TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Columnist กสทช. ตำแหน่งที่ใคร ๆ อยากเป็น

กสทช. ตำแหน่งที่ใคร ๆ อยากเป็น

แม้การปิดรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จะจบแล้ว แต่ต้องถือว่าเป็นอีกครั้งที่นับตั้งแต่วันแรกของการเปิดรับสมัคร (16 มิถุนายน) จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร (22 มิถุนายน) ที่สร้างเสียงฮือฮาอย่างต่อเนื่องจากโปรไฟล์ของผู้สมัครแต่ละคน 

การเปิดรับสมัครเข้ารับการสรรหากสทช. ครั้งแรก (14 ตุลาคม ถึง วันที่ 28 ตุลาคม 2563) พบว่ามีผู้สมัครทั้งหมด 80 คน ดังนั้นืตัวเลขผู้สมัคร กสทช.ในครั้งนี้ 78 ราย จึงไม่น่าแปลกใจมาก และไม่น่าแปลกใจที่ส่วนใหญ่คือคนเดิม ๆ ที่เคยสมัคร ตั้งแต่ครั้งแรก 

เพียงแต่ในครั้งนี้ คณะกรรมการ 7 ด้าน แบ่งเป็น  ด้านกิจการกระจายเสียง ด้านกิจการโทรทัศน์ ด้านกิจการโทรคมนาคม ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการส่งเสริมเสรีภาพของประชาชน และด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กสทช. คือ ด้านกฎหมาย และด้านเศรษฐศาสตร์ จากเดิม 7 ด้าน มีด้านวิศวกรรม แต่ไม่มี ด้านการส่งเสริมเสรีภาพของประชาชน ส่งผลให้ผู้ที่เคยสมัครด้านวิศวกรรม ต้องกระจายไปสมัครด้านอื่น

วันแรกของการเปิดรับสมัคร ผู้สมัครคนแรกที่มาถึงก่อนเวลาเปิดรับสมัคร คือ พันเอก ดร.พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ตามมาด้วย พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้สมัครด้านกิจการกระจายเสียง โดยผู้สมัครทั้งสิ้น 80 คน แบ่งออกเป็น 7 ด้าน ดังนี้

ผู้สมัครด้านกิจการกระจายเสียง

 • พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ
 • นายณภัทร วินิจฉัยกุล กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการกระจายเสียง (ประธานกรรมการ) 
 • นางอรษา มุขเตียร์ เปอร์ดี้ อดีตผู้บริหารวิทยุกระจายเสียง
 • รองศาสตราจารย์ ดร. รังสรรค์ วงศ์สรรค์ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • พลเอก กิตติ เกตุศรี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย
 • รองศาสตราจารย์ ดร.เทพรัตน์ พิมลเสถียร รองศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • พลเรือเอก พงศกร กุวานนท์ ประธานกรรมการบริหารกิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ
 • พลอากาศโท ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช.
 • นางเตือนใจ สินธุวณิก อดีตผู้ตรวจราชการสำนักนายรัฐมนตรี
 • พันเอก ดร.อนุรัตน์ อินกัน นักวิชาการอิสระ
 • พลเอก สุรใจ จิตต์แจ้ง อดีตหัวหน้าสำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคมกองทัพบก
 • นายประเสริฐ อภิปุญญา อดีตกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ผู้สมัครด้านกิจการโทรทัศน์

 • นายพิเชียร อำนาจวรประเสริฐ อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร. 2550)
 • พลตรี วิเศษศักดิ์ สุนทรเกส ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
 • นายศักดิ์ชัย พฤฒิภัค อดีตบรรณาธิการบริหารสถานีโทรทัศน์ทีเอ็นเอ็น
 • ดร.จินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
 • ศาสตราจารย์ ดร. พิรงรอง รามสูต ศาสตราจารย์สาขานิเทศศาสตร์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นายพัชระ สารพิมพา สื่อมวลชนอิสระ
 • นายสรพงศ์ เอื้อชูชัย วิทยากรอิสระ
 • พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด หรือ ‘เสธไก่อู’ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
 • นายรัฐชทรัพย์ นิชิด้า อดีตผู้บริหารบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ อดีตเลขาธิการ กสทช.
 • พลตรี สุรศักดิ์ศุขะ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม

