TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Interview ก้าวใหม่ 'ดอนเมืองโทลเวย์' ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย มุ่งส่งมอบคุณค่า สู่องค์กรเพื่อความยั่งยืน

ก้าวใหม่ ‘ดอนเมืองโทลเวย์’ ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย มุ่งส่งมอบคุณค่า สู่องค์กรเพื่อความยั่งยืน

แนวคิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน กำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลก ส่งผลให้หลาย ๆ หน่วยงานต้องออกมาปรับทัพใหม่ โดยให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจที่คำนึงถึงความรับผิดชอบ 3 ด้านหลัก คือ สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และ (Governance) การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT เป็นหนึ่งในองค์กรสำคัญที่มีบทบาทต่อคนใช้รถใช้ถนนในกรุงเทพมหานครมายาวนานกว่า 30 ปี วันนี้ลุกขึ้นมาปรับทัพใหม่ พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม นำไปสู่การสร้างธุรกิจที่เติบโตและยั่งยืนในอนาคต 

ธานินทร์ พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ภายหลังที่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในเดือนพฤษภาคม 2564 มีการปรับเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนธุรกิจ โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม นำไปสู่การสร้างธุรกิจที่เติบโตและยั่งยืนในอนาคต โดยครอบคลุมมิติความยั่งยืน ESG เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนรับทราบแนวการปฏิบัติ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกับการบูรณาการ โดยมีเป้าหมายการส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนใน 3 มิติ ดังนี้

1) Environmental ดำเนินธุรกิจด้วยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นข้อกังวลหลักของโลกในการลดและป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2) Social การดำเนินธุรกิจด้วยคุณภาพการบริการ ความสะดวก ความรวดเร็ว ความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทำงาน ความสัมพันธ์กับชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมกัน และ 3) Governance / Economic ธรรมาภิบาลเพื่อผลตอบแทนที่ยั่งยืนด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบ และถ่วงดุลภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับที่เข้มงวดความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สำหรับวิสัยทัศน์ใหม่ หลังการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในองค์กรใหม่นั้น ธานินทร์บอกว่า ทางยกระดับดอนเมืองจะก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการทางพิเศษชั้นนำ ที่เชื่อมโยงโครงข่ายถนนและระบบคมนาคมขนส่ง เน้นบริการที่เป็นเลิศ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทางผ่านระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาเทคโนโลยี และศึกษาโครงการใหม่ ๆ ทั้งในส่วนของธุรกิจเก็บค่าผ่านทาง และธุรกิจอื่น ๆ ที่ไม่เก็บค่าผ่านทาง พร้อมยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้เกิดคุณค่าที่ยั่งยืน ภายใต้กรอบการทำงาน 3 หัวข้อสำคัญคือ

1) Change of Technology – พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ทั้งการชำระเงิน, พลังงานสีเขียวและพลังงานแสงอาทิตย์ และปัญญาประดิษฐ์ (AI) และระบบอัตโนมัติของกระบวนการหุ่นยนต์ (RPA) รวมถึงศึกษาการลงทุนโครงการใหม่ทั้งกลุ่มธุรกิจทางด่วนหรือทางพิเศษ และการลงทุนในกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ 2) Change of Law and Environment – ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อส่งมอบคุณค่าสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, การเปลี่ยนแปลงนโยบาย CG เป็น E/S/CG Sustainability Company, พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA), มาตรฐาน ISO และการปรับปรุงและบูรณาการ ERP และ 3) Change of Consumer Behavior – มุ่งให้การบริการเป็นเลิศด้วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยสำหรับการเดินทาง ตอบสนองพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของผู้บริโภค อาทิ สังคมไร้เงินสด, รถ EV, การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ (CRM) และการให้ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดีย

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และนโยบาย 5-พ ได้แก่ พัฒนาคน พัฒนาระบบงาน พัฒนาระบบความปลอดภัย พัฒนาธุรกิจ และพัฒนาเทคโนโลยี ตามที่ตั้งไว้ ฝ่ายบริหารจึงได้กำหนดแผนกลยุทธ์ประจำปี 2565 ไว้ดังนี้

  1. พัฒนาคน – เน้นการพัฒนาคนเป็นสิ่งแรกโดยมีนโยบาย ในการพัฒนาด้านความรู้ (Knowledge) พัฒนาด้านทักษะ (Skill) และพัฒนาทัศนคติ (Attitude) ประกอบกันทั้ง 3 ด้าน ผ่านการฝึกอบรม การศึกษาดูงานองค์กรภายนอกและการเปิดโอกาสให้พนักงานมีความคิดริเริ่มในการพัฒนาโครงการต่าง ๆ โดยการวางแผนพัฒนาคนนั้นจะต้องให้เหมาะสมกับศักยภาพและลักษณะงานที่พนักงานรับผิดชอบด้วย
  2. พัฒนาระบบงาน – เนื่องจากบริษัทฯ ได้เปิดดำเนินการมากว่า 31 ปีแล้ว กระบวนการและระบบงานต่างๆ ที่ได้ใช้งานมาตั้งแต่ต้นก็ล้าสมัยและเก่าลงบางระบบไม่สามารถรองรับกับอุปกรณ์ใหม่ ๆ ได้ ดังนั้น การพัฒนาระบบงานอยู่เสมอเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อลดการซ้ำซ้อนเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานแต่ยังคงไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่ดี
  3. พัฒนาระบบความปลอดภัย – สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาด้านความปลอดภัย ไม่ว่าจะโดยวิธีการจัดการจราจร การกู้ภัย การพัฒนาระบบตรวจตราจราจรให้ดียิ่งขึ้น หรือการดูแลรักษาซ่อมบำรุงให้ทางยกระดับสามารถใช้งานได้ดีและปลอดภัยเสมอ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยของพนักงาน มีการจัดสรรงบประมาณต่าง ๆ เพื่อช่วยให้พนักงานได้รับความปลอดภัยในการทำงาน
  4. พัฒนาธุรกิจ –  บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจที่รับสัมปทานจากกรมทางหลวงและมีอายุสัมปทานจำกัด ดังนั้นเพื่อการดำเนินกิจการที่ต่อเนื่องและการดำรงอยู่ของบริษัทฯ อย่างมั่นคง จึงต้องหาธุรกิจใหม่ ๆ มารองรับ อีกทั้งการหาโอกาสทางธุรกิจโดยการสร้างเครือข่ายทางเชื่อม ทางขึ้นลง ทางต่อขยาย เป็นการสร้างปริมาณจราจรและรายได้ที่เพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนั้นจากการเรียนรู้ในการประมูลที่ผ่านมาฝ่ายบริหารพบว่า บริษัทฯ ขาดพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานออกแบบก่อสร้าง (Design and Construction) ซึ่งจะทำให้ลดต้นทุนที่ทำให้สามารถแข่งขันได้ บริษัทฯ จึงได้ปรับกลยุทธ์โดยนำประสบการณ์ด้าน Operation and Maintenance ที่เป็นจุดแข็งมาวางกลยุทธด้านพัฒนาธุรกิจให้บริษัทฯ เป็น Operation and Maintenance Contractor (O&M Contractor) ที่เป็นทางเลือกใหม่สำหรับการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาวต่อไป
  5. พัฒนาเทคโนโลยี – ส่งเสริมให้พนักงานนำเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน ทั้งด้านบุคคลากร ด้านระบบ ด้านความปลอดภั ยและด้านธุรกิจ โดยกระตุ้นให้พนักงานติดตามความเคลื่อนไหวของแนวโน้มทางเทคโนโลยีต่างๆ ที่สำคัญและตระหนักถึงประโยชน์ในการนำเทคโนโลยีมาใช้งานให้มากขึ้น

