TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Life 3 สมาคมจุฬาฯ ผนึก กกร. จัดเสวนาระดับชาติ “Better Thailand Open Dialogue ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม”

3 สมาคมจุฬาฯ ผนึก กกร. จัดเสวนาระดับชาติ “Better Thailand Open Dialogue ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม”

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมนิสิตเก่าเศรษฐศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จับมือ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) จัดงานเสวนา “Better Thailand Open Dialogue ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม” แลกเปลี่ยนความคิดเชิงสร้างสรรค์ครั้งแรกในประเทศไทย ร่วมกับ BRANDi and Companies และหลักสูตร Innovative Engineering for Sustainability ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 พร้อมไลฟ์สดผ่านช่องทางยูทูบ BetterThailand2022

นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมในเวที Better Stage เวทีสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม เพื่อจุดประกายแนวคิดและสร้างแรงบันดาลใจใหม่ ๆ และเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์ประเทศไทยที่ดีกว่าร่วมกัน และการจัดนิทรรศการ Better Thailand ในด้านต่าง ๆ จากภาครัฐ รวมทั้งบูทภาคเอกชนและ Startup ภายใต้โมเดลธุรกิจ BCG กว่า 30 หน่วยงานและบริษัท โดยประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในเวที Better Stage และชมนิทรรศการตลอดสองวันฟรี ณ ชั้น 5 รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน

ศักดิ์ชัย ยอดวานิช นายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การจัดเสวนา“เบตเตอร์ ไทยแลนด์ฯ” ในครั้งนี้ นับเป็นความร่วมมือระดับประเทศครั้งแรกในไทย ระหว่างภาคการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม ในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อค้นหาคำตอบที่ชัดเจนในประเด็นหลัก 5 ส่วนสำหรับคนไทยทุกคน ได้แก่ 1) ภาพรวมของประเทศไทย 2) เศรษฐกิจ 3) สังคม 4) สิ่งแวดล้อม และ 5) คุณภาพชีวิต รวมกว่า 50 ประเด็น โดยมี 35 ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและทิศทางของประเทศจากภาคการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม ร่วมเสวนา

หัวใจหลักของงานเสวนาคือ การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมค้นหาคำตอบกับประเด็นคำถามที่ค้างคาใจ ครอบคลุมตั้งแต่ระดับมหภาคไปจนถึงจุลภาค อาทิ ประเทศไทยหลังสถานการณ์โควิด-19 จะเป็นอย่างไร เศรษฐกิจจะดีขึ้นหรือไม่ การวางโครงสร้างพื้นฐานให้แข็งแกร่ง การวางแนวทางเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับประเทศในการแข่งขันในเวทีโลก การแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณะและหนี้ครัวเรือน สินค้าราคาแพง ปัญหาค่าครองชีพ ปัญหาสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว และการผลักดันให้กฎหมายและระบบราชการไทยก้าวทันโลกยุคดิจิทัล เป็นต้น พวกเราทุกคนจะมาร่วมเปลี่ยนความสงสัยให้กลายเป็นความหวังและนำไปสู่ความร่วมมือในการจัดการประเทศอย่างสมดุล ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาประเทศให้ดีกว่าเดิมอย่างเป็นรูปธรรม” ศักดิ์ชัย กล่าวเสริม

วันแรก ถามมา-ตอบไปกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเต็มสูบ

ในโอกาสนี้ สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ร่วมนำเสนอแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ในเวทีเสวนาหัวข้อ มองเศรษฐกิจโลก สะท้อนเศรษฐกิจไทย ร่วมกับ ดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และ ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ รองผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงาน Economic Intelligence Center (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยแลกเปลี่ยนมุมมองความเป็นไปของเศรษฐกิจโลกและผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจหลังโควิด เพื่อร่วมหาแนวทางการแก้ปัญหาและบรรเทาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจระยะสั้น ไปจนถึงเศรษฐกิจไทยยุคใหม่ในระยะยาว ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกหลังโควิด ซึ่งจะเป็นโอกาสสำหรับคนไทยทุกคน

