TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Technology สกสว. เปิดเวทีแจงงบสนับสนุนงานวิจัยปี 67 นำนวัตกรรมยกเครื่องประเทศ

สกสว. เปิดเวทีแจงงบสนับสนุนงานวิจัยปี 67 นำนวัตกรรมยกเครื่องประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปิดเวทีชี้แจงแนวทางการจัดทำคำของบ ววน. ปี 67 เชิญชวนประชาคมวิจัยสร้างความเข้าใจร่วมกัน พร้อมเปิดรับคำขอของหน่วยงาน เดินหน้าพลิกโฉมประเทศ ยกระดับการแข่งขันทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม วางเป้าดันไทยเป็นผู้นำเทคโนโลยี ติดอันดับดัชนีนวัตกรรมโลกและดัชนีความยั่งยืน 35 อันดับแรกของโลก พร้อมโชว์ผลงานวิจัยแก้ปัญหาวิกฤติชาติ

ศาสตราจารย์ นพ. สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดการประชุมชี้แจงเป้าหมายการสนับสนุนงานมูลฐาน และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยแนวทางกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ. 2566 – 2570 ได้กำหนดทิศทางในการพัฒนาให้สอดคล้องกับเป้าหมายพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นนโยบายที่เป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของประเทศ มีเป้าหมายที่ชัดเจน เก่งในบางเรื่องที่สำคัญ โดยใช้การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการพัฒนา ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและความสามารถในการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน พร้อมกับการบูรณาการข้ามศาสตร์ ข้ามกระทรวง และการพลิกโฉมระบบที่สำคัญ

ทั้งนี้ แผนดังกล่าว ยังให้ความสำคัญกับการนำวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมให้มีศักยภาพต่อการเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเน้นให้คนไทยมีสมรรถนะและทักษะสูง เพื่อให้เพียงพอต่อการยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่มีคุณค่าและสร้างสรรค์ รวมถึงสามารถพัฒนาสังคม เพิ่มความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานรากและการพึ่งพา สามารถแก้ปัญหาท้าทาย และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างยั่งยืน

“อย่างไรก็ดี ตลอดการจัดสรรงบประมาณมีงานวิจัยที่สามารถนำมาต่อยอด สร้างศักยภาพประเทศอย่างมากมาย ได้แก่ การแก้ปัญหาวิกฤติของประเทศ: กรณีโควิด-19 อาทิ 1) ชุดตรวจ “COVITECT-1” ด้วยวิธี Real-Time RT-PCR  2) เครื่องช่วยหายใจอัตราไหลสูง (High Flow Nasal Cannula – HFNC) 3) ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสารสกัดกระชายขาว และ 4) ชุดตรวจ SARS-CoV-2 ด้วยวิธีแลมป์เปลี่ยนสี (RT-LAMP) ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์แล้วกว่า 300 ล้านบาท และมูลค่าเชิงสังคมที่สร้างผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า 5 เท่า ในช่วงปี 2564-2565 ที่ผ่านมา 

ด้านการวิจัย และสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำ และการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาทิ 1) การยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน ด้วยการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถสร้างรายได้ในปี 2564 ให้แก่โรงงานชุมชนเฉลี่ย 13,625 บาทต่อเดือน หรือประมาณ 170,000 บาทต่อปี โดยนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่กว่า 33 จังหวัด 2) พลังเกษียณสร้างชาติ: ระบบนิเวศการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาทักษะงานในยุคดิจิทัลสำหรับผู้สูงวัยและระบบสนับสนุนเชิงเทคนิคของคนรุ่นใหม่สู่การนำไปใช้ที่ยั่งยืน มีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 6,688 คน จาก 17 พื้นที่ในภาคเหนือ สามารถเพิ่มทักษะดิจิทัลในการสร้างช่องทางขายออนไลน์ประมาณ 3,000 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน และ 3) การศึกษาการกระจายตัวและแหล่งปนเปื้อนเชื้อก่อโรคและเชื้อดื้อยาในแหล่งน้ำ ช่วยประหยัดงบประมาณในการจัดการคุณภาพน้ำและน้ำเสียได้ประมาณร้อยละ 10 หรือคิดเป็นมูลค่า 215 ล้านบาทต่อปี เป็นต้น

ด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเน้นเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งยกระดับการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ อาทิ 1) เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตมะม่วง ตลอดจนการแปรรูป ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกด้วยเครื่องขุดเจาะหลุมปลูกแทนการใช้แรงงานสามารถลดต้นทุนได้ถึงหลุมละ 15 บาท 2) การปรับปรุงและคัดเลือกพันธุ์กัญชงเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และผลิตสินค้าจากเส้นใยกัญชง สามารถสร้างรายได้จากการปลูกกัญชงประมาณ 10,000 – 15,000 บาทต่อไร่ และ 3) การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการผลิตและเพิ่มมูลค่ามังคุดเชิงพาณิชย์ ช่วยลดระยะเวลาในการดูแลสวนของเกษตรกรจากเดิมใช้เวลา 7 วันในแต่ละแปลง เหลือเพียง 30 นาที

