้วยวิธีแลมป์เปลี่ยนสี (RT-LAMP) ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์แล้วกว่า 300 ล้านบาท และมูลค่าเชิงสังคมที่สร้างผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า 5 เท่า ในช่วงปี 2564-2565 ที่ผ่านมา 

ด้านการวิจัย และสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำ และการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาทิ 1) การยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน ด้วยการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถสร้างรายได้ในปี 2564 ให้แก่โรงงานชุมชนเฉลี่ย 13,625 บาทต่อเดือน หรือประมาณ 170,000 บาทต่อปี โดยนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่กว่า 33 จังหวัด 2) พลังเกษียณสร้างชาติ: ระบบนิเวศการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาทักษะงานในยุคดิจิทัลสำหรับผู้สูงวัยและระบบสนับสนุนเชิงเทคนิคของคนรุ่นใหม่สู่การนำไปใช้ที่ยั่งยืน มีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 6,688 คน จาก 17 พื้นที่ในภาคเหนือ สามารถเพิ่มทักษะดิจิทัลในการสร้างช่องทางขายออนไลน์ประมาณ 3,000 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน และ 3) การศึกษาการกระจายตัวและแหล่งปนเปื้อนเชื้อก่อโรคและเชื้อดื้อยาในแหล่งน้ำ ช่วยประหยัดงบประมาณในการจัดการคุณภาพน้ำและน้ำเสียได้ประมาณร้อยละ 10 หรือคิดเป็นมูลค่า 215 ล้านบาทต่อปี เป็นต้น

ด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเน้นเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งยกระดับการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ อาทิ 1) เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตมะม่วง ตลอดจนการแปรรูป ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกด้วยเครื่องขุดเจาะหลุมปลูกแทนการใช้แรงงานสามารถลดต้นทุนได้ถึงหลุมละ 15 บาท 2) การปรับปรุงและคัดเลือกพันธุ์กัญชงเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และผลิตสินค้าจากเส้นใยกัญชง สามารถสร้างรายได้จากการปลูกกัญชงประมาณ 10,000 – 15,000 บาทต่อไร่ และ 3) การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการผลิตและเพิ่มมูลค่ามังคุดเชิงพาณิชย์ ช่วยลดระยะเวลาในการดูแลสวนของเกษตรกรจากเดิมใช้เวลา 7 วันในแต่ละแปลง เหลือเพียง 30 นาที

ด้านการพัฒนากำลังคน ยกระดับสถาบันความรู้ และระบบนิเวศด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อาทิ 1) การพัฒนาเซ็นเซอร์เคมีไฟฟ้าแบบใหม่ เพื่อประเมินการรักษาโรครูมาตอยด์ด้วยยาซัลฟาซาลาซีน ช่วยลดข้อจำกัดในการเข้าถึงการตรวจวิเคราะห์ปริมาณยาซัลฟาซาลาซีนในเลือดของผู้ป่วย ซึ่งคาดว่ามีอยู่ประมาณ 180,000 คนทั่วประเทศ 2) การขยายผลจัดสร้างกำแพงกันกระสุนด้วยบล็อกประสานเพื่อใช้ในฐานปฏิบัติการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้แจ้งเหตุฉุกเฉินหรือเตือนภัยต่าง ๆ ในพื้นที่ได้อย่างสะดวกมากขึ้น

รองศาสตราจารย์ ดร. ปัทมาวดี  โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กล่าวว่า งานประชุมชี้แจงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจในการยื่นคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบววน. ให้พร้อมก้าวสู่อนาคต โดยร่วมระดมพลังสมองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเสนอคำของบประมาณ เพื่อมุ่งพลิกโฉมให้ประเทศยกระดับความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ด้วยกำลังคนที่มีผลิตภาพและศักยภาพสูง ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม โดยตั้งเป้าผลักดันให้ประเทศไทยมีอันดับดัชนีนวัตกรรมโลก (Global Innovation Index) อยู่ใน 35 อันดับ และมีอันดับดัชนีความยั่งยืน (SDG Index) ที่สูงขึ้น อยู่ใน 35 อันดับแรกของโลก

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

กสศ. จับมือ สพฐ. เปิดตัว One Application ช่วยเหลือนักเรียน คัดกรองความเสี่ยงหลุดระบบการศึกษา

บ้านปู จับมือม. มหิดล ชวนน้อง ม.ปลาย และ ปวช. เข้าค่าย Power Green ครั้งที่ 17

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

AIS โชว์ศักยภาพบนเวทีโลก คว้ารางวัล WSIS Prize 2023

AIS พาโครงการ “อุ่นใจ CYBER” เป็นตัวแทนประเทศ คว้ารางวัลด้านความยั่งยืนระดับโลก ติดอันดับ 1 ใน 5 จาก 1,800 โครงการทั่วโลก

เสียวหมี่ เปิดตัว Xiaomi 13 Series “co-engineered with Leica” สมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นล่าสุด

เสียวหมี่ ประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นล่าสุด – Xiaomi 13 Series – สู่ตลาดต่างประเทศ ณ งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ที่เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน

