TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Business ปั้นนักออกแบบรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ขยายส่งออกในยุค New Normal

ปั้นนักออกแบบรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ขยายส่งออกในยุค New Normal

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดโครงการ Designers’ Room & Talent Thai 2021 ที่เน้นส่งเสริมผู้ประกอบการในธุรกิจสร้างสรรค์และนักออกแบบรุ่นใหม่ให้ได้รับการอบรมส่งเสริมความรู้ เร่งปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ และบริบททางการค้าในโลกยุค New Normal บนพื้นฐานความคิดของเศรษฐกิจยุคใหม่ หรือ New Economy 

ล่าสุดเพิ่งจัดกิจกรรมปฐมนิเทศในรูปแบบ Zoom Webinar ให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่โครงการฯ จำนวน 73 แบรนด์ โดยได้รับเกียรติจากรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ร่วมเป็นประธานในงาน พร้อมด้วยผู้บริหารจาก DITP คัดสรรกิจกรรม ที่ช่วยเสริมศักยภาพธุรกิจจาก Thaitrade.com และหลักสูตรการเรียนรู้จาก NEA รวมถึงการถ่ายทอดความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเหล่ารุ่นพี่นักออกแบบที่เคยเข้าร่วมโครงการฯ มาร่วมแชร์ข้อมูลให้แก่นักออกแบบหน้าใหม่กันอย่างคับคั่ง

นันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ระบุว่าล่าสุดนั้น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ได้ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ ที่ให้ส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยใช้กลยุทธ์ตลาดนำ การผลิตให้สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจยุคใหม่ New Economy เช่น BCG โมเดล ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมเพื่อลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน โดยโมเดลเศรษฐกิจแบบใหม่หรือ BCG ของภาครัฐบาล ที่มีความสอดคล้องกับความสนใจของผู้บริโภคยุคนี้ที่คนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจปัญหาของสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีความต้องการสินค้าที่มีความปลอดภัยและพร้อมสนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่ไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องการสร้างกำไรเพียงอย่างเดียว แ

นวคิดการทำธุรกิจแบบ SE (Social Enterprise) หรือกิจการเพื่อสังคม จึงเข้ามามีบทบาทในภาคธุรกิจ และเป็นที่สนใจมากขึ้น รวมถึงแนวคิดในการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม High Value Added เพื่อสร้างความแตกต่างให้สินค้าไทยด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ซึ่งเป็นหนึ่งปัจจัยในการขับเคลื่อนธุรกิจและเพิ่มมูลค่าให้กับแบรนด์สินค้าไทย ทำให้เกิดการพัฒนาสินค้าในรูปแบบ Local to Global ได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้เศรษฐกิจการค้าของประเทศไทยขยายตัวอย่างเข้มแข็ง ส่งผลดีต่อรายได้ของประชาชนทั้งจากมูลค่าการส่งออกที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย

“ในสถานการณ์ Covid-19 ทำให้พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนไป ส่งผลให้เกิดการแข่งขันทางการตลาดในรูปแบบการค้าผ่าน DIGITAL MARKET จึงเป็นโจทย์ที่ท้าทายสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องปรับตัวให้ตอบสนอง ความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงในรูปแบบความปกติวิถีใหม่ หรือ New Normal พร้อมการใช้โมเดลเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ หรือ BCG จะช่วยทำให้เศรษฐกิจไทยมีความเข้มแข็งพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ทั้งหมดจะร่วมส่งเสริมนักออกแบบไทยให้มีการสร้างสรรค์ผลงานบนพื้นฐานความคิดของเศรษฐกิจยุค ใหม่ หรือ New Economy ใน 4 ประเด็น ได้แก่ Local to Global, Circular Economy Digital Economy และ Creative Economy” นันทพงษ์ กล่าว

ประอรนุช ประนุช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กล่าวว่า การดำเนินโครงการในปี 2564 ได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด MAXIMIZE DIVERSITY (SHIFT CREATIVITY BEYOND BORDERS) สื่อถึงพลังแห่งความหลากหลาย สามารถยกระดับความคิดสร้างสรรค์ให้เหนือขอบเขต เพื่อให้นักออกแบบไทยพัฒนาและปรับตัว เตรียมพร้อมก้าวทันโลกการค้ายุคใหม่ โดยความพิเศษในปีนี้ได้มีการพัฒนาหลักสูตรและแบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร โดยได้การบูรณาการองค์ความรู้ในรูปแบบเวิร์กช้อปร่วมกับพันธมิตรของโครงการดำเนินการในรูปแบบออนไลน์  ได้แก่ หลักสูตร “ความรู้พื้นฐานของการเป็นนักออกแบบระดับสากล” และหลักสูตร “ค่ายบ่มเพาะนักออกแบบไทยสู่สากล”