ด้านการพัฒนากำลังคน ยกระดับสถาบันความรู้ และระบบนิเวศด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อาทิ 1) การพัฒนาเซ็นเซอร์เคมีไฟฟ้าแบบใหม่ เพื่อประเมินการรักษาโรครูมาตอยด์ด้วยยาซัลฟาซาลาซีน ช่วยลดข้อจำกัดในการเข้าถึงการตรวจวิเคราะห์ปริมาณยาซัลฟาซาลาซีนในเลือดของผู้ป่วย ซึ่งคาดว่ามีอยู่ประมาณ 180,000 คนทั่วประเทศ 2) การขยายผลจัดสร้างกำแพงกันกระสุนด้วยบล็อกประสานเพื่อใช้ในฐานปฏิบัติการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้แจ้งเหตุฉุกเฉินหรือเตือนภัยต่าง ๆ ในพื้นที่ได้อย่างสะดวกมากขึ้น

รองศาสตราจารย์ ดร. ปัทมาวดี  โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กล่าวว่า งานประชุมชี้แจงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจในการยื่นคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบววน. ให้พร้อมก้าวสู่อนาคต โดยร่วมระดมพลังสมองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเสนอคำของบประมาณ เพื่อมุ่งพลิกโฉมให้ประเทศยกระดับความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ด้วยกำลังคนที่มีผลิตภาพและศักยภาพสูง ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม โดยตั้งเป้าผลักดันให้ประเทศไทยมีอันดับดัชนีนวัตกรรมโลก (Global Innovation Index) อยู่ใน 35 อันดับ และมีอันดับดัชนีความยั่งยืน (SDG Index) ที่สูงขึ้น อยู่ใน 35 อันดับแรกของโลก

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

กสศ. จับมือ สพฐ. เปิดตัว One Application ช่วยเหลือนักเรียน คัดกรองความเสี่ยงหลุดระบบการศึกษา

บ้านปู จับมือม. มหิดล ชวนน้อง ม.ปลาย และ ปวช. เข้าค่าย Power Green ครั้งที่ 17

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

ทรู ดิจิทัล ส่ง True Farm เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ พลิกวงการเกษตรไทย

ทรู ดิจิทัล ร่วมทรานส์ฟอร์มอุตสาหกรรมการเกษตร เปิดตัวโซลูชัน “ทรู ฟาร์ม” เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะครบวงจร ดึงศักยภาพเครือข่าย 5G และเทคโนโลยี IoT, Blockchain และ Cybersecurity

JNFT เปิดตัวโปรเจกต์ “Portraits by Sakwut” ครั้งแรกกับการวาดภาพเหมือนในรูปแบบดิจิทัล

บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด และ PixelPaint เดินหน้าสร้างประสบการณ์ NFT มิติใหม่ จับมือศิลปินร่วมสมัยแถวหน้าของเมืองไทย “ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี” เปิดตัวโปรเจกต์ “Portraits by Sakwut”

กทม. หารือ Google เตรียมจัดทำ “ห้องเรียนต้นแบบ” ใช้ดิจิทัลเพื่อการศึกษา

กรุงเทพมหานคร โดยชัชชาติ สิทธิพันธุ์ พร้อมด้วย ศานนท์ หวังสร้างบุญ และผู้เกี่ยวข้อง ประชุมร่วมกับบริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อหารือความร่วมมือและการสนับสนุนด้านการศึกษา

สกสว. เปิดเวทีแจงงบสนับสนุนงานวิจัยปี 67 นำนวัตกรรมยกเครื่องประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปิดเวทีชี้แจงแนวทางการจัดทำคำของบ ววน. ปี 67 เชิญชวนประชาคมวิจัยสร้างความเข้าใจร่วมกัน พร้อมเปิดรับคำขอของหน่วยงาน เดินหน้าพลิกโฉมประเทศ ยกระดับการแข่งขันทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม วางเป้าดันไทยเป็นผู้นำเทคโนโลยี ติดอันดับดัชนีนวัตกรรมโลกและดัชนีความยั่งยืน 35 อันดับแรกของโลก พร้อมโชว์ผลงานวิจัยแก้ปัญหาวิกฤติชาติ ศาสตราจารย์ นพ. สุทธิพร...

