TH | EN
TH | EN
spot_imgspot_imgspot_img
หน้าแรกSustainabilityเทรนด์ ESG ปี 2024 “ธุรกิจมีความเสี่ยงสูง หากไม่เร่งปรับตัว”

เทรนด์ ESG ปี 2024 “ธุรกิจมีความเสี่ยงสูง หากไม่เร่งปรับตัว”

เทรนด์ ESG ยังคงเป็นกระแสหลักในยุคปัจจุบัน ยิ่งไปกว่านั้นในปี 2024 จะมีความเข้มข้นสูง เพราะผู้บริโภคนักลงทุนต่างให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลกันมากขึ้นเรื่อย ๆ ธุรกิจที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกขาดความรับผิดชอบต่อสังคมเสี่ยงถูกโจมตี หรือเรียกว่า “เทรนด์ Climate Action” ซึ่งเป็นประเด็นเกี่ยวกับโลกร้อน อุณภูมิที่เปลี่ยนแปลง ทั้งฝุ่น มลภาวะต่างๆ เกิดความแห้งแล้งสู่ภาวะ การขาดแคลนอาหารในที่สุด

แม้แต่ธนาคารเองเริ่มหันมาให้ความรู้กับผู้ประกอบการด้านการให้สินเชื่อ หรือการสนับสนุนด้านการเงิน เน้นย้ำต่อไปนี้ บริษัทต้องให้ความสำคัญในเรื่องของ ESG ดังนั้นธุรกิจจึงควรเร่งปรับตัวให้ทันเทรนด์ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและเติบโตอย่างยั่งยืน   

Kbank GHG Accounting Management

เทรนด์ ESG ที่น่าจับตามอง

 • Focus on Climate Action อัจฉรา ปู่มี, PAC Corporation ระบุว่า “ปัจจุบันต้องโฟกัสไปที่ Climate Action” มุ่งเน้นไปที่การดำเนินการด้านสภาพอากาศ หากรู้ว่าโลกจะร้อนขึ้น จนเกิดภาวะแห้งแล้ง และจะนำไปสู่ขาดแคลนอาหารแล้ว Action ทั้งในด้าน Corporate ขนาดใหญ่ SMEs, Startup จะมีสินค้าและบริการที่สามารถตอบโจทย์ เกี่ยวกับการลดใช้พลังงานได้อย่างไรบ้าง บางกลุ่มปล่อยให้ Corporate ทำอยู่ฝ่ายเดียว เพราะคิดว่าเป็นองค์กรขนาดเล็ก ไม่มีโรงงาน แต่จริง ๆ แล้วองค์กรสามารถทำเท่าที่ทำได้ อาจจะเริ่มต้นจากการทำ (S – Social) สร้างกำกับดูแล หรือสร้าง Mindset (มายเซ็ต) ที่ดีให้กับพนักงานเพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น รณรงค์ลดการใช้พลังงาน แยกขยะ ลดการใช้พลาสติก เพื่อโลกที่ดีกว่า
 • Tech-Driven ESG Solutions ดิจิทัล พลังขับเคลื่อน ESG เข้ามีบทบาทสำคัญ สามารถช่วยธุรกิจต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมาย ด้านความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างเช่น การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน สามารถช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและนักลงทุนได้ หรือเรื่องของการทำแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการคำนวณ Carbon Accounting การรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่กำลังมาแรงในปัจจุบัน เทคโนโลยีต่าง ๆ เหล่านี้ ก็สามารถนำมาใช้ได้เพื่อติดตาม วิเคราะห์ข้อมูล ระบุความเสี่ยง และโอกาส พัฒนา ESG ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 • Growing Importance of Diversity Equity and Inclusion ประเด็นทางด้านโซเชียลเป็นสิ่งสำคัญมาก ความหลากหลาย ความเสมอภาค เรื่องการจ่ายค่าแรงที่เป็นธรรม เรื่องของสวัสดิการ ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน และชุมชนรอบข้าง ถือว่าเป็นความเสี่ยงหากไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้ แต่ถ้าองค์กรเริ่มทำก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างภาพลักษณ์ ยิ่งไปกว่านั้น หากสามารถทำแล้วเกิดความ Impact ให้กับพนักงานหรือกับชุมชนเอง แน่นนอนว่าจะส่งผลบวให้กับองค์กร การทำในลักษณะนี้ก่อนอื่นอย่ามองข้ามว่าต้องเป็นองค์กรขนาดใหญ่ทำเท่านั้น SMEs, Startup ก็ต้องหันมาลงมือทำเช่นกัน
 • Global Stocktake การพูดคุยเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย Net Zero คงต้องมองย้อนกลับไปดูว่าแต่ละประเทศลดการปลดปล่อยและมีการพัฒนาไปมากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับเป้าหมาย เพื่อปกป้องโลกลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
 • Transition Away from Fossil Fuel การทำอย่างไรให้สามารถเปลี่ยนผ่านจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลไปสู่พลังงานทางเลือก เช่น การใช้พลังงานทดแทนให้มากขึ้น 3 เท่า พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานคลื่น พลังงานน้ำต่าง ๆ
 • Five Pillars of Energy Transition by 2030 การใช้พลังงานต้องตระหนักกันให้มากขึ้น ไม่เปิดทิ้งเปิดขว้าง หรือใช้อุปกรณ์ที่ไม่ประหยัดพลังงาน รวมถึงลดใช้พวกเชื้อเพลิงถ่านหิน ฟอสซิลต่าง ๆ มุ่งสู่การลดปลดปล่อยมีเทน 75% ในปี 2030  
 • Loss and Damage Fund ประเทศที่พัฒนาแล้วสร้างผลกระทบแต่ประเทศที่ได้รับผลกระทบคือประเทศที่กำลังพัฒนา

