TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Life ม.หอการค้าไทย ชูคณะบริหารธุรกิจ สร้างบัณฑิตสู่โลกการทำงาน ยุค Disruption

ม.หอการค้าไทย ชูคณะบริหารธุรกิจ สร้างบัณฑิตสู่โลกการทำงาน ยุค Disruption

ในโลกศตวรรษที่ 21 ที่เต็มไปด้วยการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ล้วนเป็นสิ่งท้าทายความสามารถของสถาบันในระดับอุดมศึกษาในการสร้างบัณฑิต ที่ก้าวสู่การเป็นทรัพยากรมนุษย์ผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเป็นกำลังสำคัญของตลาดแรงงานในอนาคต

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเอกชน มีหลายส่วนที่มหาวิทยาลัยฯ พัฒนาและตั้งการ์ดรับมือกับ Disruption จากหลากหลายปัจจัยที่ก่อตัวขึ้น โดยเฉพาะคณะบริหารธุรกิจ ที่ขึ้นชื่อว่าเป็น Flagship Faculty ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมีจำนวนนักศึกษามากที่สุดจากทุกคณะ จนสามารถกล่าวได้ว่าเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับเด็กหัวการค้า Gen Z ที่มุ่งมั่นต่อการศึกษาในศาสตร์ด้านการบริหารธุรกิจอย่างแท้จริง   

ดร.รวิดา วิริยกิจจา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า “ด้วยสภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์โควิด-19 ภาคธุรกิจมีความจำเป็นต้องใช้กระบวนการตัดสินใจที่ถี่ถ้วน ในการจะรับบุคลากรใหม่เข้าทำงานในองค์กร หากมีความจำเป็นต้องรับบุคลากรเพิ่ม ก็สามารถรับได้ในจำนวนที่จำกัด ดังนั้น ปัจจัยสำคัญของการเลือกรับคนเข้าสู่องค์กร คือต้องเป็น “ตัวจริง” ในด้านการทำงาน มีศักยภาพการทำงานในแบบ Multitasking skill และมีประสบการณ์แบบ Hands on-experience

คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย จึงพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นไปที่การเติมเต็มผู้เรียนให้มีประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงมากกว่าคลังความรู้ในเชิงทฤษฎี พร้อมทำงานได้อย่างไร้ขีดจำกัด ซึ่งก็เป็นที่น่าภูมิใจว่าหลาย ๆ องค์กรมี feedback ที่ดีต่อบัณฑิตจากรั้ว ม.หอการค้าไทย ว่ามีสมรรถนะในการทำงานที่หลากหลาย และมีความอดทนสูง มีทักษะด้านการแก้ปัญหา การตัดสินใจ ตลอดจน digital skill ที่จะสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับเทคโนโลยี และแพลตฟอร์มการสื่อสารของแต่ละองค์กร ซึ่งในปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป ภารกิจการดำเนินงานของคณะบริหารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย จะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถเท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัลให้มากที่สุด”

Strong connection

หลักกฎข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มีข้อกำหนดให้คณะและสาขาวิชาของแต่ละมหาวิทยาลัยจะต้องมีพันธกิจในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรทุก 5 ปี แต่ข้อได้เปรียบหนึ่งของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คือการทำงานเคียงคู่กับหอการค้าไทย ซึ่งมีสมาชิกที่ล้วนเป็นองค์กรเอกชนขนาดใหญ่ ไปจนถึงระดับ SMEs ซึ่งมีความใกล้ชิดและนำไปสู่การสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดอยู่เสมอ ทำให้ได้ไอเดียต่อยอดในการปรับแนวทางการเรียนการสอน อีกทั้งยังมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขางานที่ตอบโจทย์ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้จากประสบการณ์การทำงานจริง นอกจากนี้ยังร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจค้าปลีก อาทิ CP All, CJ Express, CPN

โดยในปีการศึกษานี้ ภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คือการปรับหลักสูตรครั้งใหญ่ นั่นคือจำนวนหน่วยกิต จากหน่วยกิตบังคับเดิมอยู่ที่ 138 หน่วยกิต ให้เหลือเพียง 120 หน่วยกิต เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างกระชับและคล่องตัว และให้นักศึกษาสามารถทุ่มเทเวลาให้กับรายวิชาที่เน้นการปฏิบัติมากขึ้น

