TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Business ม.หอการค้าไทย กับบทบาทพี่เลี้ยง SMEs และ Startups ไทย

ม.หอการค้าไทย กับบทบาทพี่เลี้ยง SMEs และ Startups ไทย

หัวใจสำคัญของการเจริญเติบโต ความมั่นคง ตลอดจนขีดความสามารถด้านการแข่งขันในตลาดของทุกประเภทธุรกิจคือการมีกำลังทุนในการบริหารจัดการเพื่อการยกระดับทุกองคาพยพให้เกิดสภาพคล่องในการทำงาน สร้างมาตรฐานและมูลค่าให้กับธุรกิจ ซึ่งนั่นเป็นสมรรถนะที่เราเห็นได้ทั่วไปจากธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งโลดแล่นอยู่ในสังเวียนตลาดทุนอย่างน่าจับตามอง ซึ่งนักลงทุนเล็งเห็นถึงศักยภาพที่จะได้รับผลกำไรที่งอกงาม แต่หากสำรวจลึกลงไปถึงกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs และ Startups ซึ่งมีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 99.5 ของผู้ประกอบการทั้งหมด และมีบทบาทในการจ้างงานราวร้อยละ 70 นับเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจแต่กลับประสบปัญหาด้านการเข้าถึงแหล่งทุนที่จะช่วยขยายศักยภาพทางธุรกิจได้

กุญแจสำคัญที่จะช่วยเปิดประตูสู่โอกาสของธุรกิจ SMEs และ Startups ให้มีความพร้อมต่อการก้าวสู่ตลาดทุนอย่างเข้มแข็ง และสามารถจูงใจนักลงทุนได้นั้น นอกจากสินค้า บริการอันเกิดจากไอเดียที่มีอนาคตน่าจับตามองแล้ว คือการมีองค์ความรู้และระบบการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง ซึ่งยังต้องอาศัยทุนทรัพย์ และหลักเกณฑ์อื่น ๆ ซึ่งไม่ใช่ทุกธุรกิจที่จะมีแรงขับเคลื่อนเข้าสู่ตลาดทุน จะด้วยกำลังทรัพย์หรือองค์ความรู้ที่ไม่เพียงพอ หรือขาดที่ปรึกษาที่พร้อมให้คำแนะนำอย่างผู้เชี่ยวชาญก็ดี จึงเป็นเหตุให้หลาย ๆ SMEs และ Startups ทรงตัวอยู่ในสภาพ “บริษัทเล็ก ๆ”

ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างโอกาสการเติบโตของ SMEs และ Startups ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จึงได้มีแผนพัฒนาตลาดหลักทรัพย์แห่งที่สาม ในนาม “LiVE Exchange” ซึ่งเป็นตลาดใหม่นอกจาก SET และ mai โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตลาดรองรับการระดมทุนจากสาธารณะเพื่อ SMEs และ Startupsโดยเฉพาะ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงร่วมกันสร้าง Springboard ให้ SMEs และ Startups สามารถก้าวกระโดดสู่ตลาดทุนได้ง่าย โดยการพัฒนาหลักสูตร EMBRYO Incubation Programสำหรับฝึกอบรมผู้ประกอบการเพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนสู่การเติบโตทางธุรกิจ อย่างมีองค์ความรู้ที่สมบูรณ์

รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หนึ่งในพันธมิตรของโครงการเล่าถึงความเป็นมาของการเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อโครงการหลักสูตร EMBRYO Incubation Program ในฐานะผู้ให้บริการด้านวิชาการ ซึ่งต้องสวมบท “พี่เลี้ยง” ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตร EMBRYO Incubation Programว่า หลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความคิดริเริ่มอยากเปิดตลาดหลักทรัพย์แห่งที่สาม (LiVE Exchane) ซึ่งเป็นตลาดทุนเพื่อ SMEs และ Startups ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงได้ร่วมกับหอการค้าไทย ซึ่งเป็นพันธมิตรที่เป็นองค์กรเก่าแก่และมีเครือข่ายธุรกิจทั้งในภาคการค้า งานบริการ

