TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Columnist บทเรียน 1 ปี ของวงการกีฬาไทย

บทเรียน 1 ปี ของวงการกีฬาไทย

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ที่ผ่านมา วงการกีฬา องค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก หรือ (World Anti-Doping Agency: WADA) ประกาศไม่ให้การรับรองประเทศไทย เนื่องจากยังไม่ได้ปฏิบัติตาม 2021 WADA Code อธิบายง่าย ๆ คือ วาด้าจะไม่รับรองประเทศไทย ในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ทั้งระดับภูมิภาค ทวีปหรือระดับโลก รวมถึงห้ามใช้ธงชาติไทย รวมถึงประดับธงไทยที่อกเสื้อนักกีฬา ในการแข่งขันเกมของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล และรายการที่ WADA เป็นผู้ดูแลจัดการแข่งขัน เป็นระยะเวลา 1 ปี

WADA เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ที่เกิดจากความร่วมมือกันโดยตัวแทนของรัฐบาล องค์กรระหว่างรัฐบาลและองค์กรพัฒนาเอกชน ของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) สหพันธ์กีฬาระหว่างประเทศ (IFs) คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติ (NOCs) ได้มีการลงนามในปฏิญญาโลซาน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2542 เมืองโลซาน สวิตเซอร์แลนด์ ในการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามทางกีฬา โดยมีความเห็นร่วมกันว่าการใช้สารต้องห้ามในกีฬา ต้องถือว่าการใช้สารต้องห้ามขัดต่อจรรยาบรรณด้านกีฬา และถือเป็นการละเมิดกฎเกณฑ์ที่กำหนดโดยขบวนการโอลิมปิก และเกี่ยวข้องกับภัยคุกคามที่การใช้สารต้องห้ามส่งผลต่อสุขภาพของนักกีฬาและเยาวชนโดยทั่วไป ดังนั้น ประเทศสมาชิกจำเป็นต้องยึดถือปฏิบัติ ตามกฎของ WADA

ก่อนหน้านี้ราวเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 วิโทลด์ บันกา ประธานองค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกได้แจ้งเตือนให้ประเทศไทยปรับเปลี่ยนแก้ไข กฎ ระเบียบ ที่ไม่สอดคล้องกับ WADA โยเฉพาะ 2 ประเด็นหลัก คือ 1.พระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ.2555 ซึ่ง WADA ได้ทำการตรวจสอบพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ.2555 พบว่า มีข้อกำหนด ในบางมาตราที่ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ตามที่ประมวลกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก ฉบับ ค.ศ.2021 กำหนดไว้ จึงให้ทางประเทศไทยดำเนินการแก้ไขโดยเฉพาะหมวดเรื่องบทลงโทษนักกีฬา หรือบุคลากรกีฬาที่มีส่วนสนับสนุน ส่งเสริมให้นักกีฬาใช้สารต้องห้ามจนถูกตรวจพบนั้น ยังเบาเกินไป

2. WADA ต้องการให้แยกหน่วยงานตรวจสารกระตุ้น บริหารงานเป็นอิสระ ไม่อยู่ภายใต้หน่วยงานราชการใด ๆ ซึ่งสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาของประเทศไทย อยู่ภายใต้การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

WADA ได้กำหนดเงื่อนไขให้ประเทศไทยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน คือ ราวเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 ซึ่งในส่วนของการกีฬาแห่งประเทศไทยได้มีการเจรจากับ WADA ว่า เนื่องจากการแก้กฎหมายต้องใช้ระยะเวลานาน ไม่สามารถดำเนินการได้ทัน ทาง WADA ได้ผ่อนปรน ให้ประเทศไทยได้มีโอกาสเดินทางไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่ 23 หรือโตเกียวเกม 2020  ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม ถึง 8 สิงหาคม พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา ภายใต้ชื่อและใช้ธงประเทศไทย 

ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ดำเนินการขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรื่องการแก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ.2555 โดย มติ ครม.รับทราบว่า ประเทศไทยมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ.2555 โดยเร็ว เพื่อให้สอดคล้องกับประมวลกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกที่บังคับใช้ทั่วโลกทุกชนิดกีฬา 

นับเป็นระยะเวลาเกือบ 1 ปีที่ WADA ได้เตือนประเทศไทย และจึงเป็นที่มาของการที่ WADA ประกาศไม่ให้การรับรองประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลอันใกล้กับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว 2022  ที่กรุงปักกิ่ง ของจีน ระหว่าง 4-20 กุมภาพันธ์ 2022 นักกีฬาไทยจะไม่สามารถใช้ธงชาติไทยในการแข่งขันได้  แต่ต้องใช้ธงโอลิมปิกไทย และแข่งในนามคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย หรือ Thailand Olympic Committee (TOC)  

