TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Technology สวทช.-มก.-ชุมชนบ้านดอนหวาย เปิดตัว “ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว KUML”

สวทช.-มก.-ชุมชนบ้านดอนหวาย เปิดตัว “ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว KUML”

                                                                                                                                    สวทช.-มก.-ชุมชนบ้านดอนหวาย เปิดตัว “ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว KUML”แหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพด้วยความรู้ เทคโนโลยีและความใส่ใจ ส่งถึงเกษตรกรทั่วไทย สร้างรายได้หลังทำนา ส่งต่อผลผลิตคุณภาพสู่อุตสาหกรรมแปรรูป

วิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า ความต้องการของตลาดถั่วเขียวทั้งในและต่างประเทศมีสูง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมแปรรูป แต่ปริมาณการผลิตของไทยยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด

ในปี 2562 ไทยมีผลผลิตรวม 92,472 ตัน ขณะที่ความต้องการในประเทศสูงถึง 113,291 ตัน โดยมีผลผลิตเฉลี่ย 115 กิโลกรัม/ไร่

หลังจากที่ สวทช. ได้สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาถั่วเขียวให้คณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จนได้ถั่วเขียวสายพันธุ์ใหม่ KUML เบอร์ 1-5 และ 8 ที่ให้ผลผลิตสูงกว่า 200 กิโลกรัม/ไร่ ต้านทานโรค และทางสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) หน่วยงานภายใต้ สวทช. ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียว KUML แบบครบวงจรให้เกษตรกรในหลายพื้นที่แล้วนั้น ได้ช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตป้อนสู่อุตสาหกรรมแปรรูปและสร้างรายได้หลังการทำนาให้เกษตรกร“

สท. ได้ร่วมกับทีมวิจัยลงพื้นที่ให้ความรู้การผลิตถั่วเขียวแบบครบวงจรกับกลุ่มเกษตรกรบ้านดอนหวาย อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี ตั้งแต่ปี 2562

ทั้งเทคโนโลยีการปลูก การดูแลและจัดการแปลงปลูก จนถึงการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป ซึ่งเกษตรกรบ้านดอนหวายให้ความสนใจเข้าร่วมผลิตถั่วเขียวทั้งผลิตจำหน่ายเป็นเมล็ดพืชเพื่อบริโภคและผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์เพื่อจำหน่ายแก่เกษตรกรรายอื่น ซึ่งการผลิตเป็นผลิตเมล็ดพันธุ์ เกษตรกรต้องใช้ความรู้และความใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต หมั่นสำรวจแปลง จัดการพันธุ์ปน ป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช เก็บเมล็ดพันธุ์ด้วยมือเพื่อไม่เกิดการปนพันธุ์ รวมถึงการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ทั้งการทดสอบความงอกและการเก็บรักษา เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์คุณภาพที่เป็นต้นทางสู่การเพาะปลูก

ซึ่งกระบวนการเหล่านี้กลุ่มเกษตรกรบ้านดอนหวายได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความรู้และเทคโนโลยีเมื่อผนวกความใส่ใจ สามารถสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ ได้ราคา และเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของพวกเขา

โดยในปี 2563 กลุ่มเกษตรกรมีรายได้จากการผลิตถั่วเขียวรวมกว่า 6 ล้านบาท

เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว KUML ของกลุ่มฯ ได้รับการยอมรับจากผู้ซื้อ จนนำมาสู่การจัดตั้งเป็น“ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ KUML บ้านดอนหวาย” ซึ่งถือเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวคุณภาพระดับชุมชนแห่งแรกของไทยที่มีทั้งความรู้และเครื่องมือทดสอบที่ได้มาตรฐานทั้งเครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์ ชุดเพาะเมล็ดเพื่อตรวจสอบความงอก และชุดรมยาสำหรับเก็บป้องกันกำจัดแมลงในโรงเก็บ

ทั้งนี้ ยังสะท้อนให้เห็นถึงการเดินทางของงานวิจัยสู่การขยายผลและใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง โดยยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้เกษตรกร เกิดผลผลิตถั่วเขียวคุณภาพเข้าสู่ตลาดและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอีกด้วย”  