ธานินทร์ กล่าวเสริมว่า นอกจากนี้คณะกรรมการผู้จัดการยังได้มีการอนุมัติปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ภายในสายงานสำนักกรรมการผู้จัดการ ให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วด้านต่าง ๆ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และแผนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน โดยการปรับปรุงโครงสร้างภายในสำนักกรรมการผู้จัดการ จากตำแหน่งงานและบุคลากรที่มีอยู่ในโครงสร้างเดิม รวมกันเป็นสายงานพัฒนาความยั่งยืนองค์กร ซึ่งประกอบไปด้วย 

  • ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และระบบบริหารคุณภาพ (ชื่อเดิมฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสื่อสารองค์กร) ทำหน้าที่ขับเคลื่อนด้านการพัฒนาบุคลากรและมอบหมายให้ทำหน้าที่คงรักษาไว้ซึ่งระบบมาตรฐานคุณภาพและสิ่งแวดล้อม (ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015) 
  • ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน (ชื่อเดิมเป็นส่วนพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์) เพื่อวางแผนพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 
  • รวมกันเป็นสายงานใหม่ ภายใต้สำนักกรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นการกำหนดบทบาทและหน้าที่ให้ชัดเจนมากขึ้นในการขับเคลื่อนด้านความยั่งยืน

ระบบบริหารงานด้านคุณภาพ 

ธานินทร์ยังบอกอีกว่า ล่าสุด บริษัทฯ ได้รับการรับรอง ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO14001:2015 ขอบเขตการรับรองการดำเนินงานและบำรุงรักษาทางยกระดับอุตราภิมุข ตอนดินแดง ดอนเมือง  อนุสรณ์สถานแห่งชาติ และได้มีการจัดพิธีรับมอบใบรับรองระบบบริหารงานด้านคุณภาพ ISO9001:2015 และ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 จาก Certification Body (CB) บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ซึ่ง ต่อไป DMT จะต้องวางแผนเพื่อให้คงรักษาไว้ซึ่งระบบมาตรฐาน ISO ที่ได้รับ และทบทวนปรับปรุงเปลียนแปลงให้ทันยุคทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพื่อการทำงานที่เป็นมาตรฐานและความยั่งยืนขององค์กร ต่อไป

บรรลุเป้าหมาย Net Zero Emission ในปี 2065

สืบเนื่องจากเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ (Climate Change) ที่ทำให้เกิดภาวะโรคร้อน ประชาคมโลกหันมาสนใจและสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก ลดการปล่อยมลพิษ และส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น ในปี 2564 ภาครัฐและตลาดหลักทรัพย์มีนโยบายสนับสนุนให้บริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์มีกิจกรรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม และเปิดเผยในรายงานความยั่งยืน รวมทั้งมีกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ดังนั้น ในอนาคตบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำเป็นต้องวางแผนงานและทรัพยากรทั้งงบประมาณและบุคลากรไว้รองรับ โดยในปี 2564 ได้เริ่มดำเนินการวางระบบมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และวาง Roadmap การพัฒนาองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดรับกับนโยบายภาครัฐ ที่มีเป้าหมาย Carbon Neutral ในปี 2050 และ Net Zero Emission ปี 2065

ร่วมกับ GEPP Sa-Ard (เก็บ สะอาด) สตาร์ทอัพด้านการจัดการขยะ วางแผนจัดการขยะจากการทำงานของ DMT รวมถึงการวางแผนการใช้ Solar Energy และสนับสนุน รถ EV

การรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง เล็งเห็นความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติตามแนวหลักการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กรจะสามารถนำพาธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้อยู่รอดร่วมกันได้ โดยกำหนดแนวการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการตอบแทนสังคม 5 ด้าน ได้แก่ 1) Tollway Smart Way ยกระดับโอกาสการศึกษา 2) Tollway Happy Way ยกระดับชุมชนปลอดยาเสพติด 3) Tollway Safety Way ยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนน 4) Tollway Better Way ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของสังคม และ 5) Tollway Green Way ยกระดับสิ่งแวดล้อมชุมชน

พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

ธานินทร์ กล่าวว่า เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความยั่งยืนด้านกำกับดูแลกิจการ หรือมิติเศรษฐกิจ ที่มีประเด็นสำคัญด้านนวัตกรรม บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง (Innovation and Deep Tech Working Team) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่มีทั้งวิกฤติและโอกาสในอนาคต เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี กฎหมาย และพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่ต้องติดตามและพัฒนาให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง และเพื่อสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ เพิ่มแหล่งรายได้จากธุรกิจอื่น ๆ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายความยั่งยืนที่สำคัญของแผนธุรกิจของบริษัทฯ ด้านนวัตกรรม

โดยมีการการปรับปรุงคุณภาพทางยกระดับเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น ระบบ M-Pass / Easy Pass – ปัจจุบันมีการติดตั้งระบบบน 32 ช่องผ่านทางทั้ง 9 แห่ง, การชำระค่าผ่านทางด้วยบัตร EMV และ QR Payment, Multi Lane Free Flow (MLFF) – ระบบเก็บค่าผ่านทางแบบใหม่ที่ใช้ video tolling แบบ AI ตรวจจับป้ายทะเบียนรถ ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงทดลองใช้

ในส่วนของระบบจัดการจราจรและเฝ้าระวัง มีศูนย์ควบคุมการปฏิบัติงาน – ที่มีการตรวจสอบตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน เพื่อตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติ หรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้น, โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) – ปัจจุบันติดตั้งกล้องพร้อมระบบ AI 159 ตัว และกล้องวงจรปิดมากกว่า 300 ตัว, ป้ายข้อความตัวแปร (Variable Message Sign) – ติดตั้งแล้ว 8 จุดพร้อมระบบประมาณการเวลาเดินทาง, ป้ายเมทริกซ์ (Matrix Signs) –  ป้ายเมทริกซ์ 42 ตัว ทุก ๆ 1 กิโลเมตร, โทรศัพท์ฉุกเฉิน (Emergency Telephones) – มีโทรศัพท์ฉุกเฉินซึ่งขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งบนทางยกระดับดอนเมืองทุกระยะ 500 เมตร ทั้งด้านขาออกและขาเข้า, สัญญาณเตือนความเร็วเกิน (Overspeed Warning Signs) – สัญญาณเตือนความเร็วเกินกำหนด เพื่อเตือนผู้ใช้เมื่อตรวจพบความเร็วเกินขีดจำกัด

ทีมกู้ภัย – ในกรณีที่ผู้ใช้ทางประสบอุบัติเหตุหรือเครื่องยนต์ขัดข้องบนทางยกระดับดอนเมือง ทีมกู้ภัยจะให้ความช่วยเหลือและแก้ไขเครื่องยนต์จนสามารถวิ่งต่อไปได้หรือหากไม่สามารถแก้ไขได้ก็จะช่วยลากจูงรถจากบนทางยกระดับดอนเมืองลงไปยังพื้นราบโดยใช้ทางลงที่ใกล้ที่สุด

นอกจากนี้ภายในไตรมาส 2 ปี 2565 บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง ยังเตรียมเปิดตัว Line Official Account @donmuangtollway เพื่อแจ้งสิทธิประโยชน์ และจัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ รวมถึงการปรับปรุงการให้บริการรถยนต์ EV ไม่ว่าจะเป็น บริการผู้ช่วยผู้ใช้งานโทลเวย์ โดยมีการพัฒนาแผนที่สถานีชาร์จ EV ใกล้ทางด่วน, การค้นหาสถานีชาร์จ EV ได้ง่ายในบริเวณใกล้เคียง Tollway, การสนับสนุนรถ EV, บริการผู้ช่วยแนะนำการชาร์จ EV

