TH | EN
TH | EN
หน้าแรกTechnologyสปสช. ธ.ก.ส. และ สวทช. เปิดตัว “เครื่องตรวจสุขภาพอัตโนมัติ”

สปสช. ธ.ก.ส. และ สวทช. เปิดตัว “เครื่องตรวจสุขภาพอัตโนมัติ”

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 สปสช. ธ.ก.ส. และ สวทช. ร่วมเปิดตัวเครื่องตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นอัตโนมัติ “มิติใหม่ ธ.ก.ส. ธนาคาร กับ สุขภาพ” ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ดูแลประชาชน กระจายติดตั้งครบ 100 เครื่องแล้ว ณ สาขา ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ ประชาชนเข้ารับบริการฟรี

-DGA จับมือหน่วยงานรัฐ ลงนามความร่วมมือพัฒนาต้นแบบ AI ด้านการตรวจสอบ
-NECTEC ดัน IDA ยก อุตสาหกรรม 4.0

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ร่วมมือกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เสนอโครงการ “รู้เท่าทันเท่ากับการป้องกันโรคไม่ติดต่อเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ของสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วนั้น มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ และส่งเสริมให้ประชาชนรู้เท่าทันด้านสุขภาพ ตระหนักเรื่องการป้องกันดูแล สร้างเสริมสุขภาพตนเองให้มีสุขภาพดี และเข้ารับการรักษาอย่างเหมาะสม รวมถึงการป้องกันไม่ให้เกิดกลุ่มโรคไม่ติดต่อ หรือ Non-communicable diseases-NCDs เพื่อป้องกันความรุนแรงของโรค โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ร่วมพัฒนาและผลิตเครื่องตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นอัตโนมัตินี้ และได้ลงนามความร่วมมือ 3 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

เป้าหมายความร่วมมือในครั้งนี้ คือจัดให้มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นอัตโนมัติที่สาขา ธ.ก.ส. และพื้นที่ในการกำกับดูแลของ สปสช. จำนวน 100 แห่ง ทั่วประเทศ ซึ่ง สวทช. ได้ดำเนินการติดตั้งและเปิดใช้งานจริงครบทั้ง 100 แห่งแล้ว ครอบคลุม 77 จังหวัด ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 และนำมาสู่การเปิดตัวเครื่องตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นอัตโนมัติ ภายใต้แนวคิด “มิติใหม่ ธ.ก.ส. ธนาคาร กับ สุขภาพ” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบและใช้ประโยชน์เข้าถึงบริการสุขภาพในขั้นพื้นฐาน

นายนิพัฒน์ เกื้อสกุล รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ธ.ก.ส. ให้ความสำคัญกับโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้เท่าทันด้านสุขภาพ และตระหนักเรื่องป้องกันดูแลและสร้างเสริมสุขภาพของตนเองให้มีสุขภาพดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ ธ.ก.ส. ในการเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรไทยและครอบครัว ซึ่งมีเป้าหมายให้คุณภาพชีวิตเกษตรกรและครอบครัวดีขึ้น ทำให้ประชาชน เกษตรกรและครอบครัว มีความรู้ และตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพรู้เท่าทันป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เป็นการป้องกัน ส่งผลให้มีสุขภาพที่ดี แข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ด้าน ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. กล่าวว่า สวทช. โดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) มีความยินดีในความร่วมมือในการพัฒนาและติดตั้งเครื่องตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นอัตโนมัติ ในการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาร่วมดูแลสุขภาพประชาชน ขณะเดียวกันโครงการดังกล่าวยังสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศ และผลักดันให้เกิดการขยายผลเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของไทยให้ก้าวสู่สังคมที่มีคุณภาพด้านสุขภาพ การแพทย์ และตอบโจทย์ประชาชนคนไทยให้ดีขึ้น และยังสอดรับกับแนวทางในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรม ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
การใช้งานเครื่องตรวจสุขภาพเบื้องต้นอัตโนมัติ ประกอบด้วยการชั่งน้ำหนัก บันทึกค่าส่วนสูง วัดความดันโลหิต การประมวลผลดัชนีมวลกาย โดยผลของการวัดที่ได้จะถูกแปลค่าและประเมินระดับความเสี่ยงด้านสุขภาพ มีข้อมูลให้คำแนะนำการปฏิบัติตัว ทั้งข้อมูลนี้จะถูกส่งไปที่ระบบคลาวด์ (Cloud) เพื่อเก็บข้อมูลผู้ถูกวัดแต่ละคนไว้ เพื่อติดตามความคืบหน้าระบบสุขภาพที่เป็นระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ซึ่ง สปสช. สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์และติดตามข้อมูลสุขภาพประชาชน ตลอดจนนำไปกำหนดนโยบายสุขภาพที่เหมาะสมกับชุมชนแต่ละพื้นที่แต่ละภูมิภาคได้

“อย่างไรก็ตามระบบระบบคลาวด์ (Cloud) จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือช่วยเสริมการจัดเก็บข้อมูลที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ได้ทำอยู่แล้วนั้นให้เป็นระบบมากขึ้น ทั้งนี้ในอนาคตทีมวิจัยจะพัฒนาต่อยอด ให้เครื่องฯ ให้มีฟังก์ชันเซ็นเซอร์เพิ่มเติม เช่น เซ็นเซอร์การตรวจวัดสารพิษในร่างกายให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่เป็นลูกค้าหลัก ของ ธ.ก.ส. ซึ่งล้วนแต่เป็นข้อมูลสำคัญที่จะสามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อการกำหนดนโยบายการป้องกันสุขภาพ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งเครื่องนี้จะเป็นการผลักดันให้เกิดการทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถต่อยอดนำไปสู่การใช้งาน และตอบโจทย์เทคโนโลยีที่จะช่วยในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป” ดร.ชัย กล่าวทิ้งท้าย

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

-พี่ก้อน และ แก๊งเพื่อน จัดกิจกรรมคืนความสนุกให้ลูกค้า
-การเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์และเขียนโปรแกรมสมัยนักศึกษาเมื่อเกือบ 40 ปีก่อน
-เศรษฐกิจไทยหลัง COVID-19 ทิ้งแผลสาหัส ทำใจซบยาว
-AIS eSports STUDIO จัดเต็ม 4 โซนเด็ดเพื่อคอเกม

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