ส่วนในระยะยาวนั้น ประเทศไทยมีแผนจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 กำหนดการแข่งขันวันที่ 10-19 มีนาคม 2565 ที่กรุงเทพฯ และชลบุรี บรรจุกีฬาแข่งขัน 29 ชนิด ซึ่งกำหนดเดิมก่อนหน้านี้สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (OCA) ได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์มาร์เชียลอาร์ตสเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 21-30 พฤษภาคม พ.ศ.2564 แต่ต้องเลื่อนเนื่องจากภาวะการณ์แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องทั่วโลกของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เผยว่า ก่อนหน้านี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 ประเทศไทยมีการแก้กฎหมายลูก และย่อย ๆ มาโยตลอด แต่ การแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาพ.ศ.2555 ต้องใช้ระยะเวลานาน เพราต้องรอบคอบมีรายละเอียดมาก มีคณะกรรมการดำเนินการ ก่อนจะส่งให้กฤษฎีกาตรวจสอบ ซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือน และแปลภาษาอังกฤษ ส่งไปให้ WADA ตรวจสอบกันอีกครั้ง โดยหากจะดำเนินการให้เร็ว เป็นไปได้ 2 ทาง คือ เสนอเป็นร่างพระราชกำหนด (พรก.) หรือ พระราชบัญญัติเหมือนเดิม แต่ทำเป็นการปฏิรูปกฎหมาย 

ท่ามกลางการที่ WADA ถามหาความจริงใจในการแก้ปัญหาดังกล่าวของประเทศไทย เพราะระยะเวลาที่ออกจดหมายเตือนประเทศไทยมานาน แต่ไม่เห็นผลการปรับปรุงแก้ไข การเสนอการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวในรูปแบบ พระราชกำหนดสามารถทำได้และเร็ว ซึ่งในแง่ของหน่วยงานมีความจำเป็นให้ดำเนินการแต่เมื่อมีการประกาศใช้พระราชกำหนดแล้ว ในการประชุมรัฐสภาคราวต่อไป คณะรัฐมนตรีต้องเสนอพระราชกำหนดนั้นต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณา ดังนั้นหากพรก. ถูกตีตก ก็จะมีความเสี่ยงสำหรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เพราะสถานการณ์ของพรรคพลังประชารัฐในปัจจุบัน

การถูกแบน 1 ปี ครั้งนี้มีผลกระทบไม่ใช่เฉพาะเรื่องศักดิ์ศรีของคนกีฬาประเทศไทย แต่เป็นความรู้สึกของคนในชาติ เพราะในการแข่งขันตลอดระยะเวลา 1 ปีนับจากนี้ นักกีฬาไทยไม่สามารถใช้ธงชาติติดบนเสื้อแข่งกีฬา และจะไม่มีโอกาสได้เห็นธงไตรรงค์ไทย โบกสะบัดในการแข่งขันกีฬา

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

“Jump Thailand” จาก “ภารกิจคิดเผื่อเพื่อคนไทย” สู่พันธกิจขับเคลื่อนประเทศไทยโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ทุกความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ เริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ ที่มีพลัง เช่นเดียวกันกับโครงการ "ภารกิจคิดเผื่อเพื่อคนไทย Jump Thailand” ที่เกิดจาก ไม้ขีดไฟก้านแรก “AIS Academy”

Zipmex เปิดตัว ZLaunch แพลตฟอร์มเพื่อรับรางวัลเป็นโทเคน

Zipmex (ซิปเม็กซ์) แพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำเสนอนวัตกรรมแห่งโลกคริปโตฯ ZLaunch

ทวงคืนตั๋วรายเดือนจาก BTS คนกรุงเทพต้องจ่ายค่าเดินทางแพง

เมื่อช่วงสิ้นเดือนกันยายน บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอสซี ประกาศหยุดขายโปรโมชั่นเที่ยวเดินทาง 30 วันทุกประเภท (ตั๋วรายเดือน)

อยากเป็นนักพัฒนาบล็อกเชน ต้องเริ่มต้นอย่างไร?