บทสัมภาษณ์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เปิดเคล็ดลับการทำงานของ “อ้อ-พรทิพย์ กองชุน” ผู้หญิงคุณภาพของวงการเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพไทย

เปิดแผนพันธกิจ “ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย” กับบทบาทผู้อำนวยการเนคเทค วาระที่ 2

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

SAPPE เปิดแผนยุทธศาสตร์ ย้ำภาพ Global Brand ตั้งเป้าเติบโต 3 เท่า ทำรายได้แตะ 10,000 ล้านบาทภายใน 5 ปี

‘บมจ. เซ็ปเป้’ หรือ SAPPE เปิดแผนยุทธศาสตร์ครั้งสำคัญย้ำภาพ Global Brand ตั้งเป้ารายได้ Triple Growth แตะ 10,000 ล้านบาท ภายใน 5 ปีข้างหน้า จากธุรกิจ 4 ส่วน ได้แก่ ตลาดต่างประเทศ ตลาดในประเทศ ออลโคโค่ และการทำ M&A

แฟลช ผลิตถุงคลุมกระเป๋าระบุตัวเลขจำกัดความเร็วรถแจกโรงเรียน หวังช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้แก่เด็กและเยาวชน

แฟลช เอ็กซ์เพรส ร่วมส่งเสริมความปลอดภัยรอบรั้วโรงเรียน ริเริ่มโครงการ “Flash Safety Bag, Safety Zone” ภายใต้แนวคิด “ร่วมสร้างความปลอดภัย ส่งต่อความห่วงใยสู่เยาวชน” ผลิตถุงคลุมกระเป๋านักเรียนระบุตัวเลขจำกัดความเร็วรถวิ่ง 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

บำรุงราษฎร์ขึ้นแท่น รพ.ที่ดีที่สุดในไทย 2 ปีซ้อน – ติดอันดับ 146 รพ.ที่ดีที่สุดในโลก ย้ำศักยภาพการแพทย์ไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้รับการจัดอันดับเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทย (World's Best Hospitals 2022 - Thailand) ด้วยคะแนน 94.79% ซึ่งนับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน รวมถึงยังได้รับการจัดอันดับว่าเป็นโรงพยาบาลเพียงแห่งเดียวในไทยที่ติดอันดับ 146 จาก 150 ของโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกปี 2565

ทีเอพี กรุ๊ป จับมือ Blueleaf Energy นำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการผลิตเครื่องดื่มไฮเนเก้น

ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ (ทีเอพี กรุ๊ป) เดินหน้าสู่เป้าหมายแนวทางการผลิตอย่างยั่งยืน ติดตั้งโซลาร์ฟาร์ม พร้อมเปิดใช้งาน ภายใต้โครงการ “TAP’s Brewed by the Sun” มุ่งเน้นการใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ เพื่อแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าทดแทน

แฟนคลับออเจ้าพร้อม! Kubix เปิดจองซื้อ ‘DESTINY TOKEN’ แล้ววันนี้ ชูจุดเด่นราคาไม่ผันผวน พร้อมผลตอบแทนเริ่มต้น 2.99% ต่อปี

Kubix เปิดจองซื้อ DESTINY TOKEN จากภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ตั้งแต่วันนี้ (23 พฤษภาคม) ถึงวันที่ 20 มิถุนายนนี้ ผ่านแอปฯ Kubix โดยเสนอขายจำนวนจำกัดเพียง 16,087 โทเคน ผ่านการจัดสรรแบบ First Come First Served

เสียวหมี่ ใช้สมาร์ทโฟน Xiaomi 12 Series ร่วมถ่ายทอดความเป็นไทยสู่สายตาคนทั่วโลกผ่านภาพยนตร์สั้น “The Warrior”

เสียวหมี่ สานต่อความสำเร็จ Xiaomi Studios ผ่านโปรเจกต์พิเศษ PrimeTime Mini Series ที่ในปีนี้ได้รวบรวมครีเอเตอร์มือดีจาก 6 ประเทศมาสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ PrimeTime Mini Series นี้ด้วย