เทนเซ็นต์ คลาวด์ ส่ง Metaverse Solution Suite ยกระดับผู้ประกอบการไทย

จากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งผลให้การเชื่อมต่อระหว่างโลกเสมือน และโลกความเป็นจริงแข็งแกร่งมากขึ้น หลายองค์กรเริ่มมองหาโอกาสจากการสร้างแพลตฟอร์ม

ย้อนเวลาสู่อาณาจักรโรมัน…ตามล่าบทเรียนวิกฤติการเงินเขย่าโลก

หากคุณได้ติดตามข่าวมาบ้าง น่าจะรู้ว่าในปี 2565 ที่ผ่านมาได้เกิดความผันผวนขึ้นอย่างหนักในโลกการเงิน จนหลายคนภาวนาอยากให้วิกฤติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นผ่านพ้นไปเสียที

Skooldio ติดโผ สตาร์ตอัพเติบโตสูงระดับเอเชียแปซิฟิก เข้าชิง Global Startup Awards 2023

Skooldio ผู้ให้บริการด้านทักษะดิจิทัล หรือ Digital Skills สำหรับวัยทำงาน ในเครือ LEARN Corporation ติดอันดับ High-Growth Companies Asia-Pacific 2023

เจาะ 5 เทรนด์ Web3 ที่กระแสมาแรงในปีนี้

เมื่อตลาดอยู่ในช่วงขาลง เรามักจะได้ยินเสมอว่า “คริปโทถึงกาลอวสานแล้ว” แต่แท้จริงแล้ว ราคาคริปโทไม่ได้เป็นปัจจัยเดียวที่บ่งชี้ถึงภาวะของอุตสาหกรรมคริปโท

ยูนิเวอร์ซัล โรบอท หนุนใช้หุ่นยนต์โคบอท ดันไทยสู่ EV Hub

ยูนิเวอร์ซัล โรบอท บริษัทผู้ผลิตหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงาน (โคบอท) จากประเทศเดนมาร์ก พร้อมหนุนผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศไทยใช้หุ่นยนต์โคบอทช่วยการผลิต

Google เปิดตัว Generative AI บน Google Cloud และ Google Workspace

Google เปิดตัว คลื่นลูกใหม่ ของ generative artificial intelligence (generative AI) ในส่วนต่าง ๆ ของธุรกิจหลัก

Samsung เปิดตัว Galaxy A54 5G และ A34 5G ดีไซน์ใหม่ เครื่องสวย กล้องคมชัด

ซัมซุงเปิดตัว Samsung Galaxy A54 5G และ Galaxy A34 5G ด้วย All New Design ปรับโฉมใหม่ สวยเทียบรุ่นเรือธง ชูโรงด้วย AWESOME Camera

อีริคสัน โชว์ศักยภาพโซลูชัน 5G ในงาน DTWA 2023 เดินหน้าขับเคลื่อนดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเมชันในไทย

อีริคสัน จัดแสดงโซลูชัน 5G ล่าสุด ภายในงาน Digital Transformation World Asia (DTWA) 2023 ที่จัดขึ้น 3 วันเต็มในกรุงเทพฯ

MUST READ

BYD วางศิลาฤกษ์ ‘โรงงาน’ แห่งแรกในไทยที่ EEC

บีวายดี (BYD) ผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของจีน ได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ของการก่อสร้างโรงงานรถยนต์บีวายดีแห่งแรกในไทย

ชวนสแกนธีมหุ้นนอกเด่น น่าลงทุน ปี 2566

บทความนี้ หลักทรัพย์บัวหลวงจะมาอัปเดตธีมการลงทุนใน 3 ตลาดต่างประเทศ (สหรัฐฯ ฮ่องกง และเวียดนาม) ด้วยข้อมูลแนวโน้มภาพรวมเศรษฐกิจ

Adhub รุกตลาดสื่อ OOH เคลื่อนที่ เสริมทัพรถกว่า 200 คัน

บริษัท แอดฮับ จำกัด ผู้ให้บริการสื่อ Out of Home (OOH) เสริมทัพฟลีตรถยนต์อีกกว่า 200 คัน เพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

GWM เปิดตัวเทคโนโลยีไฮบริดใหม่ หวังเร่งพลิกโฉมอุตสาหกรรมสู่ยุคไฟฟ้า

GWM จัดกิจกรรมวันรถยนต์พลังงานใหม่อัจฉริยะ (INTELLIGENT NEV DAY) เปิดตัวเทคโนโลยีไฮบริดใหม่ ณ ศูนย์เทคโนโลยีของจีดับบลิวเอ็ม ประเทศจีน

กูลิโกะ เปิดตัว “Almond Koka” นมอัลมอนด์ที่ขายดีที่สุดในญี่ปุ่น รุกตลาดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

ไทยกูลิโกะ ส่งนมอัลมอนด์ ภายใต้แบรนด์ “Almond Koka” (อัลมอนด์ โคกะ) นมอัลมอนด์ที่ขายดีที่สุดในญี่ปุ่น บุกตลาดประเทศไทยเต็มกำลัง
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น