สอนจากประสบการณ์มากกว่าตำราเรียน

ดร.รวิดา กล่าวว่า ไม่เฉพาะแค่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความเก่งและเชี่ยวชาญในภาคปฏิบัติ แต่มหาวิทยาลัยฯ ยังมี “สหกิจอาจารย์” ซึ่งเป็นนโยบายการส่งอาจารย์ผู้สอนที่ไม่มีภารกิจการสอนในช่วงภาคฤดูร้อน ไปฝึกปฏิบัติงานจริงกับองค์กรเอกชนซึ่งเป็นเครือข่ายสมาชิกหอการค้าไทย เพื่อสร้างความรู้ในทางปฏิบัติและประสบการณ์ที่เหนือไปกว่าความรู้จากวิชาการและงานวิจัย เพราะจุดอ่อนข้อหนึ่งของอาจารย์ผู้สอนซึ่งไม่เคยทำงานจริง คือการขาดประสบการณ์ที่จะสามารถถ่ายทอดแก่ผู้เรียนได้ ดังนั้นการเป็นอาจารย์ผู้สอน นอกจากจะเป็น “Instructor” แล้วต้องมีคุณสมบัติของการเป็น Practitioner คือการเป็นนักปฏิบัติด้วย จึงจะสามารถเป็น “เจ้าของประสบการณ์จริง” และ “พร้อมสอน” ตามความต้องการที่ผู้เรียนรุ่นใหม่ต่างมองหา มากกว่าความรู้ที่ปรากฏอยู่แค่ในตำราเรียน

ปัจจุบัน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดสอนระดับปริญญาตรี ได้แก่ สาขาวิชาการตลาด, สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ, สาขาวิชาการเงิน, สาขาวิชาการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์, สาขาวิชาธุรกิจเกมส์และอีสปอร์ต,  สาขาวิชาการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ และมีโครงการพัฒนาหลักสูตรจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สู่ สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม และหลักสูตรปริญญาโท อีกหลากหลายหลักสูตร

ผู้ที่สนใจศึกษาต่อ สามารถติดตามสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หรือเว็บไซต์ https://www.utcc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

“ปั๋น Riety” กับการเดินทางของศิลปะสู่โลก NFT ในโปรเจกต์สุดพิเศษ “Hotel De Mentía”

‘เดือนเต็ม วรเดชวิเศษไกร’ วิศวกรขุดเจาะหญิงสุดแกร่งของเชฟรอน ฉีกกรอบความคิดสู่ความท้าทายในอาชีพสาขา STEM

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ใช้รถ EV ในเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ ย้ำผู้นำโลจิสติกส์ยั่งยืน

รถขนส่งพลังงานไฟฟ้า 16 คันถูกนำมาใช้สำหรับการขนส่งลาสไมล์ในกรุงเทพฯ ภายในปี 2566 ดีเอชแอลจะมีรถขนส่งพลังงานไฟฟ้า 71 คันให้บริการในประเทศไทย ตั้งเป้าการใช้รถขนส่งไฟฟ้า 60% สำหรับการขนส่งสินค้าทั่วโลกภายในปี 2573

อาร์ทีบีฯ ผนึก Studio7 ส่งลำโพงมัลติรูม DEFUNC HOME เพิ่มฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ ตั้งเป้าโต 20%

อาร์ทีบีฯ เปิดแผนขับเคลื่อนธุรกิจปี 2566 ตั้งเป้าหมายรายได้เติบโต 20% หลังผลงานปี 2565 ทำรายได้ทะลุ 1,000 ล้านบาท หรือเติบโต 20% พร้อมปั้นฐานลูกค้ากลุ่มใหม่

Meta ชูแคมเปญ #โซเชียลด้วยใจ ส่งเสริมบทบาทพลเมืองดิจิทัล เตรียมพร้อมรับเลือกตั้ง

Meta ร่วมมือกับโคแฟค ประเทศไทย (Cofact) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย มูลนิธิดิจิทัลเพื่อสันติภาพ มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และไซด์คิก เปิดตัวแคมเปญ #โซเชียลด้วยใจ ส่งเสริมบทบาทของพลเมือง (Civic Education)

ปตท. มอบไข่ไก่ฟรี 4 ฟอง เมื่อเติมน้ำมันที่ PTT Station ในกรุงเทพฯ ครบ 300 บาท

อธิบดีกรมการค้าภายใน และผู้บริหารบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) สานต่อโครงการพื้นที่ปันสุขเพื่อชุมชน เติมเต็มรอยยิ้มให้เกษตรกรไทย