บิทคับ จับมือ DITP สนับสนุนผู้ประกอบการ สู่การเป็นผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) เสริมสร้างศักยภาพ สนับสนุนผู้ประกอบการนิติบุคคล และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

“วิกฤติอาหาร” หายนะรอบใหม่

ดังที่รู้กันว่าผลจากวิกฤติโควิด-19 ที่เริ่มเข้าสู่ขาลง ทำให้ความต้องการน้ำมันทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากหลาย ๆ ประเทศเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว การใช้น้ำมันจึงเพิ่มสูงขึ้น

6 ปีกับภารกิจที่ท้าทายของ “ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล” บนเส้นทางการบริหาร สวทช. และการวางโครงสร้างพื้นฐานด้าน วทน. สำหรับเศรษฐกิจใหม่ให้ประเทศไทย

เป็นเวลากว่า 25 ปีของ สวทช. ก่อนที่ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล จะก้าวสู่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สวทช. สองสมัย (ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2559-วันที่ 26 สิงหาคม 2565)

ดีแทค-มูลนิธิชัยพัฒนา-เนคเทค นำ 5G ตอบโจทย์การเพาะ “เห็ดหลินจือ” ในฤดูหนาวสำเร็จ เพิ่มรายได้เกษตรกรในพื้นที่อากาศหนาวเย็น

ดีแทค ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา และเนคเทค สวทช. คิดค้นโครงการวิจัยโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะกรณีศึกษาเห็ดหลินจือ นำเทคโนโลยี 5G คลื่น 700 MHz พร้อม IoT และ Machine Leaning ตอบโจทย์เพาะเห็ดหลินจือในฤดูหนาวเลขตัวเดียวสำเร็จ

MUST READ

ARV และ VARUNA ชวนร่วมแข่งขัน AI & Robotics Hackathon 2022 หวังนำ AgriTech แก้ไขภาวะการขาดแคลนอาหาร

บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (ARV) และบริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด (VARUNA) จัดงาน Open house เปิดตัวการแข่งขัน Hackathon ประจำปี 2565

SCGP ทุ่ม 2,450 ล้าน ขยายกำลังการผลิตบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษอีก 75,000 ตันต่อปี คาดพร้อมผลิตเชิงพาณิชย์กลางปี 66

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) เดินหน้าขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ประกาศเพิ่มกำลังการผลิตบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษในประเทศไทยอีก 75,000 ตันต่อปี ด้วยงบลงทุน 2,450 ล้านบาท

บิทคับ ผนึกกำลัง เถ้าแก่น้อย สร้างปรากฏการณ์ดิจิทัลไลฟ์สไตล์ ครั้งแรกกับการแจก NFT ผ่านซองขนมกว่า 600,000 ชิ้น

บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ร่วมกับ เถ้าแก่น้อย ยักษ์ใหญ่แห่งวงการขนมสาหร่ายแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวครั้งใหญ่ เปิดตัวแคมเปญ NFT : THE PHENOMENON สร้างปรากฏการณ์แจก NFT กว่า 600,000 ชิ้น ผ่านซองขนมเถ้าแก่น้อย

การ์ทเนอร์เผย 10 เทรนด์เทคโนโลยีสำคัญ ที่จะช่วยเร่งกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของภาครัฐ

การ์ทเนอร์ เผย 10 เทรนด์เทคโนโลยีสำคัญ ที่ผู้บริหารไอทีหน่วยงานรัฐควรพิจารณาใช้เป็นแนวทางลงทุนดิจิทัล คาดการณ์การหยุดชะงัก และปรับขนาดโครงการดิจิทัลใหม่ ๆ อย่างเหมาะสม

d-DATA: บล็อกเชน ดาต้า และเอไอ ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

ปฏิเสธไม่ได้ว่าธุรกิจต้องขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและข้อมูล ประเทศชาติก็เช่นกัน การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องมีและใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น