 • พันเอก ดร. พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม/ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน สำนักงาน กสทช.
 • พลอากาศตรี ทรงพล พรหมวา รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
 • พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 • ดร.อานนท์ ทับเที่ยง อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.อธิคม ฤกษบุตร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พสุ แก้วปลั่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นายธีรวิทย์ จารุวัฒน์ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ อดีตอธิการสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ
 • นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 • นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 • นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย อดีตผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค
 • นายวันชัย ผโลทัยถเกิง กรรมการอิสระ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด
 • ศาสตราจารย์ อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้สมัครด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

 • ดร.วรรณชัย สุวรรณกาญจน์ อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช.
 • ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน สำนักงาน กสทช. 
 • พลโท ชนินทร โพธิวัฒนางค์กูร หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม
 • พลตำรวจโท เกียรติพงศ์ ขาวสำอางค์ ข้าราชการบำนาญ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ หทัยทิพยมงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • พลตำรวจเอก ดร. ณัฐธร เพราะสุนทร ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • นายอุดม อึ้งสุวรรณพานิช รองอธิบดีอัยการภาค ๘
 • ศ.คลินิก นายแพทย์ สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • นายถนอม อ่อนเกตุพล ผู้ดำเนินรายการสถานีโทรทัศน์ NBT2HD กรมประชาสัมพันธ์
 • นายประพันธุ์ คูณมี ที่ปรึกษากฎหมาย กกต.
 • พลตำรวจโท สุรพล ทวนทอง อดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด

สมัครด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน

 • นายต่อพงศ์ เสลานนท์ ที่ปรึกษาประจำรองประธาน กสทช.
 • พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 • พลโท พร ภิเศก อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 • นายพิษณุ วิเชียรสรรค์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีล้มละลาย สำนักงานอัยการสูงสุด
 • พลตำรวจเอก ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 • นายสุวิทย์ มิ่งมล ประธานสหภาพแรงงาน บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
 • นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
 • นายไพโรจน์ โพธิไสย กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน/คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน สำนักงาน กสทช.
 • นางสาวอารีวรรณ จตุทอง อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 • พลเอก รศ. (คลินิก) นายแพทย์ สายัณห์ สวัสดิ์ศรี อดีตผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
 • นายปรเมศวร์ กุมารบุญ กรรมการวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • พันเอก สุรจิต สุนทรธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 • ดร.ศิริพงษ์ เกี้ยวสกุล นายกสมาคมสมาพันธ์ สภาองค์กรชุมชน

สมัครด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกสทช. (ด้านกฎหมาย)

 • รองศาสตราจารย์ สุธรรม อยู่ในธรรม กรรมการกำกับกิจการพลังงาน 
 • นายสรศักดิ์ จันเกษม อธิบดีผู้พิพากษา ภาค 2 
 • นายชัยนันท์ งามขจรกุลกิจ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
 • พลตรี สุพิชาติ เสนานุรักษ์ ข้าราชการบำนาญกองทัพบก (สมัครด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช.
 • พลเอก ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ เจ้ากรมพระธรรมนูญ (สมัครด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช.
 • นายสมศักดิ์ อินทร์พันธุ์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ (สมัครด้านอื่นๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช.
 • ว่าที่พันตรี ดร. สมบัติ วงศ์กำแหง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารงานยุติธรรมในคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
 • นายจิตรนรา นวรัตน์ อดีตผู้ตรวจการอัยการ (สมัครด้านอื่นๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช.
 • พลโท ดร.พิเชษฐ คงศรี อดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นกลาโหม
 • นายจีรพงศ์ วัฒนะรัตน์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายทรงคุณวุฒิ
 • ดร.กฤษดา โรจนสุวรรณ อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง 3 สำนักงานอัยการสูงสุด
 • ร้อยโท ดร.ธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

สมัครด้านอื่นที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกสทช. (ด้านเศรษฐศาสตร์)

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช.
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย ผู้อำนวยการสถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • ศาสตราจารย์ ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สมัครด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช.
 • นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • นางทรงพร โกมลสุรเดช อดีตปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำหรับไทม์ไลน์ต่อไป คือ เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2564 เป็นช่วงเวลาที่กรรมการสรรหา กสทช. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการสรรหา โดยจะมีการประชุมประมาณวันที่ 20 – 23 สิงหาคม เพื่อพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ กสทช. 