รศ.ดร.ประกิจ สมท่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นักวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ถั่วเขียว KUML กล่าวว่า ถั่วเขียวเป็นพืชหลังนาที่มีอายุการปลูกสั้น ปลูกได้ทั้งปี ใช้น้ำน้อย ซึ่งถั่วเขียว KUML เบอร์ 1-8 มีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 70 วัน ให้ผลผลิตสูง เมล็ดโต ต้านทานโรค

ถั่วเขียว KUML แต่ละเบอร์มีลักษณะที่แตกต่างกันบ้าง แต่ให้ผลผลิตไม่น้อยกว่า 200 กก./ไร่ และอาจได้ถึง 300 กก./ไร่ ขึ้นอยู่กับการดูแลและจัดการ

การเกิดขึ้นของ “ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว KUML บ้านดอนหวาย” แสดงถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มเกษตรกรบ้านดอนหวายที่เปิดรับความรู้และเทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียว และที่สำคัญคือความเอาใจใส่การผลิต โดยเฉพาะการผลิตเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ ซึ่งต้องใช้ทั้งความรู้ เครื่องมืออุปกรณ์ ประสบการณ์และความปราณีต เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์คุณภาพ ศู

นย์ผลิตเมล็ดพันธุ์แห่งนี้เป็นแหล่งผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว KUML ที่สร้างความมั่นใจให้ผู้ซื้อที่ไม่ใช่เพียงเกษตรกร แต่ยังรวมถึงหน่วยงานหรือบริษัทที่ต้องการได้เมล็ดพันธุ์คุณภาพไปส่งเสริมการปลูกให้เกษตรกร นำไปสู่การได้ผลผลิตที่ดีเข้าสู่อุตสาหกรรมแปรรูปต่อไป

วสันต์ พิลึก แกนนำกลุ่มเกษตรกรบ้านดอนหวาย กล่าวว่า กลุ่มฯ รู้จักถั่วเขียว KUML มาตั้งแต่ปี 2559 ทดลองปลูกและเก็บเมล็ดพันธุ์ด้วยมือ แต่ยังได้ผลผลิตไม่มากเนื่องจากใช้ประสบการณ์เดิม จนได้มาเรียนรู้การผลิตจาก สวทช. และทีมวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำให้เข้าใจวิธีการปลูก การดูแล และที่สำคัญคือการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาด

“ถั่วเขียว KUML โตเร็ว อายุปลูกสั้น สุกแก่พร้อมกัน ผลผลิตดก เก็บง่าย และทนโรคกว่าสายพันธุ์ที่เคยปลูกมา”

ความรู้จากทีมวิจัยทำให้ได้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ นอกจากส่งขายเป็นเมล็ดพืชหรือเมล็ดพันธุ์แล้ว สมาชิกยังได้แปรรูปเป็นต้นอ่อนและถั่วงอกขายในชุมชน สร้างรายได้เสริมให้ครอบครัว จนสามารถปลดหนี้สินได้

กลุ่มฯ มีสมาชิก 15 คน ในปี 2563 กลุ่มมีพื้นที่ปลูกถั่วเขียว KUML รวม 888 ไร่

เมื่อกลุ่มฯ มีความพร้อมทั้งความรู้และการจัดการโดยได้รับการสนับสนุนจาก สวทช. และทีมวิจัย กลุ่มฯ จึงได้เปิดเป็น “ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว KUML บ้านดอนหวาย” ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และพร้อมให้คำแนะนำการปลูกถั่วเขียวแก่เพื่อนเกษตรกรที่สนใจ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี สร้างรายได้ให้ครอบครัวและเปลี่ยนแปลงชีวิตการทำเกษตรให้ดีขึ้น เหมือนที่สมาชิกกลุ่มฯ ได้รับมาตั้งแต่ปลูกถั่วเขียว KUML นี้

