TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Technology เปิดตัวระบบต้นแบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการตรวจสอบ โครงการนำร่องของ สตง. สพร. เนคเทค-สวทช.

เปิดตัวระบบต้นแบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการตรวจสอบ โครงการนำร่องของ สตง. สพร. เนคเทค-สวทช.

เผยก้าวแรกแห่งความสำเร็จของการพัฒนาระบบต้นแบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการตรวจสอบภายใต้ความร่วมมือระหว่างสตง. สพร. และเนคเทค-สวทช. ชี้เป็นเครื่องมือช่วยสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนงานตรวจสอบเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการนำไปพัฒนาเพื่อต่อยอดกับงานตรวจสอบลักษณะอื่น ๆ ของสตง. ต่อไป

ประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดเผยถึงผลสำเร็จของการดำเนินโครงการพัฒนาต้นแบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการตรวจสอบ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ซึ่งได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสามหน่วยงาน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 โดยเริ่มจากโครงการนำร่องที่มีชื่อว่า “Artificial Intelligence for Performance Audit” หรือ AI for PA ซึ่งเป็นการพัฒนาแพลตฟอร์มต้นแบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลงานตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit) ซึ่งเป็นลักษณะงานตรวจสอบด้านหนึ่งของ สตง. โดยเป็นการตรวจสอบว่าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการเกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพหรือไม่ เพียงใด และจัดทำข้อเสนอแนะให้แก่หน่วยรับตรวจในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งถือเป็นการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจเงินแผ่นดิน

“AI for PA เป็นโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแพลตฟอร์มต้นแบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยในการวิเคราะห์สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลงานตรวจสอบของ สตง. โดยอาศัยข้อมูลย้อนหลังมากกว่า 20 ปี ซึ่งเป็นเอกสารจำนวนหลายหมื่นฉบับ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ถูกนำมาใช้งานเป็น AI ทางด้านการประมวลผลภาษาหรือที่เรียกว่า Natural Language Processing โดยเป็นการนำมาประยุกต์ใช้สำหรับการพัฒนาระบบค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลโดยดูจากบริบทและความเชื่อมโยงของเนื้อหา ซึ่งจากการใช้เทคโนโลยี AI ดังกล่าวจะช่วยทบทวนข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น มองอย่างเป็นแบบแผนเพิ่มความแม่นยำและความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลที่ค้นหา และค้นพบความความสัมพันธ์ระหว่างจุดของข้อมูลที่ถูกมองข้ามไป ความสัมพันธ์ที่จะแนะนำเส้นทางไปสู่การค้นหาในขั้นตอนต่อไป และเป็นเครื่องมือที่ช่วยในกระบวนการเตรียมงานตรวจสอบ และตั้งคำถามการตรวจสอบของ สตง. ให้สะดวกรวดเร็วและช่วยพัฒนาระบบงานในปัจจุบันและอนาคตให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ สตง.”

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน กล่าวว่า ความสำเร็จของการพัฒนาระบบต้นแบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการตรวจสอบถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการสนับสนุนการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อการก้าวเป็นรัฐบาลดิจิทัล และสอดคล้องตามแนวทางของแผนงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 ตลอดจนเป็นการตอบสนองต่อนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินที่กำหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินในการส่งเสริมและพัฒนาให้หน่วยงานใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพขององค์กรในภาพรวม  ทั้งนี้ ในอนาคต สตง. จะได้นำ AI มาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ทางการเงินการคลัง โดยเฉพาะการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมากได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อไป 

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) กล่าวเสริมว่า ทีมนักวิจัยทางด้านปัญญาประดิษฐ์ของเนคเทค-สวทช.ที่สะสมประสบการณ์และ องค์ความรู้ด้าน Natural Language Processing เป็นเวลากว่า 20 ปี เราได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลสำคัญระดับชาติและมีความละเอียดอ่อน ให้เนคเทค-สวทช. นำเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูงไปสนับสนุนการทำงาน การดำเนินงานในครั้งนี้ก็เช่นกัน ทีมนักวิจัยได้เข้าไปช่วยพัฒนาระบบและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ต่าง ๆ ทั้งในเชิงข้อมูลและในเชิงพื้นที่ ที่สำคัญที่สุดคือการได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตรวจสอบจากผู้มีประสบการณ์สูงของ สตง. มาพัฒนาจนเกิดเป็นระบบปัญญาประดิษฐ์นี้ขึ้นมา ซึ่งมีคุณลักษณะสำคัญของระบบ อาทิ โมเดลข้อมูลเพื่อรองรับข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการดำเนินงาน การค้นหาจากข้อมูลการตรวจสอบ การค้นหาจากข้อมูลคำถาม การค้นหาจากข้อมูลทั้งหมด การค้นหาแบบอิสระ เป็นต้น โดยระบบได้รองรับการใช้งานผ่าน PC Browser และ Mobile Browser ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต ซึ่งช่วยให้เจ้าหน้าที่ของ สตง. สามารถทำงานได้สะดวกขึ้น 