ช่วงวันที่ 30 สิงหาคม ถึง วันที่ 2 – 3 กันยายน ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการกสทช. แสดงวิสัยทัศน์และการสัมภาษณ์

วันที่ 8 กันยายน กรรมการสรรหา กสทช. รับรองผลรายงานการประชุมเพื่อส่งรายชื่อเสนอต่อสมาชิกวุฒิสภา (สว.) พิจารณาและมีมติเลือกต่อไป 

ได้แต่หวังว่าการคัดสรรในครั้งนี้ จะทำให้ได้กรรกมการ กสทช. คณะใหม่เสียที เพราคณะกรรมการชุดเดิมบางคนอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน นานนับ 10 ปี ทั้งที่วาระตำแหน่งเพียง 6 ปี ได้รับผลตอบแทนจำนวนมาก แบ่งเป็นค่าตอบแทน เดือนละ 269,000 บาท ( ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 335,520 บาท) 10 ปีรวมมากกว่า 32 ล้าน ไม่นับรวมงบรับรองอีกเดือนละ 2 แสนบาท 10 ปีก็ประมาณ 24 ล้านบาท และผลตอบแทนอื่น ๆ อีก ดังนั้น … อย่าแปลกใจที่ใคร ๆ ก็อยากเป็น กสทช.

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

โซนี่เปิดตัวหูฟังไร้สาย WH-1000XM5 และ LinkBuds S จัดเต็มด้วยเทคโนโลยีเสียงครบครัน และระบบตัดเสียงรบกวน

บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด ยกระดับประสบการณ์ใหม่ของการฟังเพลงคุณภาพสูง เปิดตัว WH-1000XM5 หูฟัง hi-res audio ไร้สายแบบครอบหูเจนเนอเรชัน 5 ในตระกูล 1000X Series ที่ได้รับรางวัลและการยอมรับว่าเป็นหูฟังที่ตัดเสียงรบกวนที่ดีที่สุด

Traveloka จัดมหกรรมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ มอบส่วนลดสูงสุด 60% เมื่อจองบริการผ่านแอปฯ 25-31 พฤษภาคมนี้

ทราเวลโลก้า เปิดตัวมหกรรมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ - International Travel Fair แคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกและเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่มีการเปิดประเทศ ด้วยการมอบข้อเสนอและส่วนลดพิเศษสูงสุดถึง 60%

WHAUP คว้าดีลติดตั้ง Solar Rooftop ศูนย์การค้าเมกาบางนา ขนาด 10 MW จ่อเซ็นสัญญาเพิ่ม 3 โครงการ 15 MW ภายใน Q2/65

บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) ประกาศเดินเกมรุกตามแผน เร่งขยายพอร์ตพลังงานหมุนเวียนผ่านการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาต่อเนื่อง ล่าสุดคว้าดีลติดตั้ง Solar Rooftop โครงการ Megabangna จำนวน 13 อาคาร พื้นที่หลังคารวม 62,000 ตารางเมตร

SAPPE เปิดแผนยุทธศาสตร์ ย้ำภาพ Global Brand ตั้งเป้าเติบโต 3 เท่า ทำรายได้แตะ 10,000 ล้านบาทภายใน 5 ปี

‘บมจ. เซ็ปเป้’ หรือ SAPPE เปิดแผนยุทธศาสตร์ครั้งสำคัญย้ำภาพ Global Brand ตั้งเป้ารายได้ Triple Growth แตะ 10,000 ล้านบาท ภายใน 5 ปีข้างหน้า จากธุรกิจ 4 ส่วน ได้แก่ ตลาดต่างประเทศ ตลาดในประเทศ ออลโคโค่ และการทำ M&A

แฟลช ผลิตถุงคลุมกระเป๋าระบุตัวเลขจำกัดความเร็วรถแจกโรงเรียน หวังช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้แก่เด็กและเยาวชน

แฟลช เอ็กซ์เพรส ร่วมส่งเสริมความปลอดภัยรอบรั้วโรงเรียน ริเริ่มโครงการ “Flash Safety Bag, Safety Zone” ภายใต้แนวคิด “ร่วมสร้างความปลอดภัย ส่งต่อความห่วงใยสู่เยาวชน” ผลิตถุงคลุมกระเป๋านักเรียนระบุตัวเลขจำกัดความเร็วรถวิ่ง 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

บำรุงราษฎร์ขึ้นแท่น รพ.ที่ดีที่สุดในไทย 2 ปีซ้อน – ติดอันดับ 146 รพ.ที่ดีที่สุดในโลก ย้ำศักยภาพการแพทย์ไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้รับการจัดอันดับเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทย (World's Best Hospitals 2022 - Thailand) ด้วยคะแนน 94.79% ซึ่งนับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน รวมถึงยังได้รับการจัดอันดับว่าเป็นโรงพยาบาลเพียงแห่งเดียวในไทยที่ติดอันดับ 146 จาก 150 ของโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกปี 2565