โดยถือว่าเป็นศูนย์รวมกลุ่มเป้าหมายของโครงการไว้อย่างหนาแน่นที่สุด ดังนั้นเมื่อหอการค้าไทย เข้ามาเป็นส่วนเชื่อมโยงระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ธุรกิจ SMEs และ Startups ในการผลักดันให้ธุรกิจเหล่านี้เข้าสู่ตลาดทุน จึงกลายมาเป็นบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่ใต้ชายคาของหอการค้าไทย ที่จะเข้ามาเป็นเทรนเนอร์ในการสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ ด้วยทรัพยากรด้านเครื่องมือสนับสนุน บุคลากร คณาจารย์ที่มีความพร้อมทั้งในด้านความรู้ งานวิจัย และความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการบริหารธุรกิจ ซึ่งโดยทั่วไป การที่ธุรกิจจะเข้าสู่ตลาดทุนได้

สิ่งสำคัญคือเงินทุนในการบริหารจัดการ การจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor : FA) เพื่อให้คำแนะนำการวางแผนระบบการเงิน บัญชี การตรวจสอบเพื่อแสดงความโปร่งใสสู่สายตานักลงทุน ซึ่งถือเป็นต้นทุนการใช้จ่ายที่สูงมาก ในขณะที่ธุรกิจที่ต้องการจะเข้าสู่ตลาด LiVE Exchange อย่าง SMEs และ Startups อาจเป็นธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น หรือมีขนาดเล็กและเงินทุนไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน การมีองค์กรที่ปรึกษาซึ่งพร้อมให้คำแนะนำเพื่อธุรกิจ การวางแผนนโยบายทางการเงินและบัญชี โดยมีค่าใช้จ่ายไม่สูงนัก จึงถือเป็นแนวคิดที่มีประโยชน์และจะส่งผลให้ธุรกิจSMEs และ Startups ก้าวกระโดดสู่ตลาดทุนได้ด้วยองค์ความรู้ และระบบการจัดการที่เข้มแข็ง โดยความร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นอีกทางเลือกที่สำคัญที่จะผลักดัน SMEs และ Startups ของไทยให้เติบโต อยู่รอด ด้วยการเข้ามาเรียนรู้ถึงโอกาส และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ LiVE Exchange

ด้าน ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล ผู้อำนวยการหลักสูตร EMBRYO Incubation Program มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เล่าถึงสิ่งที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากหลักสูตรจะได้รับ ซึ่งเต็มเปี่ยมด้วยสาระสำคัญที่ผู้ประกอบการSMEs และ Startups ควรรู้ ได้แก่ การประเมินความพร้อมของธุรกิจก่อนเข้าระดมทุนในตลาด LiVE Exchange ทั้งในด้านการเงิน การบัญชี และระบบการตรวจสอบภายในที่โปร่งใส อีกทั้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ถึงการสร้างโมเดลธุรกิจเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน ผ่านการเรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบสดทางออนไลน์ โดยได้พันธมิตรชั้นนำอาทิ PwC Thailand, Baker McKenzie, APM Asset Pro Management,RS ที่จะมาร่วมกันให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้าร่วมอบรม โดยเป้าหมายสูงสุดของโครงการหลักสูตรEMBRYO Incubation Program คือการเป็น Springboard สำหรับการก้าวกระโดดของ SMEs และ Startups เข้าสู่แหล่งเงินทุนได้อย่างมีทางลัด รวดเร็ว โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

  • Roadmap to Capital Market เปิดประตูสู่เส้นทางในตลาดทุน (LiVE Exchange-> mai-> SET) 
  • Readiness Checklist เช็คสถานะความพร้อมของธุรกิจ เพื่อสร้างแผนพัฒนาธุรกิจสู่เป้าหมาย
  • Business Model for Growth พัฒนาโมเดลธุรกิจกับวิทยากรชั้นนำ สู่กลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืน 
  • Financial & Accounting ปรับระบบหลังบ้านให้พร้อมก่อนระดมทุน
  • Win Strategy วางกลยุทธ์ธุรกิจสู่การเติบโต พร้อมไปกับการให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้าร่วมอบรมในระหว่างเข้าการอบรมเป็นรายบริษัท

