TH | EN
TH | EN
หน้าแรกTechnologyดีป้า จับมือ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา เตรียมพร้อมกำลังคนดิจิทัล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลใน EECd

ดีป้า จับมือ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา เตรียมพร้อมกำลังคนดิจิทัล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลใน EECd

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ชลบุรี – สถาบันพัฒนาศักยภาพด้าน Digital เพื่อ EEC หรือ Digital Academy Thailand (DAT) โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงาน “DIGITAL TECH CO-WORKING SPACE” พิธีเปิด Co-Working Space และห้องฝึกอบรม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการพัฒนาแรงงานทักษะดิจิทัลขั้นสูง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมทักษะ สร้างอาชีพด้านดิจิทัลรองรับศูนย์กลางดิจิทัลอาเซียน (ASEAN Digital Hub) ในพื้นที่ Thailand Digital Valley

-ดีแทค จับมือ ดีป้า-กองทุนสื่อฯ เปิดตัว “ห้องเรียนเด็กล้ำ-ห้องเรียนครูล้ำ”
-ดีป้า จับมือ EdVISORY เปิดรับสมัครโครงการ “JUMPSTART 2020: Startup ไทย Jump ให้ไกลกว่าที่ฝัน”

เตรียมพร้อมกำลังคนดิจิทัล ป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC และ โดยรอบ รองรับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ คาดพัฒนากำลังคนดิจิทัลได้ไม่น้อยกว่า 500 คนต่อปี โดยมี นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งสัมฤทธิผลที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคการศึกษา จนเกิดเป็นสถาบันพัฒนาศักยภาพด้าน Digital เพื่อ EEC หรือ Digital Academy Thailand (DAT) ที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้ร่วมบูรณาการสร้างขึ้นจนเป็นต้นแบบในการพัฒนากำลังคนดิจิทัลที่เป็นรูปธรรม ทั้งในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ และการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลเข้าสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล อีกทั้งยังมีการพัฒนาหลักสูตรความรู้ขั้นพื้นฐาน และความรู้ขั้นสูง เพื่อให้สามารถทำงานกับเครื่องมือประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสูง และยังมีการสร้างผู้เชี่ยวชาญที่สามารถดึงความสามารถของ AI และ Data Sciences มาใช้ในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ในเขตพื้นที่ Thailand Digital Valley ตลอดจนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยรอบได้

ทั้งนี้จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับการนำดิจิทัลมาใช้ในธุรกิจของตนเองมากขึ้น แรงงานทักษะดิจิทัลจึงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และเชื่อว่าเทคโนโลยีดิจิทัลและกำลังคนดิจิทัลจะช่วยต่อยอดให้กับธุรกิจได้

“เพื่อให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวและเติบโตอย่างยั่งยืน จำเป็นต้องเร่งยกระดับ/ปรับทักษะ upskill & reskill เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับแรงงาน และสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล ที่มีทักษะ IoT, Data Science, AI, Robotics, Mechatronics หรือทักษะดิจิทัลอื่น ๆ ที่จำเป็นในอนาคต ให้เกิดบุคลากรด้านดิจิทัลที่เพียงพอทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ โดยหวังว่าพื้นที่แห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางการพัฒนาแรงงานทักษะดิจิทัลขั้นสูง ผลิตผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลที่มีคุณภาพ ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจทั้งใน EEC และขยายผลความร่วมมือไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ตอบสนองความต้องการ และส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต” รมว.ดีอีเอส กล่าวเสริม

ด้าน ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เผยว่า ดีป้ากำลังเร่งพัฒนา Thailand Digital Valley พื้นที่ 30 ไร่ ใน EECd สู่การเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลขั้นสูงของอาเซียน (ASEAN Digital Hub) สิ่งหนึ่งที่ต้องเตรียมพร้อมคือด้านกำลังคนดิจิทัล

ทั้งนี้การเปิดพื้นที่ Co-Working Space และห้องฝึกอบรม ในครั้งนี้เป็นการต่อยอดขยายผลของโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาศักยภาพด้าน Digital เพื่อ EEC หรือ EEC Digital Academy Thailand (DAT) ซึ่งเป็นโครงการที่ดีป้า ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ดำเนินงานผ่านมาตรการที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Fund for Government & Public Investment)

ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดการนำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ รวมถึงเป็นศูนย์กลางของการสร้างบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้าน AI และ Data Science ในพื้นที่ EEC ในการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบคลาวด์ ระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่บนโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์แพลตฟอร์มเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Innovation Infrastructure)

“ดีป้ามีภารกิจที่จะต้องเตรียมโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและกำลังดิจิทัลให้พร้อมรองรับการขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล สำหรับโครงการ DAT ตลอดการดำเนิน ที่ผ่านมาได้พัฒนาโครงสร้างสำคัญ อันได้แก่ AI server และการพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยี AI เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการใน EEC, การจัดทำ Co-Working Space และห้องฝึกอบรม สถาบันพัฒนาศักยภาพด้าน Digital เพื่อ EEC หรือ EEC Digital Academy Thailand (DAT) ได้สำเร็จแล้ว ทั้งนี้ดีป้า และม.เกษตร ยังได้เตรียมการต่อยอดโครงการดังกล่าว และโครงการสำคัญอื่น ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม และบุคลากรด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลอย่างต่อเนื่องร่วมกันต่อไป” ผอ.ใหญ่ดีป้า กล่าวเพิ่มเติม

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา กล่าวว่า ม.เกษตรศาสตร์ มุ่งพัฒนาพื้นที่วิทยาเขตศรีราชาเป็นพื้นที่ใช้นวัตกรรมทางดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก และรองรับการเจริญเติบโตในการใช้เทคโนโลยีในขบวนการผลิต รวมถึงการเกษตรที่เป็นอาชีพหลักของคนไทย และพัฒนาด้านกายภาพของวิทยาเขตศรีราชา และให้อยู่ในกรอบของ Green Campus

โดยมีหลักการบริหารจัดการ ที่มีกายภาพที่สวยงามสร้างความประทับใจและบรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้ หลักสูตรบูรณาการที่ทันสมัย ตอบสนองความต้องการในการพัฒนากำลังคนใน EEC ในลักษณะ Demand driven ตามความต้องการของสถานประกอบการที่อยู่ใน 10 กลุ่ม (S-CURVE) พัฒนาสู่การเป็นวิทยาเขตดิจิทัล โดยมุ่งเน้นพัฒนากระบวนการทำงานต่าง ๆ บนพื้นฐานของดิจิทัล ลดขั้นตอนในการทำงาน เพิ่มคุณภาพในการทำงาน และยกระดับความพึงพอใจของผู้ที่ใช้บริการ ตลอดจนการเตรียมพร้อมบุคลากรเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต และ การบริการสังคม โดยใช้ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อบริการแก่สังคม การพัฒนาชุมชน ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม โดยรอบ ในทุกมิติ

“มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ตั้งอยู่ในพื้นที่ EEC มีความพร้อมด้านศักยภาพของผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการด้านดิจิทัล ทำให้มหาวิทยาลัยฯ ได้รับการสนับสนุนในการจัดตั้งสถาบันที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนากำลังคนที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลในพื้นที่ EEC ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ตอบสนองการดำเนินงานดังกล่าวจนสำเร็จลุล่วงมาถึงวันที่พร้อมจะเปิดสถาบันพัฒนาศักยภาพด้าน Digital เพื่อ EEC หรือ Digital Academy Thailand (DAT) ในงาน “DIGITAL TECH CO-WORKING SPACE” พิธีเปิด Co-Working Space และห้องฝึกอบรมสถาบันพัฒนาศักยภาพด้าน Digital เพื่อ EEC (DAT) ในวันนี้ รองอธิการบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

-พีทีที เทรดดิ้ง จับมือ ไอบีเอ็ม เดินหน้าขยาย-ทรานส์ฟอร์มธุรกิจ
-ชายสี่ X เป๊ปซี่ เกมการตลาดที่มีแต่ได้กับได้
-ทีเอ็มบีและธนชาต ชูบทบาทธนาคารสร้างภูมิคุ้มกันและโซลูชันด้านการเงินให้กับคนไทย
-บำรุงราษฎร์ มั่นใจศักยภาพการแพทย์ครบทุกมิติ

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