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวเสริมว่า ในวันนี้ที่ระบบต้นแบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการตรวจสอบ มีความพร้อมใช้งานแล้ว ถือได้ว่าเป็นก้าวแรกของประเทศไทยในหน่วยงานรัฐที่พัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เป็นแพลตฟอร์มต้นแบบนำมาใช้งานเพื่อการตรวจสอบ และช่วยวิเคราะห์สืบค้นเอกสารจำนวนหลายหมื่นฉบับจากฐานข้อมูลงานตรวจสอบของ สตง. สพร.ได้ร่วมกับ ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ สตง. ในการนำเอกสารหลายหมื่นฉบับที่เก็บรวบรวมไว้กว่า 20 ปี มาแปลงข้อมูลจากชุดกระดาษไปสู่ข้อมูลดิจิทัล และนำข้อมูลมาจัดโครงสร้างในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลได้ (Machine Readable) และเนคเทค ที่มีส่วนสำคัญในการนำชุดข้อมูลที่ผ่านการทำ Digitize Data แล้ว เข้าสู่โมเดลต้นแบบ AI ที่เตรียมไว้ การทำ Digital Transformation เป็นทิศทางแห่งอนาคตของระบบงานราชการยุคใหม่ ที่จะมีความรวดเร็วและคล่องตัวกว่าเดิมด้วยการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยี AI ที่มีความแม่นยำสูง มาเป็นเครื่องมือสำคัญในระบบราชการ โดยการนำข้อมูลจำนวนมากหรือข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ให้สามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้กับทุกภาคส่วนและผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยข้อมูลอย่างแท้จริง (Data-Driven)  ทั้งนี้ยังสอดคล้องตามแนวทางของแผนงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย พ.ศ.2563-2565 และภารกิจของ สพร. ที่มุ่งสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนระบบนิเวศของนวัตกรรมด้าน GovTech อย่างเป็นระบบ สามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐเข้าใจในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้งานได้ โดยสพร. จึงจะใช้โอกาสความสำเร็จครั้งนี้ ขยายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ และร่วมกับพันธมิตร อาทิ เนคเทค มหาวิทยาลัย และ ผู้ประกอบการนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศสำหรับนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ (GovTech) อย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง ผ่านศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ หรือ Digital Government Technology and Innovation Center : DGTi  เพื่อนำไปสู่นวัตกรรมดิจิทัลสำหรับภาครัฐ และเพื่อให้เกิดต้นแบบนวัตกรรมที่หลากหลายตามความต้องการของหน่วยงานรัฐ เพื่องานบริการประชาชนให้ครอบคลุมในมิติต่าง ๆ มากขึ้น

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

“Jump Thailand” จาก “ภารกิจคิดเผื่อเพื่อคนไทย” สู่พันธกิจขับเคลื่อนประเทศไทยโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ทุกความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ เริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ ที่มีพลัง เช่นเดียวกันกับโครงการ "ภารกิจคิดเผื่อเพื่อคนไทย Jump Thailand” ที่เกิดจาก ไม้ขีดไฟก้านแรก “AIS Academy”

Zipmex เปิดตัว ZLaunch แพลตฟอร์มเพื่อรับรางวัลเป็นโทเคน

Zipmex (ซิปเม็กซ์) แพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำเสนอนวัตกรรมแห่งโลกคริปโตฯ ZLaunch

ทวงคืนตั๋วรายเดือนจาก BTS คนกรุงเทพต้องจ่ายค่าเดินทางแพง

เมื่อช่วงสิ้นเดือนกันยายน บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอสซี ประกาศหยุดขายโปรโมชั่นเที่ยวเดินทาง 30 วันทุกประเภท (ตั๋วรายเดือน)

อยากเป็นนักพัฒนาบล็อกเชน ต้องเริ่มต้นอย่างไร?

