TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Technology ระยองนำร่อง พัฒนาระบบแพทย์ทางไกล เพื่อผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ

ระยองนำร่อง พัฒนาระบบแพทย์ทางไกล เพื่อผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานรับมอบระบบการแพทย์ทางไกล โครงการ“Telehealth Together” โดยบริษัทประชารัฐรักสามัคคีระยอง บริษัทแกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด และทรู ดิจิทัล ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองกระจายไปยังโรงพยาบาลในจังหวัด ให้บริการแก่ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจรับการรักษาผ่านแพลตฟอร์มดูแลสุขภาพอัจฉริยะ ทรู เฮลท์ โดยไม่ต้องไปโรงพยาบาล ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อในโรงพยาบาล ตอกย้ำความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private Partnership)
 

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ หรือ Digital Health Platform เพื่อการให้บริการสุขภาพที่ทั้งทันสมัย เข้าถึง และเท่าทันต่อความต้องการของประชาชน การที่จังหวัดระยองได้นำระบบแพทย์ทางไกลมาใช้ในการอำนวยความสะดวกประชาชนให้ได้รับบริการอย่างไร้รอยต่อ ทำให้ผู้ป่วยสามารถปรึกษาทางไกลผ่านระบบวิดีโอกับแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาล เป็นการช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับบริการทางการแพทย์เฉพาะทางอย่างเท่าเทียม ลดภาระการเดินทาง ลดความแออัดและความเสี่ยงในการติดเชื้อในโรงพยาบาล และที่สำคัญคือประชาชนได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องทำให้มีสุขภาพแข็งแรง จึงเป็นประโยชน์กับประชาชนโดยรวม
 
นพ.สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง กล่าวว่า จังหวัดระยองได้นำร่องเป็นจังหวัดแรกในภาคตะวันออกในการดำเนินระบบการแพทย์ทางไกล ภายใต้โครงการ Telehealth Together สำหรับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ เพื่อลดความแออัดและความเสี่ยงในการติดเชื้อในโรงพยาบาล รวมทั้งเพิ่มความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงการรักษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากจังหวัดระยองมีการขยายตัวของอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วและมีประชากรย้ายถิ่นฐานมาประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น ทำให้ระบบบริการด้านสุขภาพในจังหวัดระยองต้องรองรับผู้ป่วยจำนวนมาก

นอกจากนี้โรคระบบทางเดินหายใจยังเป็นโรคที่มีผู้ป่วยสูงเป็นอันดับ 3 ของผู้ป่วยนอกในจังหวัดระยอง ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นเพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพดีและตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น
 
วิริยะ จงไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด (GSK) กล่าวว่า จากการระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในประเทศโดยเฉพาะการเข้าถึงการรักษาอย่างต่อเนื่อง ด้วยข้อจำกัดด้านการเดินทางที่ทำให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลได้ยากขึ้น 

GSK และทรู ดิจิทัล จึงได้ร่วมกับเครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่ายริเริ่มโครงการ “Telehealth Together” เชื่อมต่อการรักษาด้วยระบบแพทย์ทางไกลผ่านแพลตฟอร์มดูแลสุขภาพอัจฉริยะ ทรู เฮลท์ เพื่อให้ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ โรคหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคภูมิแพ้ทางจมูก สามารถเข้าถึงการตรวจรักษาและปรึกษาด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลโครงการ Telehealth Together มุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) มาใช้ในโรงพยาบาล เพื่อให้บริการสุขภาพแบบออนไลน์ พร้อมขยายการให้บริการไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศผ่านระบบ Digital Solution

ความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีระยองในครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุนการเชื่อมต่อการรักษาผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจในจังหวัดระยองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 
ดร.อดิภัทร ชัยชนะสกุล กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจดิจิทัล เฮลท์ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ทรู ดิจิทัล พร้อมนำแพลตฟอร์มดูแลสุขภาพอัจฉริยะ “ทรู เฮลท์” ร่วมดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจในจังหวัดระยอง ภายใต้โครงการ Telehealth Together ด้วยความร่วมมือกับ GSK เครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง และ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีระยองโดยผู้ป่วยสามารถนัดหมายแพทย์ประจำตัวผ่านระบบ Telehealth และพูดคุยปรึกษากับแพทย์ได้แบบเรียลไทม์ เลือกได้ทั้งการแชต และวิดีโอ คอลล์ (VDO Call) ช่วยให้ผู้ป่วยรับการรักษาได้อย่างต่อเนื่อง สะดวกรวดเร็ว และง่าย ไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลและยังคงได้รับบริการเหมือนกับที่โรงพยาบาล

นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มศักยภาพการทำงานให้ทีมแพทย์สามารถดูแลรักษาผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจในจังหวัดระยองที่มีจำนวนมากได้ทั่วถึงมากขึ้นด้วย 

ทรู ดิจิทัล พร้อมร่วมเดินหน้าโครงการ “Telehealth Together” เพื่อขยายการดูแลผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ และจะพัฒนาต่อยอดแพลตฟอร์มดูแลสุขภาพอัจฉริยะ “ทรู เฮลท์” อย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมดูแลสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

บ้านปู เพาเวอร์ เดินหน้าเสริมแกร่งกระแสเงินสด ต่อยอดเทคโนโลยีพลังงานแห่งอนาคต

ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ ลงทุน 5,520 ล้าน ซื้อกิจการ Asia GSA มาเลเซีย

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

AGS ร่วมกับ DIPT ติดปีกสินค้าไทย ขายออนไลน์ข้ามพรมแดนกับ Amazon

อเมซอน โกลบอล เซลลิ่ง ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เสริมศักยภาพภาคธุรกิจให้ได้รับประโยชน์จากขายสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซ

สปสช. จับมือกรุงเทพมหานคร ใช้เทคโนโลยีจัดสรรสถานพยาบาลให้ผู้มีสิทธิบัตร

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จัดสรรสถานพยาบาลประจำแก่ผู้มีสิทธิบัตรทองที่ยังไม่มีสถานพยาบาลประจำ 1.9 แสนคน

มาม่า โอเค เปิดตัว 2 รสชาติใหม่ ใช้ CHAT GPT ช่วยคิดไอเดียโฆษณา หวังเจาะกลุ่ม Gen Z

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เปิดตัวมาม่า โอเค 2 รสชาติใหม่ รสหม่าล่าเนื้อ และ เห็ดทรัฟเฟิล นำ CHAT GPT ต่อยอดไอเดียจัดทำเป็นภาพยนตร์โฆษณา

โตชิบ้า ยืนยัน ข่าวขายกิจการในต่างประเทศ ไม่กระทบกับการดำเนินธุรกิจในไทย

บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ ส่งจดหมายชี้แจง กรณีที่มีข่าวจากสำนักข่าวต่าง ๆ ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและทั่วโลก เกี่ยวกับ “บริษัท โตชิบา คอร์ปอเรชัน จำกัด ปิดดีล ขายกิจการมูลค่า 2 ล้านล้านเยน

SCB 10X เปิดเวที Hackathon เฟ้นหาทีมนักพัฒนา ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยบล็อกเชน

เอสซีบี เท็นเอกซ์ (SCB 10X) เปิดเวที “BANGKOK BLOCKATHON 2023” ภายใต้แนวคิด “Blockchain for the Next Billion Users”

GRAMMY x RS ตั้งบริษัทร่วมทุน เตรียมจัด 3 คอนเสิร์ตใหญ่ ก.ค.- ต.ค. นี้ เมืองทองธานี

GMM MUSIC และ RS MUSIC ประกาศจัดตั้ง กิจการร่วมค้าอะครอสเดอะยูนิเวิร์ส (Across The Universe Joint Venture) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมจัดซีรีส์คอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์

AWS เชื่อมั่นตลาดคลาวด์พุ่งไม่หยุด เล็งเติบโตต่อเนื่อง ล่าสุดส่ง ‘Lift’ ลุย SMB

อัตราการเติบโตของคลาวด์ในประเทศไทย ปี 2023 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกว่า 30% AWS เชื่อมั่นแผนรับมือที่ดำเนินการมาต่อเนื่อง ทั้งเพิ่มคู่ค้า จัดทีมดูแลลูกค้าเฉพาะกลุ่ม

Blendata เปิดบริการ Analytics as a Service ในรูปแบบ Pay Per Use

เบลนเดต้า (Blendata) เปิดตัวบริการใหม่ Analytics as a Service บริการวิเคราะห์ข้อมูลครบวงจร รองรับทุกความต้องการด้าน Data Analytics ในรูปแบบการคิดค่าบริการตามการใช้งานจริง

เซ็นทรัลพัฒนา ผนึก WeChat Pay จัดแคมเปญใหญ่ ต้อนรับนักท่องเที่ยวจีน

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผนึก WeChat Pay ผู้ให้บริการ E-Wallet รายใหญ่จากประเทศจีน มอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่สะดวก รวดเร็ว

ดีป้า จับมือพันธมิตร เปิดตัว Tech Thailand แพลตฟอร์มชุมชนคนสายเทค

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมกับ บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด และ บริษัท มิสเตอร์ฟ็อกซ์ จำกัด ร่วมเปิดตัว Tech Thailand

MUST READ

IKEA ร่วมกับ Marimekko เปิดตัวคอลเล็กชันพิเศษ ‘บาสตูอา’ ต้อนรับซัมเมอร์ พร้อมวางจำหน่าย 24 มี.ค. นี้

อิเกีย ประเทศไทย ต้อนรับซัมเมอร์พร้อม ผ่านคอลเล็กชั่นพิเศษล่าสุด BASTUA/บาสตูอา ที่ 2 แบรนด์ระดับโลกอย่างอิเกียและมารีเมกโกะ (Marimekko) แบรนด์ไลฟ์สไตล์จากฟินแลนด์ร่วมมือกันออกแบบ

SCB 10X เปิดเวที Hackathon เฟ้นหาทีมนักพัฒนา ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยบล็อกเชน

เอสซีบี เท็นเอกซ์ (SCB 10X) เปิดเวที “BANGKOK BLOCKATHON 2023” ภายใต้แนวคิด “Blockchain for the Next Billion Users”

ทรูเปิดฉาก “โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 9” สานต่อเรียลลิตี้ธรรมะ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดฉาก “โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 9” เผยโฉม 12 เยาวชนชาย ร่วมค้นหามรดกธรรม ในเมืองมรดกโลก

SCB จับมือ fastwork นำโซลูชันด้านการเงินสนับสนุนธุรกิจผู้ประกอบการ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จับมือ บริษัท ฟาสต์เวิร์ค เทคโนโลยีส์ จำกัด ศูนย์รวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ (ฟรีแลนซ์) ออนไลน์ นำความสามารถด้านเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน

ศูนย์เรียนรู้ ไฟ-ฟ้า สะท้อนความสำเร็จพื้นที่เรียนรู้ ผ่านเวทีเสวนา “ปิดเทอมสร้างสรรค์ เติมเต็มวันว่าง”

ศูนย์เรียนรู้ ไฟ-ฟ้า ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรม “ปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันว่าง” ประจำปี 2566 จัดโดยกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ประสานความร่วมมือกับเครือข่าย
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น