โดยสิทธิประโยชน์นอกเหนือจากความรู้ บริษัทที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถยื่นขอทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) เพื่อใช้ในการสร้างความพร้อมของบริษัท อาทิ การจัดทำระบบงานที่สำคัญ สูงสุดบริษัทละ 50,000 บาท หลังสำเร็จหลักสูตร

อย่างไรก็ดี หลักสูตร EMBRYO Incubation Program นั้น ได้ริเริ่มและได้รับความสนใจจาก SMEs และ Startupsโดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 80 บริษัท ซึ่งยังเป็นสิ่งที่ต้องรอวัดผลสัมฤทธิ์จากการฝึกอบรมต่อไป ทั้งนี้โครงการดังกล่าวยังไม่เป็นที่สิ้นสุดเพียงแค่หนึ่งรุ่นเท่านั้น เนื่องด้วยการเกิดและเติบโตของธุรกิจ SMEs และ Startups นั้นยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในฐานะผู้ให้บริการด้านวิชาการที่มีความพร้อมในการหยิบยื่นโอกาส ความรู้และพร้อมเป็นโค้ชตลอดเส้นทางสู่ตลาดทุนแก่ผู้ประกอบรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจึงมีแผนที่เปิดหลักสูตร EMBRYO Incubation Program สำหรับรุ่นต่อไปในอนาคตโดยพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และวิสัยทัศน์ในการเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรมบริการในอาเซียน โดดเด่นในการสร้างนักธุรกิจและผู้ประกอบการด้านการค้าและอุตสาหกรรมบริการ ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศและภูมิภาค พร้อมมีส่วนสำคัญในการปฏิรูปและขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

คลังสินค้า ดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ ประเดิมลูกค้ารายแรก เคอรี่ โลจิสติคส์

WHAเปิดตัวโครงการ ดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ เทพารักษ์ กม. 21 ครอบคลุมพื้นที่อาคารรวม 400,000 ตร.ม. บนเนื้อที่ 400 ไร่

ETRAN จากความฝัน สู่ยานยนต์พลังงานสะอาด

“พันธกิจของผม เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ผมเกิดมา แล้วคุณแม่ตั้งชื่อผมว่า 'เอิร์ธ' ซึ่งแปลว่าโลกแล้ว” นี่เป็นมิชชันของ ‘เอิร์ธ’ สรณัญช์ ชูฉัตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้ง บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์)

คาดการณ์ 10 อันดับเทรนด์เทคโนโลยีพุ่งแรง จาก Alibaba DAMO Academy

Alibaba DAMO Academy (DAMO) สถาบันเพื่อการวิจัยด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ระดับโลกของอาลีบาบา กรุ๊ป นำเสนอการคาดการณ์แนวโน้มสำคัญที่จะกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

เทรนด์ที่อยู่อาศัยยุค Now Normal คนหาบ้าน 2022 ต้องการอะไรเมื่อคิดมีบ้าน?

ดีดีพร็อพเพอร์ตี้ (DDproperty) อัปเดตแนวโน้มที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคยุคใหม่ที่น่าจับตามอง

เมตาเวิร์ส และ NFT ขุมทรัพย์แหล่งใหม่จากโลกเสมือนสู่โลกจริง

loomberg Intelligence ระบุว่าจะมีมูลค่าตลาดทั่วโลกเพิ่มเป็น 800,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2567 จากมูลค่า 500,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปี 2563

Crescendo Lab เปิดตัวโซลูชันจัดการข้อมูลการตลาดอัตโนมัติ ช่วยรีเทลและอีคอมเมิร์ซ

Crescendo Lab ขยายการให้บริการโซลูชันมายังประเทศไทย เพื่อเสริมประสิทธิภาพธุรกิจรีเทลและอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยในการเชื่อมต่อข้อมูลลูกค้าจากบัญชี LINE OA กับแพลตฟอร์มอื่นๆ