ระหว่างการอบรมมีกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพธุรกิจเน้นการลงมือปฏิบัติจริงผ่านแบบทดสอบของโครงการ เช่น เรียนรู้แนวคิดการทำธุรกิจแบบกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) กับกิจกรรม Talent Thai & Designers’ Room x Limited Education ผนึกพลังนักออกแบบร่วมสร้างสรรค์ผลงานสะท้อนปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา นำไปสู่ความร่วมมือระดมทุนเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เด็กไทยทั้ง 4 ภาค, การฝึกทักษะการค้าออนไลน์โดยนำสินค้าไปทดสอบตลาดบนแพลตฟอร์ม e-commerce ชั้นนำกับกิจกรรม Pop Up Store SHOPEE x Talent Thai & Designers’Room, กิจกรรมCollaboration Project รับโจทย์การออกแบบร่วมกับแบรนด์ดังชั้นนำของไทย สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ตามแนวทาง Circular Economy, Local Economy และ Digital Economy เป็นต้น

ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่านักออกแบบในโครงการจะได้รับการเสริมทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจสู่สากลแน่นอน

ฉันทพัทธ์ ปัญจมานนท์ ผู้อำนวยการสำนักตลาดพาณิชย์ดิจิทัล กล่าวว่า Thaitrade.com และกิจกรรมส่งเสริมการค้าในรูปแบบออนไลน์ของสํานักตลาดพาณิชย์ดิจิทัล ได้เปิดให้บริการมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปีแล้ว เพื่อร่วมส่งเสริมผู้ประกอบการไทยเชื่อมโยงคู่ค้าในทั่วโลก ทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่ที่จะเชื่อมโยงกับกลุ่มลูกค้าในรูปแบบ B2B และ B2C รวมถึงผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่สามารถสมัครเข้าร่วม sook.thaitrade.com ที่มีออเดอร์ขนาดเล็กในการขยายตลาดสู่ต่างประเทศได้ ทั้งนี้จึงอยากเชิญชวนนักออกแบบและผู้ประกอบการเข้ามาร่วมโครงการใน  Thaitrade.com และผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่จะเข้าร่วม sook.thaitrade.com โดยจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการเนื่องจากการเป็นระบบที่มีความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจให้แก่คู่ค้า (credibility) ในการเข้ามาทำตลาด ช่วยในการเชื่อมโยงผู้ซื้อผู้ขายทั่วโลก (World class business) และการมีศูนย์ให้คำแนะนำในการขยายธุรกิจอย่างครบวงจร (Expand business) นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจออนไลน์ (Online Business matching : OBM)  สร้างโอกาสทางการค้าตลอดทั้งปีอีกด้วย

อารดา เฟื่องทอง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือ NEA กล่าวว่า NEA  มีหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาธุรกิจสู่สากล มากกว่า 47 หลักสูตร เพื่อร่วมส่งเสริมองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการไทย และการให้คำแนะนำทำตลาดออนไลน์แบบไร้พรมแดน รวมถึงการหลักสูตรแนะนำเข้าสู่ตลาดออนไลน์ของประเทศจีนและกลุ่มประเทศ CLMV และหลักสูตร The Guru จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่จะเข้ามาแนะนำการสร้างแบรนด์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าขยายตลาดสู่ต่างประเทศในเชิงลึก ขณะเดียวกันยังมีโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่จะให้คำแนะนำแก่คนรุ่นใหม่ในการก้าวสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และยังมีหลักสูตรในการทำธุรกิจที่เสริมองค์ความรู้ในด้านต่างๆ อย่างหลากหลาย พร้อมเปิดให้ผู้สนใจได้เข้ามาเรียนรู้เสริมสร้างองค์ความรู้ต่างๆ ทางธุรกิจ ทั้งหมดจะเป็นการร่วมขับเคลื่อนสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ส่งผลดีต่อการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ขยายตัวต่อเนื่อง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

ETRAN จากความฝัน สู่ยานยนต์พลังงานสะอาด

“พันธกิจของผม เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ผมเกิดมา แล้วคุณแม่ตั้งชื่อผมว่า 'เอิร์ธ' ซึ่งแปลว่าโลกแล้ว” นี่เป็นมิชชันของ ‘เอิร์ธ’ สรณัญช์ ชูฉัตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้ง บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์)

คาดการณ์ 10 อันดับเทรนด์เทคโนโลยีพุ่งแรง จาก Alibaba DAMO Academy

Alibaba DAMO Academy (DAMO) สถาบันเพื่อการวิจัยด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ระดับโลกของอาลีบาบา กรุ๊ป นำเสนอการคาดการณ์แนวโน้มสำคัญที่จะกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

เทรนด์ที่อยู่อาศัยยุค Now Normal คนหาบ้าน 2022 ต้องการอะไรเมื่อคิดมีบ้าน?

