TH | EN
TH | EN
หน้าแรกTechnologyDGA จับมือ พม. ดัน CIO หน่วยงานระดับกรมชูธรรมาภิบาลข้อมูล ยกระดับสวัสดิการรัฐ

DGA จับมือ พม. ดัน CIO หน่วยงานระดับกรมชูธรรมาภิบาลข้อมูล ยกระดับสวัสดิการรัฐ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พัฒนาธรรมาภิบาลข้อมูลของกระทรวงฯ เริ่มก้าวแรกสร้างความเข้าใจและผลักดัน CIO ของหน่วยงานระดับกรมทั้งหมด พร้อมตั้งเป้าให้เกิดแผนการปฎิบัติด้านธรรมาภิบาลข้อมูล นำไปสู่การยกระดับสวัสดิการรัฐ โดยมี อนุกูล ปีดแก้ว รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมมอบนโยบายให้เร่งดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ

-DGA จับมือหน่วยงานรัฐ ลงนามความร่วมมือพัฒนาต้นแบบ AI ด้านการตรวจสอบ
-โควิด-19 ปัจจัยปฏิรูปภาครัฐ DGA หนุนหน่วยงานรัฐให้บริการดิจิทัล

ทั้งนี้ภายในงาน ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้บรรยายเรื่อง “การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย” โดยแสดงวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลของ DGA ในการปรับบทบาทจากเดิมที่เป็นผู้ให้บริการเชิงโครงสร้างพื้นฐานหรือระบบไอที เป็นการมุ่งเน้นขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลผ่านการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับหน่วยงานรัฐไปสู่รัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ โดยมุ่งเน้นความร่วมมือกับภาคเอกชนในลักษณะพันธมิตรร่วมดำเนินงานไปพร้อมกัน ไม่ใช่ในฐานะเพียงผู้รับจ้างทำงานในรูปแบบทั่วไป ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและปฎิรูปการบริหารงานภาครัฐตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562

สำหรับการดำเนินการของ DGA ในปัจจุบันมุ่งเน้น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสิทธิสวัสดิการ ด้านสาธารณสุข ด้านอุตสาหกรรม ด้านการเกษตร และด้านการศึกษา โดยการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลจะเป็นกระบวนการสำคัญสำหรับหน่วยงานในการพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เนื่องจากจะนำพาไปสู่การพัฒนาคุณภาพข้อมูล การบูรณาการข้อมูล การแลกเปลี่ยนข้อมูล และการดำเนินนโยบายที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ตลอดจนการพัฒนาระบบบริการและบริหารงานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม

ด้าน ดร. มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายเดตาโซลูชั่นภาครัฐ และผู้บริหารข้อมูลระดับสูง (Chief Data Officer: CDO) DGA ได้บรรยายสร้างความเข้าใจเรื่องธรรมาภิบาลข้อมูล แนวทางการปฎิบัติ และประโยชน์ในเชิงรูปธรรมจากการดำเนินการธรรมาภิบาลข้อมูล ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม และต่อจากนั้นในช่วงบ่าย คณะทำงานฝ่ายเดตาโซลูชั่นภาครัฐ DGA ได้ร่วมกับ สำนักงานปลัด กระทรวงพัฒนาสังคมและมั่นคงของมนุษย์ จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการ (workshop) ให้กับทีมงาน CIO ของหน่วยงานระดับกรม ของกระทรวงฯ เพื่อให้เกิดแผนการทำงานพร้อมขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาวต่อไป

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