ในภาคบ่าย ฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเสวนาในหัวข้อ “เศรษฐกิจไทยยุคใหม่ ประเทศไทยก้าวต่อไปอย่างไร ช่วงที่ 1” ร่วมกับยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, มล.ชโยทิต กฤดากร ผู้แทนการค้าไทย, เกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และอุกฤษ อุณหเลขกะCo-Founder & CEO จาก Ricult เกี่ยวกับทิศทางการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและภาคการเกษตร ควบคู่ไปกับการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยการสนับสนุน เช่น เทคโนโลยีและการพัฒนาในเชิงพื้นที่ที่จำเป็นต่อการเติบโต รองรับทั้งวิกฤตและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

ขณะที่ ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเวทีเสวนาหัวข้อ “เศรษฐกิจไทยยุคใหม่ ประเทศไทยก้าวต่อไปอย่างไร ช่วงที่ 2” ร่วมกับ ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC), ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI), สนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย CEO บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) เพื่อค้นหาแนวทางการสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทย ผ่านการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อวางรากฐานที่เข้มแข็งและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

วันที่สอง ค้นหาคำตอบในประเด็นสังคม-สิ่งแวดล้อม-คุณภาพชีวิตอย่างเข้มข้น

สำหรับงานเสวนา “เบตเตอร์ ไทยแลนด์ฯ” ในวันที่สองนั้น ได้รับเกียรติจากวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “สังคมยุคใหม่ กฎหมายทันสมัย ระบบราชการทันโลกแก้คอรัปชั่นทันที” แสดงทรรศนะทางด้านประเด็นสังคมว่า การบริหารจัดการประเทศและสังคมในปัจจุบันกำลังเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง ทุกเรื่องต้องใช้เวลา แต่เราเดินไปข้างหน้าแน่นอน

จากนั้น วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “สิ่งแวดล้อมยุคใหม่ เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจ” ร่วมกับ ศ. ดร. นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, กุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน, อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

เผยถึงการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในทุกภาคส่วน การหาโมเดลธุรกิจใหม่เพื่อลดโลกร้อน เพิ่มพลังงานสะอาด เยียวยาระบบนิเวศ โดยมีเป้าหมายในการทำให้เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเติบโตร่วมกันได้ และบรรลุเป้าหมายในการทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น และพร้อมส่งมอบสิ่งแวดล้อมคุณภาพดีให้คนรุ่นต่อไป

ในภาคบ่ายมีการเสวนาเกี่ยวกับประเด็นด้านคุณภาพชีวิตอย่างสร้างสรรค์ อนุทิน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำทีมเสวนาในหัวข้อ “คุณภาพชีวิตยุคใหม่ ดูแลทุกวัย ยกระดับสวัสดิการ” กับการแก้ไขปัญหาพื้นฐานในการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุข การศึกษา รวมถึงการบริหารจัดการบริการและสวัสดิการภาครัฐ เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการ ทุกเพศ ทุกวัย อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง โดยมีตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และอ้อนฟ้า
เวชชาชีวะ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ร่วมเสวนา

และส่งท้ายพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน, พรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมเสวนาในหัวข้อ “คุณภาพชีวิตยุคใหม่ ลดความเหลื่อมล้ำ ให้โอกาสทุกคน” ให้แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการให้
คนไทยทุกคนได้เข้าถึงงานที่มีคุณภาพ มีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาหนี้สิน จนนำไปสู่การกำจัดความยากจนอย่างยั่งยืน

ผู้สนใจสามารถรับชมเสวนา “เบตเตอร์ ไทยแลนด์ฯ” บนเวทีหลักได้ในวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2565
เวลา 09:00-16:30 น. ทางช่อง YouTube BetterThailand2022