ทีเอพี กรุ๊ป จับมือ Blueleaf Energy นำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการผลิตเครื่องดื่มไฮเนเก้น

ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ (ทีเอพี กรุ๊ป) เดินหน้าสู่เป้าหมายแนวทางการผลิตอย่างยั่งยืน ติดตั้งโซลาร์ฟาร์ม พร้อมเปิดใช้งาน ภายใต้โครงการ “TAP’s Brewed by the Sun” มุ่งเน้นการใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ เพื่อแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าทดแทน

แฟนคลับออเจ้าพร้อม! Kubix เปิดจองซื้อ ‘DESTINY TOKEN’ แล้ววันนี้ ชูจุดเด่นราคาไม่ผันผวน พร้อมผลตอบแทนเริ่มต้น 2.99% ต่อปี

Kubix เปิดจองซื้อ DESTINY TOKEN จากภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ตั้งแต่วันนี้ (23 พฤษภาคม) ถึงวันที่ 20 มิถุนายนนี้ ผ่านแอปฯ Kubix โดยเสนอขายจำนวนจำกัดเพียง 16,087 โทเคน ผ่านการจัดสรรแบบ First Come First Served

เสียวหมี่ ใช้สมาร์ทโฟน Xiaomi 12 Series ร่วมถ่ายทอดความเป็นไทยสู่สายตาคนทั่วโลกผ่านภาพยนตร์สั้น “The Warrior”

เสียวหมี่ สานต่อความสำเร็จ Xiaomi Studios ผ่านโปรเจกต์พิเศษ PrimeTime Mini Series ที่ในปีนี้ได้รวบรวมครีเอเตอร์มือดีจาก 6 ประเทศมาสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ PrimeTime Mini Series นี้ด้วย

บิทคับ จับมือ DITP สนับสนุนผู้ประกอบการ สู่การเป็นผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) เสริมสร้างศักยภาพ สนับสนุนผู้ประกอบการนิติบุคคล และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

MUST READ

ดีป้า เผย HACKaTHAILAND มีผู้เข้าร่วมกว่า 9 แสนคน สร้างมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจกว่า 780 ล้านบาท

ดีป้า ประกาศความสำเร็จโครงการ “HACKaTHAILAND” New Normal: Digital Possibilities เดินหน้าเสริมทักษะดิจิทัลประชาชน คนรุ่นใหม่ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการเปลี่ยนประเทศไทย

11 ตัววัดด้านสิ่งแวดล้อมที่กิจการมีข้อมูลและตอบโจทย์ SDG

11 ตัววัดด้านสิ่งแวดล้อม ที่กิจการสามารถรวบรวมข้อมูลได้จากกระบวนการทางธุรกิจที่ดำเนินอยู่แล้ว และสามารถใช้ตอบโจทย์ SDG ในระดับตัวชี้วัด

ฮิลล์ อาเซียน เผยเทรนด์ตลาดปี 65 แนะวิธีเจาะกลุ่มแฟนด้อมในอาเซียน โดยวิเคราะห์ไลฟ์สไตล์ มุมมองความคิด และพฤติกรรม

สถาบันวิจัยความเป็นอยู่ฮาคูโฮโด อาเซียน หรือฮิลล์ อาเซียน เปิดตัวผลการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคอาเซียน (ASEAN Sei-katsu-sha) ล่าสุด ในหัวข้อ “เจาะลึกเรื่องแฟนด้อม: ฐานพลังคนกลุ่มใหม่ สู่การขับเคลื่อนสังคมอาเซียน”

ARV และ VARUNA ชวนร่วมแข่งขัน AI & Robotics Hackathon 2022 หวังนำ AgriTech แก้ไขภาวะการขาดแคลนอาหาร

บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (ARV) และบริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด (VARUNA) จัดงาน Open house เปิดตัวการแข่งขัน Hackathon ประจำปี 2565

WEDO Young Talent Hell Day 2022 ด่านทดสอบ “ทักษะ ความคิด ทัศนคติ และความอดทน” คุณสมบัติที่ Talent แห่งโลกอนาคตต้องมี

เที่ยงวันเสาร์กลางเดือนพฤษภาคม 2022 มีเด็กหนุ่มสาวจำนวนหนึ่งกำลังขมักเขม้นกับกิจกรรมออนไลน์ที่ชื่อว่า Hell Day 2022 อันเป็นส่วนหนึ่งของ WEDO Young Talent Program 2022 โครงการฝึกงานสุดเข้มข้น
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น