‘แอ๊พซินท์’ ที่ปรึกษาด้านดิจิทัลสัญชาติไทยติดอันดับบริษัทเติบโตสูง จากการจัดอันดับโดย Financial Times

แอ๊พซินท์ (Appsynth) ที่ปรึกษาด้านดิจิทัลชั้นนำ ได้รับการยอมรับในฐานะบริษัทเทคโนโลยีที่เติบโตเร็วที่สุดรายหนึ่ง จากรายงานการจัดอันดับประจำปีที่มีชื่อเสียงของ Financial Times

ออปโป้ เปิดตัว “OPPO Find N2 Flip” ราคา 29,990 บาท มอบประสบการณ์พับที่ดีกว่า

ออปโป้ ไทยแลนด์ รุกตลาดสมาร์ทโฟนจอพับ พลิกเกมพร้อมสร้างประสบการณ์พับที่ดีที่สุด เปิดตัวนวัตกรรม “OPPO Find N2 Flip”

60 ปี ‘คิงสเตลล่า กรุ๊ป’ ทรานส์ฟอร์มครั้งใหญ่ กางแผน 5 ปี ทุ่มงบ 250 ล้านบาท โกยยอดทะลุ 2,000 ล้านบาท

คิงสเตลล่า กรุ๊ป จัดทัพองค์กรในรอบ 60 ปี เดินหน้าทรานส์ฟอร์มกลุ่มบริษัทในเครือ หวังยกระดับการดำเนินธุรกิจสอดรับกับสถานการณ์

PUBAT ชวนทุกคนเป็น “Bookfluencer” ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ 30 มี.ค. – 9 ม.ย. นี้

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย หรือ PUBAT เตรียมจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 51 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 21

Traveloka เปิดตัว ใบเฟิร์น-พิมพ์ชนก แบรนด์แอมบาสเดอร์ในประเทศไทย และเวียดนาม

Traveloka แพลตฟอร์มท่องเที่ยวชั้นนำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แต่งตั้ง ใบเฟิร์น – พิมพ์ชนก ดาราชื่อดัง เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ในประเทศไทยและเวียดนาม

LINE ดัน ‘LINE หมอพร้อม’ สู่ Digital Health Platform เพื่อคนไทย

LINE โชว์ศักยภาพ LINE OA เพื่อการเติบโตของธุรกิจและบริการสาธารณะ สู่แรงกำลังสำคัญ ผลักดัน “LINE หมอพร้อม” ก้าวเป็น Digital Health Platform

MUST READ

Google เปิดตัว Generative AI บน Google Cloud และ Google Workspace

Google เปิดตัว คลื่นลูกใหม่ ของ generative artificial intelligence (generative AI) ในส่วนต่าง ๆ ของธุรกิจหลัก

มิว สเปซ จับมือ OneWeb ลุยโครงการให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม

มิว สเปซ และ OneWeb ลงนามข้อตกลงพิเศษเพื่อให้สิทธิ์แก่ มิว สเปซ ในการจัดจำหน่ายบริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านสัญญาณดาวเทียมวงโคจรต่ำ

Meta ชูแคมเปญ #โซเชียลด้วยใจ ส่งเสริมบทบาทพลเมืองดิจิทัล เตรียมพร้อมรับเลือกตั้ง

Meta ร่วมมือกับโคแฟค ประเทศไทย (Cofact) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย มูลนิธิดิจิทัลเพื่อสันติภาพ มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และไซด์คิก เปิดตัวแคมเปญ #โซเชียลด้วยใจ ส่งเสริมบทบาทของพลเมือง (Civic Education)

กรมวิชาการเกษตร สร้างคนบินโดรนเพื่อการเกษตร ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ด้วยนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ

กรมวิชาการเกษตร จับมือพันธมิตร คิกออฟหลักสูตรแรกในประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตรการพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรด้วยอากาศยาน (โดรน)

ออปโป้ เตรียมเปิดตัวสมาร์ทโฟนแฟลกชิป จอพับรุ่นแรก OPPO Find N2 Flip

ดีแทค แนะนำแพ็กเกจใหม่ DTAC 5G BETTER WONDERFUL ดูฟรีทุกความบันเทิง
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น