เปิดเวที Better Stage เพื่อคนรุ่นใหม่ โชว์ผลงานภายใต้แนวคิด Better Thailand

นอกจากการเสวนาบนเวทีหลักแล้ว ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมบนเวที Better Stage เวทีสร้างสรรค์ของ
คนรุ่นใหม่ เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม
โดยมีวิทยากรในหลากหลายแขนง มาแชร์ความรู้และประสบการณ์สร้างสรรค์ประเทศไทยที่ดีกว่า ในด้านอาหาร สิ่งแวดล้อม วัสดุ ดนตรี และเศรษฐกิจ เพื่อจุดประกายแนวคิดและแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ในการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประเทศไทยที่ดีกว่า ให้กับคนรุ่นใหม่ผ่านการเสวนาและกิจกรรมที่น่าสนใจต่าง ๆ ได้แก่

 • การพูดคุยกับ “โตโน่ ภาคิน” ทูตแห่งมหาสมุทรเพื่อความยั่งยืนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในหัวข้อ “ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ ทำอย่างไรให้มนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน”
 • ร่วมสนุกกับเวิร์กชอปการทำอาหาร โดย เชฟชุมพล เพื่อต่อยอดอาหารพื้นถิ่น โดยใช้วัตถุดิบแบบ Plant base
 • การเสวนาหัวข้อFuture Materials วัสดุเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)
 • การเสวนาหัวข้อ “Race to Thailand Net Zero คนรุ่นใหม่ช่วยขับเคลื่อนได้อย่างไร” โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO) 
 • เสวนาหัวข้อ“BCG อนาคตสำหรับคนรุ่นใหม่” โดย McKinsey ตัวแทนภาคเอกชน และ Startup
 • การเสวนาหัวข้อ “Restart Engineering นิยามวิศวกรรมศาสตร์ในโลกยุคใหม่” โดยสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การเสวนาหัวข้อ “Restart Business นิยามธุรกิจในโลกใบใหม่” โดย สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การแสดง Thai Fighting Spirit โดย depa รวมทั้งการแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยของกลุ่มศิลปิน 
  “คิดบวกสิปป์”
  และการแสดงดนตรีแนว Asian Pop จากกลุ่มศิลปิน “Asia 7”

พร้อมชมนิทรรศการ “Better Thailand” ที่ได้รวบรวมผลงานสำคัญและโดดเด่นของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า 30 หน่วยงานมาจัดแสดง รวม 5 โซน ได้แก่ 1) โซนสถาบันการเงิน เสนอมาตรการช่วยเหลือประชาชนด้านการเงิน พร้อมโปรแกรมสินเชื่อตอบโจทย์รายย่อยและ SME  2) โซนหน่วยงานราชการ นำเสนอผลงานสำคัญเพื่อการพัฒนาอนาคตประเทศไทย 3) โซน BCG จัดแสดงโครงการ BCG และการเกษตรแบบ Smart Farming พร้อมการสาธิต Application แพลตฟอร์มรถ EV  4) โซน Start Up จัดแสดงเรื่องนวัตกรรม Carbon Capture และโครงการลดใช้พลังงานด้วยเทคโนโลยี AI และ IoT รวมทั้งการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์รีไซเคิลและอัพไซเคิล ที่นำพลาสติกเหลือใช้มาผ่านนวัตกรรมและดีไซน์ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของแบรนด์ต่าง ๆ และ 5) โซน Bio สาธิตการทำอาหารจากผลิตภัณฑ์ Plant Base จัดแสดงบูท Virtual Reality (VR) Game และ Software เกษตรอัจฉริยะ พร้อมจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสำหรับคนรักสุขภาพ

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเยี่ยมชมนิทรรศการ “Better Thailand” และร่วมกิจกรรมในเวที “Better Stage”  ในวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม เวลา 10:00 – 16:30 น. ณ ชั้น 5 รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ดิอาจิโอ เปิดตัวแคมเปญ “Wrong Side of the Road” หวังช่วยลดอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับในไทย

‘อาภา หน่อตา’ กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้สัญชาติด้วยงานเย็บปักถักร้อย พร้อมใช้ออนไลน์สู้วิกฤติท่องเที่ยว