ความท่ามกลางกระแสความนิยมในคริปโทเคอร์เรนซี DeFi และ NFT ที่ต่างทำงานอยู่บนเทคโนโลยีบล็อกเชน ส่งผลให้อาชีพนักพัฒนาบล็อกเชนกำลังได้รับความสนใจจากทั้งองค์กรและนักพัฒนาทั่วโลกเป็นอย่างมาก

ทรู 5G จับมือ Nonvoice Alive เปิด“True 5G Innovative Cloud

ทรู 5G ผนึกพันธมิตรชั้นนำระดับสากล Nonvoice Alive ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน 5G และเทคโนโลยี AR เสมือนจริงแห่งแรกและแห่งเดียวในโลกจากอเมริกา เปิดประสบการณ์สุดล้ำ "True 5G Innovative Cloud AR with Nonvoice Alive"

ฟิตบิท พรีเมี่ยม เปิดตัวหลักสูตร StrongWill ร่วมกับ Will Smith

เมื่อเร็ว ๆ นี้ วิลล์ สมิธ ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวฟิตบิท พร้อมกับประกาศความมุ่งมั่นว่าจะปรับปรุงสุขภาพและการใช้ชีวิตของเขาให้ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน

การนำพาประเทศไทยก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรมใหม่

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยยืนโดดเด่นในฐานะหนึ่งในฐานการผลิตชั้นนำของภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการผลิตยานยนต์

หัวเว่ย จ่อเปิดตัวไลน์อัปสินค้าไอทีใหม่ 28 ต.ค. 2564

หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป (ประเทศไทย) พร้อมสร้างความตื่นเต้นให้คนรักสมาร์ทดีไวซ์ที่ช่วยให้การใช้ชีวิตเป็นไปได้แบบไร้รอยต่อมากขึ้นอีกครั้ง

สร้างการเติบโตให้กับ SME ด้วยโซลูชันใหม่ ที่ตอบโจทย์การตลาดบน TikTok

TikTok แพลตฟอร์มวีดีโอสั้นชั้นนำ เผยเบื้องหลัง "พลังแห่งความสุข" สู่โอกาสในการเติบโตของแบรนด์ ธุรกิจ และ SME ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ฟินนิกซ์ เผย 5 ฟีเจอร์สุดฟิน รับไลฟ์สไตล์ คนทำมาหากินทุกระดับ

ตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด-19 ในปี 2563 หนี้ครัวเรือนของคนไทยพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนมาถึงไตรมาสแรกปี 2564 พุ่งสูงถึง 90% ต่อจีดีพี

MUST READ

แฟรนไชส์อิเกีย ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเม็กซิโก มีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 3.3%

อิคาโน่ รีเทล แฟรนไชส์อิเกียที่สรรค์สร้างชีวิตที่ดีกว่าให้กับคนทั่วไปในทุก ๆ วัน ด้วยการนำสินค้าและของตกแต่งบ้านสัญชาติสวีเดนมาสู่ประเทศไทย รวมถึงตลาดอื่น ๆ อีก 3 ประเทศ มียอดขายรวม 26 พันล้านบาท

แอลจี เปิดตัวทีวีไลน์อัพ QNED Mini LED ใหม่ล่าสุด

บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตอกย้ำความเป็นผู้นำนวัตกรรมโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ เปิดตัวไลน์อัพ QNED Mini LED ใหม่ล่าสุด

สภาดิจิทัลฯ เลือก “ศุภชัย เจียรวนนท์” เป็นประธานฯ ต่ออีกสมัย

รายงานข่าวจากสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า คณะกรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย (DIGITAL COUNCIL OF THAILAND) ได้มีมติให้ ศุภชัย เจียรวนนท์ เป็นประธานสภาดิจิทัลฯต่ออีกหนึ่งสมัยในวาระปี พ.ศ.2564 – 2566

ธุรกิจขนส่ง ไม่ไหวจะทน น้ำมันไบโอดีเซลแพง

ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ต่อต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะกับธุรกิจการขนส่งคมนาคม และค่าใช้จ่ายครัวเรือนปรับตัวเพิ่มขึ้น

ตลาดสมุนไพรโตต่อเนื่องกว่าหมื่นล้าน ต้องการบุคลากรด้านแพทย์แผนไทยมากขึ้น

ปัจจุบัน "สมุนไพร" ถูกใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง อาทิ อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง อาหารเสริมยาสมุนไพร
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น