ในปี 2563 กลุ่มเกษตรกรบ้านดอนหวายมีรายได้จากการผลิตถั่วเขียวรวม 6,097,600 บาท โดยแบ่งเป็นพื้นที่ผลิตถั่วเขียวเป็นเมล็ดพืช 800 ไร่ ได้ผลผลิต 184,640 กิโลกรัม ขายราคากิโลกรัมละ 30 บาท มีรายได้สุทธิ 4,768,800 บาท ขณะที่พื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ 88 ไร่ ได้ผลผลิต 24,640 กิโลกรัม ขายราคากิโลกรัมละ 60 บาท มีรายได้สุทธิ 1,328,800 บาท

ติดต่อศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว KUML บ้านดอนหวาย โทร. 087 1979510

STAY CONNECTED

5,407แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

จากเทคโนโลยีอวกาศจีน ช่วยชีวิตผู้ป่วย ‘ภาวะหัวใจล้มเหลว’

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ชายชาวจีนคนหนึ่งได้รับการปล่อยตัวจากโรงพยาบาลหลังรับการปลูกถ่ายหัวใจเทียมที่ใช้เทคโนโลยีการบินและอวกาศของจีน เพื่อใช้แทนอวัยวะที่ล้มเหลวของเขา

อาร์เอส กรุ๊ป ปิดงบปี 63 ทำกำไร All time High แจกวอร์แรนต์ฟรี

แม้ต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 มาตลอดทั้งปี 63 แต่ อาร์เอส กรุ๊ป ผลงานกลับโตแรงสวนกระแส ทำรายได้รวมมากถึง 3,774 ล้านบาท กำไรพุ่ง 528 ล้านบาท หรือเติบโตขึ้น 45% จากปีก่อน

“ผู้หญิงต้องสวยและมั่นใจขึ้นกว่าเมื่อวาน” เคล็ดลับสวยสมมง ฉบับ น้ำตาล – ชลิตา

กระแสนางงามฟีเวอร์ กำลังจะกลับมาอีกครั้ง กับการประกวดมิสยูนิเวิร์สปี 2020 ที่หลายคนรอคอย ซึ่งตอนนี้นางงามจากทั่วทุกประเทศก็เริ่มมีการพรีเซ้นต์ตัวเองที่หลากหลาย เพื่อแย่งชิงพื้นที่ในใจกรรมการและแฟน ๆ กันบ้างแล้ว แต่ขณะที่เราทุกคนกำลังรอคอยการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้น วันนี้เราจึงอยากพาทุกคนมาถอดบทเรียนนางงามและคำแนะนำจากรุ่นพี่นางงาม อย่าง น้ำตาล - ชลิตา หนึ่งในขวัญใจและตำนานของแฟนนางงามหลายคน   เปิดเคล็ดลับ AWS ในการบริหาร Talentเสียวหมี่ ตั้งเป้าเบอร์ 3...

Apple Music นำเสนอวีดีโอพิเศษจากศิลปิน What The Duck

ในขณะที่ใครหลายคนรวมถึงเหล่าศิลปินเพลงต้องทำงานอยู่กับบ้าน ห่างหายจากกิจกรรมคอนเสิร์ต Apple Music เดินหน้าเสริฟ์ความสุข พร้อมเปิดโอกาสให้คุณได้ใกล้ชิดกับศิลปินคนโปรดจากค่าย What The Duck เพื่อคลายความคิดถึง

เปิดเคล็ดลับ AWS ในการบริหาร Talent

ซานดร้า เตห์ ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับ The Story Thailand ถึงมุมมองและทิศทางการสร้างองค์กรให้เป็นที่น่าสนใจและดึงดูด Talent ให้อยากมาทำงานด้วย

กรมชลประทาน พัฒนา นวัตกรรมทุ่นยางพาราดักผักตบชวา

กรมชลประทานมุ่งพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องล่าสุดได้พัฒนา“ทุ่นยางพาราดักผักตบชวา” ใช้ยางแผ่นรมควันจากเกษตรกรเป็นวัสดุทำทุ่นกางแผนปี 2564 ปูพรมติดตั้ง 10,149 ทุ่น

“วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์” ขยับตำแหน่ง มุ่งสร้างธุรกิจใหม่

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีมติแต่งตั้งผู้บริหารดำรงตำแหน่ง ประกอบด้วย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาธุรกิจใหม่ และธีระชัย พงศ์พนางาม ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 นั้น

“เอสซีจี” เปิดแผนปี 64 ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม

เอสซีจี ผู้นำนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง เปิดแผนธุรกิจปี 2564 เผยเทรนด์ด้านความสะอาดและสุขภาวะที่ดี การทำงานจากบ้าน และสิ่งแวดล้อม จะช่วยขับเคลื่อนตลาดวัสดุก่อสร้าง และที่อยู่อาศัยในยุคแห่งความท้าทาย พร้อมประกาศเดินหน้าปรับธุรกิจสู่ New Normal Digitalization เจ็ทส์ ฟิตเนส เดินหน้าขยาย 8 สาขาทั่วประเทศในปีนี้ไมโครซอฟท์...

ไมโครซอฟท์ ตั้งศูนย์ข้อมูลเขตใหม่ในอินโดนีเซีย

ไมโครซอฟท์ได้ประกาศโครงการ Berdayakan Ekonomi Digital Indonesia ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการ ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน ในอินโดนีเซีย โดยครอบคลุมถึงวงการนักพัฒนาและระบบนิเวศน์สตาร์ตอัพ องค์กรเอกชน ตลอดจนภาครัฐ

IBM Security ชี้ การโจมตีไซเบอร์เพิ่มขึ้นเท่าตัว ที่เกี่ยวกับโควิด-19

ไอบีเอ็ม ซิเคียวริตี้ เปิดเผยรายงาน 2021 X-Force Threat Intelligence Index ที่ชี้ให้เห็นวิวัฒนาการของการโจมตีไซเบอร์ในปีที่ผ่านมา ที่มุ่งเป้าประเด็นท้าทายทางเศรษฐกิจและสังคม ธุรกิจ และการเมือง อันเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

MUST READ

อาร์เอส กรุ๊ป ปิดงบปี 63 ทำกำไร All time High แจกวอร์แรนต์ฟรี

แม้ต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 มาตลอดทั้งปี 63 แต่ อาร์เอส กรุ๊ป ผลงานกลับโตแรงสวนกระแส ทำรายได้รวมมากถึง 3,774 ล้านบาท กำไรพุ่ง 528 ล้านบาท หรือเติบโตขึ้น 45% จากปีก่อน

แคสเปอร์สกี้เผยชาวเน็ตอาเซียน 18% แชร์ข่าวลงโซเชียลมีเดียโดยไม่ตรวจสอบ

ในขณะที่ประชาชนจำเป็นต้องอยู่กับบ้านเมื่อปีที่แล้ว การบริโภคข่าวสารจากสื่อกระแสหลักและแหล่งข้อมูลออนไลน์ยิ่งได้รับความนิยมอย่างมากทั่วโลก รวมถึงประเทศต่าง ๆ

เซ็นทรัลพัฒนา ปี 63 กำไร 9,557 ล้านบาท

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ “CPN” รายงานผลประกอบการประจำปี 2563 มีรายได้รวม 32,062 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 9,557 ล้านบาท

อะโดบีเผย เทรนด์ดิจิทัลมีความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน “การให้ลำดับความสำคัญของการทำการตลาด”

การแพร่ระบาดยังคงส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึงรูปแบบการทำตลาดของแบรนด์ต่าง ๆ ในปี 2564

เอพี ไทยแลนด์ 3 ทศวรรษ ชู 3 ยุทธศาสตร์รับกฎกติกาโลกใหม่

เอพี ไทยแลนด์ โตสวนกระแสวิกฤติ ปี 2563 รายได้รวมสูงถึง 46,130 ล้านบาท NET D/E ต่ำสุดเพียง 0.71 เท่า กำไรสุทธิ 4,225 ล้านบาท พร้อมรับกฎกติกาโลกเปลี่ยนด้วย 3 ยุทธศาสตร์
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดทก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น