ความท่ามกลางกระแสความนิยมในคริปโทเคอร์เรนซี DeFi และ NFT ที่ต่างทำงานอยู่บนเทคโนโลยีบล็อกเชน ส่งผลให้อาชีพนักพัฒนาบล็อกเชนกำลังได้รับความสนใจจากทั้งองค์กรและนักพัฒนาทั่วโลกเป็นอย่างมาก

ทรู 5G จับมือ Nonvoice Alive เปิด“True 5G Innovative Cloud

ทรู 5G ผนึกพันธมิตรชั้นนำระดับสากล Nonvoice Alive ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน 5G และเทคโนโลยี AR เสมือนจริงแห่งแรกและแห่งเดียวในโลกจากอเมริกา เปิดประสบการณ์สุดล้ำ "True 5G Innovative Cloud AR with Nonvoice Alive"

ฟิตบิท พรีเมี่ยม เปิดตัวหลักสูตร StrongWill ร่วมกับ Will Smith

เมื่อเร็ว ๆ นี้ วิลล์ สมิธ ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวฟิตบิท พร้อมกับประกาศความมุ่งมั่นว่าจะปรับปรุงสุขภาพและการใช้ชีวิตของเขาให้ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน

การนำพาประเทศไทยก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรมใหม่

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยยืนโดดเด่นในฐานะหนึ่งในฐานการผลิตชั้นนำของภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการผลิตยานยนต์

หัวเว่ย จ่อเปิดตัวไลน์อัปสินค้าไอทีใหม่ 28 ต.ค. 2564

หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป (ประเทศไทย) พร้อมสร้างความตื่นเต้นให้คนรักสมาร์ทดีไวซ์ที่ช่วยให้การใช้ชีวิตเป็นไปได้แบบไร้รอยต่อมากขึ้นอีกครั้ง

สร้างการเติบโตให้กับ SME ด้วยโซลูชันใหม่ ที่ตอบโจทย์การตลาดบน TikTok

TikTok แพลตฟอร์มวีดีโอสั้นชั้นนำ เผยเบื้องหลัง "พลังแห่งความสุข" สู่โอกาสในการเติบโตของแบรนด์ ธุรกิจ และ SME ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ฟินนิกซ์ เผย 5 ฟีเจอร์สุดฟิน รับไลฟ์สไตล์ คนทำมาหากินทุกระดับ

ตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด-19 ในปี 2563 หนี้ครัวเรือนของคนไทยพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนมาถึงไตรมาสแรกปี 2564 พุ่งสูงถึง 90% ต่อจีดีพี

MUST READ

อยากเป็นนักพัฒนาบล็อกเชน ต้องเริ่มต้นอย่างไร?

ความท่ามกลางกระแสความนิยมในคริปโทเคอร์เรนซี DeFi และ NFT ที่ต่างทำงานอยู่บนเทคโนโลยีบล็อกเชน ส่งผลให้อาชีพนักพัฒนาบล็อกเชนกำลังได้รับความสนใจจากทั้งองค์กรและนักพัฒนาทั่วโลกเป็นอย่างมาก

M1 Pro และ M1 Max ชิปใหม่ ของ MacBook Pro เร็ว ประหยัดพลังงาน

Apple เปิดตัวชิปที่จะปฏิวัติวงการสำหรับ Mac อย่าง M1 Pro และ M1 Max เมื่อเทียบกับชิป M1 แล้ว CPU ในชิป M1 Pro และ M1 Max มีประสิทธิภาพ CPU เร็วขึ้นสูงสุด 70%

อีอีซี ผนึก 4 ยักษ์ใหญ่นวัตกรรมระดับโลก พัฒนาทักษะบุคลากรดิจิทัล สร้างอุตสาหกรรม 4.0

อีอีซี จับมือ 4 พันธมิตรยักษ์ใหญ่ด้านนวัตกรรมระดับโลก ซิสโก้ - มาเวเนีย -5จีซีที -แพลนเน็ตคอม เดินหน้าพัฒนาทักษะบุคลากรด้านดิจิทัล ขับเคลื่อนเทคโนโลยี 5G สร้างอุตสาหกรรม 4.0 ในพื้นที่อีอีซี

จัดการความโกรธ ด้วยวิธีของ “คานธี”

มีสักครั้งไหม ที่ข้อความบนโซเชียลมีเดียทำให้คุณโกรธจนผีนักเลงคีย์บอร์ดเข้าสิง บางคนอาจจะจบที่ทะเลาะกันไปสามวันสามคืน บางคนที่รู้จักกันอาจจะจบที่การทำร้ายร่างกายกันจริง ๆ

ค้าปลีกโค้งสุดท้ายปี’ 64 ส่งสัญญาณฟื้นตัว

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่าจากสถานการณ์โควิดและการเข้าถึงวัคซีนที่เริ่มมีสัญญาณบวกจนทำให้ภาครัฐมีการคลายมาตรการล็อกดาวน์กิจกรรมต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น