ทั้งนี้ จากข้อมูลรีเสิร์ชพบว่า “สินค้าและบริการปัจจุบันจะมีกลิ่นอายของเรื่องรักษ์โลกอยู่ด้วย ส่งผลให้คนอยากซื้อสินค้าและบริการมากขึ้น รวมถึงพนักงานก็อยากทำงานมากขึ้น” แล้วองค์กรของคุณมี Action มุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายด้าน ESG ในระยะยาว หรือเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันที่ช่วยให้เกิด ESG ที่ชัดเจน และดำเนินการตามนโยบาย กลยุทธ์อย่างจริงจังแล้วหรือยัง ?

ดังนั้น ความต้องการพลังงานหมุนเวียนของโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาคธุรกิจต่าง ๆ ต่างก็ต้องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงหันมาลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในธุรกิจที่ตอบสนองต่อเทรนด์ของโลก

ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ธนพงษ์ ณ ระนอง (Beacon VC) ระบุ เทรนด์ ESG ปี 2024 ที่น่าจับตามอง คือเรื่องการลดการใช้พลังงาน ประหยัดทรัพยากร ประหยัดพลังงานไฟฟ้าให้มากขึ้น รวมถึงเรื่องของอาหาร Food System ก็จะได้รับความสนใจ เพราะอุตสาหกรรมต่าง ๆ ล้วนปล่อยคาร์บอน ดังนั้น จึงต้องสร้างความตระหนักด้านพลังงานหมุนเวียน และสร้างความร่วมมือเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยี เพื่อให้มีประโยชน์สูงสุดกับสิ่งแวดล้อม

กรณีศึกษา (ตัวอย่าง ห่วงโซ่คุณค่า ESG Café Amazon ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถเลี้ยงดูตนเองได้)

วิศน สุนทราจารย์ (PTT Oil and Retail Business Plc. (OR)) ระบุว่า วิสัยทัศน์ของ OR คือ เปิดโอกาสให้ทุกคนมาร่วมเติบโตกับเรา การบริหารจัดการชุมชน ดูแลชุมชนที่อยู่รอบข้าง ประกอบด้วย Value Chain ดังนี้

 1. Smart Coffee Farm (Coffee Sourcing) ผลผลิตคุณภาพสูง ช่วยเหลือชุมชน พัฒนาเทคโนโลยีการปลูก GAP ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ควบคู่กับระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 2. Cafe Amazon Roasting Plant ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน ติดตั้ง Solar Rooftop ของโรงคั่วกาแฟ Cafe Amazon
 3. Cafe Amazon Circular Living Store นำวัสดุที่ใช้งานแล้วมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ในโครงการ Waste to Value สร้างคุณค่าจากวัสดุเหลือใช้ เปลี่ยนขยะให้เป็นมูลค่า เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และลดการขาดแคลนทรัพยากรปัจจุบัน
 4. Consumer ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ เช่น ถุงหูหิ้วและหลอด Bioplastics

อย่างไรก็ตาม การที่จะบรรลุเป้าหมาย ESG ได้ต้องอาศัยความร่วมมือการสนับสนุนในหลายด้านไม่ว่าจะเป็น Corporate ขนาดใหญ่ SMEs , Startup ภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคประชาชนเอง หรือแม้กระทั่งความร่วมมือจากทุกประเทศ ล้วนมีความสำคัญอย่างยิ่งในการบรรลุเป้าหมาย เพื่อมุ่งสู่โลกที่ยั่งยืน ในทุกมิติ และยกระดับความเป็นอยู่ของทุกคนให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

“ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความยั่งยืนให้กับโลกของเรา”

ข้อมูลจากงาน AP Thailand Presents CTC FORECAST 2024 รู้ก่อน เริ่มก่อน เปลี่ยนแปลงก่อน (Session: ESG FORECAST)

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

พฤกษา จับมือ ออริจิ้น ร่วมทุนปั้น 3 โปรเจกต์ โรงแรม-คอนโด-บ้านเดี่ยว รวมมูลค่า 8,700 ล้าน

ส่องเทรนด์การบริหารคนปี 2024 ดึงดูดคนเก่ง เพิ่มประสิทธิภาพองค์กร

ส่องเทรนด์การบริหารคนปี 2024 ดึงดูดคนเก่ง เพิ่มประสิทธิภาพองค์กร


Business

พฤกษา จับมือ ออริจิ้น ร่วมทุนปั้น 3 โปรเจกต์ โรงแรม-คอนโด-บ้านเดี่ยว รวมมูลค่า 8,700 ล้าน

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