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

TECNO เปิดตัวสมาร์ทโฟน CAMON 19 ซีรีส์ใหม่ สุดทันสมัย เตรียมเปิดตัวไทยเดือนกรกฎาคมนี้

เทคโน (TECNO) เปิดตัวสมาร์ทโฟน TECNO CAMON 19 ซีรีส์ใหม่ ผลิตภัณฑ์ระดับโลก ในนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา แสดงก้าวสำคัญและกำหนดทิศทางของแบรนด์ TECNO สู่การเป็นแบรนด์พรีเมียมที่มีความสากล

แคนนอน เปิดตัวกล้องมิเรอร์เลส EOS R7 ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

แคนนอน (Canon) ตอกย้ำผู้นำตลาดกล้องมิเรอร์เลส เปิดตัวกล้อง Canon EOS R7 และ EOS R10 ที่ได้รับการส่งต่อเทคโนโลยีระบบโฟกัสจาก Canon EOS R3

TOD โคเปนเฮเกน กับการพัฒนาเส้นทางจักรยานอันดับหนึ่งของโลก

อะไรที่ทำให้ TOD ของเมืองโคเปนเฮเกน มุ่งเน้นการพัฒนาเส้นทางจักรยาน จนได้ชื่อว่าเป็น "เมืองหลวงแห่งจักรยาน"

Aruba แนะโรงงานอุตสาหกรรมใช้ AIOps ผนวก IT กับ OT ให้เป็นหนึ่งเดียวฝ่าอุปสรรคหลังยุคโควิด

ยุคหลังการแพร่ระบาดโควิด โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ จะต้องปรับเปลี่ยนตนเองเข้าสู่เส้นทางเศรษฐกิจดิจิทัลให้เท่าทันหรือล้ำหน้าคู่แข่งทั่วโลก ด้วยการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือและโซลูชันที่เหมาะสม

บลูบิค ส่งนวัตกรรม ‘LISMA’ ที่ใช้งาน SAP ผ่าน LINE App ได้เรียลไทม์

บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK โปรโมตนวัตกรรม LISMA: LINE as SAP Mobile Application ที่เชื่อมต่อระบบ SAP เข้ากับแอปพลิเคชัน LINE

อนุรักษ์กระบือไทย ไม่ให้สูญพันธุ์

คำเปรียบเปรยที่ว่า “โง่เหมือนควาย” มาจากไหน? เพราะในความเป็นจริงแล้ว ควายฉลาดและสอนได้ ตลอดเวลาที่ผ่านมาควายจึงถูกใช้เป็นแรงงานหลักในการทำเกษตรกรรม  “ควาย” หรือ “กระบือ” สามารถทำงานได้ปีละประมาณ 4 เดือน ทำงานวันละ 5 ชั่วโมง กระบือตัวหนึ่งใช้งานไถนาเฉลี่ยปีละ 10 ไร่   ในภาพความทรงจำ ควาย คือ สัตว์เลี้ยงที่มีบุญคุณมานานนับปีที่สามารถช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวนา แต่ในปัจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจส่งผลให้การใช้แรงงานควาย หรือ กระบือลดน้อยลง แต่กลับเน้นในเรื่องของการบริโภค จึงต้องมีการอนุรักษ์กระบือไทยอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างการผลิตและการบริโภค

บี.กริม เพาเวอร์ ยกระดับอุตสาหกรรมพลังงานดิจิทัล ดันสตาร์ตอัพช่วยลดคาร์บอน

บี.กริม เพาเวอร์ ตอกย้ำความมุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรสู่ผู้นำผลิตพลังงานชั้นนำระดับโลก เดินหน้าสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด ร่วมสนับสนุนสตาร์ตอัพค้นหาโซลูชันช่วยอุตสาหกรรมไทยลดการปล่อยคาร์บอน

