TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Columnist ปาล์มน้ำมันไทย ถึงเวลาขับเคลื่อน การพัฒนาอุตสาหกรรม

ปาล์มน้ำมันไทย ถึงเวลาขับเคลื่อน การพัฒนาอุตสาหกรรม

ปาล์มน้ำมันพืชไม้ยืนต้น เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยมานาน ประเทศไทยปลูกปาล์มน้ำมันมากที่สุดในโลก เป็นอันดับ 3 รองจาก มาเลเซีย อินโดนีเซีย นอกจากนั้นปาล์มน้ำมันยังเพาะปลูกในอีก 43 ประเทศทั่วโลก

ข้อมูลปี 2563 ประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ำมันประมาณ 5,878,127 ไร่ และปลูกกันมากในภาคใต้ของประเทศไทย ประมาณ 5,068,989 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 85.5 ของพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันทั้งประเทศ โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพื้นที่ปลูกมากที่สุดประมาณ 1.23 ล้านไร่ จังหวัดกระบี่จำนวน 1.12 ล้านไร่ และจังหวัดชุมพร 1.01 ล้านไร่ นอกเหนือจากนั้นก็ปลูกกระจายอยู่ใน จังหวัดภาคกลาง 516,691 ไร่ ภาคตะวันออกฉียงเหนือ 203,694 ไร่ และภาคเหนือ 88,753 ไร่ 

แม้ประเทศไทยจะปลูกปาล์มน้ำมันมากเป็นอันดับ 3 แต่มีสัดส่วนเพียง 3.9% ของผลผลิตน้ำมันปาล์มโลก

มีข้อมูลในปี 2562 ว่าประเทศไทยผู้ส่งออกน้ำมันปาล์มและปาล์มน้ำมันเป็นอันดับ 10 ของโลก รองจากอินโดนีเซีย มาเลเซีย เนเธอร์แลนด์ ปาปัวนิวกินี โคลัมเบีย กัวเตมาลา เยอรมนี ฮอนดูรัส และเนปาล ข้อมูลการส่งออกน้ำมันปาล์มของไทย เมื่อปี 2563 จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุปริมาณการส่งออก 297,939.27 ตัน มูลค่า 6,619.35 ล้านบาท

ในขณะที่ปี 2562 อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีผลผลิตน้ำมันปาล์มกว่า 28 ล้านตัน และเป็นผู้ส่งออกน้ำมันปาล์ม และปาล์มน้ำมันมากที่สุดในโลก มีมูลค่ากว่า 10,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 44.8 ของการส่งออกน้ำมันปาล์มโลก อันดับ 2 คือ มาเลเซีย มีผลผลิตน้ำมันปาล์มอยู่ที่ 18.46 ล้านตัน มีมูลค่าการส่งออกกว่า 8,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ 36 ของโลก รวม 2 ประเทศนี้สัดส่วนส่งออกรวมกัน 80.8% 

ก่อนหน้านี้ มีความร่วมมือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) เพื่อที่เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของทั้ง 3 ประเทศ 1 ในแผนดังกล่าวมีโครงการความร่วมมือด้านปาล์มน น้ำมันและน้ำมันปาล์ม (IMT-GT Cooperation on Oil Palm and Palm Oil) ในฐานะผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่ของโลกในการกำหนดมาตรฐานราคาน้ำมันปาล์ม เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองในตลาดโลกและสร้างเสถียรภาพด้านราคา

ดร.มาร์ค เจริญวงศ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ในคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ได้ให้ข้อมูลอัตราการขยายตัวของส่วนแบ่งการตลาดของ IMT ว่า อินโดนีเซียมีส่วนแบ่งสูงสุด ถึง 57% รองลงมาคือมาเลเซีย ที่ 28% และประเทศไทย ประมาณ 4% ซึ่งส่วนแบ่งทางการตลาดของไทยเติบโตช้าและน้อยมากตลอดระยะเวลา 60 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2504-2513 ส่วนแบ่งทางการตลาดปาล์มน้ำมัน 0.04% พ.ศ.2534 -2538 สัดส่วน 2% ในปี พ.ศ.2561 เพิ่มขึ้นเป็น 3.89% )

ในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียดำเนินอุตสาหกรรมนี้แบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ ปลูก สกัด กลั่น รวมถึง อุตสาหกรรมปลายน้ำ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร เชื้อเพลิงชีวภาพ และโอเลโอเคมีคอล ส่วนอินโดนีเซียก็มุ่งอุตสาหกรรมไบโอดีเซล ขณะที่ประเทศไทย ส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมกลางน้ำ เช่น ผู้ประกอบการ 48 รายรายได้รวมประมาณ 50,000 ล้านบาท มีส่วนกลางน้ำอย่างอุตสาหกรรมอาหาร ประมาณ 34,000 ล้านบาท มีอุตสาหกรรมปลายน้ำอย่าง PTT Global Chemical เพียงประมาณ 11,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีความท้าทายในเชิงโครงสร้างการจัดการ เนื่องจากมีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลายส่วน ไม่ได้บูรณาการกัน เช่น กระทรวงเกษตรดูเรื่องผลทะลายปาล์ม กระทรวงอุตสาหกรรมดูแลเรื่องโรงสกัด โรงกลั่น อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ กระทรวงพาณิชย์ดูแลเรื่องลานเท ควบคุมการขนส่ง ควบคุมน้ำมันพืชภายใน ราคานำเข้าส่งออก 

ในขณะที่มาเลเซีย มีการทำงานรวมศูนย์ตั้งแต่ปี 2520 มี สถาบันน้ำมันปาล์มแห่งชาติ และสำนักงานใบอนุญาตและขึ้นทะเบียนปาล์ม ต่อมาปี 2543 เปลี่ยนมาเป็น MPOB: The Malaysian Palm Oil Board ประกอบไปด้วย 6 ส่วนงานวิจัย และ 2 ส่วนงานบริการ 

ยังมีความท้าทายในเชิงนโยบายอีกมากมาย เช่น ความชัดเจนต่อสถานะอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในประเทศ  การพัฒนาความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ การเป็นสมาชิกสภาประเทศผู้ผลิตน้ำมันปาล์ม หรือ Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) 

เรื่องมาตรฐานปาล์มน้ำมันของประเทศอินโดนีเซียมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มเรียกว่า ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) ส่วนประเทศมาเลเซียมีมาตรฐานปาล์มน้ำมันที่มีการผลิตอย่างยั่งยืน (Malaysian Sustainable Palm Oil: MSPO) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่มีการยอมรับและปฏิบัติจริง แต่ประเทศไทยมีมาตรฐาน RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) ซึ่งยังไม่เป็นที่ยอมรับและไม่มีการปฏิบัติ

ดังนั้น หากประเทศไทยอยากพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันอย่างจริงจัง ต้องดำเนินการ เช่น ควรมีกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการพลังงาน และอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันใน ประเทศให้ชัดเจนและสอดคล้องกัน การเข้าเป็นสมาชิก CPOPC การกำหนดมาตรฐาน การกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ

ปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจของไทยที่มีศักยภาพสูง ไม่ใช่เฉพาะการนำมาทำน้ำมันเพื่อการบริโภค ในอุตสาหกรรมอาหารเท่านั้น แต่บทบาทยังสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมพลังงานได้

ดังนั้น ภาครัฐต้องเข้ามาดำเนินการอย่างจริงจัง โดยเฉพาะกับความร่วมมือ IMT-GT  หากตกขบวนเป็นเรื่องน่าเสียดาย ปลายปีนี้รัฐบาลมาเลเซียจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 27 แผนงาน IMT-GT ณ รัฐกลันตัน หวังว่าประเทศไทยจะมีแผนกลยุทธ์ความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

“Jump Thailand” จาก “ภารกิจคิดเผื่อเพื่อคนไทย” สู่พันธกิจขับเคลื่อนประเทศไทยโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ทุกความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ เริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ ที่มีพลัง เช่นเดียวกันกับโครงการ "ภารกิจคิดเผื่อเพื่อคนไทย Jump Thailand” ที่เกิดจาก ไม้ขีดไฟก้านแรก “AIS Academy”

Zipmex เปิดตัว ZLaunch แพลตฟอร์มเพื่อรับรางวัลเป็นโทเคน

Zipmex (ซิปเม็กซ์) แพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำเสนอนวัตกรรมแห่งโลกคริปโตฯ ZLaunch

ทวงคืนตั๋วรายเดือนจาก BTS คนกรุงเทพต้องจ่ายค่าเดินทางแพง

เมื่อช่วงสิ้นเดือนกันยายน บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอสซี ประกาศหยุดขายโปรโมชั่นเที่ยวเดินทาง 30 วันทุกประเภท (ตั๋วรายเดือน)

อยากเป็นนักพัฒนาบล็อกเชน ต้องเริ่มต้นอย่างไร?