ดีดีพร็อพเพอร์ตี้ (DDproperty) อัปเดตแนวโน้มที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคยุคใหม่ที่น่าจับตามอง

เมตาเวิร์ส และ NFT ขุมทรัพย์แหล่งใหม่จากโลกเสมือนสู่โลกจริง

loomberg Intelligence ระบุว่าจะมีมูลค่าตลาดทั่วโลกเพิ่มเป็น 800,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2567 จากมูลค่า 500,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปี 2563

Crescendo Lab เปิดตัวโซลูชันจัดการข้อมูลการตลาดอัตโนมัติ ช่วยรีเทลและอีคอมเมิร์ซ

Crescendo Lab ขยายการให้บริการโซลูชันมายังประเทศไทย เพื่อเสริมประสิทธิภาพธุรกิจรีเทลและอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยในการเชื่อมต่อข้อมูลลูกค้าจากบัญชี LINE OA กับแพลตฟอร์มอื่นๆ

New Year Resolution ลงทุนอย่างมีเป้าหมาย พอร์ตแกร่งพิชิตผลตอบแทนรับปีเสือนอนกิน

สวัสดีปีใหม่ 2565 ครับ ปีแห่งความหวังของทุกคน ขอให้ทุกอย่างดีกว่าปีก่อน ๆ ผมเชื่อว่า เริ่มต้นปี ทุกคนต่างวางเป้าหมายสิ่งที่จะทำในปีนี้

SEAC (ซีแอ็ค) กรุยแผนธุรกิจปี 65 กับเป้าหมายอัพสกิล คนไทย 1 ล้านคนใน 3 ปี

SEAC (ซีแอ็ค) เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสให้กับคนไทยในหลากหลายกลุ่มผ่านการเรียนรู้

จีเอเบิล ปฏิวัติระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์

กลุ่มบริษัทจีเอเบิล ผู้นำด้าน "Tech Enabler" ที่ช่วยยกระดับธุรกิจสู่ยุคดิจิทัลในทุกมิติ โชว์ศักยภาพเสริมความมั่นคงให้กับธุรกิจไทย

4 ดิจิทัลเฮลธ์แพลตฟอร์ม ให้คนไทยใกล้หมอ

หลายปีที่ผ่านมาคนไทยต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ มากมาย ทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการวิถีชีวิต สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ

ไซเฟอร์มา และ เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว ประกาศเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ครั้งสำคัญ

เตรียมพร้อมที่จะนำเสนอระบบอัจฉริยะ ในการคาดการณ์ทางไซเบอร์โดยใช้นวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ในการจัดการภัยคุกคามจากภายนอกสู่ตลาดไทย

MUST READ

ESG ย่างก้าวสู่ความยั่งยืนปี 65

ในวันนี้ เรื่อง ESG (Environmental, Social and Governance) ได้กลายเป็นคำที่องค์กรธุรกิจ โดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียน นิยมนำมาเป็นหัวเรื่องที่ใช้สื่อสารกับสาธารณชน

11 มรฎ.ภาคอีสาน แข่งขันพิพิธภัณฑ์ออนไลน์ สร้างสรรค์ข้อมูลอัตลักษณ์วัฒนธรรมพื้นถิ่นแบบดิจิทัล

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) ผนึกกำลังร่วมกับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประกวด Museum Pool Contest 2021 ภายใต้แนวคิด “จากวิถีชีวิตท้องถิ่นสู่พิพิธภัณฑ์ออนไลน์”

ครม. ไฟเขียวเงินกสศ. ปี 66 วงเงิน 7,590 ล้านบาท พัฒนาคุณภาพครู-รร.พื้นที่ห่างไกล

ลดผลกระทบโดยตรงแก่เด็กยากจนเฉียบพลันจากโควิด-19 ไม่ให้หลุดออกจากระบบ และเพิ่มโอกาสเรียนต่อระดับสูง

อาลีบาบา จับมือ DITP เสริมทักษะ SME ไทย ลุยตลาดส่งออกโลก

อาลีบาลา ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ และ Thaitrade.com เปิดตัวโครงการ "Alibaba.com Pandemic Recovery Support Program"

ศูนย์วิจัยเทเลนอร์ เผย 5 เทรนด์เทคโนโลยีที่จะเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่โลกสีเขียวในปี 2565

“ศูนย์วิจัยเทเลนอร์” คาดการณ์ 5 ความก้าวหน้าสำคัญทางเทคโนโลยีของโลก ได้แก่ การประมวลผลข้อมูลแบบ Edge บนเครือข่าย 5G, นวัตกรรมด้านพลังงาน, ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้าถึงง่ายขึ้น, Greenfluener และความเหลื่อมล้ำจากคนรุ่นโควิด-19
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น