เริ่มแล้ววันนี้! Acer Day 2022 แคมเปญประจำปีระดับภูมิภาค ร่วมสนุก ลุ้นรับโน้ตบุ๊กรักษ์โลก พร้อมโปรโมชันมากมาย

เอเซอร์จัดแคมเปญประจำปี Acer Day พบโปรโมชัน และกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ธีม ‘Make Your Green Mark’ เน้นย้ำถึงความใส่ใจในสิ่งแวดล้อม

เทเลนอร์-ซีพี ทุ่ม 7.3 พันล้าน หนุนสตาร์ตอัพ สร้างประโยชน์เพื่อผู้บริโภคชาวไทย

หนึ่งในภารกิจการการสร้าง Telecoms-tech company ระหว่างกลุ่มเทเลนอร์และเครือเจริญโภคภัณฑ์คือ การตั้งกองทุน Venture Capital (VC) ขนาด 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 7.3 พันล้านบาท

กสิกรไทยเปิดตัว “K PAY LATER” สินเชื่อบุคคล ผ่อนชำระ เริ่มต้นเพียงเดือนละ 11 บาท

ธนาคารกสิกรไทย เปิดตัวบริการ “K PAY LATER” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ช้อปตอนนี้จ่ายตอนนู้น” ช่วยคนตัวเล็กที่ช็อตให้มีวงเงินสำรองในการซื้อสินค้าและอุปโภคบริโภคเพื่อการดำรงชีวิต

บางกอกแลนด์ ทุ่ม 4,000 ล้าน เซ็นสัญญาโครงการ “รถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายเข้าเมืองทองธานี”

บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) ลงนามเซ็นสัญญากับ บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด ใน “โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายเข้าเมืองทองธานี” ด้วยเม็ดเงินลงทุนจำนวน 4,000 ล้านบาท

Spark Ignite 2022 ผลักดันผู้ประกอบการไทยขับเคลื่อนสู่ระดับภูมิภาค

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกับดีป้า, เอ็นไอเอ, บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป และบริษัท แสนรู้ จำกัด เปิดโครงการการแข่งขัน “Spark Ignite 2022 - Thailand Startup Competition” ประจำปี พ.ศ. 2565

ทรูมันนี่ เปิดจองซื้อหุ้นกู้ CPF, CPALL และ TRUE ผ่านทรูวอลเล็ท เริ่ม 5 ส.ค. นี้

ทรูมันนี่ ขยายบริการทางการเงินตอบโจทย์การลงทุนในยุคดิจิทัล โดยเตรียมเปิดให้นักลงทุนสามารถจองซื้อหุ้นกู้ในเครือเจริญโภคภัณฑ์

MUST READ

ม.ราชภัฏราชนครินทร์ ยกระดับชุมชน เดินหน้า ขับเคลื่อนเมืองด้วย City Data Platform

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดเสวนา “กลไกการพัฒนาและขับเคลื่อนเมืองด้วย City Data Platform” เพื่อการยกระดับชุมชน โดยร่วมมือกับภาคการศึกษา สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และในระดับจังหวัด

โซนี่ เปิดตัว “โซนี่ สโตร์ ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต” โชว์รูมแห่งใหม่ ภายใต้แนวคิด Gadgets Community

บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด เดินหน้าขยายตลาดบริเวณโซนเหนือของกรุงเทพมหานคร เปิดตัว “โซนี่ สโตร์ ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต” นับเป็นโชว์รูมโซนี่สโตร์สาขาที่ 6 ในประเทศไทย

หัวเว่ยจัดงาน HUAWEI APAC Smart Office Launch 2022 เปิดตัว แล็ปท็อป-แท็บเล็ต-หูฟังไร้สาย

หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป (ประเทศไทย) จัดงาน HUAWEI APAC Smart Office Launch 2022 เปิดตัวคอนเซ็ปต์ HUAWEI Smart Office อย่างเป็นทางการทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค

บางกอกแลนด์ ทุ่ม 4,000 ล้าน เซ็นสัญญาโครงการ “รถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายเข้าเมืองทองธานี”

บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) ลงนามเซ็นสัญญากับ บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด ใน “โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายเข้าเมืองทองธานี” ด้วยเม็ดเงินลงทุนจำนวน 4,000 ล้านบาท

ส่องสมาร์ทโฟนโนเกีย 3 รุ่น น่าใช้ยุคเศรษฐกิจฝืดเคือง

ปรากฏการณ์เงินเฟ้อในประเทศพุ่งแตะ 7.1% เพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 13 ปีนับจากปี 2551 ทำให้หลายคนรู้สึกว่าเงินในกระเป๋าเท่าเดิม แต่กลับมีกำลังจับจ่ายลดน้อยถอยลงอย่างเห็นได้ชัด กระทบไปถึงกำลังซื้อส่วนบุคคล โดยเฉพาะโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น