ความท่ามกลางกระแสความนิยมในคริปโทเคอร์เรนซี DeFi และ NFT ที่ต่างทำงานอยู่บนเทคโนโลยีบล็อกเชน ส่งผลให้อาชีพนักพัฒนาบล็อกเชนกำลังได้รับความสนใจจากทั้งองค์กรและนักพัฒนาทั่วโลกเป็นอย่างมาก

ทรู 5G จับมือ Nonvoice Alive เปิด“True 5G Innovative Cloud

ทรู 5G ผนึกพันธมิตรชั้นนำระดับสากล Nonvoice Alive ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน 5G และเทคโนโลยี AR เสมือนจริงแห่งแรกและแห่งเดียวในโลกจากอเมริกา เปิดประสบการณ์สุดล้ำ "True 5G Innovative Cloud AR with Nonvoice Alive"

ฟิตบิท พรีเมี่ยม เปิดตัวหลักสูตร StrongWill ร่วมกับ Will Smith

เมื่อเร็ว ๆ นี้ วิลล์ สมิธ ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวฟิตบิท พร้อมกับประกาศความมุ่งมั่นว่าจะปรับปรุงสุขภาพและการใช้ชีวิตของเขาให้ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน

การนำพาประเทศไทยก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรมใหม่

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยยืนโดดเด่นในฐานะหนึ่งในฐานการผลิตชั้นนำของภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการผลิตยานยนต์

หัวเว่ย จ่อเปิดตัวไลน์อัปสินค้าไอทีใหม่ 28 ต.ค. 2564

หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป (ประเทศไทย) พร้อมสร้างความตื่นเต้นให้คนรักสมาร์ทดีไวซ์ที่ช่วยให้การใช้ชีวิตเป็นไปได้แบบไร้รอยต่อมากขึ้นอีกครั้ง

สร้างการเติบโตให้กับ SME ด้วยโซลูชันใหม่ ที่ตอบโจทย์การตลาดบน TikTok

TikTok แพลตฟอร์มวีดีโอสั้นชั้นนำ เผยเบื้องหลัง "พลังแห่งความสุข" สู่โอกาสในการเติบโตของแบรนด์ ธุรกิจ และ SME ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ฟินนิกซ์ เผย 5 ฟีเจอร์สุดฟิน รับไลฟ์สไตล์ คนทำมาหากินทุกระดับ

ตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด-19 ในปี 2563 หนี้ครัวเรือนของคนไทยพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนมาถึงไตรมาสแรกปี 2564 พุ่งสูงถึง 90% ต่อจีดีพี

MUST READ

ตลาดสมุนไพรโตต่อเนื่องกว่าหมื่นล้าน ต้องการบุคลากรด้านแพทย์แผนไทยมากขึ้น

ปัจจุบัน "สมุนไพร" ถูกใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง อาทิ อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง อาหารเสริมยาสมุนไพร

KX บริษัทในเครือ KBTG ส่ง Coral นำพลังของ DeFi ไปอยู่ในมือของคนจำนวนมาก ผ่านมาร์เก็ตเพลส NFT

Decentralised finance มีทั้งบริการทางการเงินและบริการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน ประโยชน์ของ DeFi ไม่ได้ตกอยู่ในมือคนจำนวนมาก มีคนไม่ถึง 1% ที่ได้รับประโยชน์จากโลก DeFi

เดลล์ เทคโนโลยีส์ เปิดผลศึกษา ชี้องค์กรส่วนใหญ่ไม่มั่นใจว่าจะฟื้นฟูจากการโจมตีด้วยแรนซัมแวร์ได้

เดลล์ ขยายฐานความเป็นผู้นำด้านการปกป้องข้อมูล และสายผลิตภัณฑ์ด้านโซลูชันที่ให้ความยืดหยุ่นในการรับมือกับการโจมตีทางไซเบอร์ ด้วยซอฟต์แวร์และบริการใหม่

หัวเว่ย จ่อเปิดตัวไลน์อัปสินค้าไอทีใหม่ 28 ต.ค. 2564

หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป (ประเทศไทย) พร้อมสร้างความตื่นเต้นให้คนรักสมาร์ทดีไวซ์ที่ช่วยให้การใช้ชีวิตเป็นไปได้แบบไร้รอยต่อมากขึ้นอีกครั้ง

เทรนด์ ‘ซื้อก่อนจ่ายทีหลัง’ ดิสรัปบัตรเครดิต เสริมทัพธีม ‘ฟินเทค’ โตแกร่ง

นับวัน โลกเทคโนโลยีทางการเงิน หรือ ‘ฟินเทค’ (Fintech) เข้ามาสร้างโลกการเงินใบใหม่ที่ใหญ่ยิ่งกว่าเดิม ความสะดวกสบาย รวดเร็วในการทำธุรกรรม Digital Payment ผ่านสมาร์ทโฟน
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น