เจาะลึกเทรนด์ NFT กระแสโลกมาแรง ต่อยอดสู่การตลาดยุคใหม่

เมื่อเทรนด์ของสะสมในโลกดิจิทัลอย่าง NFT กำลังได้รับความนิยมจากคนทั้งโลกรวมถึงคนไทย นักการตลาดจากทั่วโลกเชื่อว่า NFT กำลังจะกลายเป็นหนึ่งในรูปแบบการทำตลาดยุคดิจิทัลที่มาแรงมาก

‘แปซิฟิก ไพพ์’ จาก ‘กงสี’ สู่ ‘มืออาชีพ’ … ทรานส์ฟอร์มก่อนถูกดิสรัป

กระแส Technology Disruption หรือ Digital Disruption ยิ่งมายิ่งแรง ส่งผลสะเทือนเป็นวงกว้างไปทั่วทุกอุตสาหกรรม จากเทคโนโลยีดิจิทัลกลายเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้กิจกรรม หรือกิจการที่ดำเนินมาในอดีตต้องพลิกผันอย่างรวดเร็ว

เงินเฟ้อ ดอกเบี้ย และมาม่า

น้ำมันแพงส่งผลให้ต้นทุนสินค้า บริการ รวมไปถึงต้นทุนในการดำรงชีวิตพุ่งพรวด และเป็นเหตุให้โรคเงินเฟ้อกลับมากำเริบและระบาดไปทั่วโลก

MUST READ

เจาะลึกเทรนด์ NFT กระแสโลกมาแรง ต่อยอดสู่การตลาดยุคใหม่

เมื่อเทรนด์ของสะสมในโลกดิจิทัลอย่าง NFT กำลังได้รับความนิยมจากคนทั้งโลกรวมถึงคนไทย นักการตลาดจากทั่วโลกเชื่อว่า NFT กำลังจะกลายเป็นหนึ่งในรูปแบบการทำตลาดยุคดิจิทัลที่มาแรงมาก

ดีป้าคว้ารางวัลจากสหประชาชาติ ผลงานส่งเสริมนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนเกาะลิบง

ดีป้า คว้ารางวัลระดับสากลจากสหประชาชาติ United Nations Public Service Awards 2022 ในสาขาการส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อส่งมอบบริการที่ครอบคลุม และมีความเสมอภาคเป็นธรรม

DGA ร่วมกับ กทม. ผลักดันการเปิดเผยข้อมูล เน้นการมีส่วนร่วม ตรวจสอบได้

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA นำโดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และคณะผู้บริหาร DGA ให้การต้อนรับ รศ. ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ และศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ

OR เปิด “ปิ่นโตปั๊ม” บริการสั่งอาหารล่วงหน้าจากร้านค้าใน PTT Station ผ่านช่องทาง Line หรือแอป QueQ

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท คิวคิว (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท อินดี้ ดิช จำกัด ร่วมเปิดตัว “ปิ่นโตปั๊ม” บริการสั่งอาหารล่วงหน้าจากร้านค้าภายในสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น

อนุรักษ์กระบือไทย ไม่ให้สูญพันธุ์

คำเปรียบเปรยที่ว่า “โง่เหมือนควาย” มาจากไหน? เพราะในความเป็นจริงแล้ว ควายฉลาดและสอนได้ ตลอดเวลาที่ผ่านมาควายจึงถูกใช้เป็นแรงงานหลักในการทำเกษตรกรรม  “ควาย” หรือ “กระบือ” สามารถทำงานได้ปีละประมาณ 4 เดือน ทำงานวันละ 5 ชั่วโมง กระบือตัวหนึ่งใช้งานไถนาเฉลี่ยปีละ 10 ไร่   ในภาพความทรงจำ ควาย คือ สัตว์เลี้ยงที่มีบุญคุณมานานนับปีที่สามารถช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวนา แต่ในปัจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจส่งผลให้การใช้แรงงานควาย หรือ กระบือลดน้อยลง แต่กลับเน้นในเรื่องของการบริโภค จึงต้องมีการอนุรักษ์กระบือไทยอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างการผลิตและการบริโภค
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น