New Year Resolution ลงทุนอย่างมีเป้าหมาย พอร์ตแกร่งพิชิตผลตอบแทนรับปีเสือนอนกิน

สวัสดีปีใหม่ 2565 ครับ ปีแห่งความหวังของทุกคน ขอให้ทุกอย่างดีกว่าปีก่อน ๆ ผมเชื่อว่า เริ่มต้นปี ทุกคนต่างวางเป้าหมายสิ่งที่จะทำในปีนี้

SEAC (ซีแอ็ค) กรุยแผนธุรกิจปี 65 กับเป้าหมายอัพสกิล คนไทย 1 ล้านคนใน 3 ปี

SEAC (ซีแอ็ค) เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสให้กับคนไทยในหลากหลายกลุ่มผ่านการเรียนรู้

จีเอเบิล ปฏิวัติระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์

กลุ่มบริษัทจีเอเบิล ผู้นำด้าน "Tech Enabler" ที่ช่วยยกระดับธุรกิจสู่ยุคดิจิทัลในทุกมิติ โชว์ศักยภาพเสริมความมั่นคงให้กับธุรกิจไทย

4 ดิจิทัลเฮลธ์แพลตฟอร์ม ให้คนไทยใกล้หมอ

หลายปีที่ผ่านมาคนไทยต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ มากมาย ทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการวิถีชีวิต สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ

MUST READ

SCB 10X ร่วมลงทุนรอบ Series B ใน “Sygnum” ธนาคารสินทรัพย์ดิจิทัลแบบครบวงจร

เอสซีบีเท็นเอกซ์ (SCB 10X) เดินหน้าลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีและสตาร์ตอัพที่มีศักยภาพทั่วโลกอย่างต่อเนื่องล่าสุดประกาศร่วมลงทุนอีกครั้งใน “Sygnum” ธนาคารสินทรัพย์ดิจิทัลแห่งแรกของโลกที่ได้รับใบอนุญาตการธนาคารในสวิตเซอร์แลนด์และใบอนุญาตบริการตลาดทุนในสิงคโปร์ในการระดมทุนรอบ Series B  ร่วมกับกลุ่มนักลงทุนชั้นนำระดับโลกนำโดย Sun Hung Kai & Co. Limited (SEHK: 86) พร้อมด้วย SBI Holdings, Meta Investments, Animoca Brands และ WeMade โดยการระดมทุนครั้งนี้ส่งผลให้ Sygnum มีมูลค่าบริษัทหลังการลงทุน (Post-Money Valuation) สูงถึง 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ทรูมูฟ เอช ครองแชมป์ 6 ปีซ้อน เครือข่ายยอดเยี่ยม/ที่ดีที่สุดในประเทศไทย

โครงข่ายคุณภาพที่ดีที่สุดในไทย ทรูมูฟ เอช ผงาดครองแชมป์เครือข่ายยอดเยี่ยม 6 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 – 2564 จากสถาบันทดสอบคุณภาพระดับโลกอย่าง nPerf

ไซเฟอร์มา และ เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว ประกาศเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ครั้งสำคัญ

เตรียมพร้อมที่จะนำเสนอระบบอัจฉริยะ ในการคาดการณ์ทางไซเบอร์โดยใช้นวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ในการจัดการภัยคุกคามจากภายนอกสู่ตลาดไทย

“หุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ” บนเป๋าตัง ขายครบ 2,000 ล้านบาท ภายใน 3 นาที 38 วินาที

“หุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ” สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ประชาชนตอบรับจองซื้อผ่านแอปฯ“เป๋าตัง” ล้นหลาม กวาดยอดขายครบ 2,000 ล้านบาท ภายใน 3นาที 38 วินาที

มิตซูบิชิ หนุนไทยสู่สังคมคาร์บอน สมดุล ติดตั้งแผงโซลาร์ให้ 40 โรงพยาบาลใน 10 ปี

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ตั้งเป้าติดตั้งระบบแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (แผงโซลาร์) ให้กับโรงพยาบาลชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่ทั่วประเทศไทย
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น